KSKE/1Co/712/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/712/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7614210529 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 12. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Cakoci ECLI: ECLI:SK:KSKE:2016:7614210529.1Uznesenie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Cakociho a sudcov JUDr. Petra Tutka a JUDr. Adriany Murínovej, v právnej veci UK Profit, spol. s r.o. so sídlom v Nitre, Hornočermánska 797/59, IČO: XX XXX XXX, zastúpeného JUDr. Ivanou Zmekovej, advokátkou Advokátskej kancelárie so sídlom v Bratislave, Zámocká 18, proti žalovanej M. A., G.. X.X.XXXX, K. Z. A. G. Z., V. Č.. X, o zaplatenie 942,85 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 28.9.2015 č.k. 8C 215/2014-62 jednohlasne takto

rozhodol:

M e n í rozsudok vo výroku o trovách konania tak, že žalovaná je povinná nahradiť žalobcovi trovy konania v sume 56,50 eur do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Stranám sporu n e p r i z n á v a náhradu trov odvolacieho konania.

odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zaviazal žalovanú zaplatiť žalobcovi istinu vo výške 942,85 eur spolu s príslušenstvom vo výške 167,04 eur a úrokmi z omeškania vo výške 5,5 % ročne zo sumy 942,82 eur od 28.9.2013 do zaplatenia, to všetko v mesačných splátkach po 15,-eur počínajúc právoplatnosťou rozsudku, splatných vždy posledného dňa toho ktorého mesiaca pod následkom straty výhod splátok. Žalobcovi náhradu trov konania nepriznal

Týmto rozsudkom súd prvej inštancie v celom rozsahu vyhovel nároku žalobcu, ktorého sa voči žalovanej domáhal na základe tvrdenia, že jeho právny predchodca Slovenská sporiteľňa a.s. uzavrela so žalovanou Zmluvu o bežnom účte v rámci ktorej jej bolo poskytnuté aj povolenie prečerpania. Žalovaná však nedodržala dohodnuté zmluvné podmienky a to prekročením rámca povoleného prečerpania.

Rozsudok odôvodnil súd prvej inštancie tým, že vykonaným dokazovaním dôkazmi predloženými žalobcom mal za preukázané, že nárok žalobcu je v celom rozsahu opodstatnený. Nárok žalobcu kvalifikoval ako nárok vyplývajúci zo zmluvy o bežnom účte a to podľa ustanovení Obchodného zákonníka s prihliadnutím na charakter postavenia žalovanej ako spotrebiteľa. Mal za to, že žalobca v konaní preukázal, že žalovaná sa vo vzťahu k nemu dostala do omeškania dňom nasledujúcim po účinnosti zmluvy o postúpení pohľadávok, teda odo dňa 28.9.2013.

Rozhodnutie o trovách konania súd prvej inštancie založil na ust. § 150 ods. 1 O.s.p. keďže dospel k záveru, že napriek tomu, že sú splnené podmienky pre priznanie náhrady trov konania žalobcovi, ktorý si uplatnil trovy konania pozostávajúce zo súdneho poplatku vo výške 56,50 eur a trov právneho zastúpenia vo výške 142,78 eur, prihliadnuc na dôvody hodné osobitného zreteľa, ktoré videl v osobných, majetkových a zárobkových pomeroch žalovanej, voči ktorej je vedené množstvo exekúcií žije iba z dôchodku, má vážne zdravotné problémy a z tohto dôvodu žalobcovi vo vzťahu k nej náhradu trov konania nepriznal. Poukázal na správanie sa žalovanej, ktorá nárok žalobcu uznala a bola ochotná ho uhradiť. Zároveň mal za to, že v prípade žalobcu nedôjde k výraznejšiemu poškodeniu jeho práv s poukazom na to, že tento si uplatňuje viaceré obdobné nároky aj na rovnakom súde.

Proti rozsudku podal včas odvolanie žalobca. Tento žiadal napadnutý rozsudok zmeniť vo výroku o trovách konania a žalovanú zaviazať k ich náhrade v ním uplatnenej výške a to tak z titulu zaplateného súdneho poplatku, ako aj z titulu trov právneho zastúpenia a to za 2 úkony právnej služby. Zároveň si uplatnil aj náhradu trov odvolacieho konania. V odvolaní uviedol, že sa nestotožňuje so záverom súdu prvej inštancie, že v konaní boli preukázané dôvody hodné osobitného zreteľa, ktoré by odôvodňovali nepriznanie trov konania úspešnému žalobcovi. Má za to, že súd nesprávne posúdil tieto okolností, nakoľko skutočnosť, že žalovaná sa dobrovoľne zadlžila nie je dôvodom na nepriznanie účelne vynaložených nákladov súdneho konania. Má za to, že žalovaná mala vedomosť o tom, že voči žalobcovi má povinnosti vo forme dlhu, ktorý si však napriek opakovaným výzvam nesplnila a dlh nezaplatila. Jej konanie takto priamo viedlo ku začatiu súdneho konania a tým k zvýšeniu nákladov žalobcu na vymoženie predmetnej pohľadávky. Rovnako má za to, že súd už dostatočne zohľadnil pomery žalovanej vo výroku tým, že tejto poskytol možnosť prisúdenú pohľadávku splácať vo veľmi nízkych splátkach. Poukazuje na to, že s konaním mu vznikli preukázateľné náklady, ktoré si uplatnil ako trovy konania. Za nesprávny považuje záver súdu o tom, že v jeho prípade nedôjde k výraznému poškodeniu práv s poukazom na to, že si uplatňuje obdobné nároky a na súde iba prispôsobuje skutočnosti tak, aby mu zapadli do konečného rozhodnutia. Má za to, že táto skutočnosť nemôže byť dôvodom na nepriznanie trov konania v konkrétnej veci, keďže jednotlivé prípady spolu nesúvisia a s každým z nich sú osobitné a špecifické náklady.

