KSKE/5Co/960/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/960/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7512207889 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 01. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Janka Kočišová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2016:7512207889.1Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: BL J. debt, s.r.o., K. XX, XXX XX I., IČO: XX XXX XXX, zast. Soukeník - Štrpka s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 36 862 711, proti žalovanému: Mária A., Z. č. XXX, XXX XX Z. - T. - Z., za účasti vedľajšieho účastníka OZ Z., S. XX, XXX XX D., IČO: XX XXX XXX, zast. JUDr. Ladislav Mikluš, Stará Baštová 2,040 01 Košice, o zaplatenie 248,95 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice-okolie z 15.5.2014, č.k. 15C/158/2012-49 takto

rozhodol:

M e n í rozsudok v napadnutej časti, t.j. vo výroku o náhrade trov konania tak, že vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

Vedľajší účastník OZ právna pomoc spotrebiteľom, S. XX, D., IČO: XX XXX XXX je povinný nahradiť žalobcovi trovy odvolacieho konania vo výške 22,60 eur na účet jeho právneho zástupcu do troch dní od právoplatnosti uznesenia.

odôvodnenie:

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom žalobu zamietol a žalobcu zaviazal nahradiť trovy konania vedľajšiemu účastníkovi vo výške 58,42 eur na účet právneho zástupcu.

Uviedol, že žalobca sa domáhal zaplatenia sumy 248,95 eur titulom zmluvnej pokuty, na základe zmluvy o pripojení, vyfakturovanej fa. č. XXXXXXXXXX splatnej 27.6.2009.

Vykonaným dokazovaním zistil, že žalobca fakturoval zmluvnú pokutu, ale z faktúry žiadne iné obsahovo na vec sa vzťahujúce skutočnosti nevyplývali. Žalobca predložil iba všeobecné podmienky poskytovania služieb a faktúru, bez uvedenia konkrétneho dôvodu, t.j. zmluvnej povinnosti, za porušenie ktorej účtuje, ani kedy došlo k jej porušeniu. Nepreukázal zmluvu o dojednaní zmluvnej pokuty.

Súd mal vedomosť o tom, že zmluvná pokuta u mobilných operátorov bola vyhlásená za neprijateľnú zmluvnú podmienku viacerými rozhodnutiami. Preto aj za predpokladu, že by uplatnenie zmluvnej pokuty bolo platným právnym úkonom, súd by žalovaného na jej zaplatenie nezaviazal z dôvodu jej neprijateľnosti. Neboli splnené predpoklady pre náhradu škody podľa § 420 ods. 1 OZ, preto žalobu zamietol.

O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p., úspešný žalovaný by mal právo na náhradu trov konania, ak by mu boli vznikli, pričom tento osud zdieľa vedľajší účastník, a to vo výške 58,60 eur pozostávajúcich z tarifnej odmeny za dva úkony právnej služby po 21,58 eur + režijný paušál 1x 1,63 eur, 1 x 7,81 eur podľa vyhl. č. 655/2004 Z.z..

Proti rozsudku vo výroku o náhrade trov konania vedľajšieho účastníka podal odvolanie žalobca z dôvodu podľa § 205 ods. 2 písm. f) O.s.p., že rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Poukazuje na neúčelnosť uplatnených a priznaných trov právneho zastúpenia a na § 142 O.s.p., podľa ktorého súd náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva a má za to, že trovy právneho zastúpenia, ktoré uplatňuje vedľajší účastník neboli nevyhnutne potrebné na účelné bránenie práva.

Vedľajší účastník je združenie založené za účelom ochrany spotrebiteľov. Výkonom ochrany spotrebiteľských práv združenie napĺňa svoje vlastné poslanie. Zámerom zákonodarcu pre zvýhodnenie takejto skupiny občianskych združení, bolo umožnenie, aby mohli vzhľadom na ich odbornú pripravenosť, bez potreby právneho zastúpenia zastupovať spotrebiteľov a chrániť ich práva. Ak by nebola potrebná odborná pripravenosť spotrebiteľského združenia, mohlo by poskytnúť predmetnú ochranu aj iné občianske združenie zastúpené advokátom. Úmyslom zákonodarcu bolo poskytnúť spotrebiteľom kvalifikovanú pomoc prostredníctvom združení na ochranu spotrebiteľa. Nepopiera právo vedľajšieho účastníka na právnu pomoc, avšak spochybňuje účelnosť vynaložených trov na právne zastúpenie.

