KSKE/4Cob/2/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/2/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7915209946 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 02. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2017:7915209946.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu C.. Q. L. a sudcov G.. G. T. a C.. A. A. v spore žalobcu: E. O., s.r.o. H. 9, B.: XX XXX XXX, zastúpeného E. L., advokátom, D. 1, G., proti žalovanému: K. E., nar. XX.X.XXXX, X. mája XX/X, T., B.: XX XXX XXX, o zaplatenie X.XXX,XX eur s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Trebišov č.k. 11Cb/17/2015-54 zo dňa 6.9.2016, takto

rozhodol:

I. P o t v r d z u j e rozsudok.

II. Stranám sporu nepriznáva náhradu trov odvolacieho konania.

odôvodnenie:

1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi X.XXX,XX eur s X,XX% ročným úrokom z omeškania ročne zo sumy X.XXX,XX eur od XX.XX.XXXX do zaplatenia, s X,XX% ročným úrokom z omeškania zo sumy X.XXX,XX eur od XX.X.XXXX do zaplatenia, všetko do X dní od právoplatnosti rozsudku. Vyslovil, že žalobca má nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu.

2. Súd prvej inštancie toto rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca sa v tomto konaní domáhal zaplatenia X.XXX,XX eur za neuhradenú cenu dodaného tovaru na základe objednávky žalovaného. Žalovaný vo vyjadrení k žalobe uviedol, že nemá výhrady voči výške uplatnenej pohľadávky, avšak žalobca podal žalobu predčasne, pretože nenastala splatnosť tejto pohľadávky.

3. Súd prvej inštancie zistil, že na základe písomných objednávok žalovaného, žalobca dodal žalovanému tovar v požadovanom množstve, kvalite a v dohodnutom termíne. Kúpnu cenu tohto tovaru žalobca žalovanému vyfakturoval faktúrami: č. VS X/XXXX/XXXX na sumu X.XXX,XX eur so splatnosťou XX.XX.XXXX - predmetom sporu je zaplatenie časti fakturovanej sumy vo výške X.XXX,XX eur, faktúra č. VS X/XXXX/XXXX na sumu X.XXX,XX eur so splatnosťou XX.X.XXXX. Spolu dlh žalovaného predstavuje sumu X.XXX,XX eur. Žalovaný potvrdil prevzatie tovaru a tiež, že mu boli doručené faktúry žalobcu. Podľa jeho tvrdenia sa so žalobcom, a to s jeho obchodným zástupcom B. C., ústne mimosúdne dohodol na splátkovom kalendári. Podľa dohody mal svoj dlh splácať kvartálne od roku XXXX tak, že sumu X.XXX,XX eur mal zaplatiť žalobcovi do XX.X.XXXX a sumu X.XXX,XX eur mal zaplatiť do XX.X.XXXX. Žalobca však dohodu nedodržal, lebo už dňa XX.X.XXXX podal voči nemu žalobu na súd, konal tak predčasne. 4. Súd prvej inštancie na základe návrhu žalovaného vypočul ako svedka B. C. - pracovníka žalobcu. Tento svedok nepotvrdil obranu žalovaného. Uviedol, že u žalobcu nemal oprávnenie dojednávať splátkové kalendáre, preto sa ani so žalovaným nedohodol na štvrťročných splátkach predmetného dlhu. Potvrdil, že žalovaný žiadal o splátky, túto jeho žiadosť tlmočil konateľovi žalobcu, ktorý uviedol, že by súhlasil so zaplatením o mesiac neskôr, ale len v prípade, ak bude zaplatený celý dlh. Keďže žalovaný dlh do mesiaca nevyrovnal, žalobca pristúpil k uplatneniu pohľadávky na súde. Uviedol, že písal výzvu žalovanému, aby žalovaný zaslal svoj návrh na splátky dlhu, avšak žalovaný na takúto výzvu žalobcu nereagoval.

5. Súd prvej inštancie vec právne posúdil podľa ustanovení §§ 409, 411, 447 Obchodného zákonníka, ktoré upravujú kúpnu zmluvu a povinnosť kupujúceho zaplatiť za tovar kúpnu cenu.

6. Súd prvej inštancie mal v konaní preukázané z listinných dôkazov - dodacích listov, faktúr a z uznávacieho prejavu žalovaného na pojednávaní, že žalobca dodal žalovanému tovar a žalovaný nezaplatil jeho kúpnu cenu X.XXX,XX eur. Súd prvej inštancie preto vyhovel žalobe a zaviazal žalovaného na zaplatenie tejto kúpnej ceny pre žalobcu vo výške X.XXX,XX eur.

