KSKE/15CoE/428/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 15CoE/428/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7114216370 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 12. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2016:7114216370.1Uznesenie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Baranovej a členov senátu JUDr. Jozefa Kuruca a JUDr. Milana Končeka, v exekučnej veci oprávneného: Stavebné bytové družstvo I. Košice, Vojenská 14, Košice, IČO: 31 661 734, proti povinnému: Q.. Q. W., nar. XX.XX.XXXX, N. X, K., vedenej pred súdnym exekútorom JUDr. Jánom Sokolom, Jantárová 30, Košice, pre vymoženie 128,06 eur s prísl., trov exekúcie, v exekučnom konaní pod sp. zn. Ex 649/14, o odvolaní povinného proti uzneseniu Okresného súdu Košice II. zo dňa 10.04.2015 č. k. 53Er/289/2014-28, takto

rozhodol:

P o t v r d z u j e uznesenie.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

odôvodnenie:

1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie námietky povinného proti exekúcii a návrh na zastavenie exekúcie zamietol.

2. Dňa 11.02.2015 doručil povinný na exekútorský úrad námietky proti exekúcii odôvodnené tým, že exekučný titul mu nebol doručený. Povinný v námietkach uviedol, že súd v pôvodnom konaní uplatnil fikciu doručenia nesprávne, teda exekučný titul, na podklade ktorého sa vedie dané exekučné konanie, nenadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť. Povinný zároveň navrhol zastavenie exekúcie v zmysle ustanovenia § 57 ods.1 písm.a) zákona č. 233/1995 Z.z., nakoľko sa exekučné konanie začalo bez toho, aby sa exekučný titul stal vykonateľným.

3. Súd prvej inštancie na základe predloženého spisového materiálu poukázal na skutočnosť, že doručovanie zo strany súdu bolo vykonané v súlade s ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len ,,O.s.p.“). Exekučným titulom, na podklade ktorého sa vedie dané exekučné konanie, je vykonateľný rozsudok Okresného súdu Košice II., č. k. 12C/179/10-30 zo dňa 23.02.2011. Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 06.05.2011 a výrok, na podklade ktorého sa vedie predmetná exekúcia sa stal vykonateľný dňa 10.05.2011. Povinný v predmetných námietkach proti exekúcii namietal skutočnosť, že mu nebolo doručené rozhodnutie súdu - predmetný exekučný titul. Súd z obsahu pripojeného spisu sp. zn. 12C/179/2010 zistil, že exekučný titul uznesenie Okresného súdu Košice II., sp. zn. 12C/179/2010 zo dňa 23.02.2011, bol povinnému niekoľkokrát doručovaný na adresu N. X a A. X, K.. Doručovanie zásielky sa vykonalo prostredníctvom Okresného riaditeľstva Policajného zboru a Mestskej polície v Košiciach na obidve uvedené adresy. Na adrese N. X, K., kde je povinný prihlásený na trvalý pobyt, sa vykonalo prostredníctvom Policajného zboru v Košiciach v dňoch 05.11.2011, 09.11.2011, 16.11.2011 a 17.11. 2011 opakované doručovanie, ktoré bolo neúspešné. Na adrese A.Y.Á. X, K., hliadka Mestskej polície Košice zistila, že povinný na adrese býva, no nebol doma. Hliadka mestskej polície vykonala opakované doručenie, no povinný ani pri týchto opakovaných doručeniach nebol doma, na základe čoho mu bolo ponechané oznámenie o uložení zásielky. Zásielku si však povinný neprebral. V zmysle vyššie citovaného zákonného ustanovenia a v súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami, predmetný exekučný titul bol povinnému účinne doručený na základe fikcie doručenia. Bolo preukázané na základe predložených písomností, že bol dodržaný postup určený zákonom týkajúci sa doručenia daného exekučného titulu. Súd prvej inštancie námietky povinného považoval za nedôvodné. Keďže exekučný titul je právoplatný a vykonateľný, súd prvej inštancie návrh povinného na zastavenie exekúcie podľa ustanovenia § 57 ods.1 písm.a) zák. 233/1995 Z.z. zamietol.

4. Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie povinný a žiadal, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil a exekúciu vedenú proti povinnému vyhlásil za neprípustnú a túto zastavil. Povinný v dôvodoch odvolania uviedol, že nemohlo dôjsť k fikcii doručenia, nakoľko na to, aby sa tak stalo, by musel byť oboznámený s tým, že sa voči nemu vedie exekučné konanie, čo netušil, pretože mu nebol doručený návrh na začatie exekučného konania do vlastných rúk. Namietal, že exekučný súd sa v napadnutom uznesení nezaoberal jeho námietkami voči exekúcii, kde namietal nemožnosť uplatnenia fikcie doručenia.

5. Krajský súd ako súd odvolací (§ 34 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok ďalej len „C.s.p.“) po zistení, že odvolanie podal oprávnený v zákonnej lehote, prejednal odvolanie podľa § 379, § 380 C.s.p., bez nariadenia odvolacieho pojednávania, pretože nejde o také odvolanie, na prejednanie ktorého je podľa § 385 C.s.p. potrebné nariadiť pojednávanie a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

6. Podľa § 387 ods.2 C.s.p. odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením rozhodnutia, na doplnenie jeho odôvodnenia a k odvolaniu oprávneného odvolací súd uvádza nasledovné:

7. Predmetom odvolacieho konania bolo posúdenie dôvodnosti návrhu povinného na zastavenie konania. Zastavením exekúcie rozumieme procesný úkon (uznesenie) exekučného súdu smerujúci k trvalému upusteniu od vykonávania exekúcie vydaný po zistení neprípustnosti exekúcie, ktorá nastala v dôsledku zákonom predvídaných hmotnoprávnych aj procesnoprávnych skutočností zásadne po vydaní exekučného titulu, výnimočne aj pred jeho vydaním. Dôvody na zastavenie exekúcie zákona upravuje v ustanovení § 57 Exekučného poriadku. Odvolací súd po preskúmaní obsahu odvolania povinného dospel k záveru, že povinný v podanom odvolaní neuviedol žiaden právne relevantný dôvod, pre ktorý by odvolací súd mohol považovať uznesenie súdu prvého stupňa za nesprávne. Povinný tak v návrhu na zastavenie exekúcie, ako aj v podanom odvolaní opakovane konštatuje porušenie zákona zo strany konajúceho súdu, pričom však povinný neuviedol žiadnu skutočnosť spochybňujúcu vymáhaný nárok.

8. Poukazujúc na ustanovenie § 47 ods.2 O.s.p. súd prvej inštancie správne uviedol, že predmetný exekučný titul bol povinnému účinne doručený na základe fikcie doručenia.

9. Pokiaľ sa týka existencie právoplatného a vykonateľného exekučného titulu odvolací súd konštatuje, že súd sa nemôže zaoberať okolnosťami, ktoré nastali pred jeho vznikom. Predmetom návrhu môžu byť skutočnosti procesného i hmotného práva. Ich spoločným znakom však je, že tieto skutočnosti nastali až po vzniku exekučného titulu. Ak by jestvovali pred vznikom exekučného titulu, nedali by sa uplatniť, nakoľko ich relevancia sa skončila vydaním vykonateľného rozhodnutia, ktoré sa stalo podkladom na exekúciu. Podkladom pre vykonanie exekúcie je riadny exekučný titul, ktorý sa stal právoplatným a vykonateľným.

10. Odvolací súd rovnako ako súd prvej inštancie na základe návrhu povinného na zastavenie exekúcie ako aj podaného odvolania nezistil žiadne relevantné skutočnosti, ktoré by spôsobili neprípustnosť exekúcie a jej následné zastavenie. Na základe takto zisteného skutkového a právneho stavu odvolací súd podľa § 387 ods.1 C.s.p. uznesenie súdu prvej inštancie potvrdil ako vecne správne.

11. Odvolací súd o trovách konania v tejto fáze nerozhodoval a to s poukazom na ustanovenie §262 ods.1 Civilného sporového poriadku, nakoľko exekučné konanie naďalej prebieha.

12. Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods.9 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011). Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C.s.p.) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Podľa § 424 C.s.p. dovolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané. Podľa § 425 C.s.p. dovolanie môže podať intervenient, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné spoločenstvo podľa § 77. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods.1 C.s.p.).

V dovolaní sa podľa § 428 C.s.p. popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom (okrem prípadov uvedených v § 429 ods.2 C.s.p.). Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods.1 C.s.p.).