KSKE/3Sp/53/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sp/53/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7015201413 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 09. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2016:7015201413.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach sudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou, v právnej veci navrhovateľa: Obec T., T. XXX, zastúpená advokátkou: JUDr. Iveta Fejleková, Advokátska kancelária so sídlom Nám. Osloboditeľov 25, Michalovce, proti odporcovi: Okresný úrad Michalovce - pozemkový a lesný odbor, Sama Chalupku 18, Michalovce, za účasti: P. O., rod. H., trvale bytom S., I.. K.D.Ř.G. Č.. XXX, Česká republika, zastúpená advokátom: JUDr. Juraj Kus, Advokátska kancelária so sídlom Nám. Osloboditeľov 10, Michalovce, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. OÚ-MI-PLO-2015/000073-2-KNO z 20.10.2015, takto

rozhodol:

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. OÚ-MI-PLO-2015/000073-2-KNO zo dňa 20. októbra 2015.

Účastníkom náhradu trov konania n e p r i z n á v a.

odôvodnenie:

1. Preskúmavaným rozhodnutím odporca rozhodol tak, že P. O., rod. H. ako oprávnená osoba spĺňa podmienky uvedené v § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a priznáva jej vlastnícke právo k nehnuteľnostiam v katastrálnom území T., zapísanými na LV č. XXXX parcela č. registra „C“, XXXX/XX - ostatné plochy o výmere XXX m2, XXXX/XX - ostatné plochy o výmere XXX m2, XXXX/XX - ostatné plochy o výmere XX m2, XXXX/XX - ostatné plochy o výmere XXX m2, XXXX/XX - ostatné plochy o výmere XXX m2, XXXX/XX - ostatné plochy o výmere XXX m2, XXXX/XX - ostatné plochy o výmere XX m2, XXXX/XX - ostatné plochy o výmere XXX m2. Po právoplatnosti rozhodnutia zapíše Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny uvedené nehnuteľnosti na meno oprávnenej osoby P. O., rod. H. v podiele 1/1.

2. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že P. O. si uplatnila na Pozemkovom úrade Michalovce žiadosťou z 01.11.1992 nárok na vydanie nehnuteľnosti zapísaných vo vložke č. XXXX mpč. XXXX/X, XXXX/X, XXXX katastrálne územie T.. Z výpisu z pozemnoknižnej vložky č. XXXX katastrálne územie T. vyplýva, že podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti boli H. H. v podiele 1 a maloletá P. H. v podiele 1. Z obsahu pozemnoknižnej vložky vyplýva, že nehnuteľnosti v nej zapísané podliehajú výkupu podľa zákona č. 46/1948 Zb., a preto je tu daný reštitučný titul, ktorý je uvedený v § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 229/1991 Zb.. P. O. je oprávnenou osobou ako podielová spoluvlastníčka nehnuteľnosti podľa § 4 ods. 1 zákona o pôde a je oprávnenou osobou aj na základe dedičského rozhodnutia po nebohom otcovi G. H., ktorá skutočnosť vyplýva zo spisu D 107/46.

3. Šetrením vykonaným v Štátnom okresnom archíve Michalovce bolo zistené, že doklady o poskytnutí finančnej náhrady za odňaté nehnuteľnosti sa nenašli, ktorá skutočnosť vyplýva aj z oznámenia Slovenského národného archívu. Oprávnená osoba v čestnom prehlásení zo 17.03.1992 uviedla, že oprávneným osobám boli odňaté nehnuteľnosti zapísané v pozemnoknižnej vložke č. XXXX katastrálne územie T. bez vyplatenia náhrady. Na základe uvedeného konštatoval, že je daný reštitučný titul uvedený v § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 229/1991 Zb. (zrejme omylom v odôvodnení rozhodnutia na str. 3 je uvedený § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 229/95 Zb.).

4. Mal za preukázané, že nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom výrokovej časti rozhodnutia sú súčasťou pôvodnej mpč. XXXX/X zapísanej v PKV č. XXXX, čo vyplýva z vyjadrenia Okresného úradu Michalovce, odbor katastrálny z 11.10.2015 a identifikácie č. OU-MI-KO-K2-385/2015.

