KSKE/3Co/168/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/168/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7713204928 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 03. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Sopková Maximová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2014:7713204928.1Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: CD Consulting s.r.o. so sídlom v Prahe 3, K červenému dvoru 3269/25a, IČO: 26429705, právne zastúpeného advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o. so sídlom v Bratislave, Grosslingova 4, IČO: 36 864 421, proti žalovanej: O. X., P. R., Š. XXXX/XX, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Michalovce z 19. decembra 2013 č.k. 12C/96/2013-24 takto

rozhodol:

O d m i e t a odvolanie.

N e p r i z n á v a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

odôvodnenie:

Okresný súd Michalovce (ďalej len „súd prvého stupňa“) uznesením z 19. decembra 2013 č.k. 12C/96/2013-24 prerušil konanie do rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie vo veci Krajského súdu v Prešove vedenej pod sp. zn. 6Co/156/2013, pričom poukázal na ustanovenie § 109 ods. 2 písm. c) O.s.p.

Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie žalobca, z obsahu ktorého vyplýva návrh, aby odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Krajský súd na základe podaného odvolania vec prejednal bez nariadenia pojednávania a dospel k záveru, že v tomto štádiu konania už nie je možné preskúmavať uznesenie o prerušení konania, nakoľko odvolanie bolo podané po zákonom stanovenej lehote.

Podľa ustanovenia § 204 ods. 1 O.s.p. odvolanie sa podáva do 15-tich dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

Podľa ustanovenia § 57 ods. 1, 2 O.s.p. do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Podľa ods. 3 citovaného ustanovenia lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť. Odvolanie je podané včas aj vtedy, keď bolo podané po uplynutí lehoty podľa ods. 1, pretože sa odvolateľ spravoval nesprávnym poučením súdu o lehote na podanie odvolania. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o lehote na podanie odvolania, alebo ak obsahuje nesprávne poučenie o tom, že odvolanie nie je prípustné, možno podať odvolanie do 3 mesiacov od doručenia.

V danom prípade odvolací súd dospel k záveru, že žalovaný podal odvolanie po zákonom stanovenej lehote. Napádané uznesenie obsahuje riadne a správne poučenie o možnosti podať proti uzneseniu odvolanie v lehote 15 dní od doručenia uznesenia. Uznesenie bolo žalobcovi doručené 2. januára 2014, preto lehota na podanie odvolania uplynula 17. januára 2014 a odvolanie žalobcu bolo podané osobne na súde prvého stupňa 20. januára 2014, teda bolo podané po lehote stanovenej zákonom.

Preto odvolací súd odvolanie odmietol ako oneskorene podané podľa ustanovenia § 218 ods.1 písm. a) O.s.p.

Občiansky súdny poriadok neobsahuje osobitnú úpravu rozhodovania o trovách odvolacieho konania v prípade, že odvolanie je odmietnuté. Preto je nutné o trovách odvolacieho konania rozhodnúť analogicky podľa ust. § 146 ods. 2 O.s.p., ktoré upravuje problematiku svojou povahou najbližšiu odmietnutiu odvolania, lebo i v tomto prípade konanie končí bez toho, aby odvolací súd rozhodoval o veci samej, ako v dôsledku procesného zavinenia toho účastníka, ktorý podal odvolanie proti rozhodnutiu súdu, proti ktorému zákon odvolanie nepripúšťa.

V danom prípade žalobca, ktorý zavinil, že odvolacie konanie je skončené odmietnutím odvolania, nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a žalovanému preukázateľne žiadne trovy odvolacieho konania nevznikli, preto ich náhrada účastníkom nebola priznaná.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011).

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolanie nie je prípustné.