KSKE/3Cob/248/2012


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/248/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7510209327 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 05. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7510209327.1Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu H. s.r.o., IČO: XX XXX XXX, so sídlom S. XX, XXX XX F. F., proti žalovanému Y. V., nar. X.X.XXXX, trvale bytom R. 7, V., t.č. na neznámom mieste, zastúpeným opatrovníkom R.. U. R., pracovníkom Okresného súdu Košice I, v konaní o zaplatenie sumy 745,00 eur s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice - okolie č.k. XXCb/XX/XXXX-XX zo dňa 8.10.2012 takto

rozhodol:

Rozsudok z r u š u j e a v r a c i a súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

odôvodnenie:

Okresný súd Košice - okolie, ako súd prvého stupňa, rozsudkom zo dňa 8.10.2012 zamietol žalobu a žalobcovi uložil nahradiť žalovanému trovy konania v sume 44,50 eur.

V odôvodnení rozsudku súd prvého stupňa uviedol, že žalobca uplatnil v žalobe voči žalovanému nárok na zaplatenie 745,00 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 9% ročne z dlžnej sumy od 23.2.2009 do zaplatenia, a to titulom nesplnenia povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o obchodnom zastúpení v sume 145,00 eur a titulom zmluvnej pokuty v sume 600,00 eur a náhradu trov konania. Žalovaný vo vyjadrení k žalobe uviedol, že p. M. ako regionálna riaditeľka žalobcu ho uviedla do omylu, využila jeho podpisové právo, peniaze určené spoločnosti jej nezaslala, čoho svedkom bola p. Q. ako klientka spoločnosti a poškodená.

Súd prvého stupňa uviedol, že vykonal dokazovanie výpoveďou žalovaného, oboznámením so Zmluvou o obchodnom zastúpení, jej prílohou č.1, zmluvou o bežnom účte a jej prílohami, rozhodnutím Obvodného úradu L. W. U. č. XXXX/XXXXX/XXX/GL/LUK, výpisom zo živnostenského a Obchodného registra SR ako i ďalším obsahom spisu a zistil, že dňa 20.12.2009 uzatvoril žalobca v postavení zastúpeného so žalovaným v postavení obchodného zástupcu v zmysle ust. § 652 a nasl. Obchodného zákonníka Zmluvu o obchodnom zastúpení, na základe ktorej sa žalovaný zaviazal v mene zastúpeného a na jeho účet vykonávať sprostredkovateľskú činnosť smerujúcu k uzatváraniu zmlúv o sprostredkovaní úveru a poskytovania služieb a ostatných zmlúv - dokumentov v oblasti ponuky produktov „Cesta k bývaniu“ a zaviazal sa dojednávať a uzatvárať obchody menom zastúpeného v oblasti predaja finančných produktov medzi tretími osobami a obchodnými partnermi zastúpeného, pokiaľ bol na tieto produkty splnomocnený. Podľa zmluvy bolo o.i. povinnosťou žalovaného prevziať pri podpise Žiadosti o sprostredkovanie úveru základný poplatok s tým, že v prípade jeho nezaplatenia, nie je oprávnený Žiadosť o sprostredkovanie úveru podpísať. Žalovaný sa stal ručiteľom a garantom vyplatenia základného poplatku žalobcovi v prípade podpísania Žiadosti o sprostredkovanie úveru a pri nesplnení tohto bodu sa žalovaný zaviazal zaplatiť zmluvnú pokutu v sume 600,00 eur. Zo živnostenského registra SR súd prvého stupňa zistil, že žalovaný nemal v čase uzatvorenia zmluvy o obchodnom zastúpení a ani neskôr, platné živnostenské oprávnenie na žiaden druh podnikateľskej činnosti a z Obchodného registra SR zistil, že nepodnikal ani ako právnická osoba.

Súd prvého stupňa citoval ustanovenie § 652 ods. 1 a § 2 ods.1 Obchodného zákonníka, platného a účinného v čase uzavretia zmluvy a uviedol, že výpismi zo živnostenského a z obchodného registra mal za preukázané, že v čase uzavretia Zmluvy o obchodnom zastúpení, žalovaný nebol podnikateľom, nemal oprávnenie na vykonávanie žiadnej inej podnikateľskej činnosti, nebol osobou, ktorá podniká na základe iného, než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a z toho vyvodil záver, že žalovaný neuzatvoril so žalobcom Zmluvu o obchodnom zastúpení ako podnikateľ. V ďalšom citoval ustanovenie § 39 Občianskeho zákonníka a uviedol, že skutočnosť, že žalovaný uzatvoril Zmluvu o obchodnom zastúpení bez tohto, aby mal živnostenské alebo iné podnikateľské oprávnenie spôsobuje, že Zmluva o obchodnom zastúpení odporuje zákonnému ustanoveniu § 652 Obchodného zákonníka a teda podľa § 39 Občianskeho zákonníka je neplatná, a preto sa žalobca nemôže dovolávať plnenia z neplatnej zmluvy, a preto návrh žalobcu na zaplatenie sumy 145,00 eur a následne aj zmluvnej pokuty v sume 600,00 eur zamietol, vrátane úrokov z omeškania, pretože žalovaný sa do žiadneho omeškania s plnením nedostal.

