KSKE/2Cob/208/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/208/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7015897167 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 05. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Janka Kočišová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2016:7015897167.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Janky Kočišovej a členov senátu JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. a JUDr. Slávky Maruščákovej v právnej veci žalobcu: Ing. arch. Juraj J., V. XXXX/XB, XXX XX N., zast.: Advokátska kancelária JUDr. Peter Kerecman, spoločnosť s ručením obmedzeným, Rázusova 1, 040 01 Košice, IČO: 36 588 725 proti žalovanému: M. s.r.o., so sídlom L. 4, N., IČO: XX XXX XXX, zast. KAIFER advokátska kancelária s.r.o., Fibichova 11, 040 01 Košice, IČO: 36 861 561 o zaplatenie 15.140,- eur s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Košice I zo dňa 10.6.2015, č.k. 30Cb/78/2013-171 v znení opravného uznesenia zo dňa 8.9.2015, č.k. 30Cb/78/2013-208 takto

rozhodol:

P o t v r d z u je rozsudok v znení uznesenia z 8.9.2015 v napadnutej časti, t.j. vo výroku, ktorým súd žalobe vyhovel a vo výroku, ktorým priznal žalobcovi náhradu trov konania.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy odvolacieho konania vo výške 749,11 eur na účet jeho právneho zástupcu do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

odôvodnenie:

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 14.544,80 eur s úrokom z omeškania vo výške 8,75 % ročne zo sumy 4.820,- eur od 3.11.2011 do 21.11.2012 a sumu 2.500,- eur od 26.11.2012 do 18.3.2013, zo sumy 14.544,80 eur od 1.12.2011 do zaplatenia, zmluvnú pokutu vo výške 0,2% denne zo sumy 4.820,- eur od 3.11.2011 do 21.11.2012, zo sumy 2.500,- eur od 26.11.2012 do 18.3.2013 a zo sumy 14.544,80 eur od 1.12.2012 do zaplatenia. V prevyšujúcej časti návrh zamietol. Žalobcovi priznal náhradu trov konania vo výške 3.901,52 eur, a to 908,- eur súdny poplatok a 2.993,52 eur trovy právneho zastúpenia. O trovách štátu bude rozhodnuté samostatným uznesením.

Uviedol, že žalobca, resp. jeho právny predchodca sa domáhal zaplatenia sumy 15.143,- eur s prísl.. Nárok odôvodnil tým, že predchodca žalobcu Y. s.r.o., ako zhotoviteľ uzavrel so žalovaným ako objednávateľom zmluvu o dielo - nábytok podľa projektovej dokumentácie. Zmluvné strany si dohodli cenu diela 35.280,- eur, pričom cena mala byť uhradená podľa skutočne vykonaných prác na základe faktúr vystavených zhotoviteľom tak, že cena 8.820,- eur do 23.10.2013, 8.820,- eur do 2.11.2012 a 16.640,- eur do 25.11.2012. Dielo bolo vykonané a odovzdané, žalobca vyfakturoval cenu diela fa.č. XXXXXX z 31.10.2012 na 26.460,- eur. Žalovaný uhradil časť ceny vo výške 20.140,- eur, 8.820,- eur 26.10.2012, 4.000,- eur 2.11.2012, 4.820,- eur 21.11.2012 a 2.500,- eur 18.3.2013.

Žalovaný navrhol žalobu zamietnuť, pretože žalobca dielo nevykonal riadne a neodovzdal ho včas. Kompletné dielo nebolo ukončené. Listom z 13.3.2013 písomne oznámil vady diela a uplatnil nároky zo zodpovednosti za vady, a to zľavu z ceny 6.809,04 eur. Listom zo 6.8.2013 oznámil žalobcovi, že odstupuje od zmluvy v časti týkajúcej sa dodania nerezových líšt na kuforníky, čo predstavuje 595,20 eur z ceny diala. Proti nároku žalobcu vo výške 15.140,- eur uplatnil kompenzačnú námietku a to zľavu z ceny 6.809,04 eur, časť diela 595,20 eur a nárok žalovaného na zmluvnú pokutu podľa bodu 1 čl. 11 zmluvy do výšky uplatneného nároku.

Súd vykonal dokazovanie a zistil, že právny predchodca žalobcu ako zhotoviteľ a žalovaný ako objednávateľ uzavreli 26.10.2012 zmluvu o dielo s predmetom diela - zhotovenie nábytku podľa projektovej dokumentácie v termíne 25.11.2012.

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela 35.280,- eur, ktorá bude uhradená podľa skutočne vykonaných prác na základe faktúr tak, že časť ceny vo výške 8.820,- eur bude uhradená do 23.10.2012, 8.820,- eur do 2.11.2012 a 16.640,- eur do 25.11.2012.

