KSKE/17CoE/685/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 17CoE/685/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7797892477 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 03. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Kuruc ECLI: ECLI:SK:KSKE:2017:7797892477.1Uznesenie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Kuruca, členov senátu JUDr. Pavla Naďa a JUDr. Dany Bystrianskej v exekučnej veci oprávneného Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, proti povinnému X. A., nar. XX.XX.XXXX, bytom Q.. A. XXXX/X, X., v konaní vedenom pred súdnym exekútorom JUDr. Jozefom Blaškom, so sídlom Kpt. Nálepku 8, Michalovce pod sp. zn. Ex 1797/1997, o vymoženie 779,32 eur s príslušenstvom, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Michalovce č.k. 10Er/3277/1997-43 zo dňa 22.03.2016, takto

rozhodol:

P r i p ú š ť a, aby do konania na miesto doterajšieho oprávneného Sociálna poisťovňa, so sídlom v Bratislave, pobočka Michalovce, Nám. osloboditeľov 81, Michalovce, IČO: 30 807 484 vstúpila spoločnosť Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005.

P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvej inštancie.

Stranám právo na náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a.

odôvodnenie:

1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením zastavil exekúciu, rozhodol, že o trovách exekúcie bude rozhodnuté samostatným uznesením a návrh na pripustenie zmeny účastníka konania zamietol.

2. V odôvodnení uviedol, že dňa 07.10.1997 bolo vydané poverenie na vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky oprávneného na základe exekučného titulu - rozhodnutia Okresného úradu práce Michalovce, oddelenie Fondu zamestnanosti SR č. 45/96 zo dňa 28.11.1996. Dňa 26.08.2015 bol súdu doručený návrh povinnej na zastavenie exekúcie, v ktorom uviedla, že žiada zastaviť exekúciu, nakoľko právoplatným súdnym rozhodnutím č. 10C/368/98 Okresného súdu Michalovce zo dňa 05.06.1998 bolo rozhodnuté, že všetky pohľadávky zo spoločného podnikania prechádzajú na p. X. A.. K návrhu povinnej sa vyjadril aj oprávnený, ktorý žiadal, aby súd pripustil zmenu účastníka konania na strane povinného tak, že na miesto doterajšieho povinného vstupuje ako povinný X. A., nakoľko na základe rozsudku č. 10C/368/98 jednotlivé dlhy, ako aj pohľadávky zo spoločnej podnikateľskej činnosti účastníkov konania prebral v plnom rozsahu odporca, teda X. A.. Exekučným titulom je rozhodnutie Okresného úradu práce č. 45/96. Súd citoval § 277 ods. 1, 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, § 25 ods. 1, 2 zákona č. 274/1994 Z.z. o Sociálnej poisťovni a uviedol, že keďže uplynula 10 - ročná prekluzívna lehota na vykonanie rozhodnutia, súd exekúciu zastavil. Návrh na zmenu účastníka konania na strane povinného zamietol, nakoľko v danom štádiu konania je bezpredmetné rozhodovať o zmene povinného.

3. Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie právny predchodca oprávneného a žiadal napadnuté uznesenie zrušiť. Namietal, že v danom prípade nedošlo k preklúzii. 4. Podľa § 470 ods. 1 CSP ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti.

5. Ak po začatí konania nastala právna skutočnosť, s ktorou sa spája prevod alebo prechod práv alebo povinností, o ktorých sa koná, môže žalobca navrhnúť, aby do konania na jeho miesto alebo na miesto žalovaného vstúpil ten, na koho boli tieto práva alebo povinnosti prevedené alebo na koho prešli. Súd vyhovie návrhu podľa odseku 1, ak sa preukáže, že po začatí konania došlo k prevodu alebo prechodu práva alebo povinnosti, a ak s tým súhlasí ten, kto má vstúpiť na miesto žalobcu. Právne účinky spojené s podaním žaloby zostávajú zachované. Ten, kto vstupuje do konania, prijíma stav konania ku dňu jeho vstupu (§ 80 ods. 1, 2, 3 CSP).

