KSKE/1Co/555/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/555/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7810205806 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 09. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Tutko ECLI: ECLI:SK:KSKE:2016:7810205806.2Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu M.Q. O., K. Z. K., O. Č.. XXX proti žalovanému C. C., K. Z. P., J. Č.. XXX/XX, o zaplatenie 647,60 eura s prísl., o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 21.1.2015 č.k. 10C/24/2011-235 takto

rozhodol:

P o t v r d z u j e uznesenie.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy odvolacieho konania v celom rozsahu.

odôvodnenie:

1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zaviazal žalovaného uhradiť žalobcovi trovy konania v sume 850,- eur a na trovách štátu sumu 91,50 eura, všetko do troch dní od právoplatnosti uznesenia.

2. Uznesenie odôvodnil tým, že rozsudkom zo dňa 3.2.2014 č.k. 10C/24/2011-194 rozhodol o žalobe žalobcu tak, že zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 647,60 eura s prísl. a v prevyšujúcej časti žalobu ohľadom úrokov z omeškania zamietol. Výrok o trovách konania odôvodnil s poukazom na ust. § 142 ods. 3 O.s.p. majúc za to, že žalobca bol v konaní úspešný ohľadom žiadanej istiny v celom rozsahu a neúspešný bol len v časti úrokov z omeškania a preto mu patrí plná náhrada trov, nakoľko jeho neúspech bol len v nepatrnej časti predmetu konania. Priznal preto žalobcovi nárok na náhradu trov konania proti neúspešnému žalovanému pozostávajúcu zo zaplateného súdneho poplatku v sume 38,50 eura, z trov znaleckého dokazovania v sume 150,- eur a trov právneho zastúpenia v sume 661,50 eura. Zároveň vychádzajúc z ust. § 148 ods. 1 O.s.p. zaviazal žalovaného nahradiť aj trovy štátu v sume 91,50 eura.

3. Proti tomuto uzneseniu podal včas odvolanie žalovaný. Žiadal, aby odvolací súd náhradu trov konania žalobcovi nepriznal a vo výroku o trovách konania rozhodnutie zrušil a vec vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie. V odvolaní uviedol, že žiada odvolací súd o aplikáciu ust. §150 ods. 1 O.s.p., pretože sú tu dané dôvody hodné osobitného zreteľa na nepriznanie úspešnému žalobcovi náhradu trov konania. O aplikáciu ust. § 150 ods. 1 O.s.p. žiada z dôvodu, že jeho neúspech v spore, ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol očakávať. Namietal tiež okolnosť, že mu bola uložená povinnosť zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania pozostávajúcu z trov znaleckého dokazovania vo výške 150,- eur. Žalobca tieto trovy platil iba ako preddavok na trovy znaleckého dokazovania, ktorých úhradu mu súd prvej inštancie uložil uznesením. Rovnakú povinnosť uložil súd prvej inštancie aj jemu, avšak proti uzneseniu podal odvolanie, o ktorom do dnešného dňa nebolo právoplatne rozhodnuté. Až do rozhodnutia o odvolaní proti tomuto uzneseniu je podľa jeho názoru napádané rozhodnutie v časti týkajúcej sa náhrady trov znaleckého dokazovania predčasné. Zároveň namietal aj druhý výrok rozhodnutia o trovách štátu, nakoľko ho považuje za predčasný, pretože nie je zrejmé, či žalovaný náhradou trov vo výške 150,- eur žalobcovi a zaplatením vlastného preddavku na trovy znaleckého dokazovania vo výške 150,- eur nezaplatí viac ako boli celé trovy znaleckého dokazovania. 4. Žalobca vo svojom písomnom vyjadrení k podanému odvolaniu navrhol, aby odvolací súd napadnuté uznesenie potvrdil v celom rozsahu, pretože rozhodnutie súdu prvej inštancie považuje za zákonné, vecne správne, dostatočne a presvedčivo odôvodnené.

5. Na základe podaného odvolania odvolací súd preskúmal napadnuté uznesenie a konanie mu predchádzajúce podľa § 379 v spojení s § 380 C.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania postupom podľa § 385 C.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie žalovaného nie je dôvodné.

6. Odvolací súd je v prejednávanej veci toho názoru, že súd prvej inštancie správne zistil skutkový stav veci vo vzťahu k náhrade trov konania, ktorý následne aj správne právne posúdil, ak podľa § 142 ods. 3 O.s.p. zaviazal žalovaného na náhradu trov konania žalobcovi. Ani počas odvolacieho konania nedošlo k zmene skutkového ani právneho stavu, preto odvolací súd na skutkové zistenia a na právne normy, ktoré použil súd prvej inštancie poukazuje a v celom rozsahu sa s nimi stotožňuje.

