KSKE/3CoE/11/2012


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3CoE/11/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7704113423 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 02. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Sopková Maximová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7704113423.1Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci oprávneného: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, Kuzmányho 8, Košice, IČO: 00 735 868, zast. Mgr. Jánom Kleinom, advokátom so sídlom advokátskej kancelárie v Košiciach, Južná trieda 93 proti povinnému: Q. F., N.. XX.XX.XXXX, A.Ú. M. C. XXX, pre vymoženie istiny 132,78 eur s príslušenstvom, v konaní vedenom súdnym exekútorom Ing. JUDr. Bohumilom Husťákom so sídlom Exekútorského úradu v Košiciach, Žriedlova 3, pod sp.zn. EX 440/04, o odvolaní súdneho exekútora proti uzneseniu Okresného súdu Michalovce zo 14. júla 2011, č. k. 18Er/74/2004-16, takto

rozhodol:

M e n í uznesenie vo výroku o trovách exekúcie tak, že ukladá povinnému nahradiť súdnemu exekútorovi Ing. JUDr. Bohumilovi Husťákovi trovy exekúcie vo výške 38,69 eur a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

N e p r i z n á v a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

odôvodnenie:

Okresný súd Michalovce (ďalej len „súd prvého stupňa“) uznesením zo 14. júla 2011, č.k. 18Er/74/2004-16 (ďalej len „uznesenie“) exekúciu zastavil a povinného zaviazal zaplatiť súdnemu exekútorovi Ing. JUDr. Bohumilovi Husťákovi trovy exekúcie v sume 34,89 eur do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Výrok o zastavení exekúcie odôvodnil tým, súdny exekútor dňa 7.2.2011 doručil súdu prvého stupňa návrh na zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. f/ Exekučného poriadku z dôvodu prekludovania vymáhanej pohľadávky. Súd prvého stupňa mal za preukázané, že 3-ročná prekluzívna lehota na vykonanie rozhodnutia, ktoré bolo podkladom na vykonanie exekúcie - rozhodnutie o priestupku č. Y.- X-XXX/DI-X-XXXX D. F. XX.XX.XXXX, uplynula dňa XX.X.XXXX, a preto podľa § 88 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. (v znení účinnom do 31.8.2008) v súlade s § 57 ods. 1 písm. f/ Exekučného poriadku exekúciu zastavil.

O trovách exekúcie rozhodol podľa § 196, § 197 ods. 1, § 200 ods. 1 Exekučného poriadku. Súdny exekútor žiadal priznať na trovách exekúcie sumu 66,52 eur pozostávajúcu z odmeny podľa § 14 ods. 1 písm. a/ vyhlášky č. 288/1995 Z.z. (ďalej len „vyhláška“) za „spracovanie žiadosti o udelenie poverenia“ v trvaní 45 min., „spracovanie upovedomenia o začatí exekúcie“ v trvaní 30 min., „spracovanie príkazov na začatie exekúcie“ v trvaní 10 min., „spracovanie exekučných príkazov“ v trvaní 15 min., „spracovanie lustrácie do Sociálnej poisťovne“ v trvaní 20 min., „lustrácia OR, ŽR“ v trvaní 10 min., „spracovanie žiadosti o poskytnutie súčinnosti - povinný“ v trvaní 10 min., „spracovanie návrhu na zastavenie exekúcie“ v trvaní 45 min., „spracovanie vrátenia poverenia“ v trvaní 25 min., z odmeny podľa § 14 ods. 1 písm. b/ vyhlášky za „získanie poverenia na vykonanie exekúcie“ 3,32 eur, „doručenie upovedomenia o začatí exekúcie“ 3,32 eur, „doručenie exekučného príkazu“ 3,32 eur, „doručenie príkazov na začatie exekúcie“ 3,32 eur, „lustrácia povinného - Sociálna poisťovňa“ 3,32 eur, z náhrady hotových výdavkov podľa § 22 vyhlášky za poštovné vo výške 9,36 eur, poštovné do budúcna 2,00 eur, telekomunikačné výdavky 0,65 eur a z náhrady DPH. Súd prvého stupňa po preskúmaní účelnosti a časového trvania úkonov súdneho exekútora krátil súdnemu exekútorovi náhradu za úkon „spracovanie žiadosti o poskytnutie súčinnosti - povinný“ v trvaní 5 min. namiesto 10 min. a za úkon „spracovanie návrhu na zastavenie exekúcie“ v trvaní 10 min. namiesto 45 min., pretože takéto časové ohodnotenie považoval za primerané. Súdnemu exekútorovi nepriznal odmenu za úkony „spracovanie žiadosti o udelenie poverenia“, „spracovanie upovedomenia o začatí exekúcie“, „spracovanie príkazov na začatie exekúcie“, „spracovanie exekučných príkazov“ a „spracovanie lustrácie so Sociálnej poisťovne“, čo odôvodnil tým, že nie je možné priznať časovú odmenu za tie úkony, ktoré sú odmeňované paušálnou odmenou. Rovnako tak súdnemu exekútorovi nepriznal náhradu za úkon „lustrácia OR, ŽR“ a „spracovanie vrátenia poverenia“, pretože uvedené úkony predstavujú administratívnu činnosť exekútora, ktorá je zahrnutá v zmysle § 25 vyhlášky v odmene súdneho exekútora. S poukazom na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR 1 MCdo 7/2006 priznal súdnemu exekútorovi po sčítaní celkom 1 hodinu účelne vynaloženú na exekúciu, t.j. 6,64 eur. Odmenu podľa § 14 ods. 1 písm. b/ vyhlášky priznal exekútorovi v ním uplatnenej výške , t.j. za 5 úkonov po 3,32 eur, teda spolu 16,60 eur. Náhradu DPH 20% priznal súdnemu exekútorovi z odmeny, t.j. 4,65 eur. Pokiaľ ide o náhradu hotových výdavkov, súd prvého stupňa nepriznal súdnemu exekútorovi poštovné v ním požadovanej výške, nakoľko po preskúmaní exekučného spisu mal za zistené, že súdny exekútor preukázateľne na poštovnom vynaložil celkom 7,00 eur (3x doručovanie do vlastných rúk po 1,60 eur, 2x obyčajná zásielka po 0,40 eur, 1x spis po 1,40 eur). Poštovné do budúcna vo výške 2,00 eur súdnemu exekútorovi nepriznal, nakoľko mal za to, že súd je oprávnený priznať náhradu hotových výdavkov, ktoré preukázateľne vznikli do rozhodnutia súdu. Taktiež súdnemu exekútorovi nepriznal náhradu telekomunikačných výdavkov, keďže tieto z exekučného spisu neboli preukázané. Celkom priznal súdnemu exekútorovi náhradu trov exekúcie vo výške 34,89 eur, ktorých náhradou zaviazal povinného podľa § 197 ods. 1 Exekučného poriadku.

