KSKE/4To/7/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4To/7/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7816010404 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 02. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Homzová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2017:7816010404.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Homzovej a sudcov JUDr. Františka Ševčoviča a JUDr. Mareka Dudíka, v trestnej veci obžalovaného E. Z., pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 158 Tr. zák., na verejnom zasadnutí konanom dňa 15. februára 2017, o odvolaní matky obžalovaného proti rozsudku Okresného súdu Rožňava zo dňa 12.12.2016, sp. zn. 2T/30/2016 takto

rozhodol:

Podľa § 321 ods.1 písm. d), e), ods.2 Tr. por. z r u š u j e napadnutý rozsudok vo výroku o treste a spôsobe jeho výkonu.

Postupom podľa § 322 ods.3 Tr. por., podľa § 158 Tr. zák., s použitím § 38 ods.2,3 Tr. zák., § 36 písm. l), k), n) Tr. zák. sa obžalovanému E. Z.Í., nar. XX.X.XXXX, trvale bytom Y., R. XXX, okres K. ukladá trest odňatia slobody vo výmere 6 (šesť) mesiacov.

Podľa § 49 ods.1 písm. a) Tr. zák. súd obžalovanému výkon trestu podmienečne odkladá a podľa § 50 ods.1 Tr. zák. určuje skúšobnú dobu v trvaní 2 (dvoch) rokov.

Podľa § 61 ods.1,2 Tr. zák., s použitím § 38 ods.2, 3 Tr. zák., s prihliadnutím na ustanovenie § 36 písm. l), k), n) Tr. zák. obžalovanému ukladá trest zákazu činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel na dobu 16 (šestnásť) mesiacov.

odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom okresného súdu bol obžalovaný E. Z. uznaný vinným prečinom ublíženia na zdraví podľa § 158 Tr. zák. č. 300/2005 Z.z., v znení novely č. 125/2016 Z. z. na tom skutkovom základe, že

že dňa 9.8.2016 okolo l9.00 hod. riadil osobné motorové vozidlo zn. H. L., ev. č. F.-XXX M. a pri vychádzaní z objektu čerpacej stanice v G., okr. K., nedal prednosť v jazde motocyklu zn. F., ev. č. K.- XXX C., ktorý išiel po hlavnej ceste smerom z G. na K., došlo k zrážke, čím porušil ustanovenie § 21 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov, pričom vodič motocykla Ing. K. F. utrpel zlomeninu 1. rebra obojstranne, zlomeninu 2. rebra vpravo, pomliaždenie hrudnej steny obojstranne, s dobou liečenia od 9.8.2016 do 6.9.2016.

Za to okresný súd uložil obžalovanému podľa § 158 Tr. zák., s použitím § 38 ods. 2, 3 Tr. zák., s prihliadnutím na ustanovenie § 36 písm. l), k) Tr. zák. trest odňatia slobody v trvaní 1 (jedného) roka.

Podľa § 49 ods. 1 písm. a) Tr. zák. výkon trestu obžalovanému podmienečne odložil a podľa § 50 Tr. zák. určil skúšobnú dobu v trvaní 2 (dvoch) rokov. Podľa § 61 ods. 1, 2 Tr. zák., s použitím § 38 ods. 2, 3 Tr. zák., s prihliadnutím na ustanovenie § 36 písm. l), k) Tr. zák. uložil obžalovanému trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá všetkých druhov na dobu 2 (dvoch) rokov.

Proti tomuto rozsudku v zákonom stanovenej lehote podala odvolanie matka obžalovaného H. Z.. V písomných dôvodoch odvolania odvolateľka poukázala na to, že napadnutým rozsudkom boli porušené ustanovenia Trestného zákona v neprospech jej syna a bol mu uložený neprimeraný trest. U syna súd ustálil dve poľahčujúce okolnosti a to podľa § 36 písm. l) a § 36 písm. k) Tr. zák., a preto sa horná hranica zákonom ustanovenej trestnej sadzby pri prečine podľa § 158 Tr. zák. znížila o jednu tretinu, a teda trest mohol byť uložený vo výmere od 0 do 8 mesiacov. Keďže okresný súd uložil trest odňatia slobody vo výmere jedného roka, došlo preto k porušeniu ustanovenia Trestného zákona. Navrhla, aby napadnutý rozsudok nadriadený súd zrušil vo výroku o treste a uložil taký trest s kratšou skúšobnou dobou, kde zoberie do úvahy hodnotenie na obžalovaného E. Z. z miesta bydliska, aj z pracoviska. Zároveň, zníži trest zákazu činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel s prihliadnutím na to, že jej syn sústavne pracuje aj v nadčasových hodinách, dennodenne dochádza z Y. do F., čo je spolu 180 km, nastupuje ráno o 04,00 hod. a domov prichádza o 19,00 hod., čo je pre neho veľmi náročné pri ťažkej namáhavej práci a nemá potom čas ani na riadnu rehabilitáciu. Syn o prácu prísť nechce, pretože v regióne okresu K. a v jeho okolí nie sú pracovné príležitosti. V minulosti síce bol raz odsúdený, bol podmienečne prepustený a osvedčil sa, pričom poukázala na to, že z výkonu trestu za vynikajúce správanie bol viackrát púšťaný domov na priepustky.