5. V danej veci už raz odporca rozhodol rozhodnutím č. 2010/00808-1-KNO, proti ktorému rozhodnutiu oprávnená osoba podala odvolanie a Krajský súd v Košiciach rozsudkom vo veci sp. zn. 1Sp/28/2010 zrušil rozhodnutie správneho orgánu a uložil mu v ďalšom konaní zistiť skutkový stav, z ktorého bude vychádzať nové rozhodnutie, najmä čo do faktickej existencie telovýchovných a športových zariadení, ako to má na mysli § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 229/1991 Zb. a nie iba čo do legálnosti stavby.

6. Z vyjadrenia Správy katastra Michalovce z 15.07.2013 zn.: K3-848/2013 vyplýva, že v prípade geometrického plánu č. XXXXXXX-XXX/XXXX z 27.01.2005 došlo ku zmene údajov parciel tvoriacich doterajší stav geometrického plánu, čím sa tento geometrický plán stal nepoužiteľným podkladom pre právne úkony a do katastra nehnuteľnosti nezapísateľný. Na základe toho bol vypracovaný nový geometrický plán č. XXXXXXXX-XX/XXXX z 01.12.2014, ktorý sa stal podkladom pre toto reštitučné konanie. Bola vykonaná ohliadka nehnuteľnosti na tvári miesta a podľa situácie v teréne sa na nehnuteľnostiach nenachádzajú žiadne športoviská ani stavby, ktoré by zakladali existenciu prekážky uvedenej v § 11 ods. 1 písm. d) a písm. f) zákona č. 229/1991 Zb., pre ktorú nemožno priznať vlastnícke právo a nezakladajú ani žiadnu inú preukážku, ktorá je uvedená v § 11 zákona č. 229/1991 Zb.. Tieto nehnuteľnosti nie sú vedené ako zastavané plochy, ale ako ostatné plochy. Rozhodnutím ONV Michalovce č. XXX/XX zo 17.02.1988 bolo vydané stavebné povolenie (s charakterom - dočasné na dobu 5 rokov), ktorým sa povoľuje stavebníkovi na stavebnom pozemku parc. č. XXXX katastrálne územie T. uskutočniť stavbu: Športoviská RS M. Š., Rekreačné stredisko U. F.. Následne kolaudačným rozhodnutím č. XXXX/XX z 10.08.1988 bolo povolené užívanie tejto stavby.

7. Účastníci konania boli oboznámení s aktuálnym stavom konania a s vypracovaným geometrickým plánom. Boli vyšpecifikované nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom konania a sú zakreslené v geometrickom pláne č. XXXXXXXX-XX/XXXX z 01.12.2014 a nehnuteľnosti vedené na LV č. XXXX katastrálne územie T., ktoré sú predmetom reštitučného konania, čím bol splnený procesný postup stanovený v § 3 ods. 2 a § 33 ods. 2 Správneho poriadku postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami a účastníkom bola daná možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k podkladom i k spôsobu zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

8. Proti tomuto rozhodnutiu podala včas opravný prostriedok Obec T.. Navrhla preskúmavané rozhodnutie odporcu podľa § 250j ods. 2 písm. a), c), d) O.s.p. a postupu podľa § 250l ods. 2 O.s.p. zrušiť a vrátiť na ďalšie konanie.

9. Uviedla, že z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia nie je zrejmý rozsah nároku oprávnenej osoby z 01.11.1992, ktoré boli pôvodne vedené vo vložke č. XXXX ako mpč. XXXX/X, XXXX/X, XXXX katastrálne územie T., preto nie je možné identifikovať o akú kultúru a o akú výmeru sa oprávnená osoba uchádza, z ktorého dôvodu považuje danosť reštitučného titulu za nedostatočne zdôvodnený. Navyše v odôvodnení rozhodnutia ods. 3 na 2 str. chýba uvedenie zákonnej normy. Bez uvedenia a identifikovania nehnuteľnosti nie je možné z ich strany posúdiť oprávnenosť reštitučného titulu. Spochybňuje šetrenie vykonané štátnym archívom, kde sa nenašli doklady o poskytnutí náhrady za odňaté nehnuteľnosti čo neznamená, že náhrada skutočne vyplatená nebola a nepreukazuje to ani čestné vyhlásenie oprávnenej osoby.

