KSKE/2Sp/3/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sp/3/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7016200106 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 06. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2016:7016200106.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Evou Baranovou v právnej veci navrhovateľa POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35 807 598, so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, zastúpeného konateľom Ľubomírom Balogom, proti odporcovi Okresný úrad Rožňava, katastrálny odbor, so sídlom v Rožňave, Jarná 2, za účasti O. W., bytom I., F. XXX, v konaní o preskúmanie rozhodnutia odporcu č. OU-RV- KO2-2015/V 2244-Pl zo dňa 03.12.2015, takto

rozhodol:

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu z 03.12.2015 č. OU-RV-KO2-2015/V 2244-Pl.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

Navrhovateľ je povinný zaplatiť na účet Slovenskej pošty, a.s. Banská Bystrica č. účtu SK36 6500 0000 0000 2054 5761 (BBAN: 20545761/6500), vedený v peňažnom ústave Poštová banka, a.s. Bratislava, súdny poplatok 35,-- eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

odôvodnenie:

Odporca rozhodnutím OU-RV-KO2-2015/V 2244-Pl zo dňa 03.12.2015 podľa § 31 ods.3 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (katastrálny zákon) zamietol návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností podľa Zmluvy o zriadení záložného práva č. 289/2015-RAČ, uzavretej dňa 29.09.2015 medzi navrhovateľom ako záložným veriteľom a O. W., bytom I., F. XXX, ako záložcom, zastúpeným na základe Dohody o splnomocnení uzavretej splnomocnencom ProHelp - združenie občianskoprávnej pomoci, so sídlom Povraznícka 18, Bratislava (ďalej len „záložná zmluva“). Predmetnou záložnou zmluvou záložca dáva do zálohu nehnuteľnosti záložcu nachádzajúce sa v katastrálnom území I., evidované na liste vlastníctva č. XXXX, a to pozemok registra C KN parcelné číslo XXX, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 265 m2, kde je záložca spoluvlastník nehnuteľnosti v podiele 8/22.

Odporca v odôvodnení napadnutého rozhodnutia ďalej uviedol, že preskúmal návrh na vklad práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľnosti ako aj jeho prílohy a zistil, že navrhovateľ a účastník konania O. W. uzavreli dňa 30.09.2013 Zmluvu o úvere č. 702702261, na základe ktorej sa dlžník O. W. zaviazal zaplatiť veriteľovi - navrhovateľovi okrem poskytnutej sumy peňažných prostriedkov vo výške 350,-- eur aj bližšie neoznačené príslušenstvo, úroky z omeškania, poplatky, ostatné pohľadávky a zmluvné pokuty vyplývajúce z nedoloženej zmluvy o úvere, ako aj ostatné celkové náklady v zmysle platných všeobecných podmienok, od omeškania až do zaplatenia. Odporca v zmysle § 31 ods.1 katastrálneho zákona preskúmal platnosť zmluvy a to či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je právny úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Odporca zistil, že zmluvu o zriadení záložného práva uzatvoril zástupca na základe zmluvného zastúpenia (dohoda o plnomocenstve) a skúmal, či došlo k vzniku zmluvného zastúpenia v súlade so zákonom. Uzavretú dohodu o splnomocnení považuje odporca za neprijateľnú podmienku, a teda za neplatnú pre rozpor záujmov medzi splnomocniteľom a zástupcom ProHelp - združenie občianskoprávnej pomoci v zmysle ustanovenia § 22 ods.2 Občianskeho zákonníka. Dlžník (záložca) nemohol ovplyvniť obsah takejto dohody, nakoľko bola vyhotovená vo forme predtlačeného formulára, kde bol splnomocnenec už vopred vpísaný, t.j. v danom prípade bola obmedzená možnosť voľby splnomocniteľa (záložcu) zvoliť si zástupcu, ktorý by v jeho mene uzatvoril záložnú zmluvu a ktorý by skutočne hájil záujmy splnomocniteľa. Neplatnosť právneho úkonu vidí správny orgán aj v skutočnosti, že z dohody o splnomocnení nevyplýva, že by splnomocnenec mal na základe dohody poskytnúť splnomocniteľovi právnu pomoc a obhajobu jeho práv. Právny úkon uzatvorenia tejto dohody považuje správny orgán za absolútne neplatný v zmysle ustanovenia § 37 Občianskeho zákonníka, nakoľko tu absentuje sloboda, vážnosť, určitosť a zrozumiteľnosť. Odporca ďalej konštatoval, že v danom prípade sa nerešpektuje vyváženosť medzi predmetom úverovej zmluvy - výška úveru a jeho príslušenstva a predmetom záložnej zmluvy, ktorá sa dotýka nehnuteľností vo vlastníctve dlžníka a je v neporovnateľne vyššej hodnote než je výška plnenia zo zmluvy o úvere, čo je v rozpore s dobrými mravmi. Absolútna neplatnosť uvedených právnych úkonov spočíva v ohrozovaní a porušovaní dobrých mravov a v konaní záložného veriteľa, ktoré sa prieči dobrým mravom v zmysle znenia skutkovej podstaty § 39 Občianskeho zákonníka, čo predstavuje zákonom definovaný dôvod, na ktorý je odporca povinný prihliadať z úradnej povinnosti a po naplnení tejto skutkovej povinnosti je zároveň povinný vydať rozhodnutie, ktorým sa návrh na vklad práva k predmetnej nehnuteľnosti zamieta.

