KSKE/13CoE/452/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 13CoE/452/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7203895600 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 07. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Juraj Sopoliga ECLI: ECLI:SK:KSKE:2015:7203895600.1Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného G. poisťovňa, so sídlom v H., pobočka Q. nám. č X Y., IČO: XXXXXXXX proti povinnému J., s.r.o., so sídlom U. G. č. XX, Y., IČO: XXXXXXXX v konaní vedenom pred súdnym exekútorom N.. V.. Y. I., so sídlom I. XX, Y. pod sp. zn. Ex XX/XXXX, o vymoženie 9,69 eur, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Košice II č.k. 39Er/78/2003-15 zo dňa 13.5.2014 takto

rozhodol:

Vracia vec súdu prvého stupňa na rozhodnutie o náhrade trov konania.

odôvodnenie:

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zastavil exekúciu, priznal súdnemu exekútorovi trovy exekúcie vo výške 7,97 eur a uložil oprávnenému uhradiť tieto trovy do 3 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Proti výroku uznesenia súdu prvého stupňa o uložení povinnosti oprávnenému nahradiť trovy exekúcie súdnemu exekútorovi podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený a žiadal, aby odvolací súd exekúciu zastavil a nepriznal súdnemu exekútorovi náhradu trov exekúcie vedenej pod sp. zn. J

Na súde prvého stupňa vo veci konal a rozhodoval vyšší súdny úradník. Zákonný sudca o odvolaní oprávneného proti uzneseniu vyššieho súdneho úradníka rozhodol tak, že mu nemieni vyhovieť, preto predložil vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu.

Odvolací súd skôr, než pristúpil k vecnému preskúmaniu napadnutého uznesenia, skúmal, či v konaní boli dané podmienky, za splnenia ktorých môže vo veci konať a dospel k záveru, že nie je príslušný na prejednanie veci.

Podľa § 202 ods. 2 O.s.p. odvolanie nie je prípustné ani proti uzneseniu v exekučnom konaní podľa osobitného zákona, ak tento osobitný zákon neustanovuje inak, a ani proti uzneseniu v konaní o vymáhanie súdnych pohľadávok podľa osobitného zákona.

Podľa § 374 ods. 4 O.s.p. proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa je vždy prípustné odvolanie. Odvolaniu podanému proti rozhodnutiu, ktoré vydal súdny úradník alebo justičný čakateľ, môže v celom rozsahu vyhovieť sudca, ktorého rozhodnutie sa považuje za rozhodnutie súdu prvého stupňa; ak sudca odvolaniu nevyhovie, predloží vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu. Ak odvolanie podané v odvolacej lehote oprávnenou osobou smeruje proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa, proti ktorému zákon odvolanie nepripúšťa (§ 202), rozhodnutie sa podaním odvolania zrušuje a opätovne rozhodne sudca.

Podľa § 58 ods. 6 Exekučného poriadku účinného do 31.10.2013 proti výroku o náhrade trov konania v rozhodnutí podľa § 57 je odvolanie prípustné.

Podľa § 58 ods. 6 Exekučného poriadku účinného od 1.11.2013 proti výroku o náhrade trov konania v rozhodnutí podľa § 57 nemožno podať mimoriadne dovolanie.

Z citovaného § 202 ods. 2 O.s.p. vyplýva, že odvolanie nie je prípustné proti uzneseniu vydanému v exekučnom konaní podľa osobitného zákona, ak tento osobitný zákon neustanovuje inak. Týmto osobitným zákonom je zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), ktorý rozhodovanie o zastavení exekúcie a trovách exekúcie upravuje v § 57 a nasl. Ustanovenie § 58 ods. 6 v znení účinnom do 31. októbra 2013 pripúšťalo možnosť podania odvolania proti výroku o náhrade trov konania v rozhodnutí o zastavení exekúcie podľa § 57. S účinnosťou od 1. novembra 2013 došlo k zmene tohto ustanovenia tak, že proti takémuto výroku už odvolanie nie je prípustné.

V prejednávanej veci o náhrade trov konania rozhodol vyšší súdny úradník. Preto v zmysle § 243b ods. 3 Exekučného poriadku v spojení s § 374 ods. 4 posledná veta O.s.p. (ak odvolanie podané v odvolacej lehote oprávnenou osobou smeruje proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa, proti ktorému zákon odvolanie nepripúšťa (§ 202), rozhodnutie sa podaním odvolania zrušuje a opätovne rozhodne sudca), podaním odvolania došlo k zrušeniu výroku o trovách konania zo zákona a o ich náhrade znova rozhodne zákonný sudca súdu prvého stupňa. Odvolací súd nie je teda oprávnený vo veci konať.

Vzhľadom na uvedené odvolací súd vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.