KSKE/3Co/356/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/356/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7215229462 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 10. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Duditš ECLI: ECLI:SK:KSKE:2017:7215229462.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Duditša a sudkýň JUDr. Evy Feťkovej a Mgr. Angeliky Sopoligovej v spore žalobcu Slovenská kancelária poisťovateľov, so sídlom Bratislava, Trnavská cesta 82, IČO: 36 062 235, zastúpeného JUDr. Jánom Mišurom, PhD., advokátom so sídlom Bratislava, Záhradnícka 27 proti žalovanému U. Č., nar. XX.XX.XXXX, bytom v Y., O. XX, zastúpenému JUDr. Jaroslavom Martiňukom, advokátom so sídlom v Košiciach, Branisková 7, o zaplatenie 8.284,50 eur s prísl., o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 28.6.2016 č.k. 25C/641/2015-129 takto

rozhodol:

P o t v r d z u j e rozsudok vo výroku o povinnosti žalovaného zaplatiť žalobcovi 8.284,50 eur s príslušenstvom.

Žalobcovi priznáva trov odvolacieho konania proti žalovanému v plnej výške.

odôvodnenie:

1. Okresný súd Košice II (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 8.284,50 eur s 5,05% úrokom z omeškania ročne od 26.11.2015 do zaplatenia do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. V prevyšujúcej časti žalobu zamietol. Ďalším výrokom rozhodol, že o náhrade trov konania rozhodne do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.

2. Súd prvej inštancie rozsudok odôvodnil tým, že žalovaný je držiteľom motorového vozidla zn. BMW 330D, EČV: Y. XXX R.. Pre toto vozidlo mal žalovaný pôvodne uzavretú poistnú zmluvu pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zo dňa 17.2.2012 s dobou začatia poistenia 4.4.2012 na dobu neurčitú s dohodnutým ročným poistným 184,00 eur. Žalovaný neuhradil okrem poistného za prvé poistné obdobie od 4.4.2013 do 3.4.2014, následné poistné za ďalšie poistné obdobie, preto poistná zmluva zanikla k 4.5.2013. Žalovaný uhradil poistné 184,00 eur dňa 27.8.2013. Súd prvej inštancie uviedol, že poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou tohto motorového vozidla zaniklo z dôvodu neuhradenia následného poistného podľa § 9 ods. 4 zákona č. 381/2001 Z.z., pretože nebolo uhradené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti. Okolnosť, že žalovaný zaplatil poistné 27.8.2013, teda po lehote splatnosti poistného a zániku poistenia podľa názoru súdu prvej inštancie nespôsobuje uzavretie novej poistnej zmluvy medzi žalovaným a poisťovňou. Ustanovenia Občianskeho zákonníka, ani ustanovenia zákona č. 381/2001 Z.z. neupravujú vznik poistnej zmluvy samotnou úhradou poistného po zániku poistenia, ani obnovu pôvodného poistného vzťahu úhradou poistného po zániku poistenia. Preto aj vystavenie potvrdenia o trvaní poistenia zodpovednosti pôvodným poisťovateľom Poisťovňa Kooperativa a.s. Bratislava zo dňa 2.9.2013 bolo v rozpore s platnou právnou úpravou. Toto potvrdenie nemôže byť poistkou podľa § 791 ods. 2 Občianskeho zákonníka, pretože poistka je písomné potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy. V čase vydania potvrdenia medzi poisťovňou Kooperativa a žalovaným nebola uzavretá nová poistná zmluva, pričom pôvodná poistná zmluva zanikla pre neuhradenie poistného dňa 4.5.2013. Súd prvej inštancie ďalej uviedol, že zaplatenie poistného dňa 27.8.2013 nie je možné považovať za návrh na uzavretie poistnej zmluvy a vystavenie potvrdenia o poistení zodpovednosti z 2.9.2013 poisťovňou Kooperativa nemožno považovať za akceptáciu návrhu podľa § 792 Občianskeho zákonníka. Takáto poistná zmluva by neobsahovala zákonom stanovené náležitosti podľa § 788 OZ, ani osobitné náležitosti podľa § 6 ods. 1, 2 zák. č. 381/2001 Z.z. Ak žalovaný namietal, že poisťovňa Kooperativa mala povinnosť uzavrieť s ním podľa § 6 ods. 3 zákona č. 381/2001 Z.z. poistnú zmluvu, súd prvej inštancie skonštatoval, že k splneniu takejto povinnosti nedošlo ani zo strany žalovaného, ani zo strany poisťovateľa. Podľa § 792 ods. 2 OZ návrh poistiteľa možno prijať zaplatením poistného vo výške uvedenej v návrhu, v danom prípade k uzavretiu poistnej zmluvy by došlo len v prípade, ak by návrh poistiteľa - poisťovne žalovaný akceptoval zaplatením poistného uvedeného v návrhu, pričom súčasťou návrhu by museli byť náležitosti poistnej zmluvy podľa § 788 ods. 2 OZ a § 6 ods. 1, 2 zákona č. 381/2001 Z.z. Úhrada poistného žalovaným a ani potvrdenie poisťovne takúto náležitosť neobsahujú, preto nedošlo k platnému uzavretiu poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom žalovaného. Súd prvej inštancie má ďalej za preukázané, že poisťovňa Kooperativa uhradila poškodenému Dopravnému podniku mesta Košice a.s. škodu vo výške 8.284,50 eur, čo vyplýva z oznámenia o poistnom plnení zo dňa 19.5.2015 a žalobca nahradil poisťovni Kooperativa túto sumu dňa 12.6.2015. Škoda poškodeného Dopravného podniku mesta Košice vznikla v príčinnej súvislosti so zavineným konaním žalovaného, ktorým bola dopravná nehoda dňa 10.9.2013, čo vyplýva zo záznamov o dopravnej nehode predložených žalobcom a z relácie Dopravnej polície o priebehu dopravnej nehody. Žalovaný samotnú zodpovednosť za vznik predmetnej škody nepoprel. Súd prvej inštancie uzavrel, že žalovaný v čase vzniku škody 10.9.2013 nemal uzavreté povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktorým došlo k vzniku škody, žalobcovi tak vzniklo podľa § 24 ods. 7 zákona č. 381/2001 Z.z. právo na náhradu vyplateného poistného plnenia voči tomu, kto za škodu zodpovedá, teda proti žalovanému ako osobe, ktorá spôsobila škodu prevádzkou motorového vozidla a nemá poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Preto zaviazal žalovaného na zaplatenie sumy 8.284,50 eur. O úrokoch z omeškania rozhodol súd prvej inštancie podľa § 517 ods. 2 OZ, pričom priznal úroky z omeškania odo dňa nasledujúceho po doručení žalobného návrhu, teda 26.11.2015. Keďže žalobca si uplatňoval úroky z omeškania za obdobie od 29.9.2015, v prevyšujúcej časti čo do príslušenstva súd prvej inštancie žalobu zamietol. O trovách konania rozhodne súd prvej inštancie podľa § 151 ods. 3 O.s.p. po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.