Podľa čl. 3 ods. 7 zmluvy zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela alebo časti diela v určený deň a hodinu písomne na adresu miesta podnikania alebo telefonicky. Ak sa objednávateľ bez udania dôvodu na odovzdávacie/preberacie konanie nedostaví, zmluvné strany postupujú tak, ako keby sa odovzdávacie/preberacie konanie uskutočnilo a objednávateľ dielo alebo časť diela bez pripomienok prevzal.

Na pojednávaní 7.5.2014 žalobca uviedol, že so žalovaným sa dohodli, že prídu zákazku ukončiť do penziónu 30.11.2012. Dňa 30.11.2012 tam aj prišli, veci, ktoré v zmysle zmluvy odovzdali, ale žalovaný sa nedostavil. Oznámenie vád diela z marca 2013 prišlo neskoro a je špekulatívne. V zmysle toho oznámenia nebolo čo opravovať. Priestory, kde sa malo dielo vykonať, neboli vhodné, stavba nebola vyčistená, na čo upozornil p. J.. Stavba nebola pripravená, aj montáž sa naťahovala, čakalo sa na remeslá, ktoré sa robili skôr. Po odovzdaní nábytku 30.11. 2012 ešte kontaktoval žalovaného, ktorý povedal, že čaká na peniaze a že mu ich uhradí. Oznámenie vád diela napísal až potom, ako vyzval žalovaného na zaplatenie pohľadávky.

Svedkyňa J. na pojednávaní uviedla, že zákazku urobili, odovzdali, vystavili faktúru a ostala neuhradená žalovaná suma. Vo firme Y. robila ekonomické práce a rozpočty a vystavovala faktúry. Zákazka mala byť ukončená 25.11.2012, ale pre nepripravenosť priestorov bol termín dohodnutý na 30.11.2012. Dielo bolo odovzdané 30.11.2012, záverečná faktúra bola vystavená 31.11.2012. Pán J., konateľ M., prišiel za ňou a povedal, že môže vystaviť faktúru.

Na pojednávaní svedok Štefan Y. uviedol, že pracoval na zákazke, ktorú ukončili koncom novembra 2012. Mali tam problémy, robilo tam viac firiem, stavba nebola ukončená. Roznášali nábytok, vešiakové steny, montovali skrine.

Na pojednávaní svedok Peter Y. uviedol, že pracoval na zákazke, všetko sa vyviezlo a namontovalo. Presný dátum nevie, ale bolo to koncom novembra 2012. Podmienky tam neboli dobré, bola tma a zima, pracovalo tam veľa ľudí, čo pracovali. Odovzdali všetko čisté, mali aj požičaný vysávač. Posledný deň keď tam bol, to nevyzeralo tak, ako to vyplýva z fotodokumentácie.

Svedok Peter N. na pojednávaní uviedol, že zákazka mala byť ukončená koncom roka 2012. Toto bolo dohodnuté s investorom a s ním ako dodávateľom a aj so žalovaným M.. Medzi ním a firmou M. bola ústna zmluva. Predmetom zmluvy bolo zariadenie izieb podľa projektovej dokumentácie. Uviedol, že investor uhradil všetko, ale v určitých časových obdobiach. Bolo to potom, čo on všetko uhradil firme M.. Nevie sa vyjadriť k vzťahu M. s Y., pre neho bol partner M..

Súd citoval príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka upravujúce zmluvu o dielo a § 365, § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka, § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 3 Nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z.. Konštatoval, že bolo preukázané, že predchodca žalobcu a žalovaný uzavreli 26.10.2012 zmluvu o dielo, podľa ktorej mal žalobca vykonať dielo - nábytok podľa projektovej dokumentácie do 25.11.2012. Cena diela bola dohodnutá na 35.280,- eur, časť ceny vo výške 8.820,- eur mala byť zaplatená do 23.10.2012, 8.820,- eur do 2.11.2012 a 16.640,- eur do 25.11.2012.

Sporná medzi účastníkmi bola skutočnosť, či došlo k odovzdaniu diela, pričom súd vyhodnotil túto skutočnosť na základe vykonaného dokazovania tak, že došlo k odovzdaniu diela 30.11.2012, čo vyplynulo zo svedeckých výpovedí. Dňa 29.11.2012 žalobca telefonicky vyzval žalovaného - konateľa p. J. na prevzatie diela na deň 30.11.2012 na mieste určenom v zmluve. Žalovaný v telefonickom rozhovore potvrdil, že sa 30.12.2012 na miesto odovzdania dostaví. Súd má za to, že žalovaného riadne a včas na odovzdanie diela vyzval, žalovaný sa na prevzatie diela nedostavil, čoho dôsledkom je vznik fikcie odovzdania diela podľa čl. 3 bod 7 zmluvy k 30.11.2012. Bolo preukázané, že žalovaný nedodržal termíny splatnosti podľa zmluvy, uhradil iba časť ceny diela vo výške 20.140,- eur, a to 26.10.2012 sumu 8.820,- eur, 2.11.2012 sumu 4.000,- eur, 21.11.2012, sumu 4.820,- eur a 18.2.2013 sumu 2.500,- eur.

