KSKE/2Co/187/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/187/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7212224086 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 09. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Anna Slovinská ECLI: ECLI:SK:KSKE:2016:7212224086.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský sú v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Slovinskej a sudkýň JUDr. Viery Bodnárovej a JUDr. Andrey Galdunovej v spore žalobkyne F.. S. O., nar. XX.X.XXXX, bývajúcej v P., J. O. č. 1, prechodne v O., S. č. XX, proti žalovanému U. W., nar. XX.XX.XXXX, bývajúcemu v U., M. č. XX/XX, toho času na neznámom mieste, zastúpenému opatrovníčkou pre konanie U.. F. Q., pracovníčkou Okresného súdu Košice I, o zaplatenie 7.150,-eura s príslušenstvom, o odvolaní žalobkyne proti rozsudku Okresného súdu Košice II zo dňa 27.1.2015, č.k. 25C/173/2013-125 takto

rozhodol:

P o t v r d z u j e rozsudok.

Stranám sporu nárok na náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.

odôvodnenie:

1. Okresný súd Košice II ako súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zamietol žalobu žalobkyne, ktorou sa domáhala od žalovaného zaplatenia sumy 7.150 eur a náhrady trov konania titulom vyplatenia nájomných priestorov baru Wizard v obci U. č. XX na základe zmluvy zo dňa 3.5.2012. Žalobkyňa súdu predložila zmluvu o odstúpení priestorov zo dňa 3.5.2012, podpísanú ňou a U. W., konateľom firmy GRADEX trade s.r.o., v zmysle ktorej odstúpila k 1.5.2012 priestory denného baru Wizard v obci U. č. XX a ktorou sa dohodli na finančnom vysporiadaní ku dňu 14.5.2012 v celkovej sume 7.150 eur. V priebehu konania upresnila žalobkyňa osobu žalovaného ako fyzickú osobu, a to U. W., z dôvodu, že spoločnosť Gradex sa nenachádza na pôvodnej adrese. Súd v konaní vypočul i žalovaného, z výpovede ktorého vyplynulo, že skutočne ako štatutárny zástupca spoločnosti Gradex s.r.o. so sídlom v Košiciach uzatvoril so so žalobkyňou predmetnú zmluvu o odstúpení priestorov baru v Obci U., pričom tieto priestory sú majetkom obce a zmluva o nájme nebytových priestorov bola následne uzavretá medzi spoločnosťou GRADEX s.r.o. a obcou, t.j. vlastníkom nebytových priestorov. Zmluva uzavretá medzi žalobkyňou a žalovaným ako štatutárnym zástupcom spoločnosti GRADEX sa týkala odstúpenia priestorov a náhrady za tovar, ktorý bol v bare. Namietal podpísanie zmluvy, ktorú predložila žalobkyňa s tým, že on podpisoval zmluvu inú, na základe ktorej sa zaviazal nahradiť jej odstupné 4.274,80 eura, pričom tvrdil, že sumu už na uhradil, o čom predložil súdu dôkazy. Potvrdil, že zmluvu o odstúpení baru uzatváral za spoločnosť Gradex s.r.o. len ako konateľ tejto spoločnosti a nie ako fyzická osoba.

2. Súd prvej inštancie vec právne posúdil v zmysle ust. § 106 Obchodného zákonníka a argumentoval, že žalovaný, ako vyplynulo z dokazovania, ako fyzická osoba je zároveň spoločníkom spoločnosti Gradex trade s.r.o., Alejova 5, Košice, a preto v zmysle aplikovaného zákonného ustanovenia by zodpovedal za záväzky spoločnosti do výšky nesplateného vkladu. Zároveň však z výpisu z obchodného registra vyplýva, že základné imanie vo výške 7.000 eur bolo splatené v celom rozsahu, a preto žalovaný ako fyzická osoba a spoločník spoločnosti GRADEX trade s.r.o. Košice nezodpovedá za záväzky spoločnosti. Žalobkyňa mala uzatvorenú zmluvu o odstúpení nebytových priestorov so spoločnosťou GRADEX trade s.r.o., preto dospel súd prvej inštancie k záveru, že žalovaný U. W. ako fyzická osoba nie je pasívne legitimovaný v spore , v dôsledku čoho žalobu žalobkyne ako nedôvodnú v celom rozsahu zamietol. O trovách konania rozhodol súd podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a účastníkom náhradu trov konania nepriznal, keďže žalobkyňa nebola v konaní úspešná a žalovanému, ktorý v konaní úspech mal, žiadne trovy konania nevznikli.

