KSKE/5Sa/37/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sa/37/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7016201285 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 02. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2017:7016201285.1Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci žalobcu: Z. H., bytom W.. Y.. S. XX/XXX, M. K., proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, Ul. 28. augusta 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej č. XXX XXX XXXX X zo dňa 08. 11. 2016, takto

rozhodol:

I. Súd konanie vo veci rozhodnutia žalovanej č. XXX XXX XXXX X zo dňa 08. 11. 2016 zastavuje.

II. Po právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania vec p o s t ú p i generálnemu riaditeľovi Sociálnej poisťovne, Bratislava, Ul. 29. augusta 8.

III. Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

1. Napadnutým rozhodnutím žalovaná podľa ustanovenia § 112 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zrušila rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredie, č. XXX XXX XXXX X zo dňa 11. 05. 2016 o zamietnutí žiadosti žalobcu o priznanie invalidného dôchodku.

2. Žalobca dňa 22. 11. 2016 podal návrh na preskúmanie rozhodnutia žalovanej č. XXX XXX XXXX X zo dňa 08. 11. 2016.

3. Skôr, než súd pristúpil k vecnému preskúmaniu napadnutého rozhodnutia, zaoberal sa otázkou, či sú splnené podmienky konania vzhľadom na novú právnu úpravu od 1. júla 2016.

4. Podľa ustanovenia § 215 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení účinnom od 1. júla 2016 o odvolaní proti rozhodnutiu ústredia rozhoduje generálny riaditeľ.

5. Súd z obsahu spisu zistil, že žalobca podal odvolanie dňa 22. 11. 2016 (t. j. po 01. 07. 2016), ktoré sa považuje za odvolanie v zmysle ustanovenia § 215 ods. 4 cit. zákona, o ktorom rozhoduje generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

6. Podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len "SSP"), ak správny súd zistí, že vec nepatrí do právomoci súdov, konanie zastaví, ak možno zistiť iný orgán, do ktorého právomoci vec patrí, správny súd mu vec po zastavení konania uznesením postúpi.

7. Z vyššie uvedeného je zrejmé, že rozhodnutie o odvolaní žalobcu zo dňa 22. 11. 2016, ktoré bolo Krajskému súdu v Košiciach doručené dňa 29. 11. 2016, nepatrí do právomoci súdov, preto tunajší súd postupoval podľa § 99 písm. h) SSP v spojení s ustanovením § 18 ods. 1 SSP, konanie vo veci zastavil a po právoplatnosti rozhodnutia vec postúpi na rozhodnutie orgánu, do ktorého právomoci patrí, t. j. generálnemu riaditeľovi Sociálnej poisťovne. 8. Súd o náhrade trov konania rozhodol podľa § 170 písm. b) SSP, v zmysle ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, ak bolo konanie zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu kasačná sťažnosť nie je prípustná (§ 439 ods. 2 písm. d/ SSP).