Obrana žalovaného bola čiastočne úspešná, a to v časti kompenzačnej námietky vo výške 595,20 eur, keď preukázal, že v tejto časti od zmluvy odstúpil, preto súd túto sumu žalobcovi nepriznal.

Vo zvyšnej časti nebola obrana žalovaného úspešná, nepreukázalo sa, že dielo malo v čase dodania vady. Súd má za to, že k odovzdaniu diela žalobcom došlo 30.11.2012 v zmysle zmluvných podmienok, žalobca sa nemohol dostať do omeškania s odovzdaním diela. Z toho dôvodu súd nemohol uznať kompenzačnú námietku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa čl. 11 ods. 1 zmluvy.

Žalovaný listom z 13.3.2013 písomne oznámil vady diela a uplatnil si nároky zo zodpovednosti za vady, a to zľavu z ceny vo výške 6.809,04 eur (vady vo výške 4.536,- na kusoch nábytku, vo výške 2.273,04 eur - nedodanie jednotlivých kusov nábytku), ale v konaní nebola preukázaná existencia týchto vád.

Poukazuje aj na to, že ak by aj v čase odovzdania diela existovali nejaké vady, vzhľadom na to, že ich žalovaný oznámil po uplynutí 3,5 mesiaca od odovzdania diela, v zmysle § 562 ods. 2 Obchodného zákonníka, by ich považoval za uplatnenú oneskorene.

Na základe uvedeného súd zaviazal žalovaného na zaplatenie sumy 14.544,80 eur s úrokom z omeškania vo výške 8,75 % ročne, nakoľko je to v súlade s ust. § 369 Obchodného zákonníka a aj zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2% denne, ako je uvedené vo výroku rozsudku, nakoľko je v súlade so zmluvnými podmienkami (čl. 11 ods. 2 zmluvy). V prevyšujúcej časti istiny 595,20 eur, úroku z omeškania a zmluvnej pokuty žalobu zamietol, nakoľko vychádzal zo zistenia, že bol dohodnutý termín odovzdania diela na 30.11.2012 a od toho dátumu sa žalovaný dostal do omeškania s úhradou ceny diela.

O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 3 O.s.p., keďže žalobca mal neúspech v nepatrnej časti. Trovy pozostávajú zo súdneho poplatku 908,- eur a trov právneho zastúpenia 2.993,52 eur. Trovy právneho zastúpenia pozostávajú z 8 úkonov právnej služby po 303,74 eur + 20% DPH, 3 x režijný paušál 7,81 eur, 2 x 8,04 eur, 3 x 8,39 eur + 20% DPH podľa vyhl. č. 655/2004 Z.z..

Proti rozsudku v poradí prvému a tretiemu výroku podal odvolanie žalovaný z dôvodov podľa § 205 ods. 2 písm. a), b), d) f) O.s.p.. Rozsudok v napadnutom rozsahu považuje za nesprávny, ktorý bol vydaný na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu a na základe nesprávnej interpretácie použitých právnych predpisov. Má za to, že súd pri vyhodnocovaní dôkazov nemohol postupovať v zmysle § 132 O.s.p., keďže jeho aplikáciou nemohlo dôjsť k mylným zisteniam, ktoré sú uvedené v odôvodnení. Ak súd mal za to, že priznaný nárok je dôvodný, rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Súd dospel k nesprávnym zisteniam, že k odovzdaniu diela došlo 30.11.2012, čo malo vyplynúť zo svedeckých výpovedí, s čím nesúhlasí. Poukazuje na to, že súd neuviedol, ktorými výpoveďami to malo byť potvrdené a uvádza, že svedkyňa J. je manželkou žalobcu, preto jej výpoveď nepovažuje za objektívnu. Žalobca nepredložil žiaden relevantný dôkaz na preukázanie riadneho predvolania žalovaného na odovzdanie diela. Žalovaný trvá na tom, že žalobca ho na prevzatie diela dňa 29.11.2012 nevyzval a tvrdí, že neboli splnené podmienky v zmysle zmluvy o dielo na uskutočnenie prevzatia diela dňa 30.11.2012 a že v uvedený deň k prevzatiu nedošlo, ani v dôsledku fikcie.