10. Nesúhlasí ani s časťou odôvodnenia rozhodnutia „nehnuteľnosti označené vo výrokovej časti rozhodnutia boli rozhodnutím č. 2010/00808-1-KNO, ktoré bolo odvolacím orgánom, ktorým je Krajský súd v Košiciach zrušené“. Odporca si sám protirečí, keďže v ďalšom odseku uvádza, že vo veci bol vyhotovený nový geometrický plán a teda ten „predchádzajúci“ z roku 2004 sa stal nepoužiteľným. Preto z jeho pohľadu považuje druhý a tretí výrok rozhodnutia za nevykonateľný. 11. Odporca sa neriadil dôsledne pokynom Krajského súdu v Košiciach, ktorý v závere uvádza, že až po riadnom zistení skutkového stavu veci môže svoje nové rozhodnutie odporca riadne odôvodniť a to tak, aby výrok rozhodnutia bol v súlade s jeho odôvodnením, venovať sa tým parcelám, o ktorých rozhoduje a najmä správne právne posúdiť priznanie alebo nepriznanie vlastníckeho práva navrhovateľke.

12. V závere poukázal na účel zákona č. 229/1991 Zb., ktorý predstavoval na jednej strane zmiernenie následkov majetkových krívd, ku ktorým došlo voči vlastníkom poľnohospodárskeho a lesného majetku v období rokov 1948 až 1989, avšak na strane druhej sa ním malo dosiahnuť zlepšenie starostlivosti o poľnohospodársku a lesnú pôdu. Poukazuje na skutočnosť, že lokalita, kde sa nachádzajú nehnuteľnosti bola vládnym nariadením v 60-tich a 70-tich rokoch vyhlásená za rekreačnú oblasť. Predpokladá, že oprávnená osoba, resp. jej predchádzajúci vlastník boli vlastníkmi ornej pôdy. Charakter poľnohospodárskej pôdy a jej hodnota sa časom zmenili na ostatné plochy a ich hodnota sa zvýšila zmenou charakteru a vyhlásenia za rekreačnú oblasť a zónu oddychu. Vydávať by sa v zmysle zákona č. 229/1991 Zb. mali len pozemky na ďalšie poľnohospodárske a lesné využitie, čo v danom prípade asi nebude možné realizovať alebo oprávnená osoba má v úmysle v rekreačnej oblasti medzi rekreačnými chatami pestovať kukuricu alebo cukrovú repu. Oprávnenej osobe podľa ich vedomosti už bola vydaná časť pozemkov zmluvou o bezodplatnom prevode. Nie je známe a z rozhodnutia nevyplýva aká časť jej reštitučného nároku už uspokojená bola. Povinnosťou orgánov rozhodujúcich v týchto reštitučných konaniach je aj ochrana verejných záujmov a záujmov tretích osôb.

13. Odporca v písomnom vyjadrení navrhol preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť.

14. K námietkam v opravnom prostriedku uviedol, že právne nevýznamné je tvrdenie navrhovateľa, že v rozhodnutí chýba zákonná norma, pretože už na prvej strane rozhodnutia je citovaný zákon o pôde č. 229/1991 Zb.. K spochybneniu šetrenia vykonaného štátnym archívom kde sa nenašli doklady o vyplatení náhrady za odňatie nehnuteľnosti považuje za právne irelevantné preto, že z jeho strany bolo vykonané dostatočné dokazovanie na preukázanie uvedenej skutočnosti a navrhovateľka ako povinná osoba ničím nepreukázala, že k vyplateniu náhrady došlo. Skutočnosť, že geometrický plán č. XXXXXXXX-XX-XXXX je nepoužiteľný znamená, údaje uvedené v tomto geometrickom pláne sa zmenili a pokiaľ by rozhodol podľa údajov uvedených v tomto geometrickom pláne, bolo by vydané rozhodnutie nezapísateľné do katastra nehnuteľnosti. Právne bezvýznamné je aj tvrdenie navrhovateľky, že nie je zrejmé, z ktorých pozemnoknižných parciel sú vytvorené parcely zapísané na LV č. XXXX katastrálne územie T., o ktorých bolo rozhodnuté, pretože povinná osoba - navrhovateľka brala účasť na jednaní na správnom orgáne, zúčastnila sa miestnej ohliadky, bola jej poskytnutá lehota na oboznámenie sa s administratívnym spisom, k predloženiu podkladov uviesť námietky až do vydania rozhodnutia, čo nevyužila. Poukazuje na interpretačné pravidlo v § 30 zákona č. 229/1991 Zb., v zmysle ktorého pre postup podľa druhej časti tohto zákona sa za majetok uvedený v § 1 ods. 1 uvedeného zákona považuje aj majetok, ktorý sa v čase odňatia vlastníckeho práva na tieto účely užíval. Vykonanou ohliadkou na tváre miesta bolo preukázané, že na nehnuteľnostiach, ktoré sú uvedené vo výroku preskúmavaného rozhodnutia podľa situácie v teréne sa nenachádzajú žiadne športoviská, ani stavby, ktoré by zakladali existenciu prekážky uvedenej v § 11 ods. 1 písm. d) a písm. f) zákona č. 229/1991 Zb..

