KSKE/3Sd/11/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/11/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7015200193 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 04. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2015:7015200193.2ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou, v právnej veci navrhovateľky: O. K. V. W. X. P. U. V. C. Á., trvale bytom S. - A. I. I., Š. Č.. X, W., zastúpená opatrovníkom: S. - A. I. I., Š. Č.. X, W., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o i n v a l i d n ý dôchodok, takto

rozhodol:

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 04. novembra 2014 č. XXX XXX XXXX X.

Účastníkom náhradu trov konania n e p r i z n á v a.

odôvodnenie:

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa 70 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších zmien (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) zamietla žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok. Rozhodnutie odôvodnila tým, že navrhovateľka za invalidnú bola uznaná, lebo má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 65 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou od 01.01.2004. Potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku do 22 rokov je najmenej 1 rok a zisťuje sa z obdobia pred vznikom invalidity, t. j. pred 01.01.2004. Do tohto obdobia nezískala žiaden deň obdobia dôchodkového poistenia, čím nesplnila podmienku potrebného počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok.

Proti tomuto rozhodnutiu podal včas opravný prostriedok opatrovník navrhovateľky. Navrhol preskúmavané rozhodnutie zrušiť z dôvodu, že rozhodnutie je nesprávne, nakoľko navrhovateľka už v útlom detstve bola mentálne retardovaná s oneskoreným vývojom a v útlom veku s podozrením na Downov syndróm, ktorý následne nebol potvrdený. Jej diagnóza bola určená ako mozgová obrna. Predpoklady pre toto ochorenie sa vytvorili ešte v čase pred a okolo pôrodu, čo vyplýva zo znaleckého posudku MUDr. A., aj zo zdravotnej dokumentácie, ktorú má k dispozícii je zrejmé, že bola invalidná už v detstve a ako dôkaz pripojil fotokópiu zápisnice z 12.07.1999. Od detstva navrhovateľka bola umiestnená v detskom domove, neskôr v domovoch sociálnych služieb, vychodila len 5 tried osobitnej školy, z ktorého dôvodu sa nikdy nemohla zamestnať a reálne ani nemohla splniť podmienku rokov dôchodkového poistenia.

Na pojednávaní navrhla, aby súd vo veci vykonal znalecké dokazovanie z odboru zdravotníctva - psychiatrie. Správnosť nimi predloženého znaleckého posudku z odboru zdravotníctva - odvetvie psychiatria MUDr. N. A. nenamieta.

Odporkyňa navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť z dôvodu, že posudkoví lekári ako v správnom, tak aj v súdnom konaní zhodnotili všetky odborné lekárske nálezy, čo potvrdila na súdnom pojednávaní aj opatrovníčka navrhovateľky a ktoré boli predložené posudkovým lekárom. Nenavrhuje vo veci vykonať ďalšie znalecké dokazovanie už aj z toho dôvodu, že všetky odborné lekárske nálezy, ktoré boli predložené posudkovým lekárom vrátane znaleckého posudku, boli posudkovými lekármi zhodnotené.

Súd v konaní podľa § 250l a nasl. O. s. p. na nariadenom pojednávaní preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne, oboznámil sa s opravným prostriedkom navrhovateľky, písomným vyjadrením odporkyne, lekárskou správou posudkovej lekárky Sociálnej poisťovne, ústredie, vysunuté pracovisko v N., ktorej súčasťou je odborný lekársky posudok z 11.02.2015, rozsudkom Okresného súdu v W. č. k. 7Ps/142014-33 z 29.05.2014, posudkovým spisom (zdravotnou dokumentáciou), dávkovým spisom odporkyne a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný.

Z pripojených administratívnych spisov súd zistil, že navrhovateľka podala žiadosť o invalidný dôchodok, ku ktorej boli pripojené odborné lekárske nálezy.

Podmienky nároku na invalidný dôchodok sú upravené v § 70 a nasl. zákona o sociálnom poistení.

Poistenec má nárok na invalidný dôchodok ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok (§ 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení).

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť upravuje § 71 zákona o sociálnom poistení tak, že poistenec je invalidný ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako 1 rok. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a z hodnotenia liečby s určením diagnostického záveru stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosť poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 k zákonu. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotníckeho postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú. Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa prílohy č. 4 k zákonu možno zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku do 20 rokov je najmenej 1 rok (§ 72 ods. 1 písm. a) zákona o sociálnom poistení).

Počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok sa zisťuje z obdobia pred vznikom invalidity (§ 72 ods. 2 zákona o sociálnom poistení).

