KSKE/3Sd/44/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/44/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7014200759 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 11. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2014:7014200759.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou, v právnej veci navrhovateľky: V.. G. N. D. S. M. J. Č. Í. H. Q. I. Á., bytom J. Y. XX, H., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ú s t r e d i e, ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o starobný dôchodok, takto

rozhodol:

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 25. apríla 2014 č. XXX XXX XXXX X v spojení so zmenovým rozhodnutím zo dňa 25. júla 2014 č. XXX XXX XXXX X.

Účastníkom náhradu trov konania n e p r i z n á v a.

odôvodnenie:

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 66 ods. 4 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) navrhovateľke od 01. januára 2014 zvýšila starobný dôchodok na 747,80 Eur mesačne. V odôvodnení rozhodnutia uviedla, že suma starobného dôchodku sa zvýšila za obdobie dôchodkového poistenia získané počas poberania tohto dôchodku alebo jeho časti a za obdobie dôchodkového poistenia získané bez poberania tohto dôchodku ak poistenec bol dôchodkovo poistený bez poberania starobného dôchodku alebo jeho časti v období nasledujúcom po období, v ktorom poberal starobný dôchodok alebo jeho časť, suma starobného dôchodku odo dňa nasledujúceho po zániku dôchodkového poistenia sa určí tak, že k sume starobného dôchodku vyplácaného ku dňu zastavenia výplaty starobného dôchodku sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu z jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku alebo jeho časti a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu nasledujúcemu po zániku dôchodkového poistenia a suma určená ako súčin súčtu osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia bez poberania starobného dôchodku alebo jeho časti a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu nasledujúcemu po zániku dôchodkového poistenia. Takto určená suma starobného dôchodku sa zvýši o 0,5 % za každých 30 dní dôchodkového poistenia získaných po vzniku nároku na starobný dôchodok bez poberania tohto dôchodku alebo jeho časti.

V období počas poberania starobného dôchodku od 01.10.2007 do 31.12.2007 navrhovateľka získala osobný vymeriavací základ 81.790,00 Sk, všeobecný vymeriavací základ bol 241.752,00 Sk a osobný mzdový bod 0,3384. Od 01.01.2008 do 31.12.2008 získala osobný vymeriavací základ 374.679,00 Sk, všeobecný vymeriavací základ bol 261.384,00 Sk a osobný mzdový bod je 1,4335. Od 01.01.2009 do 23.06.2009 získala osobný vymeriavací základ 6.161,70 Eur, všeobecný vymeriavací základ bol 8.934,00 Eur a osobný mzdový bod je 0,6897. V období bez poberania starobného dôchodku od 24.06.2009 do 31.12.209 získala osobný vymeriavací základ 6.960,39 Eur, všeobecný vymeriavací základ bol 8.934,00 Eur a osobný mzdový bod je 0,7758. Od 01.01.2010 do 31.12.2010 získala osobný vymeriavací základ 13.623,16 Eur, všeobecný vymeriavací základ bol 9.228,00 Eur a osobný mzdový bod je 1,4763. Od 01.01.2011 do 31.12.2011 získala osobný vymeriavací základ 14.468,12 Eur, všeobecný vymeriavací základ bol 9.432,00 Eur a osobný mzdový bod je 1,5340. Od 01.01.2012 do 31.12.2012 získala osobný vymeriavací základ 14.032,83 Eur, všeobecný vymeriavací základ bol 9.432,00 Eur a osobný mzdový bod je 1,4878. Od 01.01.2013 do 31.12.2013 získala osobný vymeriavací základ 12.969,03 Eur, všeobecný vymeriavací základ bol 9.432,00 Eur a osobný mzdový bod je 1,3751. Súčet osobných mzdových bodov za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku je 2,4616 a súčet osobných mzdových bodov za obdobie bez poberania starobného dôchodku je 6,6490. Aktuálna dôchodková hodnota platná k 01.01.2014 je 10,2524 Eur.

