KSKE/1Co/678/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/678/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7114211596 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 08. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Cakoci ECLI: ECLI:SK:KSKE:2016:7114211596.1Uznesenie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Cakociho a sudcov JUDr. Adriany Murínovej a JUDr. Petra Tutka v právnej veci žalobcu PROFI CREDIT Slovakia s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, IČO: 35 792 752, zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Andrea Cviková s.r.o., so sídlom v Bratislave, Kubániho č. 16 proti žalovanej L.Í. G., nar. X.XX.XXXX, bytom C., C. X, o zaplatenie 151,14 eur, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice I zo dňa 2.2.2015 č.k. 37C/240/2014-35 jednohlasne takto

rozhodol:

P r i p ú š ť a späťvzatie žaloby, zrušuje rozsudok a konanie zastavuje.

Stranám sporu nepriznáva náhradu trov konania.

odôvodnenie:

1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zamietol žalobu, žalovanej nepriznal náhradu trov konania. Rozsudok odôvodnil súd prvej inštancie tým, že na základe vykonaného dokazovania mal za preukázané, že žalobca uzatvoril so žalovanou zmluvu dňa 14.11.2006 o revolvingovom úvere, na základe ktorej žalobca poskytol žalovanej úver vo výške 597,46 eur a tento sa žalovaná zaviazala splácať spolu s úrokom v 36. mesačných splátkach po 33,19 eur.2. Z platobnej histórie súd prvej inštancie zistil, že žalovaná sa pri splátke č. 38, 39, 40 dostala do omeškania o viac ako 3 mesiace. Žalobca si následne dňa 16.5.2010 uplatnil právo na okamžité zosplatnenie úveru. Obsah zmluvy súd prvej inštancie vyhodnotil ako zmluvu o spotrebiteľskom úvere a preto na uvedený vzťah aplikoval ustanovenia zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch, ako aj ust. § 52 ods. 3 a 4 Občianskeho zákonníka. S poukazom na povinnosť vyplývajúcu mu z ust. § 5b zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení účinnom od 1.5.2014 prihliadol na premlčanie nároku, ktoré mu bránilo v možnosti priznať žalobcovi plnenie. Vyvodil záver o tom, že nárok žalobcu je premlčaný. Rozhodnutie o trovách konania účastníkov založil na ust. § 142 ods. 1 O.s.p.3. V lehote na podania odvolania žalobca písomným podaním doručeným súdu prvej inštancie dňa 2.4.2015 súdu oznámil, že svoju žalobu berie v celom rozsahu späť a žiada konanie vo veci zastaviť. 4. Odvolací súd písomným podaním zo dňa 22.6.2016 vyzval žalovanú na vyjadrenie k späťvzatiu žaloby s tým, že vo výzve uviedol doložku, že pokiaľ sa žalovaná v lehote 10 dní od doručenia výzvy nevyjadrí, bude súd predpokladať, že so späťvzatím súhlasia. Žalovaná sa k späťvzatiu žaloby nevyjadrila.5. Podľa ust. § 370 ods. 1 Civilného sporového poriadku (CSP), ak je žaloba vzatá späť po rozhodnutí súdu prvej inštancie, ale skôr ako rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia.6. Podľa ods. 2 súd späťvzatie žaloby nepripustí, ak s tým protistrana z vážnych dôvodov nesúhlasí. Ak späťvzatie žaloby pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvej inštancie a konanie zastaví.7. Keďže žalobca zobral žalobu späť po rozhodnutí súdu prvej inštancie a to skôr, ako rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, neostávalo odvolaciemu súdu iné ako v súlade s cit. zák. ustanovením pripustiť späťvzatie žaloby, rozsudok súdu prvej inštancie zrušiť a konanie vo veci zastaviť.8. Rozhodnutie o trovách konania medzi účastníkmi odvolací súd založil na ust. § 256 ods. 1 CSP majúc za to, že žalobca späťvzatím žaloby zavinil zastavenie konania, preto mu náhrada trov konania nepatrí a žalovanej ako protistrane trovy konania nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.