KSKE/1Co/40/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/40/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7215236458 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 07. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Adriana Murínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2017:7215236458.1Uznesenie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Adriany Murínovej a sudcov JUDr. Ladislava Cakociho a JUDr. Petra Tutka v spore žalobcu Wüstenrot poisťovňa, a.s., so sídlom v Bratislave, Karadžičova 17, IČO: 31 383 408, zastúpenej Mgr. Miroslavom Vilímom, advokátom, so sídlom v Bratislave, Michalská 9, proti žalovanému R. S. M. D., nar. X.X.XXXX, bývajúcemu v Q., P. XX, o zaplatenie 150,66 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Košice II zo dňa 13. decembra 2016 č.k. 25C/763/2015-40 takto

rozhodol:

P r i p ú š ť a späťvzatie žaloby, zrušuje rozsudok Okresného súdu Košice II zo dňa 13. decembra 2016 č.k. 25C/763/2015-40 a konanie zastavuje.

Stranám sporu n e p r i z n á v a náhradu trov konania.

odôvodnenie:

1.Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom uložil žalovanému povinnosť do troch dní od právoplatnosti rozsudku zaplatiť žalobcovi sumu 150,66 eur spolu s úrokom z omeškania 5,75% zo sumy 150,66 eur od 25.12.2013 do zaplatenia. Zároveň vyslovil, že žalobca má voči žalovanému nárok na náhradu trov konania.

2. V odôvodnení poukázal na argumentáciu žalobcu, že v dôsledku neuhradenia poistného z titulu poistnej zmluvy o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla žalovaným za obdobie od 21.2.2013 do 24.12.2013 došlo dňa 24.12.2013 k zániku poistenia.

3. Pri rozhodovaní vychádzal súd prvej inštancie zo zistenia, že uzavretím poistnej zmluvy č. 610/009111-7 pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zn. Opel Vectra, (rok výroby 1996) vznikol dňa 21.2.2012 medzi stranami sporu poistný vzťah s tým, že začiatok poistenia bol dohodnutý na deň 21.2.2012 na neurčito s tým, že žalovaný je povinný zaplatiť ročné poistné vo výške 179 eur, hradené formou štvrťročných splátok vo výške 44,75 eur. Ďalej súd prvej inštancie zistil, že žalovaný neuhradil poistné za obdobie od 21.2.2013 do 24.12.2013.

4. Po právnom posúdení sporu podľa § 788 ods. 1 až 3, § 790 písm. a), § 796 ods. 1, § 801 ods. 1 a 2, § 803 ods. 1 Občianskeho zákonníka s účinnosťou do 31.12.2015, v znení zákona č. 39/2015 Z.z., § 3 ods. 1, § 9 ods. 4, § 11 ods. 11 zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení zákona č. 520/2011 Z.z. s účinnosťou do 30.6.2012, vychádzajúc zo zistenia, že žalovaný neuhradil poistné za obdobie od 21.2.2013 do 24.12.2013, uzavrel, že dňa 24.12.2013 došlo k zániku poistenia v súlade s § 801 ods. 1 Občianskeho zákonníka, pričom žalobca mal nárok na poistné do konca poistného obdobia, t.j. do dňa 24.12.2013 vo výške 150,66 eur. 5. O príslušenstve priznanej peňažnej pohľadávky rozhodol podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka, § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z. v znení zákona č. 20/2013 Z.z., účinnom od 1.2.2013, § 10c nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z. v znení zákona č. 20/2013 Z.z. tak, že žalovaného na zaplatenie úroku z omeškania 5,75 % ročne z dlžnej sumy 150,66 eur od 25.12.2013 do zaplatenia, keďže diskontná sadzba Európskej centrálnej banky bola k tomuto dňu omeškania 5,75 % (t.j. 0,75 % základná úroková sadzba ECB + 5 percentuálnych bodov).