Proti tomuto rozhodnutiu navrhovateľ včas podal opravný prostriedok zo dňa 10.12.2015, v ktorom žiada zrušiť preskúmavané rozhodnutie odporcu a vrátiť mu vec na ďalšie konanie. Predmetom dohody o splnomocnení je podľa navrhovateľa bezplatné zastupovanie splnomocniteľa splnomocnencom a je udelené za účelom naplnenia a hájenia záujmov splnomocniteľa. Navrhovateľ uviedol, že dohoda o splnomocnení je uzavretá riadne, v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o zastúpení a spĺňa náležitosti právneho úkonu, ktorými sú slobodná vôľa, vážnosť určitosť a zrozumiteľnosť. Záložca sa v zmysle uzavretej dohody o splnomocnení sám rozhodol zabezpečiť svoj záväzok vyplývajúci pre neho z predmetnej zmluvy o úvere a preto udelil ProHelp - združeniu občianskoprávnej pomoci plnomocenstvo na uzatvorenie záložnej zmluvy k nehnuteľnostiam. Ďalej uviedol, že nemôže súhlasiť s tým, že navrhovateľ vopred určil osobu, ktorá bude oprávnená za dlžníka konať a dlžník nemal možnosť sa sám rozhodnúť, kto ho bude zastupovať. Uviedol, že pochybnosť o objektivite zastupovania zo strany splnomocnenca nie je z hľadiska aplikácie § 22 ods.2 Občianskeho zákonníka dostatočná, nakoľko medzi záujmami zástupcu a zastúpeného musí existovať reálny rozpor. Je zrejmé, že predložené plnomocenstvo je samostatným dvojstranným právnym úkonom uzavretým medzi dlžníkom a jeho zástupcom, ktorý je úplne nezávislým od veriteľa a jeho zmluvnej dokumentácie. Odporca ďalej namietal, že správny orgán sa v odôvodnení napadnutého rozhodnutia obmedzil len na konštatovanie, že záložca nemohol ovplyvniť výber splnomocnenca. Takáto správna úvaha podľa názoru odporcu nespĺňa základné kritériá odôvodnenia rozhodnutia správneho orgánu podľa ustanovenia § 47 odsek 3 Správneho poriadku. Odôvodnenie napadnutého rozhodnutia navrhovateľ považoval za nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov, pretože nevedno, či odporca vidí rozpor s dobrými mravmi v poskytnutí úveru alebo v poplatku alebo v úroku z omeškania. Navyše, odporca neuviedol, prečo uprednostnil aplikáciu § 39 Občianskeho zákonníka o absolútnej neplatnosti právneho úkonu pre rozpor s dobrými mravmi pred § 265 Obchodného zákonníka o nepriznaní práva pre jeho výkon s pravidlami poctivého obchodného styku. Zmluva o úvere je v zmysle § 261 ods.6 Obchodného zákonníka absolútnym obchodom a teda špeciálna právna norma obsiahnutá v Obchodnom zákonníku má prednosť pred aplikáciou Občianskeho zákonníka. Podľa názoru navrhovateľa odporca prekročil rámec svojich kompetencií vyplývajúcich z § 31 ods.1 katastrálneho zákona, keď skúmal rozpor predmetnej zmluvy o úvere s dobrými mravmi. Táto právomoc prináleží príslušnému súdu v rámci občianskeho súdneho konania. Na záver navrhovateľ uviedol, že odporca nezistil spoľahlivo stav veci, riadne sa neoboznámil s predkladaným návrhom a znením jednotlivých pripojených príloh, následne nesprávne zistil skutkový stav a plnomocenstvo splnomocniteľa udelené splnomocnencovi nesprávne právne posúdil.

