KSKE/16CoE/53/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 16CoE/53/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7609214758 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 12. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Juraj Tymko ECLI: ECLI:SK:KSKE:2016:7609214758.1Uznesenie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Tymka a členov senátu JUDr. Tamary Sklenárovej a JUDr. Pavla Tkáča, v exekučnej veci oprávneného GENERAL FACTORING, a.s., so sídlom Košická 56, Bratislava, IČO: 35 838 825, zastúpeného Jakubčák, advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Michalská 14, Bratislava, proti povinným 1. O. Č., nar. XX.XX.XXXX, bytom P., S. E. K., 2. B. Č., nar. XX.XX.XXXX, bytom P. XX/X, S. E. K., 3. O. Č., nar. XX.XX.XXXX, bytom F. A. XXXX/ X, I.Á. E. I., t. č. G. A. XX, 4. P. J., nar. XX.XX.XXXX, bytom M. XX, S. E. K., o vymoženie 536,41 eur s príslušenstvom, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves č. k. 9Er/743/2009-56 zo dňa 22.09.2015, takto

rozhodol:

Z r u š u j e uznesenie súdu prvej inštancie a vec mu vracia na ďalšie konanie a rozhodnutie.

odôvodnenie:

1) Súd prvej inštancie napadnutým uznesením exekúciu voči povinným v 1. rade: O. Č., nar. XX.XX.XXXX, S. X, S. E. K., v 2. rade B. Č., nar. XX.XX.XXXX, P. XX/X, S. E. K. zastavil.

2) V odôvodnení napadnutého uznesenia uviedol, že dňa 02.11.2009 vydal poverenie na výkon exekúcie pre súdneho exekútora na vymoženie uloženej povinnosti istiny 536,41 eur s úrokom z omeškania 12 % ročne od 17.07.1990 do zaplatenia, trov súdneho konania 23,17 eur, trov exekučného konania 19,66 eur, trov právneho zastúpenia v exekučnom konaní 60 eur a trov exekúcie, a to na podklade exekučného titulu - platobného rozkazu Okresného súdu Spišská Nová Ves sp. zn. Ro 674/90 zo dňa 21.08.1990, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 01.02.1991. Povinní v 1. a 2. rade doručili dňa 16.09.2015 na súd prvej inštancie návrh označený ako Premlčanie - 9Er 743/09 námietky, v ktorom uviedli, že podávajú námietky proti vykonávaniu exekúcie z dôvodu zániku pohľadávky oprávneného v zmysle § 110 Občianskeho zákonníka. Súd prvej inštancie citoval § 58 ods. 1, § 57 ods. 1 písm. f/ zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, §110 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, § 251 ods. 4, § 41 ods. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok a konštatoval, že predmetné podanie vyhodnotil ako návrh na zastavenie exekúcie. Konštatoval, že exekučné konanie začalo dňom podania návrhu na vykonanie exekúcie, ktorý oprávnený u súdneho exekútora podal dňa 18.09.2009. Do začatia exekučného konania, teda uplynula doba 10 rokov a právo oprávneného na vymoženie jeho pohľadávky je premlčané. Súd prvej inštancie preto voči povinným v 1. a 2. rade exekúciu zastavil.

3) Proti tomuto uzneseniu, podal odvolanie oprávnený, ktorý uviedol, že námietka premlčania je irelevantná, nakoľko v súvislosti s pohľadávkou uplatnenou v tomto konaní bol podaný na príslušný súd návrh na výkon rozhodnutia. V prílohe priložil oprávnený Návrh na výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy, ktorý podal na Okresný súd Spišská Nová Ves dňa 15.08.1994, ako aj uznesenie vo veci výkonu rozhodnutia zo dňa 15.08.1994. Žiadal v konaní zohľadniť neplynutie premlčacej doby počas výkonu rozhodnutia tak, ako to uvádza § 112 Občianskeho zákonníka. 4) Vzhľadom na skutočnosť, že dňa 01. júla 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“), ktorý dňom svojej účinnosti v zmysle § 473 CSP zrušil zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, bol Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací v zmysle § 34 CSP povinný pri rozhodovaní o odvolaní aplikovať CSP ako nový procesný predpis.