Krajský súd na podklade takto podaného odvolania podľa § 317 ods. 1 Tr. por. preskúmal zákonnosť a odôvodnenosť napadnutého výroku rozsudku, proti ktorému odvolateľ podal odvolanie, ako aj správnosť postupu konania, ktoré mu predchádzalo. Na chyby, ktoré neboli odvolaním vytýkané prihliadne len vtedy, ak by odôvodňovali podanie dovolania podľa § 371 ods. 1 Tr. por.

V uvedenom rozsahu revízneho princípu a vzhľadom na obsah odvolacích námietok preskúmal krajský súd postup v konaní predchádzajúci napadnutému rozsudku, správnosť a úplnosť skutkových zistení vo vzťahu k výroku o treste, zákonnosť a primeranosť uloženého trestu a zistil nasledovné.

Okresný súd na hlavnom pojednávaní prijal vyhlásenie obžalovaného o vine. Následne vykonal dokazovanie len v súvislosti s výrokom o treste a náhrade škody. K osobe obžalovaného súd zistil, že tento z miesta bydliska je hodnotený dobre, je slobodný, žije v spoločnej domácnosti s rodičmi, na verejnosti sa správa slušne. Jeho zamestnávateľ N..R..R. F., prevádzka Y. ho hodnotí tak, že pracovné povinnosti si plní veľmi dobre, prácu vykonáva kvalitne. Veľmi často prácu vykonáva aj v nadčasových hodinách, veľmi pozitívne hodnotia jeho chovanie a charakterové vlastnosti. Z miesta bydliska odchádza vo veľmi skorých ranných hodinách a späť sa vracia v neskorých večerných hodinách. Do práce predtým dochádzal vlastným osobným motorovým vozidlom, momentálne má značne sťažené podmienky dochádzky do práce do F.. V minulosti bol obžalovaný E. Z. odsúdený jedenkrát a to rozsudkom Okresného súdu Rožňava sp. zn. 1T/4/2009 pre prečin usmrtenia podľa § 149 ods.1, ods.2 písm. a), ods.4 Tr. zák. a iné, za čo bol E. Z. uložený úhrnný trest odňatia slobody v trvaní 4 a pol roka nepodmienečne a trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá všetkých druhov na dobu 6 rokov. Z výkonu trestu odňatia slobody bol odsúdený E. Z. podmienečne prepustený uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn. 6 Pp 39/2011 so skúšobnou dobou v trvaní piatich rokov. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.8.2011. Aj pri treste zákazu činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel vo veci Okresného súdu Rožňava pod sp. zn. 1T/4/2009 bolo podmienečne upustené od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá všetkých druhov so skúšobnou dobou na jeden a pol roka a to uznesením Okresného súdu Rožňava pod sp. zn. 1T/4/2009 zo dňa 11.11.2015, pričom uznesenie nadobudlo právoplatnosť 11.11.2015.

Pri plnení prieskumnej povinnosti nadriadený súd zistil, že okresný súd uložil nezákonný trest, pretože pri prevahe poľahčujúcich okolností, ktoré on ustálil, a to podľa § 36 písm. l) a § 36 písm. k) Tr. zák. sa znížila horná hranica trestnej sadzby pre prečin podľa § 158 Tr. zák. na 8 mesiacov. Nadriadený súd v prípade obžalovaného E. Z. zistil ďalšiu poľahčujúcu okolnosť a to podľa § 36 písm. n) Tr. zák. (napomáhal pri objasňovaní trestnej činnosti príslušným orgánom) a to preto, lebo obžalovaný na začiatku hlavného pojednávania sa priznal k spáchaniu trestného činu, tento úprimne oľutoval, súd o tejto úprimnosti nemal pochybnosti a prijal vyhlásenie obžalovaného, že je vinný. Za takejto situácie potom bolo povinnosťou súdu priznať obžalovanému poľahčujúcu okolnosť aj podľa § 36 písm. n) Tr. zák.

Nadriadený súd zvážiac zásady ukladania trestov podľa § 34 Tr. zák. uložil obžalovanému E. Z. trest odňatia slobody vo výmere 6 mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 2 rokov a trest zákazu činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel na dobu 16 mesiacov.

To boli dôvody, pre ktoré o odvolaní matky obžalovaného krajský súd rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozsudku.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku ďalší riadny opravný prostriedok nie je prípustný.