K prevzatiu, resp. výzve na prevzatie nemohlo dôjsť, nakoľko 29.11.2012 ani 30.11.2012 dielo nebolo dokončené a pripravené na odovzdanie, čo vyplýva aj z fotodokumentácie predloženej žalobcom, nachádzajúcej sa v spise na čl. 76-89. Zotrváva na tom, že žalobca k 30.11.2012 zhotovil len čiastkové plnenie. Žalobca odovzdával čiastkové plnenie priebežne a vo svojej prevádzke v Košiciach, nie v mieste dohodnutom v zmluve a žalovaný musel zabezpečiť prepravu, ktorú žalobca odmietol vykonať, čo potvrdila aj svedkyňa J. (str. 4 zápisnice). Podľa súdu sa preukázalo, že žalovaný nedodržal termíny splatnosti úhrad v zmysle zmluvy a uhradil iba časť ceny vo výške 20.140,- eur. Pritom vychádzal z čl. 4 bod 2 zmluvy, kde bola dohodnutá celková cena 35.280,- eur, pričom cena bude uhradená podľa skutočne vykonaných prác v zmysle splátkového kalendára, na základe faktúr vystavených zhotoviteľom, v termínoch uvedených v zmluve. Prvostupňový súd opomenul vziať do úvahy dohodu, že cena bude uhradená podľa skutočne vykonaných prác, na základe vystavených faktúr. Tieto podmienky žalobca nesplnil. Posledná splátka ceny bola splatná 25.11.2012, splnením vykonania všetkých prác, čo nenastalo. Žalobca fakturoval sumu 17.640,- eur pred lehotou splatnosti, preto sa žalovaný nedostal do omeškania s jej úhradou. Splatnosť žalobcom vystavenej fa.č. XXXXXX. z 30.10.2012 bola stanovená na 21.11.2012, žalovaný sumu 4.820,- eur zaplatil 21.11.2012, preto sa nedostal do omeškania. Vo zvyšnej časti žalovanej sumy nebol povinný plniť, pretože dielo nebolo riadne a včas splnené.

V odôvodnení súd poukázal na výpoveď svedkyne J. aj v súvislosti s vystavením záverečnej faktúry, ktorá vypovedala, že zákazku odovzdali 30.11.2012 a záverečná faktúra bola vystavená k 31.10.2012, nakoľko konateľ žalovaného prišiel za ňou a povedal, že môže vystaviť záverečnú faktúru s odôvodnením, že robota ide a je všetko urobené. Poukazuje na výpoveď svedkyne J. ohľadne tvrdenia o odovzdaní diela, ktorá sa podľa svojho vyjadrenia nezúčastnila údajného odovzdávania 30.11.2012, a ktorú považuje za nepravdivú a účelovú. Tvrdenie svedkyne J., že záverečná faktúra bola vystavená 31.10.2012 s odôvodnením, že p. J. ju požiadal o vystavenie záverečnej faktúry lebo robota ide a všetko je urobené, nemôže obstáť popri dátume uzavretia zmluvy o dielo, ktorá bola uzavretá 26.10.2012. Súd pri hodnotení dôkazov vychádzal z výpovede svedkyne - manželky žalobcu, o ktorej hodnovernosti a objektivity má pochybnosti s prihliadnutím na osobný vzťah aj s prihliadnutím na uvedené skutočnosti.

Objektívne nie je možné, aby 26.10.2012 bola uzavretá zmluva o najneskôr 5.deň od jej uzavretia, nakoľko svedkyňa neuviedla kedy ju p. J. žiadal o vystavenie faktúry. Nereálnosť a nepravdivosť tvrdenia svedkyne vyplýva aj z toho, že dielo malo byť údajne vykonané 30.11.2012, t.j. až mesiac po tom, čo sa mal p. J. dostaviť za svedkyňou s tým, že všetko je urobené. Z toho je zrejmé, že spomenutá výpoveď svedkyne neobstojí ani pri tvrdení žalobcu, že dielo bolo pripravené na odovzdanie 30.11.2012.

Žalovaný po získaní vedomosti o tom, že dielo žalobca nevykonal včas, ale bolo vykonávané aj s vadami, upozornil žalobcu na vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo vady diela zistil, t.j po upozornení konečným odberateľom N. s.r.o., listom z 13.3.2013. Nestotožňuje sa so záverom súdu, že ak by aj existovali nejaké vady diela v čase dodania, boli by uplatnené oneskorene. Mylnosť toho záveru je v tom, že existencia vád v čase, keď malo byť dielo odovzdané, má za následok, že dielo nemôže byť riadne odovzdané. O vykonaní kontroly plnenia diela žalovaným bol spoločnosťou N. s.r.o. spísaný Protokol o kontrole plnenia diela na základe zmluvy o dielo, zo dňa 11.3.2013, kde konečný odberateľ oznámil vady diela. Následne žalovaný 13.3.2013 oznámil vady diela žalobcovi. Posudzovanie uplatnenia vád podľa § 562 ods. 2 Obchodného zákonníka nie je správne, nakoľko k riadnemu odovzdaniu diela nedošlo, žalovaný upozorňoval na vady vzniknuté počas vykonávania diela.