6. O trovách konania rozhodol podľa § 262 ods. 1 a 2 CSP.

7. Skôr ako uvedený rozsudok nadobudol právoplatnosť, dňa 16.12.2016 žalobca súdu prvej inštancie doručil späťvzatie žaloby, ktorým žalobca zobral svoju žalobu v celom rozsahu späť, žiadal konanie zastaviť a priznať mu náhradu trov konania s odôvodnením, že dňa 23.9.2016 mu žalovaný doručil žiadosť o zmenu k poistnej zmluve č. 610/009111-7 spolu s technickým preukazom o tom, že došlo k zmene držby motorového vozidla ku dňu 11.2.2013, na základe čoho vykonal žalobca prestornovanie poistnej zmluvy ku dňu 11.2.2013 a vzhľadom na túto skutočnosť žalobca dlžné poistné neeviduje, o čom súdu predložil fotokópiu žiadosti o zmenu z 23.9.2016.

8. Proti tomuto podal včas odvolanie žalovaný z dôvodu, že súd prvej inštancie nesprávne zistil skutkový stav, keď nedostatočne nepreskúmal zmluvný vzťah medzi mnou a žalobcom, ktorý v období od 21.2.2013 do 24.12.2013 už neexistoval z dôvodu, že predmetné poistené motorové vozidlo predal, o čom bezodkladne informoval Krajský dopravný inšpektorát v Košiciach a takisto aj žalovaného, ktorý ho následne už nekontaktoval, a preto mal za to, že vec sa uzavrela, o to viac, ako po celý čas trvania poistného vzťahu si svoje zmluvné povinnosti riadne plnil. Žiadal preto zrušiť napadnutý rozsudok a vec vrátiť súdu prvej inštancie na ďalšie konanie.

9. V písomnom vyjadrení doručenom súdu prvej inštancie dňa 24.1.2017 žalovaný vyjadril súhlas so späťvzatím žaloby a zastavením konania s tým, že sa nestotožnil s argumentáciou žalobcu, že zavinil začatie a následné zastavenie konania. V tejto súvislosti mal žalovaný za to, že podanie žaloby bolo dôsledkom administratívnej chyby na strane žalobcu, ktorú on nezapríčinil, keďže po predložení všetkých listín pri zrušení poistenia bol jednoznačne pracovníčkou žalobcu ubezpečený, že zmluvný vzťah bol riadne ukončený, o čom svedčí aj skutočnosť, že v žalobe i pri späťvzatí použil jeho dávno nepoužívanú adresu na ulici E., kde mal kedysi hlásený pobyt. Z týchto dôvodov navrhol zastaviť konanie a stranám sporu nepriznať náhradu trov konania.

10. Dňa 7.2.2017 súd prvej inštancie predložil odvolaciemu súdu vec na rozhodnutie o späťvzatí žaloby žalobcom po vydaní rozhodnutia, ktoré doposiaľ nenadobudlo právoplatnosť.

11. Podľa § 370 ods. 1 CSP ak je žaloba vzatá späť po rozhodnutí súdu prvej inštancie, ale skôr, ako rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia.

12. Podľa § 370 ods. 2 CSP Súd späťvzatie žaloby nepripustí, ak s tým protistrana z vážnych dôvodov nesúhlasí. Ak späťvzatie žaloby pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvej inštancie a konanie zastaví.

13. Odvolací súd (§ 34 CSP) v intenciách citovaných zákonných ustanovení, vzhľadom na účinné späťvzatie žaloby žalobcom, keď síce rozhodol súd prvej inštancie, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd v súlade s účinným dispozitívnym úkonom žalobcu podľa § 370 ods. 1 a 2 CSP pripustil späťvzatie žaloby, napadnutý rozsudok zrušil a konanie vo veci zastavil.

14. Rozhodnutie o trovách konania sa zakladá na ust. § 256 ods. 2 CSP. Odvolací súd má za to, že žalobca späťvzatím žaloby z procesného hľadiska zavinil zastavenie konania a za takejto situácie nemá právo na náhradu trov konania za stavu, ak žalobu podal na súd dňa 10.12.2015, hoci zmluvný vzťah v období od 21.2.2013 do 24.12.2013 už bezpochyby neexistoval. Keďže žalovanému trovy konania nevznikli, odvolací súd nepriznal stranám sporu náhradu trov konania.

15. Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3 : 0 (§ 393 ods. 2 CSP). Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie n i e j e prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP).

Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 CSP).

Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 CSP).

Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n) (§ 421 ods. 2 CSP).

Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b). Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde prvej inštancie (§ 422 ods. 1,2 CSP).

Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 CSP).

Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde (§ 427 ods. 1,2 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).

Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP).

Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže dovolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie dovolania (§ 430 CSP).