15. Oprávnená osoba v písomnom vyjadrení navrhla preskúmavané rozhodnutie potvrdiť.

16. K námietkam navrhovateľky - povinnej osoby uviedla, že ak podľa navrhovateľky z napadnutého rozhodnutia nie je zrejmé o aký rozsah nároku oprávnenej osoby ide z 01.11.1992, ktoré boli pôvodne vedené vo vložke č. XXXX ako mpč. XXXX/X, XXXX/X, XXXX katastrálne územie T. uviedol, že námietka neobstojí, lebo z obsahu je zrejmé o aký rozsah nároku oprávnenej ide a napokon správny orgán aj v odôvodnení rozhodnutia uviedol, že podanie navrhovateľky - oprávnenej osoby z 01.11.1992 ma predpísané náležitosti medzi ktoré patrí aj presná identifikácia nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom konania. Vzhľadom k zložitosti uplatneného reštitučného nároku správny orgán rozhodoval čiastkovými rozhodnutiami a má za to, že by nebolo hospodárne a ani účelné aj v preskúmavanom rozhodnutí citovať čiastkové rozhodnutia, ktoré sú už dávno právoplatnými a ktorými bolo aj priznané vlastnícke právo oprávnenej osobe. Neobstojí ani námietka povinnej, že v odôvodnení rozhodnutia na strane 2 chýba uvedenie zákonnej normy preto, že z celého rozhodnutia a už na strane 1 je presne citovaný zákon o pôde, t. j. zákon č. 229/1991 Zb.. Neobstojí ani námietka a spochybňovanie šetrenia, či bola za odňaté nehnuteľnosti poskytnutá náhrada, pretože správny orgán túto skutočnosť zisťoval šetrením v štátnom archíve, ktorého vyjadrenie mu bolo doručené 22.11.1996 a doposiaľ nikto toto šetrenie nespochybňoval. Taktiež neobstojí námietka ohľadne spochybňovania čestného vyhlásenia oprávnenej osoby, pretože čestné vyhlásenie bolo urobené 17.03.1992 a ani toto nikto doposiaľ nespochybňoval. Neobstojí ani námietka spochybňovania nového geometrického plánu preto, že geometrický plán z 01.12.2014 bol vydaný v súlade so zákonom a obsahuje doterajší stav a nový stav. Tento geometrický plán bol predmetom rokovania na správnom konaní, bola s ním oboznámená aj povinná osoba, ktorá k nemu nemala žiadne výhrady. Správny orgán listom z 30.04.2015 vyzval účastníkov konania, aby sa k veci vyjadrili. Oboznámil ich z akých podkladov bude vychádzať pri vydávaní rozhodnutia, pričom navrhovateľka nepodala žiadne vyjadrenie. Neobstojí ani námietka navrhovateľa, kde poukazuje na účel zákona č. 229/1991 Zb., že nehnuteľnosti, ktoré boli poľnohospodárskym a lesným majetkom, v danom prípade lokalita, v ktorej sa nachádzajú nehnuteľnosti uvedené vo výroku preskúmavaného rozhodnutia boli vládnym nariadením v 60-tich a 70-tich rokoch vyhlásené za rekreačnú oblasť, čiže zmenil sa charakter poľnohospodárskej pôdy a uvádza, že zmena charakteru nie je prekážkou na vydanie nehnuteľnosti, lebo ustanovenie § 11 zákona č. 229/1991 Zb. jasne hovorí kedy nemožno pozemky vydať a je tu taxatívny výpočet prekážok na vydanie. Poukázal aj na ustanovenie § 5 ods. 3 zákona č. 229/1991 Zb., že povinná osoba je povinná s nehnuteľnosťami až do ich vydania oprávnenej osoby nakladať so starostlivosťou riadneho hospodára odo dňa účinnosti tohto zákona, nemôže tieto veci, ich súčasti a príslušenstvo previesť do vlastníctva iného, lebo takého právne úkony sú neplatné. V závere zároveň uviedol, že oprávnená osoba reštitučný nárok si uplatnila podaním z 01.11.1992 a doposiaľ vo veci nie je právoplatne rozhodnuté, pričom uplynulo viac ako 23 rokov.