3. Proti rozsudku podal včas odvolanie žalovaný z dôvodu, že súd prvej inštancie na základe vykonaných dôkazov dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam a v tejto súvislosti vec nesprávne právne posúdil. Odvolateľ žiada odvolací súd, aby prehodnotil fakty uvádzané vo vyjadrení žalovaného z 29.3.2016, najmä správanie Kooperativy a povahu jej úkonov. Kooperativa voči všetkým stranám deklarovala existenciu a platnosť poistnej zmluvy a zároveň deklarovala svoju pripravenosť a ochotu plniť v prípade poistnej udalosti. Podľa názoru odvolateľa úkon vydania potvrdenia o PZP vychádza z podobného predpokladu ako pri uznaní dlhu. Odvolateľ je presvedčený, že Kooperativu nie je možné oslobodiť od povinnosti plniť tvrdením, že potvrdenie bolo vydané nesprávne. Poukazuje na správanie poisťovne, ktorá neoznámila žalovanému zániku poistenia po dni 4.5.2013, prijala platbu poistného v plnej výške, deklarovala tieto skutočnosti vydaním potvrdenia o PZP a na zániku zmluvy si spomenula, až keď bola vyzvaná na plnenie. Podľa názoru odvolateľa je potrebné brať zreteľ na to, že Kooperativa zavádzajúcim a účelovým konaním znemožnila žalovanému uzavretie novej zmluvy o PZP, keďže po zaplatení poistení deklarovala, že poistný vzťah trvá. Žalovaný trvá na tom, že povaha úkonov poisťovne Kooperativa má taký účinok, že ju zaväzuje plniť. Ak by Kooperativa platbu poistného neprijala a potvrdenie o PZP nevydala, mohol žalovaný mať možnosť situáciu si uvedomiť a obrátiť sa na poisťovňu so žiadosťou o uzavretie novej poistnej zmluvy. K tvrdeniu, že žalovaný mal vrátiť bielu a zelenú kartu po zániku poistenia, odvolateľ uvádza, že sa dozvedel o zániku poistenia v novembri 2013, pričom však 2.9.2013 mu boli vydané potvrdenia nové. V tomto rozhodnutí nezohľadňuje správanie Kooperativy. Odvolateľ navrhuje, aby odvolací súd zmenil napadnuté rozhodnutie a žalobu zamietol. Uplatnil si náhradu trov konania.

