KSKE/3Cob/55/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/55/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7212222629 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 02. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Vanca ECLI: ECLI:SK:KSKE:2016:7212222629.3Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: U.S. N. H., s.r.o., I. areál U.S. N., XXX XX H., IČO: XX XXX XXX, proti žalovanému: Z. U.ń K. Y. - E. „Y.", J. V.: XXXXXXXXX, ul. L. XX, XX-XXX V.-L., K., o zaplatenie 230.703,04 eur s prísl., o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu Košice II č.k. 35Cb/111/2012-298 zo 19.12.2014 jednomyseľne takto

rozhodol:

Potvrdzuje uznesenie súdu prvého stupňa.

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa nepriznal žalovanému oslobodenie od súdnych poplatkov.

Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca sa domáhal zaplatenia sumy 230.703,04 eur, na základe nezaplatenia kúpnej ceny za dodaný tovar. Súd prvého stupňa rozhodol vo veci rozsudkom č.k. 35Cb/111/2012-180 zo 4.11.2013, proti ktorému podal žalovaný v zákonnej lehote odvolanie. Súd prvého stupňa v zmysle ust. § 5 ods. 1 písm.a/ zák.č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov uznesením z 29.1.2014 č.k. 35Cb/111/2012-212 vyrubil súdny poplatok vo výške 13.842,00 eur. Žalovaný v zákonnej lehote podal odvolanie aj voči tomuto uzneseniu a zároveň požiadal súd o oslobodenie od súdneho poplatku v plnom rozsahu.

Súd výzvou z 30.4.2014 vyzval žalovaného, aby v lehote 30 dní od doručenia predmetnej výzvy doručil súdu riadne vyplnené tlačivo pre dokladovanie pomerov účastníka konania, ktorý navrhol, aby mu bolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov (FYZICKÁ OSOBA), ktoré je nevyhnutné v prípade žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov. Súčasne vyzval žalovaného na doručenie priznania za predchádzajúci kalendárny rok, súpis aktív a pasív, ako aj výpis z bankových účtov za obdobie posledného polroka. Výzva spolu s tlačivom bola žalovanému doručená 30.10.2014.

Žalovaný v stanovenej lehote na výzvu súdu nereagoval, súdu nedoručil riadne vyplnené tlačivo, ani žiaden zo žiadaných dokladov.

Vzhľadom na uvedené a citované zákonné ustanovenia (§ 138 ods. 1, 2 O.s.p.) súd dospel k záveru, že u žalovaného nie sú splnené podmienky stanovené ustanoveniami zákona pre oslobodenie od platenia súdnych poplatkov. Žalovaný riadne nepreukázal existenciu pomerov, so zreteľom na ktoré by mu bolo možné priznať oslobodenie od súdnych poplatkov. Navyše súd konštatoval, že od vyzvania žalovaného na preukázanie pomerov do rozhodnutia súdu o jeho žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov prešiel značný čas, pričom žalovaný riadne nepreukázal počas tejto doby svoje osobné, majetkové a zárobkové pomery, a preto súd prvého stupňa rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti napadnutého uznesenia.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie žalovaný. Navrhol, aby súd zmenil napadnuté uznesenie a priznal žalovanému oslobodenie od platenia súdnych poplatkov. Uviedol, že „napadnuté uznesenie nezohľadňuje skutočnosť, že od 29.3.2014 Okresný súd v Nowom N. rozhodol o uložení mi zákazu vykonávania podnikateľskej činnosti na dobu štyroch rokov. V takejto situácii nemám žiadne prostriedky na živobytie. Nepredložil som žiadne finančné dokumenty, nemám totiž žiadne zdroje obživy, živí ma manželka. Nevlastním taktiež žiadne bankové účty. Som chronicky chorý, viacnásobne hospitalizovaný kvôli situácii, ku ktorej došlo voči mojej firme. Nevlastním žiadne aktíva, iba záväzky v celkovej hodnote približne 3 milióny poľských zlotých.“

Odvolací súd prejednal odvolanie žalovaného podľa § 212 ods. 1, 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav, vec po právnej stránke posúdil v súlade so zákonom, a preto aj správne rozhodol.

Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého uznesenia (§ 219 ods. 2 O.s.p.) a na doplnenie dôvodov uvedených v napadnutom uznesení súdu prvého stupňa a k odvolaniu žalovaného uvádza nasledovné:

Podľa § 138 ods. 1 prvá veta O.s.p. na návrh môže súd priznať účastníkovi oslobodenie od súdnych poplatkov celkom alebo sčasti, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva.

V návrhu musia byť pomery účastníka dokladované buď vyplneným tlačivom alebo rozhodnutím o hmotnej núdzi (§ 138 ods. 2 O.s.p.).

Žalovaný doklady podľa ods. 2 ani napriek výzve súdu nepredložil a tieto nepredložil ani odvolaciemu súdu.

Za takejto situácie nebolo možné jeho návrhu na priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov vyhovieť.

Z uvedených dôvodov odvolací súd podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.