KSKE/13CoE/191/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 13CoE/191/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7712213965 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 01. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Vanca ECLI: ECLI:SK:KSKE:2017:7712213965.1Uznesenie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Vancu a z členov senátu JUDr. Drahomíry Brixiovej a JUDr. Gabriely Varhalíkovej v exekučnej veci oprávneného: T. poisťovňa so sídlom v P., pobočka R., IČO: XX XXX XXX, V.. osloboditeľov XX, R. proti povinnému: Z., s.r.o. v likvidácii, S.: XX XXX XXX, Y. XX, R., o vymoženie 110,72 eura a trov exekúcie vedenej pred súdnym exekútorom J.. D. U., Z. 5, Košice, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Michalovce zo dňa 13.7.2015, č.k. 19Er/539/2012-11, takto

rozhodol:

P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvej inštancie.

Účastníkom n e p r i z n á v a náhradu trov odvolacieho konania.

odôvodnenie:

1. Okresný súd Michalovce (ďalej len „súd prvej inštancie“) uznesením zo dňa 13.7.2015, č.k. 19Er/539/2012-11 (ďalej len „uznesenie“) zastavil exekúciu a oprávnenému uložil povinnosť zaplatiť súdnemu exekútorovi J.. D. U. trovy exekúcie v sume 41,51 eura v lehote 3 dní odo dňa právoplatnosti uznesenia.

2. V odôvodnení uznesenia súd prvej inštancie uviedol, že dňa 11.9.2012 vydal poverenie pre súdneho exekútora na výkon exekúcie pre vymoženie pohľadávky oprávneného na základe exekučného titulu, ktorým je rozhodnutie oprávneného zo dňa 6.7.2012, č. XXX-XXXXXXXXXX-GCXX/XX, ktorým bolo povinnému predpísané poistné v sume 110,72 eura. Dňa 1.7.2015 doručil súdny exekútor súdu návrh na zastavenie exekúcie, ktorý zdôvodnil tým, že ani opakovanou lustráciou ani osobnou návštevou nezistil žiadny majetok povinného, ktorého speňaženie by mohlo slúžiť aspoň na uspokojenie nevyhnutných trov exekúcie. Uviedol, že povinný je právnickou osobu, ktorá sa nenachádza na adrese získanej z Obchodného registra SR a iná adresa sídla alebo prevádzok povinného nie je uvedená ani v živnostenskom registri. Povinný nevykonáva žiadnu činnosť, nevlastní žiadny majetok, teda de facto neexistuje. Preto súd s poukazom na § 57 ods. 1 písm. h) zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len „Exekučný poriadok“) exekúciu zastavil. O náhrade trov exekúcie rozhodol v zmysle § 14 vyhlášky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov (ďalej len „vyhláška“) a súdnemu exekútorovi priznal náhradu trov exekúcie vo výške 41,51 eura. Na ich náhradu zaviazal oprávneného v zmysle § 203 ods. 2 Exekučného poriadku, podľa ktorého, ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, znáša ich oprávnený.

3. Proti uzneseniu súdu prvej inštancie podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený, ktorý navrhol, aby odvolaniu podanému proti rozhodnutiu vyššieho súdneho úradníka v celom rozsahu v zmysle § 374 O.s.p. vyhovel sudca a napadnuté uznesenie zrušil. 4. V odvolaní oprávnený uviedol, že na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok č. BA-XXXXXX/XXXX zo dňa 28.8.2013 T. poisťovňa so sídlom v P. pohľadávku povinného postúpila postupníkovi Slovenskej konsolidačnej, a.s., A. XX, XXX XX P. 1.

5. Súdny exekútor vo vyjadrení zo dňa 2.11.2015 k odvolaniu oprávneného uviedol, že vzhľadom k tomu, že nemá žiadne informácie o prípadnej zmene účastníka na strane oprávneného a taktiež neeviduje žiadne súdne rozhodnutie o povolení zmeny účastníka, trvá na znení uznesenia súdu prvej inštancie.

6. Krajský súd ako súd odvolací (§ 34 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok /ďalej len „C.s.p./) po zistení, že odvolanie podal oprávnený v zákonnej lehote, preskúmal uznesenie podľa § 379 a § 380 ods. 1 C.s.p. ako aj konanie mu predchádzajúce, a to bez nariadenia odvolacieho pojednávania v zmysle § 385 ods. 1 C.s.p. a contrario. Po preskúmaní uznesenia dospel odvolací súd k záveru, že odvolanie oprávneného nie je dôvodné.