Zvýšenie starobného dôchodku patriace za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku je 12,61865392 Eur mesačne a zvýšenie starobného dôchodku patriace za obdobie dôchodkového poistenia bez poberania starobného dôchodku je 68,1682076 Eur mesačne.

Ku dňu zastavenia výplaty starobného dôchodku starobný dôchodok navrhovateľke bol vyplácaný v sume 459,60 Eur mesačne.

Suma starobného dôchodku je 540,40 Eur mesačne, t. j. 459,60 Eur + 12,61865392 Eur + 68,168276 Eur. Takto určená suma starobného dôchodku sa zvýši o 0,5 % za každých 30 dní dôchodkového poistenia, t. j. za 1 652 dní patrí zvýšenie o 27,50 %, čo prestavuje sumu 148,61 Eur mesačne, a preto suma starobného dôchodku je 689,10 Eur mesačne, t. j. 540,40 Eur + 148,61 Eur. K tejto sume starobného dôchodku patrí od 01.01.2010 podľa § 82 zákona o sociálnom poistení zvýšenie o 10,10 Eur mesačne, od 01.01.2011 patrí zvýšenie o pevnú sumu 8,60 Eur mesačne, od 01.01.2012 patrí zvýšenie mesačne o 16,00 Eur, od 01.01.2013 patrí zvýšenie starobného dôchodku mesačne o 11,20 Eur a od 01.01.2014 patrí zvýšenie k starobnému dôchodku o 8,80 Eur, takže starobný dôchodok od 01.01.2014 je v sume 747,80 Eur mesačne.

Zmenovým rozhodnutím zo dňa 25.07.2014 č. XXX XXX XXXX X odporkyňa zvýšila starobný dôchodok navrhovateľke od 01.01.2014 mesačne na 747,90 Eur v dôsledku počtárskej chyby.

Proti touto rozhodnutiu podala včas opravný prostriedok navrhovateľka. Navrhla preskúmavané rozhodnutie zrušiť a vrátiť odporkyni na ďalšie konanie z dôvodu, že podľa jej názoru pri výpočte starobného dôchodku potom, čo bola zastavená výplata starobného dôchodku mala odporkyňa správne postupovať tak, že najskôr mala použiť § 82 zákona o sociálnom poistení, to znamená počas obdobia, kedy bola zastavená výplata starobného dôchodku výška zastavenej výplaty starobného dôchodku sa mala v súlade s uvedeným ustanovením zvyšovať a až následne, keď bola uvoľnená výplata starobného dôchodku, mal sa zvýšiť starobný dôchodok podľa § 66 ods. 4 zákona o sociálnom poistení. Podľa jej názoru vo výpočte zvýšenia starobného dôchodku podľa § 66 ods. 4 zákona mala byť použitá namiesto sumy 459,60 Eur, t. j. skôr vyplácaný starobný dôchodok už po zvýšení na 518,30 Eur mesačne, t. j. k 01.01.2014 aktualizovaná suma starobného dôchodku vyplácaná ku dňu zastavenia výplaty starobného dôchodku a až táto suma starobného dôchodku, t. j. 518,30 Eur mesačne mala byť zvyšovaná podľa § 66 ods. 4 zákona a tak podľa jej výpočtu by mala od 01.01.2014 poberať starobný dôchodok v sume 764,00 Eur mesačne.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení, ako aj doplnení písomného vyjadrenia, aj na súdnom pojednávaní navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť s tým, že starobný dôchodok navrhovateľky bol zvýšený v súlade s platnou právnou úpravou.

Súd v konaní podľa § 250l a nasl. O. s. p. na nariadenom pojednávaní preskúmal napadnuté rozhodnutia odporkyne, oboznámil sa s opravným prostriedkom navrhovateľky z 30.06.2014, aj 28.08.2014, písomným vyjadrením odporkyne a jeho doplnením, dávkovým spisom odporkyne a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný.