4. Žalobca vo vyjadrení k odvolaniu žalovaného navrhol potvrdiť rozsudok. Uvádza, že právne relevantné skutočnosti boli predmetom konania pred súdom prvej inštancie, ktorý sa s nimi v dostatočnej miere vysporiadal, náležite zistil skutkový stav veci, správne vec právne posúdil. Žalobca zastáva názor, že žalovaný nemal v čase dopravnej nehody platne uzavretú poistnú zmluvu na poistné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Preto žalobcovi vzniklo v súlade s § 24 ods. 7 zákona č. 381/2001 Z.z. v platnom znení právo na náhradu vyplateného poistného plnenia voči tomu, kto za škodu zodpovedá. Poistná zmluva č. 656847869 zanikla k dátumu 4.5.2013 z dôvodu neplatenia poistného. Zákon č. 381/2001 Z.z. má vlastnú úpravu zániku poistenia zodpovednosti neplatením poistného § 59. Poukazuje na text § 9 ods. 4 cit. zákona. Uvádza, že zánik poistenia nezaplatením poistného do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti nastáva priamo zo zákona a poisťovateľ nie je povinný tento zánik oznamovať, ani doručovať výzvy na zaplatenie dlžného poistného, pretože zákon č. 381/2001 Z.z. predstavuje špeciálny zákon k OZ.

5. Dňa 1.7.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (CSP), ktorý platí aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované (§ 470 ods. 1, 2 prvá veta).

6. Odvolateľ podal odvolanie za účinnosti Občianskeho súdneho poriadku (O.s.p.), preto krajský súd ako súd odvolací posudzoval odvolanie z hľadiska jeho prípustnosti a uplatnených odvolacích dôvodov podľa ustanovení predchádzajúceho procesného predpisu. Po zistení, že boli splnené podmienky prípustnosti odvolania, prejednal odvolací súd vec bez nariadenia odvolacieho pojednávania, pretože nebol daný dôvod na jeho nariadenie podľa § 385 ods. 1 CSP. Odvolací súd preskúmal napadnutý rozsudok v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 379 a § 380 CSP spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že odvolanie žalovaného nie je dôvodné.

7. Odvolací súd preskúmaval iba vyhovujúci výrok rozsudku, pretože proti výroku o zamietnutí žaloby v prevyšujúcej časti odvolanie podané nebolo. Odvolací súd konštatuje, že súd prvej inštancie správne a úplne zistil skutkový stav veci, na zistený skutkový stav aplikoval relevantné ustanovenia Občianskeho zákonníka (OZ) a zákona č. 381/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré aj správne interpretoval. Odvolací súd nezistil existenciu vady, ktorá by mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo by bola dôvodom na zrušenie rozhodnutia podľa § 389 CSP. Odvolací súd konštatuje správnosť dôvodov napadnutého rozhodnutia, s ktorými sa v plnom rozsahu stotožňuje (§ 387 ods. 2 CSP).