Tým, že vedľajší účastník žiada priznať trovy právneho zastúpenia, priznáva, že žalovanému neposkytol pomoc pri ochrane jeho práv, čo je jeho základným poslaním.

Poukazuje tiež na to, že v súčasnosti existuje veľký počet rozhodnutí, ktoré sa týkajú obdobných konaní a nič nebráni vedľajšiemu účastníkovi, aby vstúpil do konania bez právneho zástupcu a poukázal na súvisiace rozhodnutia. Ide len o hromadný vstup združení na ochranu spotrebiteľa, ako vedľajšieho účastníka, pričom vstupujú do sporov automaticky zastúpené právnym zástupcom, bez toho, aby vedeli o konkrétnych okolnostiach sporu. Je potom otázne, či je účelom vstupu do konania ochrana spotrebiteľa, alebo zisk z priznaných trov konania.

Poznamenáva, že vedľajší účastník, odborne spôsobilý subjekt, vo svojej argumentácii poukázal iba na ustanovenia a rozhodnutia týkajúce sa spotrebiteľských zmlúv, na ktoré je súd povinný prihliadať z úradnej povinnosti, nezávisle od účasti spotrebiteľského združenia ako vedľajšieho účastníka. V tejto súvislosti poukázal na rozhodnutie Okresného súdu Banskej I. sp.zn. 13C/54/2012. Vedľajší účastník do konania nepriniesol žiaden prínos, nepoukázal na inú skutočnosť, na ktorú súdy nemajú povinnosť prihliadať z úradnej povinnosti.

Ďalej poukázal na to, že podstatnou podmienkou vstupu vedľajšieho účastníka je súhlas hlavného účastníka, na strane ktorého chce vystupovať. Súd preto musí účastníkov upovedomiť o procesnom úkone vedľajšieho účastníka, ktorý prejavil vôľu vstúpiť do konania.

Je potrebné uviesť, že Ministerstvo spravodlivosti SR podporuje činnosť spotrebiteľských združení aj prostredníctvom dotácii na zastupovanie, čím hradí výdavky spotrebiteľských združení a podporuje ich odbornosť. Prijatím dotácie a priznanou náhradou trov konania by bola dvakrát hradená účasť vedľajšieho účastníka v konaní. Navrhol rozhodnutie v napadnutej časti zmeniť a vedľajšiemu účastníkovi trovy konania nepriznať a zaviazať ho na náhradu trov odvolacieho konania.

K odvolaniu sa vyjadril vedľajší účastník. Je toho názoru, že jeho vstup do konania a vyjadrenie k návrhu bolo účelné, pretože žaloba bola zamietnutá. Tvrdí, že išlo o trovy zastúpenia, ktoré bezprostredne súviseli s konaním. Právny zástupca vedľajšieho účastníka podal vyjadrenie k návrhu až po tom, čo sa oboznámil s obsahom návrhu a jeho vyjadrenie bolo spôsobilé pozitívne ovplyvniť rozhodnutie súdu v prospech spotrebiteľa. Trovy právneho zastúpenia sú preto účelné.

Vedľajší účastník je riadnym účastníkom a má právo zvoliť si na zastupovanie advokáta, nie iba podľa náročnosti prípadu. Z ničoho nevyplýva, že vedľajší účastník sa nemôže dať v konaní zastupovať advokátom. Ak zákon garantuje právo na zastúpenie účastníka v konaní, pochybnosti o účelnosti vynaloženia trov konania je v rozpore s garanciou práva na zastupovanie.

Navrhol napadnutý rozsudok potvrdiť a priznať mu trovy odvolacieho konania vo výške 18,83 eur na účet právneho zástupcu.

