KSKE/12CoE/211/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 12CoE/211/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7809203457 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 12. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slávka Maruščáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2016:7809203457.1Uznesenie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Slávky Maruščákovej a členov senátu JUDr. Janky Kočišovej a JUDr. Vladimíra Hriba, PhD v exekučnej veci oprávneného: J. zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom D. XX, Y. , IČO: XX XXX XXX, proti povinnému: Ján U., nar. XX.XX.XXXX, bytom G. XXX/XXX, J., vedenej u súdneho exekútora JUDr. Michala Bulka, so sídlom v Poprade, Nám. sv. Egídia č. 95, pod sp. zn. EX 880/2009, o vymoženie 909,58 eur s príslušenstvom, o odvolaní povinného proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 30.05.2013, č. k. 9Er/269/2009 - 18, takto

rozhodol:

Vec v r a c i a súdu prvej inštancie na ďalšie konanie.

odôvodnenie:

1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením pripustil zmenu účastníka na strane oprávneného, v zmysle ktorej pôvodne oprávnený, J. zdravotná poisťovňa, a.s., M.: XX XXX XXX, D. XX, XXX XX Y. vystupuje z konania a na jeho miesto vstupuje do konania nový oprávnený, H. konsolidačná, a.s., M.: XX XXX XXX, W. XX, XXX XX Y..

2. Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie povinný a uviedol, že nesúhlasí so zmenou účastníka konania na strane oprávneného.

3. Napadnuté rozhodnutie vydal vyšší súdny úradník. O odvolaní súdneho exekútora proti jeho uzneseniu zákonný sudca podľa ust. § 374 ods. 4 O.s.p. rozhodol tak, že mu nemieni vyhovieť, preto predložil vec odvolaciemu súdu na rozhodnutie o odvolaní súdneho exekútora.

4. Krajský súd ako súd odvolací (§ 34 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C.s.p.“) po zistení, že odvolanie podal oprávnený v zákonnej lehote, preskúmal uznesenie podľa § 379 a § 380 ods. 1 C.s.p. ako aj konanie mu predchádzajúce, a to bez nariadenia odvolacieho pojednávania v zmysle § 385 ods. 1 C.s.p. a contrario. Po preskúmaní uznesenia dospel odvolací súd k záveru, že uznesenie o pripustení zmeny účastníka konania na strane oprávneného je potrebné vrátiť súdu prvej inštancie na ďalšie konanie.

5. Podľa ust. § 470 ods. 1 a 2 C.s.p., ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované. Ak sa tento zákon použije na konania začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, nemožno uplatňovať ustanovenia tohto zákona o predbežnom prejednaní veci, popretí skutkových tvrdení protistrany a sudcovskej koncentrácii konania, ak by boli v neprospech strany.

6. Podľa ust. § 9a ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) ak to povaha veci nevylučuje, v konaní podľa tohto zákona sa primerane použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku. 7. Podľa ust. § 9b ods. 4 Exekučného poriadku v konaní podľa tohto zákona rozhoduje súd uznesením.

8. V danom prípade súd prvej inštancie rozhodoval o návrhu na pripustenie zmeny účastníka konania v zmysle ust. § 37 ods. 3 a 4 Exekučného poriadku.

9. Povinný nesúhlasil s výrokom súdu prvej inštancie, ktorým pripustil zmenu účastníka na strane oprávneného. V tejto časti však odvolací súd napadnuté rozhodnutie nie je oprávnený preskúmavať. V zmysle ust. § 470 ods. 2 C.s.p., právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované, odvolací súd posudzoval výrok o trovách exekúcie podľa právnej úpravy účinnej v čase podania odvolania.

10. V čase podania odvolania podľa ust. § 202 ods. 2 O.s.p., odvolanie nebolo prípustné ani proti uzneseniu v exekučnom konaní podľa osobitného zákona, ak tento osobitný zákon neustanovuje inak, a ani proti uzneseniu v konaní o vymáhanie súdnych pohľadávok podľa osobitného zákona.