Odporca v písomnom vyjadrení k návrhu zo dňa 02.02.2016 zotrval na dôvodoch uvedených v preskúmavanom rozhodnutí v celom rozsahu a navrhol rozhodnutie potvrdiť. Súd v konaní podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu, oboznámil sa s jeho administratívnym spisom a dospel k záveru, že návrh navrhovateľa nie je dôvodný.

Na pojednávaní súdu dňa 21.06.2016 navrhovateľ nebol prítomný, pričom bol na pojednávanie riadne a včas predvolaný. Podaním zo dňa 10.06.2016 navrhovateľ oznámil súdu svoju neúčasť na pojednávaní a súhlasil s prejednaním veci v jeho neprítomnosti. Odporca prevzal predvolanie na pojednávanie dňa 09.06.2016 a svoju neúčasť neospravedlnil. Súd v súlade s § 250g ods.2 O.s.p. aplikovaným na základe § 250l ods.2 O.s.p. prejednal vec v neprítomnosti navrhovateľa a odporcu. Účastník O. W. navrhol rozhodnutie odporcu potvrdiť ako správne.

Z administratívneho spisu súd zistil, že navrhovateľ ako veriteľ uzavrel s dlžníkom O. W. Zmluvu o úvere č. 70270226 zo dňa 30.09.2013. Veriteľ sa zaviazal poskytnúť dlžníkovi peňažné prostriedky v sume 350,-- eur a dlžník sa zaviazal vrátiť požičanú sumu zvýšenú o príslušenstvo, úroky z omeškania, poplatky, ostatné pohľadávky a zmluvné pokuty vyplývajúce zo zmluvy o úvere. Dlžník zároveň dohodou o splnomocnení zo dňa 02.10.2013 splnomocnil ProHelp - združenie občianskoprávnej pomoci so sídlom Povraznícka 18, Bratislava na uzatvorenie záložnej zmluvy podľa § 552 Občianskeho zákonníka v mene splnomocniteľa k nehnuteľnostiam, ktoré v čase uzatvorenia záložnej zmluvy sú v splnomocniteľovom vlastníctve alebo spoluvlastníctve a ktoré budú bližšie špecifikované v priloženom liste vlastníctva ako formy zabezpečenia splnenia splnomocniteľovho záväzku zo Zmluvy o úvere. Dohoda o splnomocnení je podpísaná dlžníkom O. W. ako splnomocniteľom a Petrom Mamojkom, predsedom občianskeho združenia ProHelp ako splnomocnencom.

Dňa 29.09.2015 bola uzavretá Zmluva o zriadení záložného práva č. 289/2015-RAČ medzi navrhovateľom a dlžníkom zastúpeným DSS Nestor o.z. (predtým ProHelp o.z.), predmetom ktorej je zriadenie záložného práva v prospech navrhovateľa k už uvedeným nehnuteľnostiam. Záložné právo bolo zriadené za účelom zabezpečenia všetkých pohľadávok, ktoré vznikli a v budúcnosti vzniknú na základe predmetnej zmluvy o úvere.

Podľa čl. 1 ods.1 Ústavy Slovenskej republiky Slovenská republika je právnym štátom. Neoddeliteľným atribútom právneho štátu je právna istota a spravodlivosť.

Ústava Slovenskej republiky garantuje ochranu vlastníckeho práva v čl. 20.

Podľa § 28 ods.2 katastrálneho zákona práva k nehnuteľnostiam uvedené v § 1 ods.1 vznikajú, menia sa alebo zanikajú vkladom do katastra, ak tento zákon neustanovuje inak.

Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia okresného úradu o jeho povolení (§ 28 ods.3 katastrálneho zákona).

Podľa § 31 ods.1 katastrálneho zákona okresný úrad preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní o povolení vkladu prihliada okresný úrad aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu.

Ak sú podmienky na vklad splnené, okresný úrad vklad povolí; inak návrh zamietne (§ 31 ods.3 katastrálneho zákona).

Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom (§ 39 Občianskeho zákonníka).

Podľa § 22 ods.2 Občianskeho zákonníka zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného.

Pri zápise vecných práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností vkladom (§ 28 a nasl. katastrálneho zákona) je okresný úrad povinný posudzovať podstatné náležitosti príslušného zmluvného typu z hľadiska kritérií uvedených v § 31 ods.1 katastrálneho zákona. Povinnosťou okresného úradu rozhodujúceho o povolení vkladu vecného práva je skúmať návrh na vklad práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností spolu s jeho prílohami. Povinnosťou okresného úradu v tomto prípade bolo skúmať, či predmetná zmluva o zriadení záložného práva č. 289/2015-RAČ uzavretá medzi záložným veriteľom a záložcom zastúpeným splnomocnencom je v súlade so zákonom.

Po preskúmaní napadnutého rozhodnutia v intenciách opravného prostriedku navrhovateľa a so zreteľom na citované zákonné ustanovenia súd dospel k záveru, že predmetná zmluva o zriadení záložného práva odporuje dobrým mravom v zmysle ustanovenia § 39 Občianskeho zákonníka, a preto ju nemožno považovať za platne uzavretú.

Súd uvádza, že predmetná dohoda o splnomocnení uzavretá medzi dlžníkom O. W. ako splnomocniteľom a občianskym združením ProHelp ako splnomocnencom nie je platne uzavretá, tak to správne uviedol správny orgán s poukazom na citované ustanovenie § 22 ods.2 Občianskeho zákonníka. Dohoda o splnomocnení bola vpísaná do vopred predtlačeného formulára, dlžník teda nemal možnosť ovplyvniť jej obsah. Vzhľadom na vopred stanoveného splnomocnenca, a to záložným veriteľom v dohode o splnomocnení, bola obmedzená slobodná voľba splnomocnenca, ktorý by v mene dlžníka uzatvoril záložnú zmluvu a skutočne by hájil jeho záujmy. Takéto dojednanie spôsobuje taktiež absolútnu neplatnosť právneho úkonu v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka. Za tejto situácie preto občianske združenie ProHelp nebolo oprávnené uzavrieť záložnú zmluvu a nakladať s nehnuteľnosťami dlžníka.

Podľa názoru súdu sa dlžník uzavretím dohody o splnomocnení reálne vopred vzdal práva na účinnú právnu ochranu, a to či už z nevedomosti alebo nemožnosti vplývať na obsah zmluvy o úvere v spojení s obsahom dohody o splnomocnení, čo je v podmienkach právneho štátu neprijateľné a v rozpore s dobrými mravmi.

Súd ďalej má za to, že výška zabezpečovanej pohľadávky spolu s príslušenstvom uvedená v Zmluve o úvere č. 702702261 zo dňa 30.09.2013 a hodnota predmetu Zmluvy o zriadení záložného práva č. 289/2015-RAČ sú v nevyváženom pomere, nakoľko hodnota predmetu zmluvy o zriadení záložného práva je neporovnateľne vyššia ako je celková výška zabezpečovanej pohľadávky s príslušenstvom. Takéto dojednanie spôsobuje absolútnu neplatnosť právneho úkonu v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka. Súd uvádza, že predmetná zmluva o zriadení záložného práva nerešpektuje požiadavku vyváženosti vzájomného vzťahu medzi predmetom zmluvy o úvere a predmetom zmluvy o zriadení záložného práva.

Z uvedených dôvodov preto súd podľa § 250q ods.3 O.s.p. preskúmavané rozhodnutie odporcu ako vecne správne a vydané v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami potvrdil.

O trovách konania súd rozhodol v zmysle § 250k ods.1 O.s.p. s použitím § 250l ods.2 O.s.p. tak, že navrhovateľovi, ktorý nemal v konaní úspech, právo na náhradu trov nepriznal.

Neúspešnému navrhovateľovi vznikla povinnosť zaplatiť súdny poplatok podľa § 2 ods.4 druhá veta v spojení s § 5 ods.1 písm.h) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, a preto mu súd uložil uhradiť súdny poplatok v sume 35,-- eur určenej podľa položky č. 10e) sadzobníka súdnych poplatkov tvoriaceho prílohu zákona č. 71/1992 Zb.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.