KSKE/2Sd/71/2013


(zdroj)

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 8.8.2017

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/71/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7013201460 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 04. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2015:7013201460.3ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Evou Baranovou, v právnej veci navrhovateľky Z. O., bývajúcej v N., X. XX, proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústredie, Bratislava, Ul. 29. augusta 8, o zvýšenie invalidného dôchodku, takto

rozhodol:

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu z 21.08.2013 č. XXX XXX XXXX X.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

odôvodnenie:

Odporca napadnutým rozhodnutím podľa § 73 a § 112 ods.4 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o sociálnom poistení“) zamietol navrhovateľkinu žiadosť o zvýšenie invalidného dôchodku. Rozhodnutie odôvodnil tým, že trvanie invalidity bolo na podklade žiadosti navrhovateľky o zvýšenie invalidného dôchodku opätovne preskúmané posudkovým lekárom sociálneho poistenia pobočky Sociálnej poisťovne Rožňava dňa 07.08.2013 so záverom, že navrhovateľka je naďalej invalidná podľa § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení s mierou poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť 50 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Navrhovateľka podala v zákonnej lehote návrh na preskúmanie rozhodnutia odporcu, v ktorom uviedla, že jej zdravotný stav sa zhoršuje, pribudli jej ďalšie ochorenia, a preto žiadala o prehodnotenie svojho zdravotného stavu.

Odporca navrhol napadnuté rozhodnutie potvrdiť ako vecne správne.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu, oboznámil sa s dávkovým a administratívnym spisom, doplnil dokazovanie ďalšími posudkami a dospel k záveru, že návrhu navrhovateľky nie je možné vyhovieť.

Odporca napadnutým rozhodnutím zamietol navrhovateľke žiadosť o zvýšenie invalidného dôchodku, pretože podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava navrhovateľka je naďalej invalidná s mierou poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť 50 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Pre účely súdneho konania bol zdravotný stav navrhovateľky posudzovaný posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredie pracovisko Prešov dňa 30.10.2013. V posudku konštatoval, že od uznania za invalidnú sa navrhovateľka podrobila opakovaným hospitalizáciám v OLÚ Vyšné Hágy pre benígnu cystu mediastina, ktorá je stacionárna bez vplyvu na funkciu pľúc a prenos plynov. Vyžaduje len kontroly, je posudkovo nevýznamné, a preto sa miera poklesu schopností zárobkovej činnosti neurčuje. Ochorenie kĺbov a chrbtice je pri veku primeraných zmenách potencované nadváhou a je posudkovo nevýznamné. Miera poklesu schopností zárobkovej činnosti pre duševné ochorenie je naďalej 40 % s navýšením o 10 % pre ostatné ochorenia. Navrhovateľka posudkovému lekárovi predložila aj ďalšie vyšetrenia, ktoré ako v posudku konštatoval, nemajú vplyv na výšku miery poklesu, pretože sú v norme a novozistená cukrovka liečená diétou, redukciou hmotnosti a prvýkrát nasadeným liekom nemá rovnako vplyv na výšku miery poklesu. Reumatologické ochorenie sa t.č. nedokázalo, klinický, neurologický nález je v norme a udávaná inkontinencia moču je na neurodegeneratívnom podklade a má vplyv na výšku miery poklesu rovnako ako obezita. Navrhovateľka je podľa posudkového lekára naďalej invalidná s mierou poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť.

Navrhovateľka predložila súdu ďalšie nové lekárske nálezy, ktoré súd zaslal posudkovému lekárovi Sociálnej poisťovne, ústredie Prešov na ich zhodnotenie. V dopĺňacom posudku zo 04.06.2014 posudkový lekár uviedol, že prepúšťacia správa z chirurgického oddelenia v Rožňave, kde bola navrhovateľka dňa 09.04.2014 operovaná na žlčník a gastroenterologické vyšetrenie z 03.04.2014, kde mala vyšetrenú hladinu pankreatickej elastázy v stolici, nemá vplyv na výšku miery poklesu. Posudkový lekár zhodnotil tiež prepúšťaciu správu zo psychiatrického oddelenia NsP v Rožňave, kde bola navrhovateľka hospitalizovaná od 13. do 31.03.2014 z dôvodu subjektívnych údajov o zhoršení jej stavu, celkovej únavy a nevládnosti. Na základe zhodnotenia psychiatrického nálezu išlo o epizódu ťažkej depresie bez psychotických príznakov, t.z. že po nastavenej liečbe prítomná epizóda postupne odoznela, priebeh bol nekomplikovaný, zapájala sa do aktivít a bola v zlepšenom stave prepustená domov. Naďalej ide o stredne ťažkú formu recidivujúcej depresívnej poruchy s recidívami rôzneho stupňa epizód. Z uvedeného dôvodu posudkový lekár zotrval na pôvodne vypracovanom posudku a priznanú mieru poklesu 50 % považoval za plne adekvátnu aktuálnemu zdravotnému stavu.

