KSKE/4Co/161/2013


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Co/161/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811206229 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Šoltýsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7811206229.3Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcov: 1/ L. H., bytom v Č. A. XX, 2/. Z. M., bytom v Č.O. A. XX, 3/ R. T., T. R. Č. A. XXX, 4/ E. H., bytom R. Č. A. XXX, 5/ D. H., T. R. Č. A. XXX, 6/ R. Q., bytom v Č. A. XX, 7/ R. J., T. R. Č. A. XXX, zastúpených JUDr. Ivetou Rajtákovou, advokátkou Advokátskej kancelárie v Košiciach, Štúrova 20, proti žalovanému Lesy Čierna Lehota, pozemkové spoločenstvo, so sídlom v Čiernej Lehote, IČO: XX XXX XXX, zastúpeného JUDr. Štefanom Kseňákom, PhD., advokátom Advokátskej kancelárie v Košiciach, Park Angelinum 4, o neplatnosti konania a uznesení valného zhromaždenia, o odvolaní odporcu proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava, č.k. 5C 88/2011 - 184 zo dňa 19. marca 2013 takto

rozhodol:

Odvolací súd p o t v r d z u j e uznesenie súdu prvého stupňa.

odôvodnenie:

Prvostupňový súd vo veci rozhodol tak, že konanie prerušil do právoplatného rozhodnutia vo veci sp. zn. 10C 109/2011.

Svoje rozhodnutie založil na zistení, že žalobcovia podanou žalobou žiadali vysloviť neplatnosť uznesení valného zhromaždenia Lesy Čierna Lehota, pozemkové spoločenstvo so sídlom v Čiernej Lehote, zo dňa 27. 06. 2011.

Právna zástupkyňa žalobcov navrhovala konanie vo veci prerušiť z dôvodu, že prebieha konanie pod sp. zn. 10C/109/2011, v ktorom sa žalobcovia domáhajú voči spoločnosti PARNAS REALITY, s. r. o. a pôvodným podielovým spoluvlastníkom určenia neplatnosti zmlúv o prevode vlastníckeho práva, ktorým nadobudla spoluvlastnícke podiely spoločnosť PARNAS REALITY, s. r. o. a O.. T. Q..

V zmysle ust. § 109 ods. 2 písm. c) O. s. p., súd konanie môže prerušiť, ak prebieha konanie, v ktorom sa rieši otázka, ktorá môže mať význam pre rozhodnutie súdu, alebo ak súd dal na takéto konanie podnet.

Súd v zmysle citovaného ustanovenia konanie vo veci prerušil, pretože je nepochybné, že rozhodnutie o tomto návrhu má vplyv na rozhodnutie súdu v prejednávanej veci. Ak súd v konaní sp. zn. 10C/109/2011 určí neplatnosť týchto zmlúv, je nepochybné, že osoby, ktoré sa zúčastnili na valnom zhromaždení dňa 27. 06. 2011, nemali oprávnenie na výkon práv a povinností vyplývajúcich z členstva, vrátane hlasovania.

Proti tomuto uzneseniu včas a v zákonnej lehote podal odvolanie žalovaný prostredníctvom svojho právneho zástupcu a predovšetkým namietal, že žalovaný má vedomosť o tom, že návrh na prerušenie konania podal len žalobca v 1. rade, aj v samotnom návrhu na prerušenie konania sa uvádza, že prerušenie konania navrhuje žalobca v 1. rade. Aj v odôvodnení uznesenia sa uvádza, že návrh na prerušenie konanie podala právna zástupkyňa žalobcov. Pokiaľ teda podali návrh na prerušenie konania ďalší zo žalobcov, tak tieto žalovanému neboli doručené. Ďalej uviedol, že žalovaný zaslal súdu vyjadrenie k návrhu na prerušenie konania, v ktorom s týmto nesúhlasil. Zdôraznil, že z rozhodnutia prvostupňového súdu nevyplýva, že čím sa sťažuje žalovanému možnosť jeho procesnej obrany k odvolaniu, teda namietol aj nepreskúma teľnosť uznesenia. Žiadal, aby odvolací súd zmenil uznesenie súdu prvého stupňa a návrh na prerušenie konania zamietol.

K tomuto odvolaniu nebolo podané vyjadrenie zo strany žalobcov.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania v zmysle ust. § 214 ods. 2 písm. e/ O.s.p. prejednal vec v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1 O.s.p. a zistil, že sú dôvody pre potvrdenie tohto rozhodnutia.

Prvostupňový súd správne procesne vyhodnotil, aj keď nie náležite odôvodnil. Konanie bolo prerušené preto, že je nepochybné, že rozhodnutie o návrhu má vplyv na rozhodnutie súdu v prejednávanej veci. Ak súd v konaní 10C 109/2011 určí neplatnosť zmlúv, je nepochybné, že osoby, ktoré sa zúčastnili na valnom zhromaždení nemali oprávnenie na výkon práv a povinnosti vyplývajúcich z členstva vrátane hlasovania. Toto je veľmi dôležitá otázka pre posúdenie veci samej, ktorou sa aj odvolací súd jednoznačne stotožňuje.

Podľa ust. § 219 ods. 2 O.s.p., ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov takto aj urobil. V podstate niet čo dodať a v tomto zmysle aj odvolacie námietky sú právne irelevantné.

Pokiaľ ide o prerušenie konania ide o rozhodnutie procesné, v zmysle ustanovenia § 109 ods. 2 písm. c/ O.s.p. a tu sa rieši len otázka, ktorá môže mať význam pre rozhodnutie súdu, alebo ak súd dal na takéto konanie podnet. Preto sú irelevantné námietky odvolateľa v tom smere, že poslal vyjadrenie k návrhu na prerušenie konania, kde s tým nesúhlasil a že v odôvodnení uznesenia nie je ani spomenuté, ani sa tam neprezentuje názor súdu na argumentáciu žalovaného proti uzneseniu prerušenia konania. K tomu nemožno prihliadnuť.

Taktiež ostatné odvolacie námietky sú právne irelevantné, pretože všetci žalobcovia sú zastúpení JUDr. Ivetou Rajtákovou, advokátkou Advokátskej kancelárie v Košiciach a vystupuje proti žalovanému a teda nemožno žiadnym spôsobom manipulovať tým, že by len jeden zo žalobcov podával návrh na prerušenie konania.

Aj odvolací súd považuje za potrebné uzavrieť, že je nepochybné, že rozhodnutie súdu o návrhu žalobcov vo veci sp. zn. 10C 109/2011 má vplyv na rozhodnutie súdu v prejednávanej veci. Ak totiž súd v tomto konaní určí neplatnosť zmlúv, je nepochybné, že osoby, ktoré sa zúčastnili na valnom zhromaždení, ktoré bolo konaní dňa 27.06.2011 nemali oprávnenie na výkon práva a povinnosti vyplývajúcich z členstva vrátane hlasovacích práv.

Z týchto dôvodov bolo potrebné rozhodnutie súdu prvého stupňa ako vecne správne potvrdiť.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 ( § 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.