11. V čase podania odvolania podľa § 374 ods. 4 O.s.p., proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa bolo vždy prípustné odvolanie. Odvolaniu podanému proti rozhodnutiu, ktoré vydal súdny úradník alebo justičný čakateľ, môže v celom rozsahu vyhovieť sudca, ktorého rozhodnutie sa považuje za rozhodnutie súdu prvého stupňa ( súdu prvej inštancie); ak sudca odvolaniu nevyhovie, predloží vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu. Ak odvolanie podané v odvolacej lehote oprávnenou osobou smeruje proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa, proti ktorému zákon odvolanie nepripúšťa (§ 202), rozhodnutie sa podaním odvolania zrušuje a opätovne rozhodne sudca.

12. Podľa § 37 ods. 3 Exekučného poriadku účinného v čase podania odvolania, proti inému než tomu, kto je v rozhodnutí označený ako povinný, alebo v prospech iného než toho, kto je v rozhodnutí označený ako oprávnený, možno vykonať exekúciu, len ak sa preukázalo, že naňho prešla povinnosť alebo právo z exekučného titulu podľa § 41 'https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/233/20160701'. Ak nastanú skutočnosti, na ktorých základe dochádza k prevodu alebo prechodu práv a povinností vyplývajúcich z exekučného titulu, sú účastníci konania povinní bez zbytočného odkladu písomne oznámiť tieto skutočnosti exekútorovi. Oznámenie musí byť doložené listinou preukazujúcou prevod alebo prechod práv alebo povinností. Návrh na pripustenie zmeny účastníkov konania je exekútor povinný súdu doručiť v lehote 14 dní odo dňa, keď sa o týchto skutočnostiach dozvedel. Súd rozhodne do 60 dní od doručenia návrhu uznesením. Rozhodnutie sa doručí exekútorovi, oprávnenému a povinnému, ktorí sú označení v exekučnom titule, a tomu účastníkovi, na ktorého právo alebo povinnosť prešla.

13. Podľa § 37 ods. 4 Exekučného poriadku, ak k prevodu alebo prechodu práv alebo povinností z exekučného titulu dôjde po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie, pokračuje exekútor vo vykonávaní exekúcie na základe pôvodného poverenia, ku ktorému priloží originál právoplatného rozhodnutia súdu o pripustení zmeny alebo odpis rozhodnutia.

14. Ako vyplýva z vyššie uvedeného podľa ust. § 202 ods. 2 O.s.p., odvolanie nie je prípustné proti uzneseniu vydanému v exekučnom konaní podľa osobitného zákona, ak tento osobitný zákon neustanovuje inak. Týmto osobitným zákonom je zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), ktorý rozhodovanie o zmene účastníka konania v ust. § 37 ods. 3 Exekučného poriadku v čase podania odvolania nepripúšťalo proti takémuto rozhodnutiu odvolanie.

15. Napadnuté uznesenie však vydal vyšší súdny úradník a proti rozhodnutiu zamestnanca súdu povereného sudcom je prípustný opravný prostriedok, o ktorom rozhoduje vždy sudca (čl. 142 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky).

16. V čase podania odvolania ust. § 374 ods. 4 O.s.p. upravovalo v prípade odvolanie proti rozhodnutiu vydanému v občianskom súdnom konaní súdnym úradníkom alebo justičným čakateľom autoremedúrou, ktorou sudca, ktorý by inak bol zákonným sudcom vo veci, môže odvolaniu celkom vyhovieť. V prípade podania odvolania v odvolacej lehote oprávnenou osobou proti rozhodnutiu súdneho úradníka, proti ktorému zákon odvolanie nepripúšťa, sa rozhodnutie podaním odvolania zrušuje zo zákona a následne je povinný rozhodnúť sudca súdu prvej inštancie. 17. Keďže v predmetnej veci proti napadnutému uzneseniu, ktorým sa pripustila zmena účastníka konania na strane oprávneného odvolanie nebolo prípustné, vydal vyšší súdny úradník, došlo po podaní odvolania k zrušeniu tohto rozhodnutia zo zákona a o zmene účastníka konania má opätovne rozhodnúť zákonný sudca súdu prvej inštancie.

18. Vzhľadom na uvedené odvolací súd vec vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie.

19. Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3 : 0 (§ 393 ods. 2 posledná veta C.s.p.).

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C.s.p.) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 C.s.p.). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 C.s.p.). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 C.s.p.).