Lekársku posudkovú činnosť pri výkone sociálneho poistenia vykonávajú posudkoví lekári sociálnej poisťovne príslušnej pobočky a posudkoví lekári sociálneho poistenia ústredia. Pri lekárskej posudkovej činnosti dôchodkového poistenia posudkoví lekári posudzujú dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Posudkoví lekári pri výkone lekárskej posudkovej činnosti spolupracujú s praktickým lekárom, ošetrujúcim lekárom a s revíznym lekárom zdravotnej poisťovne. Posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia môže posúdiť dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poistenca v prítomnosti prísediaceho lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore. V správnom konaní pred vydaním preskúmavaného rozhodnutia zdravotný stav navrhovateľky na účely invalidity posudzoval posudkový lekár Sociálnej poisťovne, pobočka W. dňa 05.09.2014 aj v jej prítomnosti, po vlastnom vyšetrení a zhodnotení odborných nálezov z psychiatrického, psychologického, očného a neurologického vyšetrenia. V závere odborného posudku o invalidite uviedol, že zo zdravotnej dokumentácie je zrejmé, že sa narodila ako dvojča, od narodenia je u nej retardovaný vývoj, čo vyplýva z vyšetrenia z 09.08.1989: retardácia psychického vývoja. V roku 1992 bola prejednaná ako dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa, v tom čase ako Morbus Down, o dva roky neskôr toto ochorenie bolo vylúčené a bola stanovená diagnóza detskej mozgovej obrny s mentálnou retardáciou až do pásma ťažkej debility. Rozhodujúcim zdravotným postihnutím u navrhovateľky je ľahká duševná zaostalosť s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa kapitoly V, položky 6 písm. a) na hornej hranici 60 % a pre poškodenie zraku mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť navýšil o 5 %. Čo sa týka invalidity z mladosti, z dokumentácie vyplýva, že išlo o ľahkú duševnú zaostalosť, bez závažných porúch správania pri normálnom topickom, neurologickom náleze a zdravotný stav nezodpovedá podmienkam invalidity podľa zákona č. 100/1988 Zb., pričom z dokumentácie vyplýva, že ľahká duševná zaostalosť bola na dolnej hranici IQ XX, resp. XX.

V súdnom konaní zdravotný stav navrhovateľky posúdila aj posudková lekárka Sociálnej poisťovne, ústredie, vysunuté pracovisko v N. dňa 11.02.2015 a v závere odborného lekárskeho posudku konštatuje, že na základe odborných vyšetrení psychiatrických a psychologických, ako aj znaleckého posudku z roku 2014 pre Okresný súd v W. jasne potvrdzujú úroveň mentálneho postihnutia v ľahkom stupni, t. j. ľahkú mentálnu retardáciu v dolnom pásme postihnutia (znalec z odvetvia psychiatria určil len stredné pásmo ľahkej mentálnej retardácie). Preto medicínsky je nemožné, aby sa stredná mentálna retardácia - zlepšila do pásma ľahkej mentálnej retardácie. Ide o záznamy z posúdenia zdravotného stavu navrhovateľky ako 14, 9 a 7 ročnej pre iné sociálne účely ako invalidný dôchodok, pričom pri „stredne ťažkej MR navštevovala 7. ročník základnej školy s dobrým prospechom“ alebo t. č. zhodnotením rozsahu odkázanosti v úrovni 6 takýto posudok považuje za medicínsky neoverený a zavádzajúci. Na základe opakovaných odborných nálezov hodnotí zdravotný stav s rozhodujúcim zdravotným postihnutím - ľahká mentálna retardácia v dolnom pásme. Podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb ide o rozsah IQ od XX do XX s mentálnym vekom u dospelých cca 12 rokov s problémami v učení. V priebehu roku 2014 navrhovateľka sa podrobila opakovaným vyšetreniam mozgu a cievneho zásobenia mozgu s diagnostikovaním komplexnej cievnej malformácie mozočka a reziduálneho suspektnou aneuryzmou vena magna Galeni s patologickým zásobovaním povodia parietálnej a angulárnej artérie obojstranne. Stav je riešený endovaskulárnou embolizáciou. Podľa poslednej prepúšťacej správy môže vývoj ochorenia u navrhovateľky progredovať. Psychológom sú zistené len známky organicity, pričom v prepúšťacej správe z roku 2006 psychológ nezistil organické zmeny. Ochorenie hodnotené samostatne neprevyšuje rozhodujúce zdravotné postihnutie, ktorým je naďalej ľahká mentálna retardácia v dolnom pásme, má však vplyv ako ostatné ochorenia na výšku miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Rozhodujúcim zdravotným postihnutím je ľahká duševná zaostalosť s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 60 % a zvýšenie pre ostatné ochorenia o 5 %, takže celková miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľky od 01.01.2004 je 65 %. Navrhovateľka nie je invalidná podľa § 29 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. na účely § 33 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb., lebo nemá dlhodobo nepriaznivý zdravotný a jej telesné alebo duševné schopnosti sú dostatočné na vykonávanie sústavného zamestnania.

