KSKE/2Co/148/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/148/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7213227030 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 12. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboš Kunay ECLI: ECLI:SK:KSKE:2016:7213227030.2ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľuboša Kunaya a členiek senátu JUDr. Anny Slovinskej a JUDr. Andrey Galdunovej v spore žalobcu Home Credit Slovakia, a.s., Piešťany, Teplická 7434/147, IČO: 36 234 176, proti žalovanej U. E., Z.. X.XX.XXXX, bytom Košice, Hronská 9, zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. Peter Rybár, s.r.o. Košice, Kuzmányho 29, IČO: 47 234 466, o zaplatenie 7.704,73 € s prísl., o odvolaní žalovanej proti rozsudku 21C/130/2014-107 z 2.2.2016 v znení opravného uznesenia 21C/130/2014-120 z 8.2.2016 Okresného súdu Košice II

rozhodol:

P o t v r d z u j e rozsudok v znení opravného uznesenia v napadnutom výroku o lehote splatnosti, t.j. pokiaľ ním bola žalovanej uložená povinnosť zaplatiť žalobcovi prisúdenú sumu 4.708,80 € s prísl. v pravidelných mesačných splátkach po 100 €.

Stranám nepriznáva nárok na náhradu trov odvolacieho konania.

odôvodnenie:

1. Súd prvej inštancie rozsudkom zaviazal žalovanú zaplatiť žalobcovi sumu 4.708,80 € spolu s úrokmi z omeškania vo výške 0,025% denne z dlžnej sumy odo dňa 19.9.2013 až do zaplatenia, to všetko v pravidelných mesačných splátkach po 100 € splatných vždy k 15. dňu v bežnom mesiaci tak, že omeškanie s plnením jednej splátky má za následok zročnosť celého plnenia. Určil ďalej neprijateľnosť časti zmluvných podmienok v zmluvnom vzťahu účastníkov, v prevyšujúcej časti žalobu zamietol a tiež rozhodol, že žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Zaviazal teda žalovanú zaplatiť žalobcovi sumu 4.708,80 € s úrokmi z omeškania v mesačných splátkach po 100 €, keď bral do úvahy jej sociálne pomery. Zaoberal sa aj jej návrhom, aby mesačné splátky predstavovali 40 €, avšak vtedy by uspokojovanie pohľadávky žalobcu trvalo viac ako 10 rokov a tak berúc do úvahy aj záujmy druhého účastníka konania, splátky určil vo vyššej čiastke.

2. Opravným uznesením z 8.2.2016 súd prvej inštancie opravil časť výroku rozsudku z 2.2.2016 v časti určenia neplatnosti zmluvných podmienok.

3. Rozsudok v spojení s opravným uznesením v časti určenia výšky mesačných splátok na 100 € napadla včas podaným odvolaním žalovaná, navrhla ho zmeniť a určiť výšku každej mesačnej splátky na 40 €. Poukázala na výšku svojho mesačného príjmu 198 € a svoj zdravotný stav, ktoré jej neumožňujú uhrádzať splátky súdom v stanovenej výške. Takéto vysoké splátky by podľa nej mohli viesť až k faktickej nevykonateľnosti daného rozsudku.

4. Rozsudok v spojení s opravným uznesením vo výroku o povinnosti žalovanej zaplatiť žalobcovi sumu 4.708,80 € s prísl. (okrem zročnosti prisúdenej pohľadávky) nebol odvolaním napadnutý, nadobudol právoplatnosť (§ 206 ods. 1,3 O.s.p.), preto v tomto výroku nebol v odvolacom konaní preskúmavaný. 5. Dňa 1.7.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, ktorý platí aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti (§ 470 ods. 1 CSP).

6. Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd (§ 34 Civilného sporového poriadku, ďalej len „CSP“) prejednal odvolanie bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 385 CSP) v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 379, § 380 CSP a dospel k záveru, že odvolanie podané žalovanou nie je dôvodné, preto potvrdil rozsudok vo výroku o zročnosti žalobcovi prisúdenej pohľadávky 7.704,73 € istiny s prísl. v lehote súdom určenej, ako vecne správny.