7. Súd prvej inštancie ďalej v odôvodnení rozhodnutia uviedol, že nepovažoval za dôvodné tvrdenie žalovaného o tom, že žalobca predčasne podal žalobu, pretože z výsluchu svedka B. C. - v tom čase pracovníka žalobcu, nebolo preukázané tvrdenie žalovaného, že sa žalovaný dohodol so žalobcom na splátkovom kalendári a teda na zmene splatnosti uplatnenej pohľadávky.

8. Súd prvej inštancie priznal žalobcovi aj uplatnené zákonné úroky z omeškania X,XX % a X,XX % ročne od splatnosti jednotlivých faktúr podľa § 1 ods. 1 až 3 Nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z.z. o výške úrokoch z omeškania a na ich úhradu zaviazal žalovaného.

9. O trovách konania súd prvej inštancie rozhodol podľa § 255 ods. 1 a § 262 ods. 1, 2 C.s.p. tak, že úspešnému žalobcovi priznal plnú náhradu trov konania, pretože žalobca bol v konaní úspešný v celom rozsahu.

10. Proti rozsudku súdu prvej inštancie podal v zákonnej lehote odvolanie žalovaný. Uviedol, že za kľúčového svedka v tomto konaní označil B. C., avšak žalovaný nebol súdom prizvaný na pojednávanie, na ktorom bol tento svedok vypočutý. Preto mu bolo znemožnené krížovým výsluchom dokázať svoje tvrdenie. Uviedol, že týmto nesprávnym procesným postupom mu bolo znemožnené, aby uskutočnil jemu patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces, preto odvolanie podáva proti rozsudku v celom rozsahu.

11. Odvolanie žalovaného bolo doručené žalobcovi XX.XX.XXXX, vyjadrenie k nemu nepodal.

12. Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd prejednal odvolanie žalovaného, ktoré bolo podané v zákonnej lehote, oprávnenou osobou, proti rozhodnutiu, proti ktorému je odvolanie prípustné, bez nariadenia pojednávania, pretože nejde o odvolanie proti rozhodnutiu, na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie podľa § 385 ods. 1 Zákona č. 160/2015 - Civilného sporového poriadku (ďalej len „C.s.p.“). Vec prejednal podľa § 379 - § 385 C.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie žalovaného nie je dôvodné.

13. Toto odvolacie konanie začalo podaním odvolania dňa X.XX.XXXX, teda za účinnosti Zákona č. 160/2015 - Civilného sporového poriadku, preto odvolací súd toto odvolacie pojednávanie prejednal podľa tohto zákona. 14. Odvolací súd podľa § 387 ods. 2 C.s.p. sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozsudku súdu prvej inštancie. Na doplnenie a zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia, k odvolaniu žalovaného a podstatných tvrdení strán sporu v tomto odvolacom konaní, odvolací súd udáva:

15. Z obsahu odvolania žalovaného vyplýva, že odvolanie odôvodňuje odvolacím dôvodom podľa § 365 ods. 1 písm. b) C.s.p., teda, že súd prvej inštancie nesprávnym procesným postupom mu znemožnil uskutočniť mu patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces a to tým, že nemohol byť konfrontovaný s vypočutým svedkom B. C. - pracovníkom žalobcu s ktorým podľa tvrdenia žalovaného mal žalovaný dohodnúť splátkový kalendár uplatnenej peňažnej pohľadávky.

16. Odvolací súd zistil z obsahu spisu, že žalovaný sa dostavil na prvé nariadené pojednávanie súdom prvej inštancie dňa XX.X.XXXX, na ktorom bol riadne vypočutý. Svoju neúčasť na ďalšom nariadenom pojednávaní dňa XX.X.XXXX ospravedlnil v deň keď malo byť toto pojednávanie uskutočnené dňa XX.X.XXXX a požiadal o odročenie tohto pojednávania, čo súd prvej inštancie akceptoval a toto pojednávanie odročil. Na ďalšie nariadené pojednávanie na deň X.X.XXXX bol žalovaný predvolaný z adresy, z ktorej bol už predtým predvolaný na pojednávanie a ktorú aj sám žalovaný udáva vo svojich písomných podaniach - ul. X. mája XX/X, T.. Zásielka s predvolaním na toto pojednávanie bola vrátená súdu prvej inštancie dňa X.X.XXXX s tým, že žalovaný si predvolanie na toto pojednávanie nevyzdvihol z pošty v odbernej lehote. Súd prvej inštancie preto vykonal pojednávanie dňa X.X.XXXX, na ktorom bol vypočutý svedok B. C. a na ktorom vyhlásil napadnutý rozsudok bez prítomnosti žalovaného.