Navrhovateľka v priebehu konania predložila ďalšie nové skutočnosti o svojom zdravotnom stave. Z polypu dvanástnika bol histologicky dokázaný neuroendokrinný tumor - karcinoid, a bol oslovený prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc. na II. internej klinike UN Martin, ktorý sa mal vyjadriť k ďalšiemu návrhu liečby zisteného ochorenia. Po zaslaní výsledku endosonografického vyšetrenia u menovaného profesora a ďalších lekárskych správ z odborných vyšetrení (ORL) vyhotovil dňa 05.03.2015 celkový posudok, v ktorom konštatoval, že všetky nové odborné vyšetrenia, najmä odborné gastroenterologické vyšetrenia z Centra pre diagnostiku a liečbu neuroendokrinných tumorov, gastrointestinálneho traktu v Univerzitnej nemocnici v Martine, kde bola endoskopicky a endoultrasonograficky vyšetrená, pričom sa na slizniciach, ani v stene dvanástnika nezistili patologické útvary. Navrhovateľka sa bude naďalej sledovať v GIT ambulancii. Zhodnotením všetkých odborných vyšetrení posudkový lekár nemenil svoj pôvodne vypracovaný posudok z 30.10.2013 a zotrval na miere poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť 50 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. U navrhovateľky je naďalej rozhodujúcim zdravotným postihnutím recidivujúca depresívna porucha stredne ťažká forma, pre ktorú posudkoví lekári určili mieru poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, t.z. v strede percentuálneho rozpätia, ktoré navýšili o 10 % pre všetky ostatné ochorenia.

Podľa § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť, a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok (§ 71 ods.2 zákona o sociálnom poistení).

Pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby (§ 71 ods.3 prvá veta zákona o sociálnom poistení).

Podľa § 71 ods.4 citovaného zákona pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe: a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a z hodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby, a b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí (§ 71 ods.6 citovaného zákona).

Mieru poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa odseku 6 možno zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúseností a schopností rekvalifikácie. Obdobne to platí, ak pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav (§ 71 ods.8 citovaného zákona).

Po podaní opravného prostriedku proti rozhodnutiu odporcu bol zdravotný stav navrhovateľky opakovane posudzovaný posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredie, pracovisko Prešov. Posudkový lekár hodnotil zdravotný stav navrhovateľky na základe aktuálnych lekárskych správ, nálezov a prepúšťacích správ z hospitalizácie navrhovateľky tak, ako ich postupne súdu navrhovateľka predkladala. Posudkový lekár však vo svojich posudkoch konštatoval, že naďalej u navrhovateľky je rozhodujúcim zdravotným postihnutím recidivujúca depresívna porucha stredne ťažkej formy, pre ktorú určil mieru poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, teda v strede percentuálneho rozpätia. Pre ostatné ochorenia, ktoré majú vplyv na invaliditu navrhovateľky, zvýšil mieru poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť o 10 % v súlade s ustanovením § 71 ods.8 zákona o sociálnom poistení. Navrhovateľka v konaní na súde nepreukázala, že jej zdravotný stav odôvodňuje vyššiu mieru poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť, ako ju určili posudkoví lekári, preto súd rozhodnutie odporcu, ktorým bola zamietnutá jej žiadosť o zvýšenie invalidného dôchodku podľa § 250q ods.2 O.s.p. potvrdil.

Navrhovateľka nebola úspešná v konaní, odporcovi právo na náhradu trov konania nepatrí, preto súd nepriznal účastníkom právo na náhradu trov konania.

Navrhovateľka pred pojednávaním, ktoré sa konalo dňa 21.04.2015, žiadala odročiť pojednávanie z dôvodu, že absolvuje celý rad vyšetrení, ktoré by mohli ovplyvniť konečné rozhodnutie vo veci. Pretože jej žiadosť o odročenie pojednávania nezodpovedala požiadavkám uvedeným v § 119 ods.1, 2, 3 O.s.p., súd jej žiadosti nevyhovel a pojednával v jej neprítomnosti. V prípade zhoršenia zdravotného stavu má navrhovateľka právo opätovne žiadať o zvýšenie invalidného dôchodku.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie možno odôvodniť len tým, že a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1, b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a), f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.