Ďalej sa vyjadruje k výpovediam svedkov Ján W., Dušan N., Štefan Y. a Peter Y., z ktorých nevyplýva, že dielo bolo dokončené a odovzdané 30.11.2012, a to ani aplikáciou fikcie odovzdania.

Žalovaný rozporuje tvrdenie žalobcu na pojednávaní, že kontaktoval p. J. za účelom odovzdania diela dňa 29.11.2012, dielo v tom čase nebolo dokončené, toto tvrdenie je v rozpore s predloženou fotodokumentáciou.

Poukazuje na to, že súd vykonal dokazovanie aj svedeckou výpoveďou Petra N., ale pri rozhodovaní nebral do úvahy protokol o kontrole plnenia diela z 11.3.2013, na ktorý sa svedok odvolával. Obsah svedeckej výpovede svedka súd náležite nevzal do úvahy. Cituje svedeckú výpoveď a uvádza, že na tvrdenia svedka N. súd neprihliadol pri hodnotení dôkazov, v dôsledku čoho nedostatočne zistil skutkový stav veci a na základe vykonaných dôkazov dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam. Vzhľadom k tomu považuje odôvodnenie rozsudku za nedostatočné, čo má za následok jeho nepreskúmateľnosť a čím mu bola odňatá možnosť konať pred súdom. Z dôvodu právnej istoty si v konaní uplatnil kompenzačnú námietku. Súd konštatoval, že žalovaný odstúpil od zmluvy, nepriznal mu však nárok na zmluvnú pokutu a s touto otázkou sa náležite nevysporiadal.

Ďalej uvádza, že súd prisúdil žalobcovi popri sume 14.544,80 eur aj sumu 2.500,- eur s prísl., ktorej sa žalobou nedomáhal a z rozhodnutia nevyplýva na základe čoho zaviazal žalovaného na zaplatenie tejto sumy.

Na základe uvedených dôvodov navrhol, aby odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa zmenil a žalobu zamietol, resp. zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie a priznal žalovanému náhradu trov konania.

K odvolaniu sa vyjadril žalobca a navrhol napadnutý rozsudok potvrdiť a priznať mu trovy odvolacieho konania. Uviedol, že v súlade so zmluvou vyzval 29.11.2012 telefonicky žalovaného na prevzatie diela na deň 30.11.2012. Túto skutočnosť potvrdila svedkyňa J. a poukazuje na to aj výpoveď svedka W.. Žalovaný sa na prevzatie diela nedostavil, čoho dôsledkom je omeškanie žalovaného a vznik fikcie odovzdania diela.

Žalovaný oznámil žalobcovi vady diela 13.3.2013, teda oneskorene a až po tom, ako ho žalobca vyzval na zaplatenie a v konaní nepreukázal, že vady diela existovali v čase odovzdania.

Pokiaľ žalovaný tvrdí, že posledná splátka ceny diela bola podľa zmluvy až 25.11.2012 a žalobca ju fakturoval 31.10.2012, žalobca uvádza, že v zmluve bolo dohodnuté platenie ceny diela. Na zmluvne dojednaný termín splatnosti, nemá vplyv splatnosť uvedená vo faktúre vystavenej 31.10.2012.

K námietke žalovaného, že sa nedostal do omeškania s platbou 4.820,- eur, keďže túto zaplatil 21.11.2012, t.j. v lehote splatnosti, žalobca uvádza, že žalovaný uhradil 26.10.2012 sumu 8.820,- eur, 2.11.2012 sumu 4.000,- eur, 21.11.2012 sumu 4.820,- eur a 18.2.2013 sumu 2.500,- eur. Podľa zmluvy bol povinný druhú časť ceny vo výške 8.820,- eur zaplatiť do 2.11.2012, pričom zaplatil 2.11.2012 len 4.000,- eur a zvyšok 4.820,- eur zaplatil až 21.11.2012, teda bol v omeškaní od 3.11.2012 do 21.11.2012.

K zmluvnej pokute uvádza, že v zmluve bola v čl. 11 ods. 2 dojednaná zmluvná pokuta za omeškanie platby a vzhľadom na omeškanie žalovaného má žalobca právo aj na zmluvnú pokutu.

Žalobca si uplatnil náhradu trov odvolacieho konania 374,56 eur za 1 úkon - vyjadrenie k odvolaniu.

Uznesením zo dňa 8.9.2015, č.k. 30Cb/78/2013-208 súd prvého stupňa opravil výrok rozsudku č.k. 30Cb/78/2013-171 z 10.6.2015 v časti „a sumu 2.500,- eur od 26.11.2012 do 18.2.2013,“ ktorý má správne znieť: „zo sumy 2.500,- eur od 26.11.2012 do 18.2.2013.

Uviedol, že podaním doručeným súdu 3.9.2015 žalobca oznámil, že v I. výroku rozsudku došlo k chybe v písaní v časti „ a sumu 2.500,- eur od 26.11.2012 do 18.3.2013, ktorý má správne znieť „zo sumy 2.500,- eur od 26.11.2012 do 18.3.2013.“ Súd túto chybu podľa § 164 O.s.p. opravil.

Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie žalovaný z dôvodov podľa § 205 ods. 2 písm. a), b), f) O.s.p.. Uznesenie, ktorým mala byť oprávnená chyba v písaní, považuje za nesprávne, v rozpore s § 164 O.s.p..

Žalovaný podal proti rozsudku v prvom a treťom výroku odvolanie. Uznesenie, ktorým mala byť oprávnená nesprávnosť v písaní, je nesprávne, oprava 1. výroku rozsudku, došlo k zmene obsahu priznaného nároku. V časti 1. výroku nedošlo k chybe v písaní, ani inej nesprávnosti v písaní, ale súd rozhodol o nároku, ktorého sa žalobca nedomáhal. Má za to, že o namietanom nedostatku má rozhodnúť odvolací súd. Poukázal na rozhodnutia Najvyššieho súdu SR a navrhol napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa zrušiť.

K odvolaniu sa vyjadril žalobca a navrhol napadnuté uznesenie potvrdiť a priznať mu náhradu trov odvolacieho konania 749,11 eur. Uviedol, že podanou žalobou sa domáhal zaplatenia 15.140,- eur s úrokom z omeškania vo výške 8,75% ročne a zmluvnej pokuty vo výške 0,2% denne zo sumy 4.820,- eur od 3.11.2012 do 21.11.2012, zo sumy 2.500,- eur od 26.11.2012 do 18.2.2013, zo sumy 15.140,- eur od 26.11.2012 do zaplatenia.

Súd prvého stupňa v rozsudku uložil žalovanému povinnosť zaplatiť sumu 14.544,80 eur s úrokom z omeškania vo výške 8,75% ročne zo sumy 4.820,- eur od 3.11.2011 do 21.11.2012 a sumu 2.500,- eur od 26.11.2012 do 18.3.2013, zo sumy 14.544,80 eur od 1.12.2011 do zaplatenia, zmluvnú pokutu vo výške 0,2% denne zo sumy 4.820,- eur od 3.11.2011 do 21.11.2012, zo sumy 2.500,- eur od 26.11.2012 do 18.2.2013 a zo sumy 14.544,80 eur od 1.12.2011 do zaplatenia.

Napadnutým uznesením opravil výrok v časti „a sumu 2.500,- eur od 26.11.2012 do 18.2.2013,“ ktorý správne má znieť „zo sumy 2.500,- eur od 26.11.2012 do 18.2.2013.“

Takýto postup súdu bol nevyhnutný z dôvodu odstránenia tejto zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozsudku a je v súlade so zákonom. Vydaním opravného uznesenia prvostupňový súd nezmenil obsah svojho rozhodnutia, ktorý je jasný z odôvodnenia, z ktorého vyplýva, že súd priznal úrok z omeškania zo sumy „2.500,- eur od...do...,“ a nie sumu 2.500,- eur od...do...“ Opravným uznesením súd len opravil zrejmú nesprávnosť vo výrokovej časti rozsudku.

Odvolací súd prejednal odvolanie podľa § 212 ods. 1 O.s.p. a § 214 ods. 2 O.s.p. a po preskúmaní napadnutého rozsudku, opravného uznesenia ako aj konania, ktoré im predchádzalo, dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné a napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa v znení opravného uznesenia, ako vo výroku vecne správny podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

Súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav veci, dokazovanie vykonal v súlade s ust. § 132 O.s.p., vec správne právne posúdil a vo veci v napadnutej časti správne rozhodol.

Zo spisového materiálu odvolací súd zistil, že medzi právnym predchodcom žalobcu ako zhotoviteľom a žalovaným ako objednávateľom bola uzatvorená 26.10.2012 zmluva o dielo, predmetom ktorej bolo vykonanie diela - nábytku vyrobeného podľa projektovej dokumentácie prevzatej zhotoviteľom pri podpise zmluvy, s termínom ukončenia diela 25.11.2012, v mieste dodania penzión Gurmen M. G..

