KSKE/3Sa/2/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sa/2/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7016200772 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 10. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2016:7016200772.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach sudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou, v právnej veci navrhovateľky: N. K. Y. C. R. Á. T. Y. M. Á., bytom S. XXX/XX, B., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie, Ul. 29. augusta 8, Bratislava, o v d o v s k ý dôchodok, takto

rozhodol:

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 15. apríla 2016 č. XXX XXX XXXX X.

Účastníkom náhradu trov konania n e p r i z n á v a.

odôvodnenie:

1. Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 74 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľky o vdovský dôchodok preto, že jej manžel ku dňu smrti nepoberal starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, ani invalidný dôchodok. Nesplnil podmienky nároku na invalidný dôchodok a ani nezomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

2. Proti tomuto rozhodnutiu podala včas opravný prostriedok navrhovateľka, v ktorom poukázala na to, že s rozhodnutím o zamietnutí žiadosti o vdovský dôchodok nesúhlasí preto, že jej manžel zomrel na smrteľnú chorobu. Invalidný dôchodok nebohý manžel si vybavoval, ale zomrel skôr ako si ho vybavil. Býva u svokrovcov, ktorí ju zrejme z domu vyhodia, poberá mesačne iba 62,00 Eur, z čoho 20,00 Eur platí za elektrinu, takže skutočne nemá z čoho žiť.

3. Odporkyňa v písomnom vyjadrení navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť z dôvodu, že neboli preukázané podmienky na jeho nárok podľa § 74 ods. 1 zákona o sociálnom poistení. K námietkam navrhovateľky uviedla, že skutočnosť, že manžel zomrel na smrteľnú chorobu nemá vplyv na nárok na vdovský dôchodok.

4. Opravný prostriedok bol doručený odporkyni 08.06.2016.

5. Podľa § 492 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. Z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) konania podľa tretej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

6. Ako už bolo uvedené, opravný prostriedok navrhovateľka doručila odporkyni 08.06.2016, preto súd konanie o tomto opravnom prostriedku dokončí podľa Občianskeho súdneho poriadku.

7. Súd v konaní podľa § 250l a nasl. O.s.p. na nariadenom pojednávaní preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne, oboznámil sa s opravným prostriedkom navrhovateľky, písomným vyjadrením odporkyne, pripojeným dávkovým spisom odporkyne a dospel k záveru, že opravný prostriedok nie je dôvodný.

8. Z obsahu pripojeného administratívneho spisu súd zistil, že navrhovateľka žiadosťou z 22.03.2016 doručenou odporkyni 29.03.2016 požiadala o vdovský dôchodok od 10.03.2016 z dôvodu, že jej manžel T. K., nar. XX.XX.XXXX zomrel dňa 10.03.2016.

9. Podmienky nároku na vdovský dôchodok sú upravené v § 74 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov tak, že vdova má nárok na vdovský dôchodok po manželovi, ktorý

a) ku dňu smrti bol poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, b) ku dňu smrti splnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, alebo c) zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

10. Vzhľadom na vek zomrelého manžela navrhovateľky, ako aj na obsah pripojeného dávkového spisu manžel navrhovateľky nebohý T. K. nepoberal starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, ani invalidný dôchodok. Nebolo ani preukázané, že by manžel navrhovateľky zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

11. Odporkyňa zároveň nárok navrhovateľky na vdovský dôchodok posudzovala aj z hľadiska, či jej zomrelý manžel získal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok. Keďže manžel navrhovateľky sa narodil XX.XX.XXXX a zomrel XX.XX.XXXX, ku dňu smrti dosiahol vek 45 rokov, a preto je potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok, najmenej 15 rokov, ktorý sa zisťuje ku dňu smrti. Zomrelý manžel navrhovateľky ku dňu smrti, t. j. XX.XX.XXXX získal 4.327 dní obdobia dôchodkového poistenia, čo bolo preukázané evidenčnými listami dôchodkového zabezpečenia. Podľa § 60 ods. 7 zákona č. 461/2003 Z. z. rok dôchodkového poistenia je 365 dní, a preto ak zomrelý manžel navrhovateľky získal 4.327 dní obdobia dôchodkového poistenia, je to 11 rokov a 312 dní obdobia dôchodkového poistenia. Vzhľadom na to, že na vznik nároku na invalidný dôchodok pri dosiahnutí veku 45 rokov je potrebných najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia ku dňu smrti, ktorú podmienku zomrelý manžel navrhovateľky nesplnil, čím nebola splnená jedna zo zákonných podmienok potrebných pre vznik nároku na vdovský dôchodok stanovenú v § 74 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z..

12. Námietky navrhovateľky uvedené v opravnom prostriedku, že poberá mesačne iba 62,00 Eur a zrejme po smrti manžela nebude mať ani kde bývať nemajú vplyv na nárok na vdovský dôchodok a takisto pre nárok na vdovský dôchodok nemá vplyv ani ňou tvrdená skutočnosť, že manžel zomrel na smrteľnú chorobu. Pre vznik nároku na vdovský dôchodok je potrebné splniť zákonom stanovené podmienky v § 74 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z., ktoré v danom prípade ako to vyplýva z pripojeného dávkového spisu splnené neboli.

13. Na základe uvedených skutočnosti a najmä preto, že nebolo preukázané zo strany navrhovateľky, aby boli splnené podmienky pre nárok na vdovský dôchodok stanovené v § 74 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. rozhodnutie odporkyne bolo vydané v súlade s uvedeným zákonom, a preto súd rozhodnutie podľa § 250q ods. 3 O.s.p. potvrdil.

14. O trovách konania súd rozhodol podľa § 250l ods. 2 v spojení s § 250k ods. 1 O.s.p. a účastníkom náhradu trov konania nepriznal, pretože navrhovateľka v konaní úspešná nebola a odporkyňa zo zákona toto právo nemá.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1, b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a), f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.