17. Súd v konaní podľa § 250l ods. 2 O.s.p. v spojení s § 492 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z., podľa ktorého konania podľa tretej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov. Opravný prostriedok navrhovateľa bol doručený Okresnému úradu Michalovce 19.11.2015, z ktorého dôvodu súd vo veci postupuje podľa Občianskeho súdneho poriadku účinného do 30.06.2016.

18. Na nariadenom pojednávaní súd preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu, oboznámil sa s opravným prostriedkom navrhovateľa, písomným vyjadrením odporcu, oprávnenej osoby, administratívnym spisom odporcu vzťahujúceho sa na preskúmavané rozhodnutie, rozsudkom Krajského súdu v Košiciach č. k. 1Sp/28/2010-14 z 11.03.2011 a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný.

19. Predmetom preskúmavaného rozhodnutia je vydanie nehnuteľnosti oprávnenej osobe podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších zmien (ďalej len „zákon č. 229/1991 Zb.“).

20. Podľa § 1 ods. 1 písm. a) zákona č. 229/1991 Zb., zákon sa vzťahuje na pôdu, ktorá tvorí poľnohospodársky pôdny fond alebo do neho patrí a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom aj na pôdu, ktorá tvorí lesný pôdny fond (ďalej len „pôda“).

21. Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb., oprávnenou osobou je štátny občan Českej a Slovenskej Federatívnej republiky, ktorý má trvalý pobyt na jej území a ktorého pôda, budovy a stavby patriace k pôvodnej poľnohospodárskej usadlosti prešli na štát alebo na iné právnické osoby v dobe od 25. februára 1948 do 01. januára 1990 spôsobom uvedeným v § 6 ods. 1.

22. Podľa § 4 ods. 2, písm. c) zák. č. 229/1991 Zb., ak osoba, ktorej nehnuteľnosť prešla v dobe od 25. februára 1948 do 01. januára 1990 do vlastníctva štátu alebo inej právnickej osoby v prípadoch uvedených v § 6, zomrela pred uplynutím lehoty uvedenej v § 13 alebo ak bola pred uplynutím tejto lehoty vyhlásená za mŕtvu, sú oprávnenými osobami, pokiaľ sú štátnymi občanmi Českej a Slovenskej Federatívnej republiky a majú trvalý pobyt na jej území, fyzické osoby v tomto poradí: deti a manžel osoby uvedenej v odseku 1, všetci rovným dielom; ak dieťa zomrelo pred uplynutím lehoty uvedenej v § 13, sú na jeho mieste oprávnenými osobami jeho deti, a ak niektoré z nich zomrelo, jeho deti.

