KSKE/1Co/209/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/209/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7612221853 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 03. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Tutko ECLI: ECLI:SK:KSKE:2017:7612221853.3Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobkyne M. C., K. Z. I., B. Č.. XXX/X proti žalovanej Rapid life životnej poisťovni a.s. so sídlom v Košiciach, Garbiarska č. 4, zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. Daniel Blyšťán s.r.o. so sídlom v Košiciach, Rastislavova č. 68, o zrušenie rozhodcovského rozsudku, o odvolaní žalovanej proti rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 11.1.2016 č.k. 2C/360/2012-213 takto

rozhodol:

O d m i e t a odvolanie.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a.

odôvodnenie:

1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zrušil rozhodcovský rozsudok Arbitrážneho súdu v Košiciach zo dňa 19.1.2012 č.k. 2C 85/2012 a žalovanú zaviazal nahradiť žalobkyni na trovách konania sumu 513,43 eura a štátu na súdnom poplatku sumu 331,50 eura, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

2. Týmto rozsudkom rozhodol súd prvej inštancie o návrhu žalobkyne na zrušenie hore uvedeného rozhodcovského rozsudku.

3. Proti tomuto rozsudku v zákonnej lehote podala odvolanie žalovaná. V odvolaní uviedla, že rozsudok súdu prvej inštancie napadá v celom rozsahu, t.j. odvoláva sa voči všetkým jeho výrokom, nakoľko napadnutý rozsudok považuje za nesprávny a nezákonný v celom rozsahu. Ďalej uviedla, že rozsudok napadá z dôvodov uvedených v § 205 ods. 2, teda považuje napadnutý rozsudok aj postup súdu, ktorý vydaním napadnutého rozsudku predchádzal, za nesprávne z dôvodov uvedených v § 205 ods. 2 O.s.p.. Domáha sa preto, aby odvolací súd zrušil napadnutý rozsudok, resp. aby rozsudok zmenil tak, že žalobu zamietne. Ďalej uviedla, že chýbajúce náležitosti odvolania doplní po postupe súdu podľa § 209 ods. 1 veta prvá O.s.p.

4. Vzhľadom na to, že odvolanie neobsahuje náležitosti uvedené v ust. § 209 ods. 1 O.s.p. odvolací súd postupom podľa § 211 O.s.p. vyzval žalovanú, aby doplnila chýbajúce náležitosti odvolania v lehote 10 dní a zároveň ju poučil o následkoch neodstránenia vád odvolania.

5. Výzva bola doručená žalovanej dňa 21.2.2017 a preto 10-dňová lehota na odstránenie resp.doplnenia odvolania uplynula 3.3.2017.

6. Podľa § 386 písm. d/ C.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ak nemá náležitosti podľa § 363, ak pre vady odvolania nemôže v odvolacom konaní pokračovať. 7. Vzhľadom na to, že odvolanie podané žalovanou nemá náležitosti požadované ust. § 205 ods. 1,2 resp. náležitosti uvedené v ust. § 363 C.s.p. odvolací súd postupom podľa citovaného ustanovenia § 386 písm. d/ C.s.p. odvolanie žalovanej odmietol, pretože nebolo možné v odvolacom konaní pokračovať.

8. Výrok o trovách odvolacieho konania vyplýva z ust. § 396 ods.1 C.s.p..

9. Uvedené rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie n i e j e prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C.s.p.).

Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 C.s.p.).

Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 C.s.p.).

Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n) (§ 421 ods. 2 C.s.p.).

Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b).

Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde prvej inštancie (§ 422 ods. 1,2 C.s.p.).

Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 C.s.p.).

Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde (§ 427 ods. 1,2 C.s.p.).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 C.s.p.). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 C.s.p.).

Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 C.s.p.).

Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže dovolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie dovolania (§ 430 C.s.p.).