Z obsahu pripojeného dávkového spisu odporkyne súd zistil, že navrhovateľke rozhodnutím z 28.08.2014 č. XXX XXX XXXX bol od 01.01.2004 priznaný starobný dôchodok v sume 9.352,00 Sk mesačne a od 01.02.2004 bol zvýšený na 9.727,00 Sk mesačne. Rozhodnutím zo dňa 22.05.2009 č. XXX XXX XXXX X na základe žiadosti navrhovateľky jej bola zastavená výplata starobného dôchodku od 24.06.2009 a k tomu dňu poberala starobný dôchodok v sume 459,60 Eur mesačne. Žiadosťou doručenou odporkyni 27.1.2013 navrhovateľka požiadala o uvoľnenie výplaty starobného dôchodku od 01.01.2014 a nové určenie sumy starobného dôchodku z dôvodu valorizácie. Žiadosťou, ktorú odporkyni doručila 22.01.2014 navrhovateľka požiadala o zvýšenie starobného dôchodku od 01. januára 2014 aj za obdobie dôchodkového poistenia od 01.10.2007 do 23.07.2009, kedy pracovala a poberala starobný dôchodok a za obdobie od 24.06.2009 do 31.12.2013, kedy pracovala, ale výplata starobného dôchodku jej bola zastavená. V čase podania tejto žiadosti navrhovateľka už nebola dôchodkovo poistená.

Podľa § 66 ods. 4 zákona o sociálnom poistení ak poistenec bol dôchodkovo poistený bez poberania starobného dôchodku alebo časti v období predchádzajúcom po období v ktorom poberal starobný dôchodok alebo časť, suma starobného dôchodku sa určí tak, že k sume starobného dôchodku vyplácaného ku dňu zastavenia výplaty starobného dôchodku sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku alebo jeho časti a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu tejto žiadosti a suma určená ako súčin súčtu osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia bez poberania starobného dôchodku alebo jeho časti a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu tejto žiadosti. Takto určená suma starobného dôchodku sa zvýši o 0,5 % za každých 30 dní dôchodkového poistenia získaných po vzniku nároku na starobný dôchodok bez poberania tohto dôchodku alebo jeho časti.

Z tohto citovaného ustanovenia teda jednoznačne vyplýva, že starobný dôchodok navrhovateľky sa mohol zvýšiť len od sumy určenej k dátumu zastavenia výplaty starobného dôchodku, t. j. k 24.06.2009, ktorý bol vo výške 459,60 Eur mesačne.

Súd sa nestotožňuje s názorom navrhovateľky, že po zastavení výplaty starobného dôchodku na jej žiadosť k 24.06.2009 najskôr odporkyňa mala postupovať podľa § 82 zákona o sociálnom poistení, teda každý rok pripočítať zvýšenie tzv. valorizáciu starobného dôchodku a až takto valorizovaný nevyplácaný starobný dôchodok mal byť zvýšený podľa § 66 ods. 4 zákona o sociálnom poistení. Totiž z ustanovenia § 66 ods. 4 zákona o sociálnom poistení jednoznačne vyplýva, že suma starobného dôchodku sa určí tak, že k sume starobného dôchodku vyplácaného ku dňu zastavenia výplaty starobného dôchodku sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku a suma určená ako súčin súčtu osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia bez poberania starobného dôchodku. Zvýšenie starobného dôchodku u navrhovateľky tak ako ona navrhuje, aby sa najskôr zastavená výplata starobného dôchodku valorizovala a až následne zvyšovala podľa § 66 ods. 4 zákona o sociálnom poistení nemá oporu v súčasne platnej legislatíve. Preto súd sa v plnom rozsahu stotožňuje s právnym názorom odporkyne pri zvyšovaní starobného dôchodku u navrhovateľky, ktorý bol v súlade so zákonom o sociálnom poistení.

Na základe uvedených skutočnosti súd preskúmavané rozhodnutie odporkyne podľa § 250q ods. 2 O. s. p. potvrdil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250l ods. 2 v spojení s § 250k ods. 1 O. s. p. a účastníkom náhradu trov konania nepriznal, pretože navrhovateľka v konaní úspešná nebola a odporkyňa zo zákona toto právo nemá.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1, b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a), f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.