3. V zákonnej lehote proti rozsudku podala odvolanie žalobkyňa, ktorá namietala, že súd rozhodol po neúplnom zistení skutkového stavu, že nevykonal potrebné dôkazy na zistenie rozhodujúcich skutočností, neskúmal pravosť dokladov, ani pravosť a grafologický podpis fiktívnej, resp. nepredloženej zmluvy pánom Jozefom W.. U. W., či už ako fyzická osoba alebo spoločník spoločnosti GRADEX trade s.r.o. žiadnu sumu za prevzatie priestorov baru Wizard v obci U. jej neuhradil, a preto trvá v celom rozsahu na pôvodne podanej žalobe.

4. V priebehu konania žalovaný sa zdržiava na neznámom mieste, preto mu bola pre konanie ustanovená opatrovníčka. Tak zo strany opatrovníčky žalovaného, ani zo strany žalovaného vyjadrenie k odvolaniu podané nebolo.

5. Žalobkyňa podávala odvolanie v čase účinnosti zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (O.s.p) účinného do 30.6.2016 a krajský súd vec prejednával v čase účinnosti zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP), účinného od 1.7.2016.

6. Podľa § 470 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z.z. CSP ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté pred dňom nadobudnutia jeho účinnosti. Podľa ods. 2 veta prvá tohto ustanovenia právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona zostávajú zachované.

7. Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd prejednal odvolanie žalobkyne ako podané včas a oprávnenou osobou bez nariadenia pojednávania v zmysle § 385 ods. 1 CSP. Preskúmal napadnutý výrok rozsudku, aj konanie, ktoré mu predchádzalo v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 379 a 380 ods. 1,2 CSP a z hľadísk uplatnených odvolacích dôvodov a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

8. Ako vyplýva z obsahu odvolania žalobkyňa použila odvolacie dôvody podľa ust. § 205 ods. 2 písm. d/, f/ O.s.p. platného a účinného v čase podania odvolania, pričom za súčasnej platnej právnej úpravy ide o odvolací dôvod uvedený v § 365 ods. 1 písm. f/ a písm. h/ CSP. Odvolací dôvod podľa § 365 ods. 1 písm. h/ CSP je v praxi vykladaný tak, že právnym posúdením je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení súd vyvodzuje právne závery a aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav. O omyl v aplikácii práva ide vtedy, ak súd použil právny predpis iný, než ktorý použiť mal, alebo ak síce použil správny právny predpis, ale nesprávne ho na daný prípad interpretoval. Podstata odvolacieho dôvodu podľa § 365 ods. 1 písm. f/ O.s.p. spočíva predovšetkým v nesprávnom postupe súdu prvého stupňa pri hodnotení výsledkov dokazovania. Dôsledkom je to, že súd berie do úvahy skutočnosti, ktoré z dôkazov nevyplynuli alebo neboli účastníkmi prednesené, prípadne neprihliada na skutočnosti, ktoré boli preukázané, či vyplynuli z prednesov účastníkov. Nesprávne skutkové zistenia môžu byť aj výsledkom logických rozporov pri hodnotení dôkazov s osobitným zreteľom na závažnosť, zákonnosť a pravdivosť získaných poznatkov.

9. V prejednávanej veci odvolací súd dospel k záveru, že rozhodnutiu súdu prvej inštancie nemožno vytknúť, že by vzal do úvahy skutočnosti, ktoré z vykonaných dôkazov alebo z prednesov účastníkov nevyplynuli alebo nevyšli za konania najavo a tiež nebolo zistené, že by na zistený skutkový stav súd prvej inštancie aplikoval nesprávne zákonné ustanovenie alebo, že by použité zákonné ustanovenie nesprávne vyložil. Súd vykonal dokazovanie v dostatočnom rozsahu, vykonané dôkazy hodnotil v súlade so zákonom a z týchto dôkazov dospel k správnym skutkovým zisteniam, na ktorých založil aj svoje rozhodnutie a zo zisteného stavu vyvodil aj správny právny záver.