6. Odvolací súd pri rozhodovaní podľa citovaného zákonného ustanovenia v prípade, že bol podaný návrh na zmenu účastníka na strane žalobcu alebo žalovaného (v predmetnom prípade oprávneného) skúma, či skutočne po začatí konania nastala právna skutočnosť, s ktorou právne predpisy spájajú prevod alebo prechod práv alebo povinnosti, o ktorých sa koná. Ak sú uvedené predpoklady splnené a ten, kto má vstúpiť na miesto žalobcu s tým súhlasí, súd návrhu vyhovie. Súhlas toho, kto má takto vstúpiť na miesto žalovaného, nie je potrebné zisťovať.

7. Z predloženého oznámenia zmeny účastníka konania zo dňa 17.06.2015 vyplýva, že dňa 10.02.2015 došlo k uzatvoreniu zmluvy o postúpení pohľadávok medzi Sociálnou poisťovňou ako postupcom a spoločnosťou Slovenská konsolidačná, a.s. ako postupníkom, na základe ktorej došlo k postúpeniu práv vyplývajúcich z exekučného titulu voči povinnému. Zároveň bol vyslovený súhlas spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so vstupom do konania, čím sú splnené podmienky podľa ustanovenia § 80 ods. 1, 2, 3 CSP.

8. Na základe uvedeného rozhodol odvolací súd o návrhu na zmenu účastníka konania na strane oprávneného tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

9. Krajský súd ako súd odvolací (§ 34 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len "CSP") po zistení, že odvolanie podal oprávnený v zákonnej lehote, preskúmal uznesenie podľa § 379 a § 380 ods. 1 CSP, ako aj konanie mu predchádzajúce, a to bez nariadenia odvolacieho pojednávania a dospel k záveru, že napadnuté uznesenie je potrebné potvrdiť z iných dôvodov.

10. Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že návrhom na vykonanie exekúcie podaným dňa 17.09.1997 súdnemu exekútorovi sa právny predchodca oprávneného domáhal vymoženia svojej pohľadávky vo výške 23.478,- Sk (779,32 eur).

11. Dňa 06.04.2016 bolo súdu prvej inštancie doručené podanie súdneho exekútora spolu s konečným vyúčtovaním exekučného konania, ktorým oznamuje, že exekučné konanie skončilo dňa 21.03.2016 vymožením pohľadávky oprávneného vo výške 779,33 eur, odmeny exekútora vo výške 155,98 eur, náhrady hotových výdavkov vo výške 2,16 eur a dani z pridanej hodnoty z trov exekútora vo výške 31,20 eur.

12. Zároveň aj povinný podaním doručeným súdu dňa 06.06.2016 oznámil, že exekučné konanie bolo ukončené vymožením pohľadávky, na dôkaz čoho predložil predmetné konečné vyúčtovanie exekučného konania.

13. Odvolací súd k tomu uvádza, že exekúcia je z dôvodu splatenia pohľadávky povinným neprípustná, preto súd prvej inštancie rozhodol v súlade s § 57 Exekučného poriadku, keď exekúciu zastavil.

14. Z uvedených dôvodov odvolací súd napadnuté uznesenie ako vecne správne podľa § 387 ods. 1 CSP potvrdil.

15. O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 396 ods. 1 CSP v spojení s § 255 ods. 1 CSP tak, že stranám nepriznal náhradu trov odvolacieho konania, pretože oprávnený nebol v odvolacom konaní úspešný, preto nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a ostatným účastníkom preukázateľne trovy konania nevznikli, preto im neboli priznané. 16. Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3:0 (§ 393 ods. 2 posledná veta CSP). Vo veci senát rozhodol pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).

V dovolaní sa podľa § 428 CSP popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom (okrem prípadov uvedených v § 429 ods. 2 CSP). Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).