23. Podľa § 6 ods. 1, písm. b) zákona č. 229/1991 Zb., oprávneným osobám sa vydajú nehnuteľnosti, ktoré prešli na štát alebo na inú právnickú osobu v dôsledku odňatia bez náhrady postupom podľa zákona č. 142/1947 Zb. o revízii prvej pozemkovej reformy alebo podľa zákona č. 46/1948 Zb. o novej pozemkovej reforme. 24. Z obsahu predloženého administratívneho spisu vyplýva, že P. O. ako oprávnená osoba si uplatnila na Pozemkovom úrade Michalovce žiadosťou z 01.11.1992 nárok na vydanie nehnuteľnosti zapísaných vo vložke č. XXXX, katastrálne územie T., mpč. XXXX/X, XXXX/X, XXXX katastrálne územie T.. Z výpisu z pozemkovej knihy vložka č. XXXX, katastrálne územie T. vypláva, že P. O. je oprávnenou osobou podľa § 4 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb., lebo bola podielovou spoluvlastníčkou v polovici k uvedeným nehnuteľnostiam a zároveň bolo preukázané, že na základe dedičského rozhodnutia vo veci sp. zn. D 107/46 nadobudla vlastníctvo vo zvyšnej polovici po svojom nebohom otcovi G. H.. Teda P. O. preukázala, že je oprávnenou osobou podľa § 4 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb., lebo je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti, ktoré žiada vydať. Nehnuteľnosti oprávnenej osobe boli odňaté podľa zákona č. 46/1948 Zb. o novej pozemkovej reforme a vykonaným dokazovaním, predovšetkým šetrením v Štátnom okresnom archíve Michalovce a v Slovenskom národnom archíve bolo preukázané, že náhrada za odňaté nehnuteľnosti vyplatená nebola, čo potvrdila aj oprávnená osoba čestným vyhlásením. Rozhodnutím ONV Michalovce č. XXX/XX zo 17.02.1988 bolo vydané stavebné povolenie (s charakteristikou dočasne na dobu 5 rokov), ktorým bola povolená stavebníkovi na stavebnom pozemku parcelné č. XXXX katastrálne územie T. uskutočniť stavbu: Športoviská RS M. Š., Rekreačné stredisko U. F. a kolaudačným rozhodnutím č. XXXX/XX z 10.08.1988 bolo povolené užívanie tejto stavby. Odporca tak, ako mu to bolo uložené v zrušujúcom rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. k. 1Sp/28/2010-14 z 11.03.2011 mal zistiť existenciu telovýchovných a športových zariadení na nehnuteľnostiach, ktoré oprávnená osoba žiada vydať, vykonal dňa 10.02.2015 ohliadku na mieste samom, ale z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok táto nebola vykonaná, ale bola vykonaná dňa 13.03.2015, z ktorej bola vyhotovená aj fotodokumentácia a na mieste samom bolo zistené, že v teréne sa nenachádzajú žiadne športoviská, ani iné stavby, ktoré by zakladali existenciu prekážky nevydania nehnuteľnosti. Podľa správy od Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor z 11.10.2015 parcely, ktoré sú uvedené vo výroku preskúmavaného rozhodnutia boli vytvorené z pozemnoknižnej parcely č. XXXX/X, zapísanej v zápisnici č. XXXX, kde podielovými spoluvlastníkmi boli H. H. v 1 a P. H. (teraz O.) v 1. Z dôvodu, že geometrický plán, ktorý bol podkladom pre rozhodnutie odporcu z 28.09.2010 č. 2010/00808-1-KNO bol nepoužiteľný, pretože údaje v tomto geometrickom pláne sa zmenili, bol vypracovaný nový geometrický plán č. XXXXXXXX-XX/XXXX z 01.12.2014, v ktorom sú uvedené aktuálne údaje ohľadne nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom tohto konania.

25. V tomto reštitučnom konaní medzi účastníkmi doposiaľ nebolo sporné, že P. O., rod. H. je oprávnenou osobu, že si včas uplatnila reštitučný nárok - vydanie nehnuteľnosti zapísaných vo vložke č. XXXX mpč. XXXX/X, XXXX/X, XXXX katastrálne územie T. a že povinnou osobou je Obec T..

26. K jednotlivým námietkam navrhovateľa uvedeným v opravnom prostriedkom krajský súd uvádza toto:

27. K námietke, že v rozhodnutí chýba zákonná norma, podľa ktorej správny orgán vo veci konal, krajský súd uvádza, že táto námietka nie je opodstatnená, pretože odporca už na prvej strane svojho rozhodnutia uviedol podľa ktorého zákona rozhodoval a je tam jednoznačne uvedený zákon č. 229/1991 Zb.. Ak v odôvodnení pri niektorom ustanovení uvedeného zákona odporca neuviedol číslo zákona to ešte neznamená, že by toto rozhodnutie bolo nezákonné, resp. že by odôvodnenie bolo nezrozumiteľné. Z obsahu odôvodnenia preskúmavaného rozhodnutia jednoznačne vyplýva, že správny orgán rozhodoval o nároku oprávnenej osoby podľa zákona č. 229/1991 Zb..