Podľa čl. 3 bod 5 zmluvy o prevzatí dokončeného diela (alebo jeho časti) musí byť spísaný odovzdávací a preberací protokol podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom. Deň podpisu odovzdávacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania diela.

Podľa čl. 3 bod 7 zmluvy zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela alebo časti diela v určený deň a hodinu, písomne na adresu miesta podnikania uvedenú v čl. 1 zmluvy alebo telefonicky. Ak sa objednávateľ bez udania dôvodu na odovzdávacie/preberacie konanie nedostaví, zmluvné strany postupujú tak, ako keby sa odovzdávacie/preberacie konanie uskutočnilo a objednávateľ dielo alebo časť diela bez pripomienok prevzal.

Súd prvého stupňa vyhodnotil skutočnosť, kedy došlo k odovzdaniu diela, na základe vykonaného dokazovania tak, že k odovzdaniu diela došlo 30.11.2012, čo vyplynulo zo svedeckých výpovedí. Dňa 29.11.2012 žalobca telefonicky vyzval žalovaného - konateľa p. Maroša J. na prevzatie diela na 30.11.2012 na mieste určenom v zmluve a ten potvrdil, že sa na miesto odovzdania diela dostaví.

Žalovaný v odvolaní považuje rozsudok v tomto smere za nesprávny, trvá na tom, že žalobca dielo do dnešného dňa riadne neodovzdal a uvádza, že súd dospel k tomu, že dielo bolo odovzdané 30.11.2012 zrejme okrem tvrdenia žalobcu, z výpovede svedkyne J., manželky žalobcu, ktorú z toho dôvodu považuje za neobjektívnu a na ktorú nie je možné prihliadať.

K tejto námietke odvolací súd uvádza, že na pojednávaní 7.5.2014 bola vypočutá svedkyňa Katarína J., ktorá uviedla, že žalobca vyzval p. J., aby k 30.11.2012 v poobedňajších hodinách okolo 15.00 hod prišiel, že bude dielo odovzdané. Na otázky právneho zástupcu žalobcu ďalej uviedla, že konateľ Y. p. J. bol prítomný v G., bola prítomná pri tom ako p. J. vyzval p. J. k odovzdaniu diela telefonicky. Právny zástupca žalovaného prítomný na pojednávaní nemal žiadne otázky na prítomnú svedkyňu a ani nenavrhol dôkazy, ktoré by uvedenú skutočnosť spochybňovali, vo vyjadrení z 2.12.2014 túto skutočnosť uvádzanú svedkyňou žiadnym označením dôkazov nevyvrátil.

Súd prvého stupňa preto nepochybil, keď vykonaním dokazovania svedeckými výpoveďami mal preukázané, že k odovzdaniu diela došlo v zmysle čl. 3 bod 7 zmluvy 3.11.2012. K námietke žalovaného, že dielo nebolo do dnešného dňa zápisnične odovzdané, odvolací súd uvádza, že podľa čl. 3 bod 7 zmluvy ak sa objednávateľ bez udania dôvodu na odovzdávacie konanie nedostaví, zmluvné strany postupujú tak, ako keby sa odovzdávacie/preberacie konanie uskutočnilo a objednávateľ dielo bez pripomienok prevzal, teda v zmysle tejto dohody sa dielo považuje za odovzdané bez pripomienok aj bez vyhotovenia zápisnice o jeho odovzdaní.

V čl. 4 bod 1 zmluvy bola dohodnutá cena diela vo výške 35.280,- eur a v bode 2. sa zmluvné strany dohodli, že cena za vykonanie diela uvedená v bode 1. bude uhradená podľa skutočne vykonaných prác v zmysle splátkového kalendára na základe faktúr vystavených zhotoviteľom v nasledovných termínoch: - časť ceny za vykonanie diela vo výške 8.820,- eur s DPH do 23.10.2012, časť ceny vo výške 8.820,- eur s DPH do 2.11.2012, časť ceny vo výške 16.640, -eur s DPH do 25.11.2012.