7. Podľa § 160 ods. 1 O.s.p. ak súd uložil v rozsudku povinnosť, je potrebné ju splniť do troch dní od právoplatnosti rozsudku; súd môže určiť dlhšiu lehotu. Súd môže určiť, že peňažné plnenie sa môže vykonať aj v splátkach, ktorých výšku a podmienky zročnosti určí, a to aj tak, že omeškanie s plnením jednej splátky má za následok zročnosť celého plnenia.

8. Z cit. ust. vyplýva, že ak súd uložil v rozsudku povinnosť, treba ju splniť v lehote do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Súd môže určiť dlhšiu lehotu na splnenie povinnosti alebo stanoviť, že peňažné plnenie sa môže vykonať v splátkach, ktorých výšku a podmienky splatnosti určí v rozhodnutí. Hľadiskami pre úvahu súdu, či má žalovanému, ktorému určil platobnú povinnosť, priznať výhodu splátok, sú najmä výška priznaného plnenia, platobná schopnosť a osobné pomery žalovaného i v konaní ním prejavená snaha splniť záväzok, ako aj skutočnosť, či povolením splátok nebude žalobca výrazne poškodený. Podľa ustálenej súdnej praxe stanovenie dlhšej lehoty na plnenie alebo povolenie splátok nie je závislé od návrhu účastníka, ale súd je oprávnený sám zvážiť, či je povolenie tejto výhody vhodné so zreteľom na sociálne pomery toho, komu sa povinnosť plnenia ukladá, na výšku prisudzovanej sumy alebo na iné okolnosti prípadu.

9. Súd prvej inštancie o splatnosti žalobcovi prisúdenej pohľadávky rozhodol v súlade s citovaným ustanovením § 160 ods. 1 O.s.p. účinného do 30.6.2016, t.j. v čase rozhodnutia súdu, pokiaľ uložil žalovanej povinnosť zaplatiť dlžnú sumu 4.708,80 € istiny s prísl. v splátkach po 100 € mesačne. Pri určení výšky mesačnej splátky, (ktorá jedine z pohľadu žalovanej bola sporná a mohla tak byť predmetom odvolacieho prieskumu), rešpektoval súd prvej inštancie všetky relevantné kritéria. Ak by bol akceptovaný návrh žalovanej a splátky stanovené na 40 €, nepochybne by sa predĺžil termín celkového uspokojenia oprávneného (na viac ako 10 rokov), evidentne by sa poprel účel súdneho konania (ktorým je splnenie dlhu) a v konečnom dôsledku by sa nárastom úrokov z omeškania neprimerane zaťažila aj samotná žalovaná.

10. Odvolanie žalovanej tak nie je dôvodné a spôsobilé spochybniť vecnú správnosť rozsudku v časti uloženej povinnosti žalovanej splniť dlžnú sumu v mesačných splátkach po 100 €, preto z uvedených dôvodov odvolací súd podľa § 387 ods. 1,2 CSP potvrdil rozsudok v znení opravného uznesenia v napadnutom výroku ako vecne správny.

11. O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 255 ods. 1 v spojení s § 378 ods. 1 CSP.

12. V odvolacom konaní žalovaná nemala úspech a žalobcovi trovy nevznikli.

13. Rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3 : 0 (§ 393 ods. 2 CSP).

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné. Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP). Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 CSP). Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 CSP). Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n) (§ 421 ods. 2 CSP). Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b). Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde prvej inštancie (§ 422 ods. 1,2 CSP). Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 CSP). Dovolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 424 CSP). Dovolanie môže podať intervenient, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné spoločenstvo podľa § 77 (§ 425 CSP). Prokurátor môže podať dovolanie, ak sa konanie začalo jeho žalobou alebo ak do konania vstúpil (§ 426 CSP). Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde (§ 427 ods. 1,2 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP). Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže dovolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie dovolania (§ 430 CSP).