28. K námietke, že zo spisu nie je zrejmé o aký rozsah nároku oprávnenej osoby ide, krajský súd uvádza, že už v žiadosti z 01.11.1992 oprávnená osoba uviedla, že žiada o vydanie nehnuteľnosti zapísaných vo vložke č. XXXX mpč. XXXX/X, XXXX/X, XXXX katastrálne územie T., z ktorej pozemnoknižnej vložky aj jednoznačne vyplýva, že išlo o poľnohospodársku pôdu. Napokon aj správny orgán, ktorý vo veci rozhodoval - odporca si musel zadovážiť dostatok listinných podkladov k tomu, aby vedel či pôvodne nehnuteľnosti, ktoré oprávnená osoba žiada vydať boli poľnohospodárskou pôdou, lesnou pôdou, prípadne išlo o zastavané pozemky. Ohľadne uplatneného reštitučného nároku oprávnenou osobou správny orgán vydal čiastkové rozhodnutia, niektoré z čiastkových rozhodnutí sú už právoplatné, doposiaľ povinná osoba nikdy nespochybňovala skutočnosť, že by jej nebolo známe o aký druh pozemku ide, resp. aký druh pozemku bol oprávnenej osobe odňatý. Povinná osoba, resp. jej právny zástupca mal možnosť zúčastňovať sa jednotlivých správnych konaní, mohol nahliadať do spisu, napokon z administratívneho spisu vyplýva, že sa aj zúčastňoval, preto mu muselo byť jednoznačne známe o aké nehnuteľnosti sa jedná. Napokon, ak by nebola odňatá poľnohospodárska pôda, o čom teraz vznáša pochybnosti povinná osoba, správny orgán by nemohol vo veci rozhodovať ani podľa zákona č. 229/1991 Zb., pretože v ustanovení § 1 ods. 1 písm. a) sa uvádza, že zákon sa vzťahuje na pôdu, ktorá tvorí poľnohospodársky pôdny fond alebo do neho patrí.

29. K námietke spochybňovania šetrenia, či za odňaté nehnuteľnosti bola vyplatená náhrada krajský súd uvádza, že z oznámenia Štátneho okresného archívu Michalovce, Slovenského národného archívu jednoznačne vyplýva, že sa nenašli doklady o poskytnutí finančnej náhrady. To, že finančná náhrada za odňaté nehnuteľnosti nebola vyplatená potvrdila aj oprávnená osoba vo svojom čestnom vyhlásení. Povinná osoba doposiaľ nikdy neoznačila žiaden dôkaz ani nepredložila, aby za odňaté nehnuteľnosti oprávnenej osobe bola vyplatená náhrada, preto táto jej námietka nie je opodstatnená. Zároveň treba uviesť, že šetrenie správnym orgánom, či za odňaté nehnuteľnosti bola poskytnutá finančná náhrada bolo vykonané ešte v roku 1996, oprávnená osoba čestné vyhlásenie vyhotovila v roku 1992 a doposiaľ ani jeden z týchto písomných podkladov povinná osoba nenamietala.

30. K námietkam ohľadne vyhotovenia nového geometrického plánu krajský súd uvádza, že z obsahu predloženého administratívneho spisu vyplýva, že geometrický plán č. XXXXXXX-XXX/XXXX z 27.01.2005, ktorý bol podkladom pre vydanie rozhodnutia odporcu z 28.09.2010 č. 2010/00808-1- KNO je nepoužiteľný z dôvodu, že údaje v tomto geometrickým plánom sa zmenili a takýto geometrický plán by nebol zápisu schopný do katastra nehnuteľnosti. Z toho dôvodu odporca dal vyhotoviť nový geometrický plán, v ktorom by boli aktuálne údaje ohľadne nehnuteľnosti a bol by zápisu schopný do katastra nehnuteľnosti, z ktorého dôvodu bol aj vypracovaný geometrický plán č. XXXXXXXX-XX/ XXXX z 01.12.2014. Napokon tento geometrický plán bol aj predmetom rokovania u odporcu, s ktorým bola oboznámená aj navrhovateľka ako povinná osoba, pričom k tomuto novému geometrickému plánu nevzniesla žiadne výhrady. Krajský súd zároveň poukazuje aj na to, že odporca postupoval v súlade s § 3 ods. 2 a § 33 ods. 2 Správneho poriadku a účastníkov konania písomne vyzval, teda aj navrhovateľa ako povinnú osobu, aby sa k veci vyjadrili, oboznámil ich z akých podkladov bude vychádzať pri vydávaní rozhodnutia, prípadne že môžu navrhnúť dôkazy na doplnenie dokazovania, ale povinná osoba na túto písomnú výzvu žiadnym spôsobom nereagovala (nevyjadrila sa).

