KSKE/3Sd/45/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/45/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7016200688 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 12. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2016:7016200688.2Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: Ing. D. D., bytom A.. F. X, XXX XX P., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, Bratislava, Ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava, v konaní o i n v a l i d n ý dôchodok, takto

rozhodol:

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov ne m á právo na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

1. Navrhovateľka sa domáhala preskúmania rozhodnutia odporkyne zo dňa 20.11.2015 č. XXX XXX XXXX X, ktorým bola zamietnutá jej žiadosť o zvýšenie invalidného dôchodku.

2. Navrhovateľka podľa obsahu listu zo dňa 26.11.2016 vzala opravný prostriedok o preskúmanie rozhodnutia odporkyne späť.

3. Opravný prostriedok zo 07.01.2016 navrhovateľka doručila odporkyni podľa jej oznámenia 18.01.2016.

4. Podľa § 492 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. konania podľa tretej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

5. Uvedený zákon nadobudol účinnosť 01.07.2016.

6. Podľa ustanovenia § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak bola žaloba vzatá späť. Žalobca môže žalobu vziať späť až do rozhodnutia súdu (§ 250h ods. 2 O.s.p.). Podľa ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy s výnimkou ustanovenia § 250a O.s.p..

7. Pretože navrhovateľka vzala opravný prostriedok späť, bolo podľa citovaných ustanovení O.s.p. potrebné konanie zastaviť.

8. Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. použitého v spojitosti s ustanovením § 246c O.s.p. a § 250l ods. 2 O.s.p..

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach a to písomne, v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.