KSKE/1Co/561/2013


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/561/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811206229 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 03. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Tutko ECLI: ECLI:SK:KSKE:2014:7811206229.4Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcov 1. L. H., bytom v Č. A. Č.. XX, 2. Z. M., bytom v Č. A. Č.. XX, 3. R. T., bytom v Č. A. Č.. XXX, 4. E. H., bytom v Č. A. Č.. XXX, 5. D. H., bytom v Č. A. Č.. XXX, 6. R. Q., bytom v Č. A. Č.. XX, 7. R. J., bytom v Č. A. Č.. XXX, proti žalovanému A. Č. A., pozemkové spoločenstvo so sídlom v Č. A., o zrušenie predbežného opatrenia, o odvolaní žalobcov proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 14.10.2013 č.k. 5C 88/2011-236 takto

rozhodol:

Potvrdzuje uznesenie.

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zrušil predbežné opatrenie nariadené uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dňa 23.4.2012 č.k. 1Co 82/2012-110.

Uznesenie odôvodnil tým, že Krajský súd v Košiciach hore uvedeným uznesením uložil H.. R. Š., R. T., C. Š., Q. T., R. Z., D. Z., O.. T. Q. zdržať sa konania v mene lesov Č. A., pozemkové spoločenstvo vo vzťahu k tretím osobám až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej.

Dňa 21.6.2013 sa uskutočnilo valné zhromaždenie žalovaného, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou, na ktorom valné zhromaždenie žalovaného zvolilo za predsedu pozemkového spoločenstva O.. A. H., za zástupcu predsedu pozemkového spoločenstva D. T.. Za ostatných členov výboru pozemkového spoločenstva boli zvolení D. T., C. B. I. E. Q.. Na základe uvedeného boli do registra pozemkových spoločenstiev zapísaní ako predseda spoločenstva O.. A. H. a jeho zástupca D. T. a ostatní novozvolení členovia výboru. Súd po oboznámení sa s predloženým výpisom z registra pozemkových spoločenstiev a notárskou zápisnicou zo dňa 25.6.2013 a na základe uvedených zistení postupom podľa § 77 ods. 2 O.s.p. predbežné opatrenie zrušil, pretože mal za to, že pominuli dôvody, pre ktoré bolo nariadené.

Proti tomuto uzneseniu podali včas odvolanie žalobcovia. Žiadali, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil. V odvolaní uviedli, že žalobcovia nepodali súdu žiadnu „žalobu“, ktorou by žiadali zrušiť označené predbežné opatrenie. Nepodali teda návrh o ktorom súd napadnutým uznesením rozhodol. Podľa judikátu R 62/2013 ak súd nedoručil návrh na zrušenie predbežného opatrenia na vyjadrenie všetkým účastníkom konania podľa § 114 ods. 2 odňal im možnosť konať pred súdom v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p.. Ak existuje v konaní podanie, ktorým sa akýkoľvek účastník domáha zrušenie predbežného opatrenia, súd ho nedoručil ostatným účastníkom konania a tým im odňal možnosť konať pred súdom. Rozhodnutiu chýba akékoľvek odôvodnenie z ktorého by bol zrejmý právny názor a skutkové závery súdu prvého stupňa. Súd prvého stupňa nedoručil napadnuté uznesenie ich právnej zástupkyni, čím nemohlo dôjsť ani k tomu, že by sa stalo vykonateľným. Rovnako nedoručil ich právnej zástupkyni podanie (ak také existuje), ktorým sa oprávnený účastník domáhal zrušenia nariadeného predbežného opatrenia. Žalovaný vo svojom písomnom vyjadrení k podanému odvolaniu navrhol, aby odvolací súd napadnuté uznesenie ako vecne správne potvrdil.

Na základe podaného odvolania odvolací súd preskúmal napadnuté uznesenie a konanie mu predchádzajúce podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania postupom podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie žalobcov nie je dôvodné.

Odvolací súd je v prejednávanej veci toho názoru, že súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav veci ak dospel k záveru, že pominuli dôvody pre ktoré bolo nariadené predbežné opatrenie Krajským súdom v Košiciach, ktorý následne aj správne právne posúdil, ak uvedené predbežné opatrenie zrušil. Ani počas odvolacieho konania nedošlo k zmene skutkového ani právneho stavu, preto odvolací súd napadnuté uznesenie podľa § 219 O.s.p. ako vecne správne potvrdil.

K odvolaniu žalobcov je potrebné uviesť, že toto nemožno považovať za dôvodné, ak vychádza z názoru, že napadnutému rozhodnutiu chýba akékoľvek odôvodnenie, z ktorého by bol zrejmý právny názor a skutkové závery súdu prvého stupňa a že postupom súdu prvého stupňa im bola odňatá možnosť konať pred súdom.

Podľa § 77 ods. 2 O.s.p. predbežné opatrenie súd zruší, ak pominú dôvody, pre ktoré bolo nariadené.

Z citovaného zákonného ustanovenia § 77 ods. 2 vyplýva, že súd zruší nariadené predbežné opatrenie za predpokladu, ak pominú dôvody, pre ktoré bolo nariadené.