31. K námietke nedostatočne zisteného skutkového stavu a nepostupovania v súlade so zrušujúcim rozsudkom krajského súdu krajský súd uvádza, že odporcovi bolo v zrušujúcom rozsudku Krajského súdu v Košiciach uložené aby zistil, či na nehnuteľnostiach, ktoré sa majú vydať oprávnenej osobe existujú telovýchovné a športové zariadenia. Krajský súd uvádza, že odporca vykonal ohliadku na mieste samom dňa 10.02.2012, pre nepriaznivé podmienky ohliadka vykonaná nebola, ale táto bola vykonaná dňa 13.03.2015 aj za prítomnosti účastníkov konania. Z ohliadky bola vyhotovená aj fotodokumentácia. Vykonanou ohliadkou na mieste samom po špecifikácii nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom tohto konania v teréne bolo zistené, že na uvedených nehnuteľnostiach sa nenachádzajú žiadne športoviská, ani stavby, ktoré by zakladali existenciu prekážky vydania nehnuteľnosti podľa § 11 ods. 1 písm. d) a písm. f) zákona č. 229/1991 Zb.. Krajský súd zároveň poukazuje, že rozhodnutím ONV Michalovce č. XXX/XX zo 17.02.1988 bolo vydané stavebné povolenie, ktorým sa povoľuje stavebníkovi na stavebnom pozemku parcela č. XXXX katastrálne územie T. uskutočniť stavbu Športoviská RS M. Š.N., Rekreačné stredisko U. F., malo ísť o dočasný charakter stavby a to na dobu 5 rokov. Kolaudačným rozhodnutím č. XXXX/XX z 10.07.1988 bolo povolené užívanie tejto stavby, teda ak športoviská mali byť vybudované s tým, že ide iba o dočasné stavby na dobu 5 rokov, aj z vyhotovenej fotodokumentácie pri ohliadke na mieste samom vyplýva, že na parcelách, ktoré sa majú vydať sa nachádzajú iba nejaké zbytky bývalých športovísk a zrejme aj z toho dôvodu, že tieto športoviská mali byť vybudované iba na dočasnú dobu a zrejme po uplynutí tejto doby už nikto údržbou vybudovaných športovísk sa nezaoberal, teda vykonaním ohliadky na mieste samom bolo jednoznačne preukázané, že na vydávaných nehnuteľnostiach sa nenachádzajú žiadne športoviská, ani športové zariadenia, resp. nejaké ďalšie stavby, ktoré by bránili vydaniu týchto nehnuteľnosti.

32. K námietke navrhovateľa kde poukazuje na účel zákona č. 229/1991 Zb. a najmä na to, že časom mohlo dôjsť aj k zmene charakteru nehnuteľnosti, ktorá bola predtým poľnohospodárskou pôdou, krajský súd poukazuje na ustanovenie § 30 zákona č. 229/1991 Zb., v ktorom je uvedené, že pre postup podľa druhej časti tohto zákona sa za majetok uvedený v § 1 ods. 1 považuje aj majetok, ktorý v čase odňatia vlastníckeho práva sa na tieto účely užíval, teda podľa tohto ustanovenia je rozhodujúce účelové využitie odňatého majetku, t. j. že v čase jeho odňatia slúžil poľnohospodárskej alebo lesnej výrobe. V danom prípade odňaté nehnuteľnosti tvorili poľnohospodársky pôdny fond a navrhovateľka ako povinná osoba doposiaľ nepreukázala ani neoznačila žiaden dôkaz, ktorým by vyvrátila to, že v čase odňatia nehnuteľnosti tieto neslúžili poľnohospodárskej výrobe. Preto jej námietka, že charakter poľnohospodárskej pôdy, jej hodnota sa časom zmenili, t. č. sú vedené ako ostatná pôda a či oprávnená osoba tam chce pestovať poľnohospodárske plodiny, nie je opodstatnená.

33. Súd po preskúmaní rozhodnutia a postupu správneho orgánu v rozsahu a z dôvodov uvedených v opravnom prostriedku dospel k záveru, že rozhodnutia a postup správneho orgánu bol v súlade so zákonom č. 229/1991 Zb., že námietky navrhovateľa v opravnom prostriedku sú neopodstatnené, a preto preskúmavané rozhodnutie podľa § 250q ods. 3 O.s.p. potvrdil.

34. O trovách konania súd rozhodol podľa § 250l ods. 2 v spojení s § 250k ods. 1 O.s.p. a účastníkom náhradu trov konania nepriznal, pretože navrhovateľka v konaní úspešná nebola, odporca zo zákona toto právo nemá a oprávnená osoba si náhradu trov konania neuplatnila.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.