KSKE/14CoE/278/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 14CoE/278/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7601894282 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 12. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2016:7601894282.1Uznesenie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu K.. P. R. a členov senátu N.. N. J. a K.. B. B. v exekučnej veci oprávneného: A. - C. poisťovňa, a. s., Z. rad 4, E., Q.: XX XXX XXX, OZ R., G. 7, R., proti povinným: 1/ I. I., nar. XX.XX.XXXX, P. XXX, XXX XX C., 2/ L. I., P. XXX, XXX XX C., o vymoženie XXX,XX eur s prísl., vedenej súdnym exekútorom K.. G. E., H. úrad R., R. XX, R., pod EX XXX/XXXX, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 10.11.2015 č.k. 0Er/3463/2001-9 takto

rozhodol:

O d m i e t a odvolanie proti výroku o trovách exekúcie.

Účastníkom n e p r i z n á v a náhradu trov odvolacieho konania.

odôvodnenie:

1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením exekúciu zastavil a zaviazal oprávneného zaplatiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie vo výške XXX,XX eur do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

2. V odôvodnení uviedol, že na základe návrhu oprávneného a žiadosti súdneho exekútora vydal dňa XX.XX.XXXX poverenie na vykonanie exekúcie pre vymoženie pohľadávky voči povinnému vo výške X.XXX,- Sk s príslušenstvom. Súdny exekútor dňa XX.X.XXXX predložil súdu podnet na zastavenie exekúcie z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie. Z predloženého vyjadrenia súdneho exekútora a listinných dôkazov mal súd za preukázané, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie a že ďalšie vymáhanie pohľadávky by bolo neúspešné a nehospodárne. Súdny exekútor si zároveň uplatnil trovy exekučného konania vo výške XXX,XX eur. Súd prvej inštancie vec právne posúdil podľa § 58 ods. 1, § 57 ods. 1 písm. h/ zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len „Exekučný poriadok“) a exekúciu zastavil. O trovách exekúcie rozhodol podľa § 196, § 200 ods. 5, § 203 ods. 2 Exekučného poriadku a na náhradu trov exekúcie zaviazal oprávneného. Výšku trov exekúcie súd prvej inštancie posúdil podľa § 14 ods. 1, § 22 vyhlášky MS SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov a súdnemu exekútorovi priznal trovy exekúcie vo výške XXX,XX eur, ktoré pozostávajú z odmeny XX,XX eur (odmena súdneho exekútora XX,XX eur + náhrada hotových výdavkov - poštovné vo výške X,XX eur, cestovné vo výške XX,XX eur, náhrada za stratu času vo výške X,XX eur) + XX % DPH vo výške XX,XX eur, teda trovy exekúcie sú vo výške XXX,XX eur.

3. Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený proti výroku o trovách exekúcie. Namietal priznanú výšku trov konania a poukázal na nepreskúmateľnosť priznaných trov exekúcie, a to paušálnej sumy ako aj hotových výdavkov. Zdôraznil, že v priebehu celej exekúcie nemal informáciu o jej priebehu a súdny exekútor iba raz a všeobecne oznámil stav a priebeh exekúcie bez preukázania konkrétnych krokov, ktoré exekútor vykonal na zabezpečenie a následné vymoženie pohľadávky. Preto oprávnený nesúhlasil s priznanou výškou trov konania súdnemu exekútorovi, pretože tieto neboli preukázané, a teda ich oprávnený nemohol objektívne porovnať a posúdiť reálnosť a hospodárnosť konania. Zároveň poukázal na viacero uznesení Krajského súdu v Košiciach i Prešove, ktoré sa zaoberali potrebou jasného a dostatočného odôvodňovania rozhodnutí. Oprávnený navrhol aby odvolací súd uznesenie súdu prvej inštancie zmenil tak, že súd opätovne prehodnotí priznanie trov exekúcie a rozhodne tak, že trovy súdneho poplatku za udelenie poverenia súdnemu exekútorovi zosúladí s vyhláškou MS SR č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov.

4. Súdny exekútor a povinný v 1. rade sa k odvolaniu oprávneného nevyjadrili, odvolanie bolo doručené súdnemu exekútorovi dňa XX.X.XXXX a povinnému v 1. rade dňa XX.X.XXXX.