7. Odvolací súd z obsahu spisu súdu prvej inštancie, sp. zn. XXEr/XXX/XXXX zistil, že predmetné exekučné konanie sa začalo dňa 21.8.2012, kedy bol súdnemu exekútorovi podaný návrh na vykonanie exekúcie. Poverenie na vykonanie exekúcie bolo súdnemu exekútorovi udelené dňa 11.9.2012. Exekučným titulom je rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka Michalovce zo dňa 6.7.2012, č.k. XXX- XXXXXXXXXX-GCXX/XX (ďalej len „rozhodnutie“), ktorým bola povinnému uložená povinnosť zaplatiť oprávnenému poistné v sume 110,72 eura. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 26.7.2012.

8. Súdny exekútor podaním zo dňa 25.6.2015 navrhol zastaviť exekúciu podľa § 57 ods. 1 písm. h) Exekučného poriadku z dôvodu, že ani opakovanou lustráciou ani osobnou návštevou nezistil žiadny majetok povinného, ktorého speňaženie by mohlo slúžiť aspoň na uspokojenie nevyhnutných trov exekúcie. Zo zistených skutočností mu vyplynulo, že povinný nevykonáva žiadnu činnosť a nie je možné ho nájsť. Zároveň si súdny exekútor uplatnil trovy exekúcie vo výške 41,51 eura. Vzhľadom na zistenia súdneho exekútora súd prvej inštancie napadnutým uznesením súd zastavil exekúciu podľa § 57 ods. 1 písm. h) Exekučného poriadku (z dôvodu nemajetnosti povinného). Oprávnený podal proti predmetnému uzneseniu odvolanie.

9. Podľa § 37 ods. 3 Exekučného poriadku, proti inému než tomu, kto je v rozhodnutí označený ako povinný, alebo v prospech iného než toho, kto je v rozhodnutí označený ako oprávnený, možno vykonať exekúciu, len ak sa preukázalo, že naňho prešla povinnosť alebo právo z exekučného titulu podľa § 41. Ak nastanú skutočnosti, na ktorých základe dochádza k prevodu alebo prechodu práv a povinností vyplývajúcich z exekučného titulu, sú účastníci konania povinní bez zbytočného odkladu písomne oznámiť tieto skutočnosti exekútorovi. Oznámenie musí byť doložené listinou preukazujúcou prevod alebo prechod práv alebo povinností. Návrh na pripustenie zmeny účastníkov konania je exekútor povinný súdu doručiť v lehote 14 dní odo dňa, keď sa o týchto skutočnostiach dozvedel. Súd rozhodne do 60 dní od doručenia návrhu uznesením. Rozhodnutie sa doručí exekútorovi, oprávnenému a povinnému, ktorí sú označení v exekučnom titule, a tomu účastníkovi, na ktorého právo alebo povinnosť prešla.

10. S poukazom na obsah napadnutého uznesenia a odvolania oprávneného zastáva odvolací súd názor, že odvolanie oprávneného nesúvisí s odôvodnením napadnutého uznesenia, nakoľko z odvolania nevyplýva, že by oprávnený namietal akékoľvek skutkové príp. právne závery súdu prvej inštancie obsiahnuté v napadnutom uznesení. Oprávnený len v odvolaní uviedol, že pohľadávku vymáhanú v tomto exekučnom konaní postúpil zmluvou zo dňa 28.8.2013 spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., A. XX, P.. O postúpení pohľadávky však súdny exekútor, ktorému mal oprávnený v zmysle § 37 Exekučného poriadku bez zbytočného odkladu písomne oznámiť prevod práv a povinností, nemal a nemá žiadnu vedomosť, čo uviedol vo svojom vyjadrení k odvolaniu. Oprávnený zmluvu o postúpení pohľadávok nepripojil ani k odvolaniu. Preto len tvrdenie oprávneného, že vymáhanú pohľadávku postúpil na iný subjekt, avšak bez podloženia uvedeného listinnými dôkazmi, nie je postačujúce na rozhodnutie o zmene účastníkov na strane oprávneného a v konečnom dôsledku nemá vplyv na správnosť rozhodnutia súdu prvej inštancie. Vzhľadom na uvedené má odvolací súd za to, že odvolacie dôvody oprávneného sú neopodstatnené.

11. Podľa § 387 ods. 1 C.s.p., odvolací súd rozhodnutie súdu prvej inštancie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. 12. Z týchto dôvodov odvolací súd rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto uznesenia a uznesenie súdu prvej inštancie potvrdil ako vecne správne.

13. O náhrade trov odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa § 396 ods. 1 C.s.p. v spojení s § 255 ods. 1 C.s.p. tak, že účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, pretože oprávnený nemal v tomto konaní úspech a povinnému preukázateľné trovy odvolacieho konania nevznikli.

14. Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3 : 0 (§ 393 ods. 2 posledná veta C.s.p.).

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C.s.p.) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 C.s.p.).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) /§ 428 C.s.p./.

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 C.s.p.).