10. Podľa § 387 ods. 1 CSP odvolací súd rozhodnutie súdu prvej inštancie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 ustanovenia ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody. 11. Odvolací súd sa stotožňuje s dôvodmi napadnutého rozhodnutia a žalobkyňa ani v odvolaní nevzniesla také námietky, ktoré by spochybňovali vecnú správnosť napadnutého rozhodnutia. V prvom rade je neopodstatnená námietka žalobkyňa prednesená v odvolaní, že súd nevykonal dokazovanie na pravosť dokladov a grafologické posúdenie podpisu fiktívnej, resp. nepredloženej zmluvy pánom Jozefom W.. Z odôvodnenia rozsudku prvej inštancie jednoznačne vyplýva, že tvrdenie žalovaného, že zmluvu, ktorú predložila žalobkyňa v konaní nepodpísal, považoval za účelové, preto je požiadavka ďalšieho dokazovania v súvislosti so skúmaním pravosti dokladov zo strany žalobkyne neopodstatnená. Tiež nie sú opodstatnené ďalšie výhrady v súvislosti s nedostatočne zisteným skutkovým stavom vzhľadom k tomu, že k zamietnutiu žaloby došlo z dôvodu, že U. W. ako fyzická osoba nie je pasívne legitimovaný v spore, keďže žalobkyňa uzatvárala zmluvu o odstúpení nebytových priestorov zo spoločnosťou Gradex trade s.r.o. a nie s U. W. ako fyzickou osobou. Túto skutočnosť súd prvej inštancie v odôvodnení napadnutého rozsudku náležite odôvodnil.

12. Podľa právnej teórie vecná legitimácia je teoretická konštrukcia, ktorá vo vzťahu k účastníkom konania (sporovým stranám) vyjadruje stav vyplývajúci z hmotného a niekedy aj z procesného práva, ktorý v konečnom dôsledku vedie k úspechu alebo k neúspechu v konaní. Sporová strana, ktorá je nositeľom tvrdeného hmotného práva alebo oprávnenia, ak je žalobcom, má aktívnu vecnú legitimáciu. Sporová strana, ktorá je nositeľom hmotnoprávnej povinnosti (záväzku) má pasívnu vecnú legitimáciu. Vecná legitimácia sa na začiatku konania tvrdí. Ak súd vyhovie žalobe len vtedy, ak žalobca žaluje osobu, ktorá je nositeľom hmotnoprávnej povinnosti, ak sa to v konaní nedokáže, súd žalobu zamietne so záverom o nedostatku vecnej pasívnej legitimácie žalovaného (Ján Mazák a kolektív Základy občianskeho procesného práva, 4.vydanie vydavateľstva iura edition, rok 2009). Aj odvolací súd je toho názoru, že žalovaný ako fyzická osoba nie je vecne pasívne v spore legitimovaný.

13. Vzhľadom na zamietnutie žaloby z dôvodu nedostatku vecnej pasívnej legitimácie nie je právne relevantná ani námietka žalobkyne v odvolaní, že nie je pravdivé tvrdenie žalovaného o tom, že by jej bola z titulu zmluvy o odstúpení nebytových priestorov uhradená ním nejaká čiastka.

14. Zo všetkých uvedených dôvodov sú odvolacie námietky žalobkyne nedôvodné a nespôsobilé spochybniť vecnú správnosť napadnutého rozsudku a z toho dôvodu v zmysle ust. § 387 CSP napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie, vrátane výroku o trovách prvostupňového konania ako vecne správny potvrdil.

15. O nároku na náhradu trov odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa § 396 ods. 1 v spojení s § 255 ods. 1 CSP, pričom žalobkyňa bola v odvolacom konaní neúspešná a úspešnému žalovanému trovy odvolacieho konania nevznikli.

16. Rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Košiciach pomerov hlasov 3:0 (§ 393 ods. 2 CSP).

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP). Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 CSP). Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 CSP). Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n) (§ 421 ods. 2 CSP). Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b). Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde prvej inštancie (§ 422 ods. 1,2 CSP). Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 CSP). Dovolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 424 CSP). Dovolanie môže podať intervenient, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné spoločenstvo podľa § 77 (§ 425 CSP). Prokurátor môže podať dovolanie, ak sa konanie začalo jeho žalobou alebo ak do konania vstúpil (§ 426 CSP). Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde (§ 427 ods. 1,2 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP). Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže dovolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie dovolania (§ 430 CSP).