KSKE/3Sp/8/2015


(zdroj)

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 11.3.2015

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sp/8/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7015200195 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 07. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2015:7015200195.3Opravné uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: POHOTOVOSŤ, s. r. o., Pribinova č. 25, Bratislava, IČO: XX XXX XXX, proti odporcovi: Okresný úrad Rožňava, katastrálny odbor, Jarná 2, Rožňava, za účasti: S. Z. V. N. Ó. P. S. Á., bytom G. č. XXXX/XX, F., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu zo dňa 05. novembra 2014, č. : OU-RV-KO2-2014/V 2173-OR, takto

rozhodol:

O p r a v u j e rozsudok Krajského súdu v Košiciach zo dňa 11. marca 2015 č. k.: 3Sp/8/2015-18 v časti záhlavia tak, že správne má z n i e ť:

"Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou v právnej veci navrhovateľky: POHOTOVOSŤ, s. r. o., Pribinova č. 25, Bratislava, IČO: XX XXX XXX, proti odporcovi: Okresný úrad Rožňava, katastrálny odbor, Jarná 2, Rožňava, za účasti: S. Z. V. N. Ó. P. S. Á., bytom G. č. XXXX/XX, F., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu zo dňa 05. novembra 2014, č. : OU-RV-KO2-2014/ V 2173-OR, takto"

odôvodnenie:

Súd dodatočne zistil, že v písomnom vyhotovení rozsudku Krajského súdu v Košiciach zo dňa 11. marca 2015 č. k.: 3Sp/8/2015-18, a to v časti jeho záhlavia došlo k chybe v písaní, a to k nesprávnemu uvedeniu zástupcu účastníčky konania S. Z. - združeniu ProHelp - združenie občianskoprávnej pomoci, nakoľko v súdnom spise sa nenachádza žiadne splnomocnenie, ktorým by S. Z. udelila plnomocenstvo tomuto združeniu na jej zastupovanie v tomto konaní.

Podľa § 164 O. s. p. súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O návrhu na opravu súd rozhodne do 30 dní od jeho podania. O oprave vydá opravné uznesenie, ktoré doručí účastníkom. Pritom môže odložiť vykonateľnosť rozsudku na čas, kým opravné uznesenie nenadobudne právoplatnosť.

Vzhľadom na vyššie uvedené, keďže sa jedná o chybu v písaní, pri aplikácii citovaného zákonného ustanovenia súd vydal opravné uznesenie, ktorým odstránil chybu v písaní, ku ktorej došlo v písomnom vyhotovení uvedeného rozsudku a vykonal opravu tak, ako to vyplýva z enunciátu tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, a čoho sa odvolateľ domáha.