Proti uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie súdny exekútor čo do výroku o trovách exekúcie a žiadal uznesenie v napadnutej časti zmeniť a zaviazať povinného na náhradu trov exekúcie vo výške 66,52 eur.

V odvolaní namietal nepriznanie časovej odmeny súdom prvého stupňa za úkony „spracovanie žiadosti o udelenie poverenia“ v trvaní 45 min., „spracovanie upovedomenia o začatí exekúcie“ v trvaní 30 min., „spracovanie príkazov na začatie exekúcie“ v trvaní 10 min., „spracovanie exekučných príkazov“ v trvaní 15 min., „spracovanie lustrácie do Sociálnej poisťovne“ v trvaní 20 min., „lustrácia OR, ŽR“ v trvaní 10 min. a „spracovanie vrátenia poverenia“ v trvaní 25 min., napriek tomu, že vyhláška č. 288/1995 Z.z. v znení účinnom do 30.6.2006 jednoznačne predpokladala tak odmenu podľa počtu hodín účelne vynaložených na exekúciu, ako aj paušálnu sumu za jednotlivé úkony. Poukázal na skutočnosť, že vyhláška neuvádza v žiadnom svojom ustanovení, že v prípade, ak súdnemu exekútorovi prináleží paušálna odmena za jednotlivé úkony, nie je možné za tie isté úkony určiť odmenu podľa počtu hodín účelne vynaložených na tieto úkony. Súdu prvého stupňa zároveň vytýka, že v odôvodnení svojho rozhodnutia neuviedol, akým spôsobom došiel k určeniu časového intervalu 5 min. pri úkone „spracovanie žiadosti o poskytnutie súčinnosti“ a 10 min. pri úkone „spracovanie návrhu na zastavenie exekúcie“. Súdny exekútor sa nestotožňuje ani so záverom súdu prvého stupňa, ktorý úkon „vrátenie poverenia“ považoval za administratívnu činnosť exekútora. K nepriznaniu náhrady hotových výdavkov vo výške 0,65 eur za telekomunikačné výdavky uviedol, že v exekučnom konaní bola, okrem iného, prostredníctvom internetu vykonaná lustrácia povinného v Sociálnej poisťovni, obchodnom a živnostenskom registri, a preto nevidí dôvod, prečo by mu nemala byť priznaná náhrada vynaložených výdavkov. Záverom namietal nepriznanie náhrady DPH z hotových výdavkov a taktiež nepriznanie náhrady poštových výdavkov do budúcna.