Odvolací súd prejednal odvolanie podľa § 212 ods. 1 O.s.p. a § 214 ods. 2 O.s.p. a po preskúmaní rozsudku v napadnutej časti, vo výroku o náhrade trov konania vedľajšieho účastníka dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné a rozsudok v napadnutom výroku podľa § 220 O.s.p. zmenil tak, že náhradu trov konania vedľajšiemu účastníkovi nepriznáva.

Zo spisového materiálu odvolací súd zistil, že žalobca sa domáhal zaplatenia 248,95 eur titulom zmluvnej pokuty.

V odôvodnení rozsudku po citovaní príslušných zákonných ustanovení, súd prvého stupňa citoval rozsudok č. ESD-618/10 vo veci B-Espanol Decredito c/a JOAQUIN calderu cvamino a konštatoval, že súd má vedomosť o tom, že zmluvná pokuta u mobilných operátorov bola vyhlásená za neprijateľnú zmluvnú podmienku (ktorú nie je možné ani moderovať) viacerými právoplatnými rozsudkami slovenských súdov, čo je podporené aj judikatúrou ESD. Preto aj za predpokladu, že by uplatnenie zmluvnej pokuty formou vystavenej faktúry bolo platným právnym úkonom, súd by odporkyňu na jej zaplatenie nezaviazal z dôvodu jej neprijateľnosti. Žalobu posúdil aj z titulu náhrady škody a zistil, že neboli splnené zákonné predpoklady priznania škody žalobcovi.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods.1 O.s.p., pričom úspešný odporca má nárok na náhradu trov konania, mal by preto nárok na priznanie náhrady trov v plnom rozsahu, ak by mu vznikli, pričom tento osud zdieľa vedľajší účastník, a to vo výške 58,60 eur pozostávajúcich z tarifnej odmeny za 1 úkon právnej služby v sume 21,58 eur, a to za dva úkony - prevzatie a vyjadrenie k návrhu, t.j. 2x 21,58 eur + 1x 7,63 a 1x 7,81 eur režijný paušál, podľa vyhl. č. 655/2004 Z.z..

Podľa § 142 ods. 1 O.s.p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že priznať možno len náhradu tých nákladov, ktoré boli potrebné na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva.

V Zákone o ochrane spotrebiteľa s účinnosťou od 1.5.2014 bolo zavedené nové ustanovenie v § 5b, podľa ktorého súdu z úradnej povinnosti prihliada na premlčanie práva aj na nekalé podmienky v spotrebiteľskej zmluve aj v konaniach začatých pred 1.5.2014. Vykonaným dokazovaním súd zistil, že na žalovanej strane ide o spotrebiteľa a poskytol žalovanej ex offo ochranu, keď konštatoval, že ide o neprijateľnú zmluvnú podmienku.

Z odôvodnenia rozhodnutia nevyplýva, že súd prvého stupňa zamietol žalobu s ohľadom na účelné bránenie práva, teda s ohľadom na námietky vedľajšieho účastníka voči uplatnenému nároku. Odvolací súd vzhľadom na uvedené skutočnosti, ako aj vzhľadom na obsah podania, ktorým vedľajší účastník vstúpil do konania a na obsah vyjadrenia k návrhu na začatie konania, nepovažoval trovy konania uplatnené vedľajším účastníkom za účelne vynaložené na bránenie práva účastníka na strane žalovaného a preto rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti, t.j. vo výroku o náhrade trov konania zmenil tak, že vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov konania nepriznáva.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. a § 142 ods. 1 O.s.p. a žalobcovi, ktorý mal v odvolacom konaní úspech, priznal náhradu trov odvolacieho konania pozostávajúcich z trov právneho zastúpenia za 1 úkon právnej služby - odvolanie vo výške 10,80 eur + 20% DPH, spolu 12,94 eur + režijný paušál 8,04 eur + 20% DPH, spolu 9,65 eur, spolu trovy konania 22,60 eur podľa vyhl. č. 655/2004 Z.z..

Toto rozhodnutie bolo prijaté rozhodnutím senátu Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.