17. Odvolací súd poukazuje na ustanovenie § 365 ods. 1 písm. b) C.s.p., podľa ktorého odvolanie môže byť dôvodné len vtedy, ak súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane sporu, aby sa zúčastnila pojednávania a došlo by tým k porušeniu práva na spravodlivý proces. V prejednávanej veci žalovaný nebol prítomný na riadne zvolanom pojednávaní dňa X.X.XXXX, aj keď ho súd na toto pojednávanie riadne predvolal a predvolal ho aj na dve predchádzajúce pojednávania. Na pojednávaní dňa XX.X.XXXX žalovaný bol prítomný, bol podrobne vypočutý k tvrdeniam, ktoré uviedol v odpore proti platobnému rozkazu a v priebehu tohto konania a súd prvej inštancie akceptoval návrh žalovaného na výsluch svedka B. C..

18. Ďalej odvolací súd zistil z obsahu spisu, že žalovanému spolu s vydaným platobným rozkazom bolo dňa XX.X.XXXX doručené poučenie o jeho procesných právach a povinnostiach podľa Občianskeho súdneho poriadku, vrátane ustanovenia § 120 ods. 4 O.s.p., podľa ktorého bol žalovaný poučený, že všetky dôkazy a skutočnosti musí predložiť alebo označiť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie.

19. Odvolací súd poukazuje na ustanovenie § 120 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého strany sporu, teda aj žalovaný mal procesnú dôkaznú povinnosť o svojich tvrdeniach. Teda mal procesnú dôkaznú povinnosť na preukázanie toho, že so žalobcom dohodol splátkový kalendár na zaplatenie uplatnenej pohľadávky žalobcu. Žalovaný na preukázanie tejto skutočnosti neoznačil ani nepredložil žiaden dôkaz, navrhol iba výsluch svedka B. C., súd prvej inštancie tento dôkaz vykonal a z výpovede svedka B. C. vyplynulo, že nemal oprávnenie dojednávať splátkové kalendáre za žalobcu, pretože túto možnosť dohodnúť splátkový kalendár u žalobcu mal iba konateľ žalobcu ako jeho štatutárny orgán.

20. Odvolací súd preto dospel k záveru, že výsluch svedka B. C. na predmetnom pojednávaní dňa X.X.XXXX nebol dôkazom, ktorý by mohol zmeniť dôkaznú situáciu tak, ako ju zistil súd prvej inštancie a teda, že žalovaný nepreukázal zmenu splatnosti uplatnenej pohľadávky žalobcu inak ako bola vyznačená na predmetných faktúrach, po preukázanom dodaní tovaru podľa predložených dodacích listov. Ak B. C. nemal oprávnenie za žalobcu dojednávať splátkový kalendár, jeho výsluch nebol takým pre toto konanie významným dôkazným prostriedkom, pri ktorom by účasť žalovaného bola nevyhnutná a jeho neospravedlnená neúčasť na pojednávaní by bolo možné kvalifikovať ako znemožnenie uskutočniť žalovanému procesné práva v takej miere, že by došlo k porušeniu jeho práva na spravodlivý proces. Žalovaný okrem navrhovaného výsluchu svedka B. C. iný dôkaz o zmene splatnosti uplatnenej pohľadávky neoznačil ani nepredložil a neoznačil a nepredložil ho ani v priebehu tohto odvolacieho konania.

21. Odvolací súd preto dospel k záveru, že súd prvej inštancie rozhodol správne, ak zaviazal žalovaného na zaplatenie uplatnenej pohľadávky žalobcu, vrátane zákonných úrokov z omeškania a zaviazal ho aj na náhradu trov konania pre úspešného žalobcu.

22. Odvolací súd preto podľa § 387 ods. 1 C.s.p. potvrdil rozsudok súdu prvej inštancie ako vecne správny.

23. O trovách tohto odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 396 ods. 1 v spojení s ustanovením § 255 ods. 1 a § 262 ods. 1 C.s.p. tak, že stranám sporu nepriznal náhradu trov odvolacieho konania, pretože žalovaný nebol v odvolacom konaní úspešný, preto nemá nárok na náhradu trov odvolacieho konania a úspešnému žalobcovi v tomto odvolacom konaní preukázateľné trovy odvolacieho konania nevznikli, preto mu neboli priznané.

24. Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0 (§ 393 ods. 2 posledná veta C.s.p.).

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.

Proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa v ustanovení § 419 C.s.p.

Dovolanie možno podať v lehote dvoch mesiacov od doručenia tohto rozhodnutia odvolacieho súdu, na súde ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Dovolanie môže podať strana sporu v ktorej neprospech bolo toto rozhodnutie vydané, dovolanie môže podať aj intervenient, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné spoločenstvo podľa § 77 (§ 425 C.s.p.). Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy podľa § 427 ods. 1 C.s.p.

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom, okrem prípadov uvedených v § 429 ods. 2 C.s.p., ak má sám, alebo jeho zamestnanec alebo člen vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa.

Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom podľa § 429 ods. 1 C.s.p.

V dovolaní podľa § 428 C.s.p. sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh).