KSKE/2Co/235/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/235/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7813203751 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 10. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Bodnárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2014:7813203751.2Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu: CD Consulting s.r.o., Praha 3, K červenému dvoru 3269/25a, Česká republika, IČO: 26 429 705, zast. Fridrich Paľko, s.r.o., Bratislava, Grösslingova 4, IČO: 36 864 421, proti žalovanej: C. P., K. P., B. XXXX/XX, o 1 398 € s prísl., o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava, č.k. 10C/428/2013-46 z 9.1.2014 takto

rozhodol:

Potvrdzuje uznesenie.

odôvodnenie:

Súd prvého stupňa uznesením pripustil vstup Spolku právnej ochrany spotrebiteľa (SPOS) so sídlom v Košiciach, Čajakova 1, do konania ako vedľajšieho účastníka na strane žalovanej.

Rozhodol tak v konaní o plnenie zo zmenky, ktorá bola vystavená ako zabezpečovacia zmenka k spotrebiteľskej zmluve o úvere po tom, čo vedľajší účastník doručil súdu oznámenie o svojom vstupe a žalobca vzniesol námietky proti jeho vstupu. Žalobca namietal vstup vedľajšieho účastníka s odôvodnením, že konanie vo veci je európskym konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu, regulované Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, ktoré nepripúšťa vedľajšie účastníctvo. Aplikácia procesných pravidiel zakotvených v Občianskom súdnom poriadku prichádza do úvahy len výnimočne, a to vtedy, ak sa explicitne ustanovuje, že sa postupuje v súlade s príslušným procesným právom uplatniteľným v členskom štáte.

Rozhodnutie súd prvého stupňa odôvodnil s poukazom na čl. 19 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, ktoré upravuje rozhodné procesné právo tak, že pokiaľ toto nariadenie neustanovuje inak, európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa riadi procesným právom členského štátu, v ktorom sa konanie vedie, a teda Občianskym súdnym poriadkom. Konštatoval, že citované nariadenie nevylučuje účasť vedľajšieho účastníka a ani ho neupravuje, a preto pri rozhodovaní o prípustnosti vstupu vedľajšieho účastníka postupoval v zmysle Občianskeho súdneho poriadku, konkrétne ustanovení § 93 ods. 1 až 4 Občianskeho súdneho poriadku. Konštatoval, že boli splnené všetky podmienky pre to, aby v konaní ako vedľajší účastník na strane žalovaného mohol vystupovať Spolok právnej ochrany spotrebiteľa, so sídlom v Košiciach, na Čajakovej 1, ktorý sa stal vedľajším účastníkom v okamihu, keď došlo súdu jeho oznámenie, že vstupuje do konania na strane žalovaného a žalovaný voči tomuto vstupu nemal námietky. Ide pritom o právnickú osobu, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv spotrebiteľa. Keďže nárok uplatnený v konaní je nárokom z titulu zmenky, ktorá bola vystavená ako zabezpečovacia zmenka k spotrebiteľskej zmluve o úvere, a teda nároky žalobcu budú posudzované aj z titulu ochrany spotrebiteľa, pričom vedľajší účastník je občianskym združením, ktoré sa zaoberá ochranou spotrebiteľa, pripustil vstup vedľajšieho účastníka na strane žalovaného.

Proti tomuto uzneseniu v zákonnej lehote podal odvolanie žalobca a navrhol napadnuté uznesenie zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. V dôvodoch odvolania argumentoval, že konanie je európskym konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu a je právne regulované Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007. Toto nariadenie odlišne upravuje procesný postup súdu a strán od vnútroštátnej úpravy, obsiahnutej v zákone č. 99/1963 Zb. Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu nepripúšťa vedľajšie účastníctvo, takýto inštitút nepozná a aplikácia procesných pravidiel zakotvených v Občianskom súdnom poriadku je prípustná len výnimočne. Namietal preto prednostnú aplikáciu vnútroštátneho práva. Zároveň poukázal na názor NS SR vyjadrený vo veci sp.zn. 6 Cdo 357/2012.