V prejednávanej veci z obsahu spisu vyplýva, že Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 23.4.2012 č.k. 1Co 82/2012-110 nariadil predbežné opatrenie, ktorým uložil H.. R. Š. vtedajšiemu predsedovi žalovaného a ostatným tam uvedeným členom výboru pozemkového spoločenstva zdržať sa konania v mene A. Č. A., pozemkové spoločenstvo vo vzťahu k tretím osobám. Vzhľadom na to, že na valnom zhromaždení žalovaného dňa 21.6.2003 ako správne konštatoval súd prvého stupňa bol zvolený nový predseda pozemkového spoločenstva a zároveň aj členovia výboru, ktorí boli zapísaní do registra pozemkových spoločenstiev treba mať za to, že pominuli dôvody, pre ktoré bolo nariadené predbežné opatrenie. Týmto postupom valného zhromaždenia bola spornosť oprávnenia konať v mene žalovaného vo vzťahu k tretím osobám odstránená. Vzhľadom na to, že na valnom zhromaždení žalovaného došlo k zvoleniu nového predsedu a zároveň aj členov výboru, ktorí boli zapísaní aj do registra pozemkových spoločenstiev, sú podľa názoru odvolacieho súdu splnené podmienky podľa § 77 ods. 2 pre zrušenie nariadeného predbežného opatrenia. Ani z odvolacích dôvodov žalobcov nevyplýva dôvod, pre ktorý by bolo nutné nariadené predbežné opatrenie ponechať v účinnosti, preto správne postupoval súd prvého stupňa, ak nariadené predbežné opatrenie zrušil.

Odvolací súd sa nestotožňuje s názorom žalobcov v odvolaní, že postupom súdu im bola odňatá možnosť konať pred súdom ak im nebolo umožnené súdom prvého stupňa vyjadriť sa k návrhu na zrušenie predbežného opatrenia.

Z obsahu spisu je zrejmé, že žalobcom bol doručený návrh na zrušenie predbežného opatrenia spolu s napadnutým uznesením súdu prvého stupňa a teda žalobcovia mohli k tomuto návrhu zaujať stanovisko v podanom odvolaní. Z odvolania je však zrejmé, že toto svoje právo (vyjadriť sa k podanému návrhu na zrušenie) nevyužili. Nemožno preto dospieť k záveru, že došlo k znemožneniu realizácie práv žalobcov, ktoré im procesné predpisy priznávajú za účelom zabezpečenia spravodlivej ochrany ich práv a právom chránených záujmov. K znemožneniu realizácie ich práv by došlo iba za predpokladu, ak by súd postupoval v rozpore so zákonom (nedoručil im vôbec návrh na zrušenie predbežného opatrenia) a týmto postupom by ich vylúčil z realizácie ich procesných práv. Žalobcovia však mali možnosť sa v podanom odvolaní vyjadriť nielen k samotnému uzneseniu súdu prvého stupňa, ale aj k návrhu na zrušenie predbežného opatrenia.

Dvojinštančnosť nie je všeobecnou zásadou Občianskeho súdneho konania, ale len prejavom úsilia minimalizovať možné pochybenia v rozhodnutí súdov prvého stupňa, ktoré je súčasne opodstatnené za cenu predĺženia konania (o čas odvolacieho konania) a tým spojeného narušenia právnej istoty nastolenej rozhodnutím súdu prvého stupňa a za cenu predraženia konania (o náklady odvolacieho konania). Z uplatnenia dvojinštančnosti v občianskom súdnom konaní nemožno v žiadnom prípade vyvodzovať, že by znamenala určenie akéhosi „poradia“ pri posudzovaní tvrdení a názoru účastníkov súdmi, teda že by sa k ním mohol vysloviť odvolací súd len až potom, ak zaujal k ním už stanovisko súd prvého stupňa. Z uvedeného je teda zrejmé, že k prípadným námietkam vo vzťahu k návrhu na zrušenie predbežného opatrenia môže zaujať stanovisko aj odvolací súd bez toho, aby k ním zaujal stanovisko súd prvého stupňa.

Treba súhlasiť s odvolateľmi v tom, že napadnuté uznesenie nebolo doručené ich právnej zástupkyni ale bolo doručené iba žalobcom a to tak, že žalobcovi Viliamovi Trajbovi bolo doručené dňa 21.10.2013 a ostatným žalobcom dňa 16.10.2013. Ako však vyplýva z obsahu spisu, právna zástupkyňa žalobcov podala odvolanie na poštovú prepravu dňa 30.10. 2013, teda v lehote na podanie odvolania. Za takejto situácie ak nebolo náležite preukázané doručenie rozhodnutia súdu prvého stupňa žalobcom (ich právnej zástupkyni) a títo ho napriek tomu včas napadli odvolaním, pričom mali písomnú podobu rozhodnutia k dispozícii, je nutné na závadu v doručení prihliadať ako na právne nevýznamnú. Vzhľadom na to, že žalobcovia mali doručené písomné vyhotovenie napadnutého uznesenia, proti ktorému podali aj včas odvolanie v odvolacej lehote, samotné nedoručenie rozhodnutia ich právnej zástupkyni je síce vadou avšak ako bolo uvedené právne nevýznamnou.

Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že nie sú dané žalobcami uvádzané odvolacie dôvody, preto odvolacím postupom podľa § 219 O.s.p. napadnuté uznesenie potvrdil.

Uvedené rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.