KSKE/15CoE/39/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 15CoE/39/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7213213339 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 07. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2017:7213213339.1Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Valérie Mihalčinovej a sudcov JUDr. Tamary Sklenárovej a JUDr. Juraja Tymka v exekučnej veci oprávneného MMPT a.s., so sídlom Jarošova 1242/5, Znojmo, IČO: 27 693 708, zastúpeného LEGAL&CORP s.r.o., advokátskou kanceláriou, Gajova 11, Bratislava, proti povinnému SLOVAK SOLAR ENERGY II., s.r.o., Račianska 96, Bratislava, IČO: 45 703 370, vedenej súdnou exekútorkou JUDr. Denisou Regináčovou Mihalovou, Moyzesova 34, Košice, o vymoženie 142.200,- Eur s príslušenstvom, o o d v o l a n í súdneho exekútora proti uzneseniu Okresného súdu Košice II, zo dňa 16.07.2015, č. k. 35Er/1647/2013-195, takto

rozhodol:

I. O d m i e t a odvolanie.

II. Účastníkom n e p r i z n á v a náhradu trov odvolacieho konania.

odôvodnenie:

1. Okresný súd Košice II ako súd prvej inštancie uznesením označeným v záhlaví exekúciu zastavil a oprávneného zaviazal uhradiť súdnej exekútorke JUDr. Denise Regináčovej Mihalovej, Moyzesova 34, Košice trovy exekúcie vo výške 141,05 Eur. Náhradu trov exekúcie pôvodne poverenému súdnemu exekútorovi JUDr. Jurajovi Sabolovi so sídlom v Košiciach, Svätoplukova 6, nepriznal.

2. Proti uzneseniu súdu prvej inštancie podal v zákonnej lehote odvolanie súdny exekútor a žiadal, aby odvolací súd uznesenie súdu prvej inštancie zrušil, vec vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie a zaviazal súd prvej inštancie právnym názorom, aby v novom konaní rozhodol o trovách exekúcie - o odmene súdneho exekútora aj podľa ust. § 16 ods. 2 vyhlášky č. 288/1995 Z. z., prípadne, aby exekúciu zastavil len čiastočne v časti vymáhaného nároku oprávneného a ponechal v platnosti exekúciu, čo do trov exekúcie súdneho exekútora.

3. Krajský súd ako súd odvolací podľa § 34 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, účinného od 01. júla 2016 (ďalej len CSP) po zistení, že odvolanie podal oprávnený v zákonnej lehote, preskúmal uznesenie podľa § 379 a § 380 ods. 1 CSP ako aj konanie mu predchádzajúce, a to bez nariadenia odvolacieho pojednávania v zmysle § 385 ods. 1 CSP a contrario. Po preskúmaní uznesenia dospel odvolací súd k záveru, že odvolanie proti uzneseniu je potrebné odmietnuť podľa ust. § 386 písm. b/ a c/ CSP.

4. V zmysle ust. § 470 ods. 1 CSP, ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti.

5. V zmysle ust. § 470 ods. 2 prvej vety CSP právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované. 6. Nakoľko v zmysle vyššie citovaného ust. § 470 ods. 2 CSP, právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované, odvolací súd posudzoval otázku prípustnosti odvolania proti výroku o trovách exekúcie podľa právnej úpravy účinnej v čase podania odvolania (odvolanie bolo podané dňa 31.07.2015), t. j. podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku účinného do 30.06.2016 (ďalej len O.s.p.).

7. Podľa ust. § 202 ods. 2 O.s.p., odvolanie nebolo prípustné ani proti uzneseniu v exekučnom konaní podľa osobitného zákona, ak tento osobitný zákon neustanovuje inak, a ani proti uzneseniu v konaní o vymáhanie súdnych pohľadávok podľa osobitného zákona.

8. Podľa § 58 ods. 6 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len „Exekučný poriadok“) účinného v čase podania odvolania, proti výroku o náhrade trov konania v rozhodnutí podľa § 57 nemožno podať mimoriadne dovolanie.

9. Z vyššie citovaného ustanovenia § 202 ods. 2 O.s.p. vyplýva, že odvolanie nie je prípustné proti uzneseniu vydanému v exekučnom konaní podľa osobitného zákona, ak tento osobitný zákon neustanovuje inak. Týmto osobitným zákonom je Exekučný poriadok, ktorý nepripúšťal možnosť podať odvolanie proti výroku o náhrade trov konania v rozhodnutí podľa § 57 Exekučného poriadku. O takéto rozhodnutie sa jedná aj v tomto prípade.

10. Podľa § 386 písm. c/ CSP, odvolací súd odmietne odvolanie, ak smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné.

11. Vzhľadom na vyššie uvedené, keďže odvolanie súdneho exekútora bolo podané proti výroku uznesenia súdu prvej inštancie, proti ktorému odvolanie nie je prípustné, odvolací súd podľa ust. § 386 písm. c/ CSP odvolanie oprávneného odmietol.

12. Podľa § 37 ods. 1 Exekučného poriadku účastníkmi konania sú oprávnený a povinný; iné osoby sú účastníkmi len tej časti konania, v ktorej im toto postavenie priznáva tento zákon. Ak súd rozhoduje o trovách exekúcie, účastníkom konania je aj poverený exekútor.

13. Z citovaného ustanovenia Exekučného poriadku vyplýva, že účastníkmi exekučného konania sú oprávnený a povinný. Iné osoby sú účastníkmi konania len v tej časti konania, v ktorej im toto postavenie výslovne priznáva Exekučný poriadok. Proti uzneseniu, ktorým sa zastavila exekúcia, môže podať odvolanie len oprávnený, teda súdny exekútor takéto oprávnenie nemá.

14. Podľa § 386 písm. b/ CSP, odvolací súd odmietne odvolanie, ak bolo podané neoprávnenou osobou.

15. Vzhľadom k tomu, že proti výroku o zastavení konania môže účinne podať odvolanie len oprávnený, odvolací súd odmietol odvolanie súdneho exekútora podľa § 386 písm. b/ CSP, pretože bolo podané neoprávnenou osobou.

16. O nároku na náhradu trov odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa § 396 ods. 1 CSP v spojení s § 262 ods. 1 CSP tak, že účastníkom konania náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, pretože im žiadne nevznikli.

17. Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3 : 0 (§ 393 ods. 2 posledná veta CSP).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§429 ods. 1 CSP).