Žalovaný uhradil žalobcovi dňa 26.10.2012 sumu 8.820,- eur, dňa 2.11.2012 sumu 4.000,- eur, dňa 21.11.2012 sumu 4.820,- eur a dňa 18.2.2013 sumu 2.500,- eur, spolu uhradil sumu 20.140,- eur. V súlade so zmluvou súd prvého stupňa správne uzavrel, že žalovaný neuhradil žalobcovi sumu 14.544,80 eur a keďže bol v omeškaní s jej úhradou, zaviazal žalovaného na zaplatenie tejto sumy spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,75 % ročne od 1.12.2012 do zaplatenia a keďže žalovaný neuhradil žalobcovi cenu diela v termínoch dohodnutých v zmluve, správne rozhodol aj o priznaní úroku z omeškania vo výške 8,75% ročne zo sumy 4.820,- eur od 3.11.2011 do 21.11.2012, zo sumy 2.500,- eur od 26.11.2012 do 18.2.2013. V zmluve si zmluvné strany dohodli aj zmluvnú pokutu, ktorú v súlade so zmluvou priznal súd prvého stupňa žalobcovi vo výške 0,2% denne zo sumy 4.820,- eur od 3.11.2011 do 21.11.2012, zo sumy 2.500, -eur od 26.11.ľ012 do 18.3.2013 a zo sumy 14.544,80 eur od 1.12.2012 do zaplatenia.

Námietka žalovaného, že sa nedostal do omeškania s platbou 4.820,- eur, keďže ju uhradil 21.11.2012, teda v lehote splatnosti, nie je dôvodná. Podľa zmluvy mal žalovaný zaplatiť druhú časť ceny diela do 2.11.2012 a z tejto sumy zaplatil dňa 2.11.2012 sumu 4.000,- eur a sumu 4.820, -eur zaplatil dňa 21.11.2012.

Pokiaľ ide o námietku ohľadne uplatnenia práva z vád diela, odvolací súd sa stotožnil s odôvodnením rozhodnutia súdom prvého stupňa a tiež sa stotožňuje s posúdením a odôvodnením, ktoré sa týka uplatnenia kompenzačnej námietky v nepriznanom rozsahu.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti odvolací súd považuje rozhodnutie súdu prvého stupňa vo výroku, ktorým žalobe vyhovel za správne a tiež vo výroku o náhrade trov konania, ktorý preskúmal a nezistil v tomto rozhodnutí o trovách konania žiadne pochybenie.

V napadnutom rozsudku v prvom výroku bolo uvedené: „Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 14.544,80 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,75% ročne zo sumy 4.820,- eur od 3.11.2011 do 21.11.2012 a sumu 2.500,- eur od 26.11.2012 do 18.3.2013, zo sumy 14.544,80 eur od 1.12.2011 do zaplatenia, zmluvnú pokutu vo výške 0,2% denne zo sumy 4.820,- eur od 3.11.2011 do 21.11.2012, zo sumy 2.500,- eur od 26.11.2012 do 18.2.2013 a zo sumy 14.544,80 eur od 1.12.2012 do zaplatenia.“

Uznesením z 8.9.2015 prvostupňový súd opravil výrok v časti „a sumu 2.500,- eur od 26.11.2012 do 18.2.2013,“ na správne znenie: „zo sumy 2.500,- eur od 26.11.2012 do 18.2.2013.“

Uznesením bola podľa § 164 O.s.p. opravená zrejmá nesprávnosť v písaní, čo je zrejmé z jazykového a logického vyjadrenia, keďže sumu 2.500,- eur nie je možné priznať za časovo obmedzené obdobie od 26.11.2012 do 18.2.2013, z čoho je zrejmé, že boli priznané úroky z omeškania zo sumy 2.500,- eur od 26.11.2012 do 18.30.2013. Odvolací súd sa nestotožnil s názorom žalovaného uvedeným v odvolaní, že napadnuté uznesenie je nesprávne, nezákonné a došlo ním k zmene obsahu priznaného nároku. Z rozhodnutia a jeho odôvodnenia je zrejmé, že sa jednalo o zrejmú nesprávnosť v písaní. Odvolací súd preto napadnuté opravné uznesenie potvrdil. Vyjadrenie žalobcu zo dňa 8.6.2015 bolo žalovanému, resp. jeho právnemu zástupcovi poskytnuté na pojednávaní a vyjadril sa k nemu, čo sám uznáva, preto mu nebola odňatá možnosť konať pred súdom, a to nedoručením vyjadrenia.

Vzhľadom na uvedené odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa v znení opravného uznesenia potvrdil.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. a § 142 ods. 1 O.s.p. a žalobcovi, ktorý mal v odvolacom konaní úspech priznal náhradu trov odvolacieho konania pozostávajúcich z trov právneho zastúpenia za 2 úkony právnej služby - vyjadrenie k odvolaniu zo dňa 30.9.2015, vyjadrenie k odvolaniu zo dňa 20.10.2015 po 303,74 eur + 2 x režijné náklady po 8,39 eur + 20% DPH vo výške 124,85 eur, spolu 749,11 eur podľa vyhl. č. 655/2004 Z.z..

Toto rozhodnutie bolo prijaté rozhodnutím senátu Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.