8. K odvolacím námietkam žalovaného je potrebné uviesť, že skutkové zistenia súdu prvej inštancie neboli medzi sporovými stranami sporné. Je nepochybné, že dňa 29.9.2013 žalovaný ako držiteľ motorového vozidla zn. BMW 330D, EČV: Y. XXX R. pri dopravnej nehode spôsobil vecnú škodu poškodenému Dopravnému podniku mesta Košice a.s. v sume 8.284,50 eur, ktorú poisťovňa Kooperativa a.s. poškodenému zaplatila. Žalobca túto sumu uhradil v prospech poisťovne Kooperativa a.s. z dôvodu, že na motorové vozidlo, ktorým bola spôsobená škoda nebola uzavretá poistná zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

9. Podstatnou spornou otázkou, ktorá je aj obsahom odvolacích námietok žalovaného, je posúdenie, či žalovaný mal v čase nehody uzavretú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. V konaní nebolo sporné, že žalovaný neuhradil poistné vo výške 184,00 eur za nasledujúce poistné obdobie od 4.4.2013 do 3.4.2014 v lehote do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti, ale poistné uhradil až dňa 27.8.2013. Nebolo tiež sporné, že poisťovňa Kooperativa a.s. vydala dňa 2.9.2013 potvrdenie o zodpovednosti č. 6568478696, v ktorom uviedla, že doba platnosti poistenia je od 4.4.2013 do 3.4.2014. Z týchto okolností žalovaný vyvodzuje, že došlo k uzavretiu poistnej zmluvy.

10. Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s právnym záverom súdu prvej inštancie o tom, že poistenie zodpovednosti podľa zákona č. 381/2001 Z.z. zaniklo podľa § 9 ods. 4 tohto zákona ku dňu 4.5.2013, teda do jedného mesiaca od splatnosti poistného. Odvolací súd dodáva, že zákon č. 381/2001 Z.z. obsahuje špeciálnu právnu úpravu vzniku a zániku poistenia vo vzťahu ku všeobecnej právnej úprave poistnej zmluvy v ust. § 787 a nasl. OZ. Pre vzťah osobitnej a všeobecnej právnej úpravy platí, že existencia špeciálnej úpravy vylučuje aplikáciu ustanovení všeobecnej právnej úpravy (lex specialis derogat legi generali).

11. Odvolací súd ďalej uvádza, že dodatočné zaplatenie poistného nemôže spôsobiť obnovenie účinnosti zaniknutej zmluvy, ani jednostranným zaplatením poistného po zániku zmluvy nemôže dôjsť k vzniku novej zmluvy s rovnakým obsahom. Podľa § 791 ods. 1 OZ pre právne úkony týkajúce sa poistenia je potrebná písomná forma, ak nie je v tomto zákone alebo v poistných podmienkach ustanovené inak. 12. Odvolací súd sa v plnom rozsahu stotožňuje s dôvodmi rozsudku súdu prvej inštancie v tom, že zaplatenie poistného po zániku poistnej zmluvy nie je návrhom na uzavretie novej zmluvy, rovnako tak vydanie potvrdenia o poistení zodpovednosti nemožno považovať za akceptáciu trhu, keďže k relevantnému návrhu na uzavretie zmluvy nedošlo. Mechanizmus a obsah poistnej zmluvy je totiž upravený v ust. § 788 OZ a pre prípad osobitnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa vyžadujú aj ďalšie náležitosti podľa § 6 zákona č. 381/2001 Z.z.

13. Na základe uvedeného odvolací súd sa stotožňuje so záverom súdu prvej inštancie, že žalovaný v čase poistnej udalosti nemal uzavretú poistnú zmluvu podľa zákona č. 381/2001 Z.z., v dôsledku čoho je povinný nahradiť škodu, ktorú vyplatila kancelária poisťovateľov z poistného garančného fondu.

14. Z uvedených dôvodov odvolací súd potvrdil rozsudok súdu prvej inštancie ako vecne správny v jeho vyhovujúcom výroku podľa § 387 ods. 1 CSP.

15. O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 255 ods. 1 CSP v spojení s ust. § 396 ods. 1 CSP. V odvolacom konaní mal plný úspech žalobca, preto mu odvolací súd priznal plnú náhradu trov odvolacieho konania proti neúspešnému žalovanému. O výške trov rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník (§ 262 ods. 2 CSP).

16. Toto rozhodnutie bolo prijaté pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP).

Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí z dôvodov uvedených v ust. § 420 CSP.

Dovolanie sa podáva v lehote 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval o prvej inštancii. Pri dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolávateľ domáha (dovolací návrh).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom. Táto povinnosť neplatí v prípadoch uvedených v ust. § 429 ods. 2 CSP.