Žalovaná sa k odvolaniu žalobcu nevyjadrila.

Dňa 1.7.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (skr. CSP). Podľa prechodných ustanovení tohto zákona uvedených v § 470 ods. 1 ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti.

Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona zostávajú zachované.

Odvolací súd preskúmal rozsudok súdu prvej inštancie podľa § 380 C.s.p. v rozsahu žalobcom uvedených odvolacích námietok a na základe toho dospel k záveru, že odvolanie žalobcu je sčasti dôvodné. Súd prvej inštancie postupoval zákonným spôsobom, ak pri rozhodovaní o náhrade trov konania prihliadol na úpravu § 150 ods. 1 O.s.p.. Toto zákonné ustanovenie však aplikoval na skutkový stav správne iba čiastočne.

Správne súd prvej inštancie v dôvodoch svojho rozsudku konštatoval, že aplikácia ust. § 150 ods. 1 O.s.p. prichádza do úvahy v prípadoch, keď sú inak naplnené všetky predpoklady na priznanie náhrady trov konania, avšak súd dospeje k záveru, že sú tu dôvody zvláštneho zreteľa, pre ktoré náhradu trov celkom alebo sčasti neprizná. Ide o výnimočný prípad, ktorý súd musí v rozhodnutí odôvodniť a jeho výnimočnosť môže spočívať v okolnostiach danej veci, ako aj v okolnostiach na strane účastníkov konania. Pri posudzovaní okolností hodných osobitného zreteľa je treba prihliadnuť na osobné, majetkové, zárobkové a iné pomery všetkých účastníkov konania a všímať si aj okolností, ktoré viedli účastníkov k uplatneniu práva na súde a ich postoja v konaní.

Žalovaná počas konania nárok žalobcu uznala celý tak do základu, ako aj do výšky a skutočnosť, že tento žalovanému dobrovoľne neuhradila odôvodňovala svojimi mimoriadne nepriaznivými pomermi spočívajúcimi v jej nepriaznivom zdravotnom stave, keďže je po operácii hlasiviek, má astmu a krčové žily. Pre nedostatok finančných prostriedkov však si nemôže dovoliť kupovať potrebné lieky. Svoje nepriaznivé majetkové a bytové pomery zdôvodňovala tým, že kvôli dlhom jej bol zexekuovaný byt. Má aj ďalšie dlhy voči Slovenskej sporiteľni. Má nedoplatky na elektrine, ktoré sú jej zrážané z invalidného dôchodku vo výške 407,-eur. Celková výška mesačných zrážok predstavuje sumu 205,-eur. Pri jej životných nákladoch teda nebola spôsobilá nárok žalobcu uhradiť. Takto tvrdené skutočnosti žalobkyňou neboli žalobcom spochybňované a odvolací súd sa zhoduje so záverom súdu prvej inštancie v tom, že tieto skutočnosti predstavujú dôvody hodné osobitného zreteľa spočívajúce v okolnostiach na strane žalovanej. Nepriaznivý zdravotný stav a zexekuovanie bytu pre dlhy bez ďalšieho nemožno vyhodnotiť so záverom, že žalovaná sa zadlžila dobrovoľne. Tieto okolnosti na jej strane teda odôvodňujú aplikáciu mimoriadneho ust. § 150 ods. 1 O.s.p.. Na druhej strane však bolo povinnosťou súdu prvej inštancie prihliadnuť aj na skutočnosť, že žalobcovi popri trovách jeho právneho zastúpenia advokátom v konaní vznikli aj trovy v súvislosti so zaplatením súdneho poplatku za návrh vo výške 56,50 eur, ktorých výšku tento nemohol ovplyvniť a odvolací súd má za to, že za takejto situácie nemožno voči žalobcovi spravodlivo požadovať, aby si napriek úspechu v konaní znášal aj takto vynaložené trovy konania. Odvolací súd preto zmenil rozsudok súdu prvej inštancie vo výroku o trovách konania podľa § 388 C.s.p. a tieto žalobcovi priznal vo výške 56,50 eur z titulu zaplateného súdneho poplatku. V prevyšujúcej časti považuje rozhodnutie o nepriznaní ďalších trov konania žalobcovi za správne vrátane správnych dôvodov s ktorými sa v celom rozsahu stotožňuje.

Náhrada trov odvolacieho konania sa zakladá na ust. § 396 ods. 1 v spojení s § 255 ods. 2 C.s.p.. Obidve procesné strany mali v odvolacom konaní čiastočný úspech, preto odvolací súd stranám sporu nepriznal náhradu trov odvolacieho konania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.