5) Krajský súd v Košiciach (ďalej len „odvolací súd“), príslušný na rozhodnutie o odvolaní (§ 34 CSP), vzhľadom na včas podané odvolanie (§ 362 ods. 1 CSP), preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj konanie mu predchádzajúce v zmysle zásad vyplývajúcich z § 378 - 384 CSP, bez nariadenia pojednávania (§ 385 CSP) a dospel k záveru, že odvolanie oprávneného je dôvodné.

6) Z predloženého spisu vyplýva, že oprávnený dňa 18.09.2009 podal návrh na vykonanie exekúcie. Následne dňa 02.11.2009 vydal súd prvej inštancie poverenie na vykonanie exekúcie pre súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého, na základe exekučného titulu platobného rozkazu Okresného súdu Spišská Nová Ves sp. zn. Ro 674/90 zo dňa 21.08.1990, právoplatného dňa 21.08.1990, a to na vymoženie uloženej povinnosti istiny 536,41 eur s úrokom z omeškania 12 % ročne od 17.07.1990 do zaplatenia, trov súdneho konania 23,17 eur, trov exekučného konania 19,66 eur, trov právneho zastúpenia v exekučnom konaní 60 eur a trov exekúcie. Dňa 16.09.2015 bol súdu prvej inštancie doručený návrh povinných v 1. a 2. rade označený ako: „Premlčanie - 9Er 743/2009 - námietky“. Svoje námietky povinní v 1. a 2. rade odôvodnili tým, že právo oprávneného na vymoženie ich pohľadávky je premlčané, nakoľko od návrhu oprávneného do začatia exekučného konania uplynula doba 10 rokov. Súd prvej inštancie predmetné podanie vyhodnotil ako návrh na zastavenie exekúcie a poukazom na § 57 ods. 1 písm. f/ zákona č. 233/1995 Z. z. exekúciu zastavil.

7) Podľa § 57 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, exekúciu súd zastaví, ak

a) sa začala a rozhodnutie sa dosiaľ nestalo vykonateľným, b) rozhodnutie, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie, bolo po začatí exekúcie zrušené alebo sa stalo neúčinným, c) zastavenie exekúcie navrhol ten, kto navrhol jej vykonanie, d) exekúcia postihuje veci alebo práva, ktoré sú vylúčené z exekúcie alebo nepodliehajú exekúcii podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona, e) bolo právoplatne rozhodnuté, že exekúcia postihuje vec, na ktorú má niekto právo nepripúšťajúce exekúciu (§ 55), f) po vydaní rozhodnutia zaniklo právo ním priznané, g) exekúciu súd vyhlásil za neprípustnú, pretože je tu iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať, h) majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, i) oprávnený nezaplatí súdny poplatok za vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, j) pri exekúcii predajom zálohu zaniklo záložné právo a oprávnený bol záložným veriteľom, k) rozhodol, že majetok štátu podľa § 61c ods. 2 je nevyhnutne potrebný na plnenie úloh štátu alebo na plnenie verejnoprospešného účelu alebo že majetok Exportno-importnej banky Slovenskej republiky podľa § 61c ods. 2 je nevyhnutne potrebný na vykonávanie jej činností a plnenie jej úloh, l) je výkon exekučného titulu v rozpore s verejným poriadkom.

Podľa § 110 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty.

Podľa § 112 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ak veriteľ v premlčacej dobe uplatní právo na súde alebo u iného príslušného orgánu a v začatom konaní riadne pokračuje, premlčacia doba od tohto uplatnenia po dobu konania neplynie. To platí aj o práve, ktoré bolo právoplatne priznané a pre ktoré bol na súde alebo u iného príslušného orgánu navrhnutý výkon rozhodnutia.

8) Oprávnený vo svojom odvolaní namieta skutočnosť, že námietka premlčania povinných v 1. a 2. rade je irelevantná, vzhľadom na ustanovenie § 112 Občianskeho zákonníka, nakoľko dňa 15.08.1994 bol na Okresný súd v Spišskej Novej Vsi podaný návrh na výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy. K týmto tvrdeniam predložil fotokópiu Návrhu na výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy, podaného na Okresný súd Spišská Nová Ves dňa 15.08.1994, ktorý je vedený pod spisovou značkou E2205/94 a fotokópiu návrhu uznesenia vo veci výkonu rozhodnutia.