5. Odvolací súd skôr ako prejednal odvolanie oprávneného proti trovám exekúcie zisťoval, či je odvolanie proti trovám exekúcie prípustné. Odvolací súd zistil, že napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie bolo vydané sudkyňou súdu prvej inštancie dňa XX.XX.XXXX a bolo odvolaciemu súdu predložené dňa XX.X.XXXX.

6. Krajský súd ako súd odvolací (§ 34 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok ( C.s.p.) skôr, než pristúpil k vecnému preskúmaniu napadnutého uznesenia, zaoberal sa otázkou prípustnosti odvolania proti napadnutému uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie oprávneného nie je prípustné.

7. Podľa § 470 ods. 1 C.s.p., ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti.

8. Podľa § 470 ods. 2 C.s.p. prvá veta právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované.

9. Podľa § 355 ods. 2 C.s.p. proti uzneseniu súdu prvej inštancie je prípustné odvolanie, ak to zákon pripúšťa.

10. Podľa § 359 C.s.p., odvolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané.

11. Podľa § 9a ods. 1 Exekučného poriadku ak to povaha veci nevylučuje, v konaní podľa tohto zákona sa primerane použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku.

12. Podľa § 57 ods. 2 Exekučného poriadku, exekúciu môže súd zastaviť aj vtedy, ak to vyplýva z ustanovení tohto alebo osobitného zákona.

13. Podľa vyššie citovaného ustanovenia § 470 ods. 2 C.s.p., právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované, odvolací súd posudzoval otázku prípustnosti odvolania proti výroku o trovách exekúcie podľa právnej úpravy účinnej v čase podania odvolania (odvolanie bolo podané na súde prvej inštancie poštou dňa XX.XX.XXXX), t.j. podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku účinného do XX.X.XXXX (ďalej len „O.s.p.“).

14. Podľa ustanovenia § 202 ods. 2 O.s.p., odvolanie nebolo prípustné ani proti uzneseniu v exekučnom konaní podľa osobitného zákona, ak tento osobitný zákon neustanovuje inak, a ani proti uzneseniu v konaní o vymáhanie súdnych pohľadávok podľa osobitného zákona.

15. Podľa § 58 ods. 6 Exekučného poriadku účinného v čase podania odvolania proti výroku o náhrade trov konania v rozhodnutí podľa § 57 nemožno podať mimoriadne dovolanie.

16. Z vyššie citovaného ustanovenia § 202 ods. 2 O.s.p. vyplýva, že odvolanie nie je prípustné proti uzneseniu vydanému v exekučnom konaní podľa osobitného zákona, ak tento osobitný zákon neustanovuje inak. Týmto osobitným zákonom je Exekučný poriadok, ktorý nepripúšťa možnosť podať odvolanie proti výroku o náhrade trov konania v rozhodnutí podľa § 57 Exekučného poriadku. O takéto rozhodnutie sa jedná aj v tomto prípade.

17. Podľa § 386 písm. c/ C.s.p., odvolací súd odmietne odvolanie, ak smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné. 18. V prejednávanej veci ide o odvolanie oprávneného proti výroku uznesenia súdu prvej inštancie o trovách exekúcie, proti ktorému odvolanie nie je prípustné, preto odvolací súd odvolanie oprávneného odmietol podľa ustanovenia § 386 písm. c) C.s.p..

19. O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 396 ods. 1 C.s.p. v spojení s § 255 ods. 1 C.s.p. tak, že stranám nepriznal náhradu trov odvolacieho konania, pretože oprávnený nebol v odvolacom konaní úspešný, preto nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a ostatným účastníkom preukázateľné trovy tohto konania nevznikli, preto im neboli priznané.

20. Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3 : 0 (§ 393 ods. 2 posledná veta C.s.p.).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C. s. p.) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Podľa § 424 C.s.p. dovolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané. Podľa § 425 C.s.p. dovolanie môže podať intervenient, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné spoločenstvo podľa § 77. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 C. s. p.).

V dovolaní sa podľa § 428 C. s. p. popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom (okrem prípadov uvedených v § 429 ods. 2 C. s. p.). Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 C. s. p.).