KSKE/3Co/73/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/73/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7214202180 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 05. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Duditš ECLI: ECLI:SK:KSKE:2016:7214202180.1Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu Východoslovenská energetika a.s., so sídlom Košice, Mlynská 31, IČO: 44 483 767, zastúpeného JUDr. Marekom Hroudom, advokátom, so sídlom v Košiciach, Krmanova 16, proti žalovanému F.. D. P., Z.. XX.X.XXXX, B. V. A., P. X, pozbavenému spôsobilosti na právne úkony, zastúpenému opatrovníkom P.. X. P., Z.. XX.X.XXXX, B. V. A., Q. XX, v konaní o zaplatenie 1.882,18 eur s prísl., o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 18.12.2015 č.k. 25C/675/2015-82 v spojení s opravným uznesením z 12.1.2016 č.k. 25C/675/2015-85 takto

rozhodol:

Z r u š u j e uznesenie a v r a c i a vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

odôvodnenie:

Okresný súd Košice II (ďalej iba „súd prvého stupňa“) uznesením z 18.12.2015 odmietol ako neodôvodnený odpor, ktorý podal opatrovník žalovaného.

Uznesenie odôvodnil tým, že vydal platobný rozkaz dňa 21.3.2014, proti ktorému podal včas odpor žalovaný prostredníctvom svojho opatrovníka, v ktorom uviedol, že žalovaný bol rozsudkom Okresného súdu Košice II pozbavený spôsobilosti na právne úkony v celom rozsahu. Ďalej uviedol, že odôvodnený odpor podá v lehote 10 dní. Písomným podaním zo 7.8.2015 opatrovník žalovaného doplnil odpor o tvrdenia, že žalovaný v čase uzatvorenia Zmluvy o dodávke elektriny pre domácnosti dňa XX.XX.XXXX trpel duševnou poruchou, ktorá ho robila na tento úkon neschopným, preto je uzavretie Zmluvy o dodávke elektriny neplatným právnym úkonom. Súd prvého stupňa uviedol, že aj keď odpor bol podaný včas, v posledný možný deň na jeho podanie, tento odpor bol podaný bez odôvodnenia vo veci samej, pričom žalovaný bol v platobnom rozkaze poučený o tom, že súd uznesením odpor podaný bez odôvodnenia odmietne. Súd prvého stupňa mal za to, že dôvody uvádzané opatrovníkom žalovaného v jeho podaní doručenom súdu 18.12.2015 nepredstavujú odôvodnenie vo veci samej, keďže opatrovník iba poukazuje na skutočnosť, že žalovaný bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony. Súd prvého stupňa neprihliadal na podanie opatrovníka žalovaného doručené súdu dňa 7.8.2015 označené ako Odôvodnenie podaného odporu odporcom, nakoľko mal za to, že opatrovník žalovaného v odpore zo 16.12.2015 (správne malo byť uvedené 16.12.2014 poznámka odvolacieho súdu) síce uvádza, že je práceneschopný, avšak podaním nepožiadal súd o predĺženie lehoty na podanie odporu. Preto súd prvého stupňa podľa § 174 ods. 3 písm. b/ O.s.p. odmietol odpor z dôvodu, že bol podaný bez odôvodnenia.

Opravným uznesením z 12.1.2016 súd prvého stupňa opravil záhlavie uznesenia tak, že uviedol správne označenie žalobcu.

Proti uzneseniu o odmietnutí odporu podal včas odvolanie opatrovník žalovaného, ktoré odôvodnil podľa § 205 ods. 2 písm. a/ O.s.p. v spojení s ust. § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p. a podľa § 205 ods. 2 písm. f/ O.s.p.. Uvádza, že súd prvého stupňa pri posudzovaní otázky, či bol odpor odôvodnený neprihliadal na podanie opatrovníka žalovaného zo dňa 7.8.2015, posudzoval iba obsah podania zo 16.12.2014. V tomto odpore opatrovník žalovaného uviedol, že žalovaný bol rozsudkom Okresného súdu Košice II sp. zn. 23Ps/22/2013 pozbavený spôsobilosti na právne úkony v celom rozsahu, pričom v zmysle tohto rozhodnutia nie je schopný ovládať ani posudzovať svoje konanie a nie ja za svoje konanie zodpovedný. Opatrovník žalovaného sa domnieva, že už len toto odôvodnenie je riadnym odôvodnením podaného odporu, o ktorom mal súd konať a rozhodne ho nemal odmietnuť. Právna úprava neurčuje rozsah odôvodnenia odporu, preto iba jediný dôvod, hoci aj stručný, postačuje pre konštatáciu o odôvodnenom odpore. Rovnako právna úprava neurčuje, že v lehote pre podanie odporu musí žalovaný preukázať svoje tvrdenia dôkazmi. Navyše sám súd prvého stupňa vyzval po podaní odporu. Opatrovník žalovaného sa domnieva, že odpor bol riadne odôvodnený. Navrhuje preto, aby odvolací súd zrušil uznesenie a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