Žalovaný zostal v odvolacom konaní nečinný.

Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd prejednal odvolanie žalobcu ako podané včas oprávnenou osobou proti rozhodnutiu, proti ktorému je odvolanie prípustné, bez nariadenia pojednávania v zmysle ust. § 214 ods.2 O.s.p. v rozsahu danom v ust. § 212 ods.1, 3 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolaniu žalobcu nie je možné vyhovieť.

Uznesenie je vo výroku vecne správne, preto ho odvolací súd v zmysle ust. § 219 ods.1 O.s.p. potvrdil.

Správne, podrobné a presvedčivé sú aj dôvody napadnutého uznesenia, s ktorými sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje a na tieto odkazuje (§ 219 ods.2 O.s.p).

Žalobca v odvolaní opakuje argumenty uvádzané v námietke neprípustnosti vstupu vedľajšieho účastníka, s ktorými sa súd prvého stupňa v odôvodnení napadnutého uznesenia v celom rozsahu vyporiadal.

Odvolací súd zhodne so súdom prvého stupňa konštatuje, že otázku prípustnosti vedľajšieho účastníka je potrebné posudzovať v zmysle Občianskeho súdneho poriadku (§ 93 O.s.p.) s poukazom na čl. 19 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, keďže samotné nariadenie neobsahuje vlastnú úpravu vedľajšieho účastníctva.

V prejednávanej veci predmetom konania je plnenie zo zmenky, ktorá bola vystavená ako zabezpečovacia zmenka k spotrebiteľskej zmluve o úvere, teda ide aj o nárok zo spotrebiteľskej zmluvy, a teda nároky žalobcu budú posudzované aj z hľadiska ochrany spotrebiteľa, preto vstup Spolku právnej ochrany spotrebiteľa so sídlom v Košiciach ako právnickej osoby, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv (spotrebiteľa) podľa osobitného predpisu, je v súlade s ust. § 93 ods.2 O.s.p., v zmysle ktorého ako vedľajší účastník sa môže popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastniť konania aj právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu.

Keďže pre vstup tejto právnickej osoby boli splnené aj ostatné zákonom ustanovené podmienky, t.j. v zmysle ust. § 93 ods.3 O.s.p. oznámenie o vstupe a súhlas žalovaného s týmto vstupom, rozhodol súd prvého stupňa vecne správne, ak vstup vedľajšieho účastníka na strane žalovaného pripustil.

K odvolacím námietkam žalobcu odvolací súd dopĺňa, že európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu predstavuje osobitný druh sporového konania, ktoré sa vyznačuje predovšetkým tým, že v zásade prebieha písomne a za použitia vzorových tlačív, ktoré sa nachádzajú v prílohe Nariadenia 861/2007. Táto osobitná forma konania však nevylučuje, aby sa v takomto konaní mohol prejaviť účel vedľajšieho účastníctva, ktorým je pomoc účastníkovi v spore. V zmysle čl. 5 ods.1 citovaného nariadenia môže súd nariadiť aj ústne pojednávanie, ak to považuje za potrebné alebo ak o to požiada aj niektorá zo strán. Z toho vyplýva, že sa nejedná o typické skrátené konanie, ktoré by bolo totožné s rozkazným konaním, preto argumentácia žalobcu s odkazom na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v uznesení sp.zn. 6Cdo/357/2012 z 30.októbra 2013, v zmysle ktorého oznámením tretieho subjektu, že vstupuje do konania ako vedľajší účastník v štádiu skráteného (rozkazného) konania, nenastávajú účinky vzniku vedľajšieho účastníctva tohto subjektu, je nenáležitá.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného odvolací súd potvrdil napadnuté uznesenie ako vecne správne.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z.). Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.