Krajský súd ako súd odvolací prejednal vec bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.), podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa v jeho napadnutom výroku o trovách exekúcie a dospel k záveru, že odvolanie súdneho exekútora je čiastočne dôvodné.

Predmetom tohto odvolacieho konania je výrok o trovách exekúcie, pričom súdny exekútor podľa obsahu podaného odvolania nenapáda povinnosť povinného uhradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie, ale napáda ich výšku. Podľa § 27a vyhlášky, v exekučných konaniach začatých do 30. apríla 2008 patrí exekútorovi odmena podľa doterajších predpisov.

Predmetné exekučné konanie sa začalo dňa 30.07.2002 (§ 36 ods. 2 Exekučného poriadku). Preto podľa § 27a vyhlášky patrí súdnemu exekútorovi odmena podľa doterajších predpisov.

Podľa § 14 ods. 1 písm. a) a b) vyhlášky v znení účinnom do 30.04.2008, ak súdny exekútor je vylúčený z vykonávania exekúcie alebo ak exekúciu súd zastaví, odmena súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti sa určuje a) podľa počtu hodín účelne vynaložených na exekúciu, b) paušálnou sumou za jednotlivé úkony exekučnej činnosti.

Podľa § 14 ods. 2 vyhlášky v znení účinnom do 30.04.2008, základná hodinová sadzba podľa odseku 1 písm. a) je 6,64 eura (200 Sk) za každú aj začatú hodinu. Súdny exekútor je povinný vyhotoviť časovú špecifikáciu jednotlivých úkonov exekučnej činnosti.

Podľa § 14 ods. 3 vyhlášky v znení účinnom do 30.04.2008, paušálna suma za každý jednotlivý úkon exekučnej činnosti je 3,32 eura (100 Sk).

Podľa § 15 ods. 1 vyhlášky v znení účinnom do 30.04.2008, paušálnou sumou sa odmeňujú tieto úkony exekučnej činnosti: a/ získanie poverenia na vykonanie exekúcie, b/ doručenie príkazu na začatie exekúcie, c/ doručenie upovedomenia o začatí exekúcie, d/ doručenie exekučného príkazu, e/ doručenie upovedomenia o spôsobe exekúcie, f/ doručenie rozhodnutia súdu vydaného v exekučnom konaní, g/ každé zisťovanie bydliska povinného, h/ každé zisťovanie platiteľa mzdy povinného, i/ každé zisťovanie účtu povinného, j/ každé ďalšie zisťovanie majetku povinného.

Podľa § 22 ods. 1 vyhlášky v znení účinnom do 30.04.2008, súdnemu exekútorovi patrí popri odmene aj náhrada hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti; táto náhrada zahŕňa najmä cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné výdavky, znalecké náhrady a poplatky.

Podľa § 25 vyhlášky v znení účinnom do 30.04.2008, v odmene súdneho exekútora je zahrnutá aj náhrada za administratívne práce vykonané v súvislosti s exekučnou činnosťou.

Odvolací súd dáva do pozornosti, že § 14 ods. 1 písm. a) a ods. 2 vyhlášky je potrebné vykladať tak, že časová odmena podľa tohto ustanovenia sa priznáva za čas vynaložený na exekúciu ako celok, na rozdiel od paušálnej odmeny, ktorá sa priznáva za každý úkon exekučnej činnosti. Jednotlivé časové úseky, ktoré súdny exekútor vynaloží pri vykonávaní úkonov exekučnej činnosti súd skúma aj z toho hľadiska, či tieto korešpondujú s požiadavkou účelnosti. Súd preto vychádza z reálneho času účelne vynaloženého na exekúciu.

Ďalej pri aplikácii uvedeného ustanovenia je potrebné vychádzať z toho, že nie je možné priznať hodinovú odmenu za tie úkony, ktoré sú odmeňované paušálnou odmenou. V opačnom prípade by došlo k duplicitnému odmeňovaniu toho istého úkonu exekučnej činnosti. V ustanovení § 15 ods. 1 vyhlášky sú taxatívne vymenované úkony exekučnej činnosti, ktoré sa odmeňujú paušálnou sumou. Úkony exekučnej činnosti vymenované v tomto ustanovení vyňal zákonodarca z časového spôsobu odmeňovania úkonov. Z toho vyplýva, že je vylúčená kumulácia paušálnej odmeny za úkony uvedené v § 15 ods. 1 vyhlášky s časovou odmenou podľa § 14 ods. 2 vyhlášky.