O trovách konania súd prvého stupňa rozhodol podľa § 142 ods. 1 veta prvá O.s.p. a úspešnému žalovanému priznal náhradu trov konania, vzniknutých mu na súdnom poplatku za podaný odpor v sume 44,50 eur.

Proti rozsudku súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci. Uviedol, že podľa jeho názoru, samotná skutočnosť, že žalovaný nebol v zmluve označený ako fyzická osoba podnikateľ, hoci Zmluva o obchodnom zastúpení môže byť uzatvorená len medzi podnikateľmi, nemôže sama o sebe viesť k neplatnosti Zmluvy o obchodnom zastúpení. Súd mal zmluvu posúdiť podľa jej obsahu, buď ako zmluvu o sprostredkovaní, resp. ako nepomenovanú zmluvu podľa Obchodného/Občianskeho zákonníka a minimálne aplikovať ust. § 3 ods.1, § 269 a § 642 Obchodného zákonníka a poukázal na rozsudok Krajského súdu v W. sp.zn. XXCob/ XX/XXXX. V ďalšom poukázal na znenie čl.III bod 9 zmluvy s tým, že svoj nárok považuje za dôvodný a navrhol napadnutý rozsudok zmeniť a žalobe vyhovieť a uplatnil náhradu trov konania.

Odvolací súd podľa § 212 ods.1, 3 O.s.p. prejednal odvolanie žalobcu proti rozsudku súdu prvého stupňa, vrátane posúdenia konania, ktoré jeho vydaniu predchádzalo, a to podľa § 214 ods.2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania.

Z obsahu spisu vyplýva, že medzi žalobcom a žalovaným bola dňa 20.12.2009 uzavretá Zmluva o obchodnom zastúpení v znení uvedenom v napadnutom rozsudku súdu prvého stupňa a žalobca nespochybnil zistenie súdu prvého stupňa, že žalovaný nebol v čase uzavretia zmluvy, ako ani neskôr, zapísaný v živnostenskom registri podnikateľov, a teda nemal postavenie podnikateľa podľa § 2 ods.2 Obchodného zákonníka. Vychádzajúc zo skutočnosti, že v predmetnej zmluve nie je vyplnený žiaden údaj o žalovanom ako podnikateľovi, ako je napr. IČO, IČ DPH, žalobcovi bolo známe, že žalovaný nie je v postavení podnikateľa a napriek tomu sa dohodli, že zmluvu uzatvárajú podľa § 652 a násl. Obchodného zákonníka.

Podľa § 262 ods.1, 2 Obchodného zákonníka „(1) Strany si môžu dohodnúť, že ich záväzkový vzťah, ktorý nespadá pod vzťahy uvedené v § 261, sa spravuje týmto zákonom.(2) Dohoda podľa odseku 1 vyžaduje písomnú formu.“

V danej veci, i keď sa jedná o zmluvný typ, ktorý môžu uzatvoriť iba podnikatelia, právna úprava uvedená v citovanom ustanovení § 262 ods.1, 2 Obchodného zákonníka umožňuje, aby si strany dohodli, že ich záväzkový vzťah sa bude riadiť Obchodným zákonníkom, i keď by sa bez takejto dohody mal riadiť Občianskym zákonníkom. V danej veci si zmluvné strany v úvodnej časti dohodli, že zmluva sa uzatvára v súlade s § 652 a násl. Obchodného zákonníka a súd prvého stupňa v napadnutom rozsudku neposúdil, či uvedené znenie spĺňa alebo nespĺňa náležitosti vôle účastníkov o voľbe práva podľa § 262 Obchodného zákonníka a či takáto voľba je možná.

Odvolací súd uvádza, že v prípade, že by zmluvné strany takúto vôľu o voľbe práva neprejavili, ale uzatvorili by zmluvu, ktorá ako zmluvný typ je upravená v Obchodnom zákonníku ako relatívny obchod, tak je potrebné posúdiť, či takto uzavretá zmluva, podľa jej obsahu nespĺňa náležitosti zmluvného typu, upraveného v Občianskom zákonníku a následne zmluvu podľa takejto právnej úpravy posúdiť.

Bez vyššie uvedeného posúdenia nie je možné, iba na základe zistenia, že zmluvnou stranou predmetnej zmluvy môže byť iba podnikateľ, pričom zmluvu uzatvorila osoba, ktorá takúto podmienku nespĺňa, prijať záver o absolútnej neplatnosti zmluvy podľa § 39 Občianskeho zákonníka.

Keďže súd prvého stupňa uvedené neposudzoval, rozhodol o veci predčasne, a preto odvolací súd podľa § 221 ods.1 písm.h/, ods.2 O.s.p. rozsudok zrušil a vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, v ktorom Zmluvu o obchodnom zastúpení uzavretú medzi účastníkmi konania posúdi podľa vyššie uvedeného a následne sa vysporiada s obranou žalovaného uplatnenou v konaní a primeranosťou zmluvnej pokuty.

O trovách konania, vrátane trov odvolacieho konania, rozhodne súd prvého stupňa v novom rozhodnutí o veci /§ 224 ods.3 O.s.p./.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.