K odporu sa vyjadril žalobca, ktorý má za to, že odvolanie je neopodstatnené. Žalobca zastáva právny názor, podľa ktorého nedostatočne odôvodnený odpor vo veci samej nie je možné doplniť po márnom uplynutí lehoty na podanie odporu. Ďalej uvádza, že aj za predpokladu, že žalovaný bol skutočne pozbavený spôsobilosti na právne úkony, toto rozhodnutie nemôže mať a nemá spätné právne účinky. Navrhuje preto, aby odvolací súd potvrdil napadnuté uznesenie a uplatnil si náhrad trov odvolacieho konania.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací prejednal vec bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.), podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p. preskúmal napadnuté uznesenie a dospel k záveru, že konanie súdu prvého stupňa je postihnuté vadou, ktorá má za následok nesprávne rozhodnutie vo veci.

Podľa § 20 O.s.p. každý môže pred súdom ako účastník samostatne konať (procesná spôsobilosť) v tom rozsahu, v akom má spôsobilosť vlastnými úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti.

Podľa § 22 O.s.p. fyzická osoba, ktorá nemôže pred súdom konať samostatne, musí byť zastúpená zákonným zástupcom. To neplatí, ak tento zákon ustanovuje inak.

Podľa § 27 ods. 2 Občianskeho zákonníka zákonným zástupcom fyzickej osoby, ktorú súd rozhodnutím pozbavil spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony súd rozhodnutím obmedzil, je súdom ustanovený opatrovník.

V prejednávanej veci vydal súd prvého stupňa dňa 21.3.2014 platobný rozkaz, ktorým žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalovanú sumu s príslušenstvom a nahradiť trovy konania.

Z oznámenia OO PZ Košice-juh z 22.11.2014 (č.l. 35 spisu) vyplýva, že žalovaný bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony a jeho opatrovníkom je X. P., Z.. XX.X.XXXX, B. V. A., Q. XX. Platobný rozkaz vydaný proti žalovanému prevzal dňa 1.12.2014 osobne P.. X. P., opatrovník žalovaného. Dňa 16.12.2014 podal na pošte Košice I opatrovník žalovaného odpor proti platobnému rozkazu, v ktorom uviedol, že žalovaný bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony rozsudkom Okresného súdu Košice II č.k. 23Ps/22/2013-77.

Súd prvého stupňa nepovažoval toto odôvodnenie odporu za dostačujúce a preto odpor podaný opatrovníkom žalovaného odmietol.

Právny názor súdu prvého stupňa je nesprávny.

Podľa § 103 O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania).

Podľa § 104 ods. 2 O.s.p. ak ide o nedostatok podmienky konania, ktorý možno odstrániť, súd urobí pre to vhodné opatrenia. Pritom spravidla môže pokračovať v konaní, ale nesmie vydať rozhodnutie, ktorým sa konanie končí.

Z obsahu odporu podaného opatrovníkom žalovaného vyplýva, že označený žalovaný bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, čo znamená, že nemal procesnú spôsobilosť. Nedostatok procesnej spôsobilosti je nedostatok podmienky konania, ktorý je potrebné odstrániť. Súd prvého stupňa tým, že konal a rozhodol v skrátenom konaní, hoci v konaní žalovaného nezastupoval ustanovený zákonný zástupca sa dopustil procesného pochybenia. Fyzická osoba, ktorá nemá úplnú procesnú spôsobilosť musí byť v priebehu celého konania zastúpená zákonným zástupcom, čomu v prejdnávanej veci nebolo.

Preto pre riadne odôvodnenie odporu postačuje aj procesná námietka nedostatku procesnej spôsobilosti, ktorú opatrovník žalovaného v odpore uviedol.

Skutočnosť, že opatrovník neuviedol aj námietky, ktoré sa týkajú skutkovej a právnej stránky prejednávaného nároku nie je takým nedostatkom odporu, ktorý by znamenal, že je neodôvodnený.

Preto odvolací súd zrušil uznesenie súdu prvého stupňa a vrátil vec na ďalšie konanie s tým, že odpor podaný opatrovníkom žalovaného je potrebné považovať za odpor podaný s odôvodnením.

Následkom podania odporu podľa § 174 ods. 2 O.s.p. je zrušenie platobného rozkazu a úlohou súdu je nariadiť pojednávanie (§ 174 ods. 2 O.s.p.).

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.