9) K vyššie uvedenému odvolací súd uvádza, že premlčanie možno považovať za všeobecný občianskoprávny inštitút, ktorý sa uplatňuje pri uplynutí času ustanoveného v zákone na vykonanie práva. Jeho zmyslom je uľahčiť obranu povinného subjektu proti právam, ktoré trvali dlho, a preto často možno predpokladať, že už zanikli. V zmysle § 110 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Exekučným titulom v danom prípade je platobný rozkaz Okresného súdu Spišská Nová Ves sp. zn. Ro 674/90 zo dňa 21.08.1990, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 01.02.1991. Exekučné konanie začalo dňom podania návrhu na vykonanie exekúcie, ktorý oprávnený u súdneho exekútora podal dňa 18.09.2009.

10) V zmysle § 112 Občianskeho zákonníka, ak veriteľ v premlčacej dobe uplatní právo na súde alebo na inom príslušnom orgáne, premlčacia doba počas konania neplynie (spočíva), a to za predpokladu, že veriteľ v konaní riadne pokračuje. Účastník v konaní riadne pokračuje, ak svojimi procesnými úkonmi nebráni riadnemu priebehu konania, takže toto konanie sa môže skončiť vydaním rozhodnutia vo veci samej alebo súdnym zmierom (tzv. meritórnym skončením konania). Ak však veriteľ v začatom konaní na súde alebo inom príslušnom orgáne riadne nepokračuje, premlčacia doba sa skončí bez ohľadu na to, že právo už bolo uplatnené (premlčacia doba plynie aj počas konania). V konaní riadne nepokračuje ten účastník, ktorý napríklad zoberie podanú žalobu späť, nepodá návrh na pokračovanie prerušeného konania, neopraví alebo nedoplní podanie a pod. Otázku, v čom možno vidieť riadne pokračovanie v konaní a v čom nie, treba vždy riešiť s prihliadnutím na všetky okolnosti konkrétneho prípadu.

11) Z napadnutého uznesenia je zrejmé, že súd prvej inštancie nemal vedomosť o návrhu oprávneného na výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy, ktorý oprávnený podal na Okresnom súd Spišská Nová Ves dňa 15.08.1994 a ktorý je vedený pod spisovou značkou E2205/94. Pre posúdenie premlčacej doby, vzhľadom na § 112 Občianskeho zákonníka, však nie je podstatné iba samotné uplatnenie práva na súde alebo u iného príslušného orgánu, ale skutočnosť, či sa v začatom konaní riadne pokračuje, ako aj samotná doba uvedeného konania, nakoľko premlčacia doba počas tohto konania neplynie. Až posúdením všetkých vyššie zmienených podmienok, v zmysle § 112 Občianskeho zákonníka, bude možné vyvodiť záver o opodstatnenosti námietky premlčania.

12) Z týchto dôvodov odvolací súd považuje odvolanie oprávneného za dôvodné, a preto uznesenie súdu prvej inštancie zrušil v zmysle ustanovenia § 389 ods. 1 písm. c/ CSP a vec mu vrátil na ďalšie konanie a nové rozhodnutie (ustanovenie § 391 ods. 1 CSP).

13) Úlohou súdu prvej inštancie v ďalšom konaní bude v intenciách vyššie uvedeného opätovne posúdiť, či došlo k premlčaniu s prihliadnutím na konanie vedené na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod spisovou značkou E 2205/94 (ustanovenie § 391 ods. 3 CSP).

14) Podľa § 396 ods. 3 CSP, ak odvolací súd zruší rozhodnutie a ak vráti vec súdu prvej inštancie na ďalšie konanie, rozhodne o náhrade trov súd prvej inštancie v novom rozhodnutí o veci.

15) Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch v znení novely uskutočnenej zákonom č. 33/2011 Z. z. účinnej od 01.05.2011).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§429 ods.1 CSP).