7. K odvolaniu žalovaného je potrebné uviesť, že toto nemožno považovať za dôvodné, ak vychádza z názoru, že v danom prípade sú dané dôvody pre nepriznanie úspešnému žalobcovi náhradu trov konania podľa § 150 ods. 1 O.s.p..

8. Podľa § 150 ods. 1 O.s.p. ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd výnimočne náhradu trov konania celkom alebo sčasti priznať. Súd prihliadne najmä na okolnosti, či účastník, ktorému sa priznáva náhrada trov konania, uviedol skutočnosti a dôkazy pri prvom úkone, ktorý mu patril; to neplatí, ak účastník konania nemohol tieto skutočnosti a dôkazy uplatniť.

9. V sporovom konaní (ako je tomu v danom prípade) sa povinnosť nahradiť trovy konania spravuje predovšetkým zásadou úspechu vo veci. Len výnimočne nemusí súd úspešnému účastníkovi priznať náhradu trov konania podľa citovaného § 150 O.s.p.. Ide o ustanovenie výnimočné, ktoré má súdu umožniť, aby pri rozhodovaní o náhrade trov konania mohol prihliadnuť k zvláštnostiam jednotlivých konkrétnych prípadov a má slúžiť k odstráneniu neprimeranej tvrdosti. Úvaha o tom, že ide o výnimočný prípad a či sú dané dôvody hodné osobitného zreteľa musí vychádzať z posúdenia všetkých okolností konkrétnej veci. Ust. § 150 ods. 1 O.s.p. preto nemožno vykladať tak, že možno kedykoľvek bez ohľadu na základné zásady rozhodovania o náhrade trov konania nepriznať náhradu trov úspešnému účastníkovi konania, vždy musí ísť o celkom výnimočný prípad, ktorý musí byť v rozhodnutí aj náležite odôvodnený.

10. Žalovaný v odvolaní sa domáhal, resp. navrhol aplikovať ust. § 150 ods. 1 O.s.p. z dôvodu, že „jeho neúspech v spore, ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol očakávať“. Dôvodom pre aplikáciu ust. § 150 ods. 1 O.s.p. je skúmanie podmienok hodných osobitného zreteľa a v prvom rade je potrebné prihliadať k majetkovým, sociálnym, osobným a ďalším pomerom všetkých účastníkov konania a treba zohľadniť aj dopad takéhoto rozhodnutia najmä na majetkové pomery oprávneného účastníka. Samotná skutočnosť, či účastník mohol, resp. nemohol očakávať jeho neúspech v spore nie je okolnosťou významnou pri skúmaní existencie podmienok hodných osobitného zreteľa.

11. Bez právneho významu je aj námietka žalovaného v odvolaní, že mu bola uložená povinnosť zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania pozostávajúcu aj z trov znaleckého dokazovania vo výške 150,- eur, ktoré žalobca tieto zaplatil ako preddavok na trovy znaleckého dokazovania. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením uložil žalovanému zaplatiť náhradu trov konania žalobcovi vrátane preddavku vyplateného žalobcom na náklady znaleckého dokazovania, ktorý žalobca aj uhradil, preto bez právneho významu je tvrdenie žalovaného, že rovnakú povinnosť mal uloženú aj on a o jeho odvolaní doposiaľ súdom nebolo rozhodnuté. Navyše je potrebné povedať, že o jeho odvolaní proti uzneseniu o povinnosti zložiť preddavok bolo odvolacím súdom rozhodnuté.

12. Vzhľadom na uvedené za správny preto treba považovať aj výrok o náhrade trov konania štátu.

13. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že odvolanie žalovaného nie je dôvodné preto odvolací súd postupom podľa § 387 ods. 1 C.s.p. napadnuté uznesenie potvrdil.

14. Výrok o trovách odvolacieho konania vyplýva z ust. § 396 ods. 1 C.s.p.. 15. Uvedené rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie n i e j e prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C.s.p.).

Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 C.s.p.).

Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 C.s.p.).

Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n) (§ 421 ods. 2 C.s.p.).

Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b). Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde prvej inštancie (§ 422 ods. 1,2 C.s.p.).

Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 C.s.p.).

Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde (§ 427 ods. 1,2 C.s.p.).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 C.s.p.).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 C.s.p.).

Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 C.s.p.).

Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže dovolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie dovolania (§ 430 C.s.p.).