Pokiaľ ide o námietku súdneho exekútora, týkajúcu sa zníženia odmeny za úkon „spracovanie žiadosti o poskytnutie súčinnosti“ a „spracovanie návrhu na zastavenie exekúcie“ spôsobom skrátenia časovej špecifikácie uvedenej súdnym exekútorom v návrhu, odvolací súd považuje námietku súdneho exekútora za nedôvodnú a poukazuje na skutočnosť, že exekučný súd bol povinný skúmať jednotlivé časové úseky, ktoré súdny exekútor vynaložil pri vykonávaní úkonov exekučnej činnosti, a to z hľadiska ich účelnosti, či tieto neboli súdnym exekútorom vykonané nadbytočne, a tiež, či súdnym exekútorom vyčíslený čas potrebný na vykonanie úkonu exekučnej činnosti, zodpovedá času reálne potrebnému na jeho vykonanie.

Odvolací súd má za to, že súd prvého stupňa postupoval správne, keď súdnemu exekútorovi nepriznal časovú odmenu za úkony „spracovanie žiadosti o udelenie poverenia“, „ spracovanie upovedomenia o začatí exekúcie“, „spracovanie príkazov na začatie exekúcie“, „spracovanie exekučných príkazov“ a „spracovanie lustrácie do Sociálnej poisťovne“, pretože náhrada za vykonanie týchto úkonov je premietnutá do paušálnej odmeny a odmeňovanie týchto úkonov podľa počtu hodín účelne vynaložených na exekúciu aj paušálnou sumou len z dôvodu odlišného označenia týchto úkonov, by bolo duplicitným priznaním odmeny za jednu a tú istú činnosť súdneho exekútora.

Z obsahu odvolania súdneho exekútora je možné vyvodiť, že nesúhlasí tiež so záverom súdu prvého stupňa o tom, že mu nepriznal náhradu budúcich hotových výdavkov za poštovné a tiež náhradu DPH z hotových výdavkov.

S vyššie uvedeným záverom súdu prvého stupňa sa odvolací súd nestotožnil, preto v tejto časti považuje odvolanie za dôvodné. Je pravdou, že tieto budúce výdavky doposiaľ neboli vynaložené, resp. boli vynaložené len čiastočne, odvolací súd však konštatuje, že po zastavení exekúcie a rozhodnutí o trovách si už exekútor nebude môcť tieto náklady v rámci exekučného konania uplatniť. Preto súdnemu exekútorovi priznal náhradu budúcich výdavkov za poštovné vo výške 2,00 eur.

Pokiaľ ide o námietku súdneho exekútora týkajúcu sa náhrady DPH z hotových výdavkov, odvolací súd sa stotožňuje s názorom súdneho exekútora a uvádza, že zákon č. 348/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mení vo svojom článku III. aj Exekučný poriadok tak, že reaguje na pretrvávajúce výkladové nejasnosti Exekučného poriadku a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Novým znením § 196 Exekučného poriadku s účinnosťou od 1. januára 2012 sa o výšku dane z pridanej hodnoty zvyšujú aj náhrady hotových výdavkov súdnych exekútorov.

V občianskom súdnom konaní platí zásada, že konanie začaté pred účinnosťou novej právnej úpravy sa dokončí podľa novej právnej úpravy. Podľa uvedeného pravidla treba posudzovať aplikáciu jednotlivých noviel Exekučného poriadku, pokiaľ nie je ustanovené inak. Pretože novela Exekučného poriadku vykonaná zákonom č. 348/2011 Z.z. nemá prechodné a záverečné ustanovenia, ust. § 196 v znení účinnom od 1. januára 2012 sa aplikuje aj na konanie začaté pred účinnosťou zákona č. 348/2011 Z.z..

Pretože súčasná právna úprava v Exekučnom poriadku v súlade s novelou vykonanou zákonom č. 348/2011 Z.z. v § 196 výslovne ustanovuje, že ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona, zvyšuje sa jeho odmena a náhrady určené podľa tohto zákona o daň z pridanej hodnoty, odvolací súd priznal súdnemu exekútorovi náhradu DPH 20% z odmeny ako aj z hotových výdavkov, t.j. 6,45 eur.

V ostatnej časti námietky súdneho exekútora považoval za nedôvodné.

Vzhľadom na vyššie uvedené odvolací súd podľa § 220 O.s.p. zmenil uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o trovách exekúcie tak, že okrem už priznaných trov priznal súdnemu exekútorovi aj náhradu 20% DPH z hotových výdavkov a náhrady budúcich hotových výdavkov za poštovné vo výške 2,00 eur. Celková priznaná suma trov je 38,69 eur.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 142 ods. 2 O.s.p. v spojení s ust. § 224 ods. 1 O.s.p. tak, že ich náhrada účastníkom nebola priznaná, pretože súdny exekútor bol v odvolacom konaní úspešný iba čiastočne a náhradu trov odvolacieho konania si ani neuplatnil.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.