Nárok na invalidný dôchodok podľa § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení je podmienený invaliditou poistenca teda tým, že poistenec pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou a zároveň získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72.

Pre posúdenie nároku na invalidný dôchodok je podstatnou otázka vplyvu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu na schopnosť výkonu zárobkovej činnosti. Posudkoví lekári, ktorí vyhotovili posudky, tak pred vydaním preskúmavaného rozhodnutia odporkyňou, ako aj po podaní opravného prostriedku navrhovateľky postupovali v súlade so zákonom o sociálnom poistení. Posudkoví lekári posúdili zdravotný stav aj v prítomnosti navrhovateľky (pred posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, pobočka W.) a na základe odborných lekárskych nálezov, ktoré boli predložené a tvoria súčasť posudkového spisu. Posudkovým lekárom bol predložený aj znalecký posudok č. 20/2014 vypracovaný znalcom z odboru zdravotníctvo - odvetvie psychiatria MUDr. N. A., MBA a posudkoví lekári vychádzali z diagnostických záverov odborných lekárov, ako aj z diagnostických záverov znaleckého posudku. Posudkoví lekári dospeli k zhodnému záveru, že rozhodujúcim zdravotným postihnutím u navrhovateľky je ľahká duševná zaostalosť, ktorá vyplýva ako to už bolo uvedené z odborných lekárskych nálezov, ako aj zo záverov znaleckého posudku s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa kapitoly V, položka 6 písm. a) na hornej hranici, t. j. 60 %. Zároveň pre ostatné zdravotné postihnutia navrhovateľke zvýšili percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 5 %. Zhodne posudkoví lekári stanovili vznik invalidity dňa 01.01.2004 a na základe odborných lekárskych nálezov konštatujú, že navrhovateľka nie je invalidná podľa § 29 ods. 2 na účely § 33 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb., teda z mladosti, lebo nemá dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a jej telesné alebo duševné schopnosti sú dostatočné na vykonávanie sústavného zamestnania.

Súd odborné lekárske posudky o zdravotnom stave navrhovateľky vyhotovené posudkovými lekármi považuje za úplné, objektívne a presvedčivo zdôvodňujúce záver, že navrhovateľka je invalidná od 01.01.2004 s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 65 %.

Ako už bolo uvedené, okrem medicínskej podmienky nároku na invalidný dôchodok, ktorú navrhovateľka splnila, je potrebné splniť aj druhú podmienku a to získať počet rokov dôchodkového poistenia. Navrhovateľka ku vzniku nároku na invalidný dôchodok, t. j. 01.01.2004 dovŕšila vek 18 rokov, a preto musí preukázať najmenej 1 rok dôchodkového poistenia pred vznikom invalidity. Navrhovateľka k 01.01.2004 nezískala žiaden rok, ale ani 1 deň obdobia dôchodkového poistenia, teda túto zákonnú podmienku nesplnila.

Vzhľadom na to, že navrhovateľka nezískala najmenej 1 rok dôchodkového poistenia ku dňu vzniku invalidity, nesplnila zákonom stanovenú podmienku na vznik nároku na invalidný dôchodok podľa § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, t. j. splnenie medicínskej podmienky nároku na invalidný dôchodok, ktorú podmienku splnila a až počet rokov dôchodkového poistenia ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok nesplnila, preto odporkyňa žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok zamietla.

Po podaní opravného prostriedku nedošlo k zmene v zistenom skutkovom stave a podľa názoru súdu nie je vo veci potrebné vykonať ďalšie znalecké dokazovanie, pretože posudkoví lekári posudzovali zdravotný stav navrhovateľky na základe predložených odborných lekárskych nálezov, aj znaleckého posudku z odboru zdravotníctvo - odvetvie psychiatria, ktoré predložil opatrovník navrhovateľky majúc za to, že z odborných lekárskych nálezov, ako aj predloženého znaleckého posudku bolo dostatočne preukázané, že u navrhovateľky ide o ľahkú duševnú zaostalosť, ktorá bola konštatovaná opakovane v odborných lekárskych nálezoch už pred požiadaním o invalidný dôchodok.

Na základe uvedených skutočnosti súd preskúmavané rozhodnutie podľa § 250q ods. 2 O. s. p. potvrdil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250l ods. 2 v spojení s § 250k ods. 1 O. s. p. a účastníkom ich náhradu nepriznal, lebo navrhovateľka v konaní úspešná nebola a odporkyňa zo zákona toto právo nemá.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1, b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a), f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.