KSKE/11CoPr/1/2013


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11CoPr/1/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7112202547 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 01. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Čabaiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2014:7112202547.2Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobkyne A.. E. X., bytom F., L. XX, zast. JUDr. Rastislavom Cestickým, Košice, Štúrova 27, proti žalovanému H.-F. J. a.s., so sídlom L., Y. I., IČO: 35 792 281, o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru, o odvolaní žalovaného proti rozsudku 17Cpr 1/2012-172 z 20.12.2012 Okresného súdu Košice I

rozhodol:

Potvrdzuje uznesenie.

odôvodnenie:

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zaviazal žalovaného zaplatiť súdny poplatok z návrhu na začatie konania vo výške 99,50 €, do 15 dní od právoplatnosti uznesenia.

Uznesenie napadol včas podaným odvolaním žalovaný z dôvodu, že proti rozsudku Okresného súdu Košice I č.k. 17Cpr 1/2012-172 zo dňa 20.12.2012 podal v zákonnej lehote odvolanie, čím rozsudok nenadobudol právoplatnosť a preto nemožno s konečnou platnosťou konštatovať, že žalobkyňa bola v konaní úspešná a poplatková povinnosť prešla na žalovaného.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalovaného bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) a dospel k záveru, že uznesenie je vecne správne, preto ho podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

Podľa § 2 ods. 2 zák.č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len „cit. zák.“) ak je poplatník od poplatku oslobodený a súd jeho návrhu vyhovel, zaplatí podľa výsledku konania poplatok alebo jeho pomernú časť odporca, ak nie je tiež od poplatku oslobodený. Túto povinnosť však odporca nemá v konaní o rozvode manželstva, o neplatnosť manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je, ak súd tak rozhodne alebo ak uloží náhradu trov konania poplatníkovi.

Podľa § 4 ods. 2 písm. d/ cit. zák. od poplatku je oslobodený navrhovateľ v konaní o náhradu škody z pracovného úrazu a choroby z povolania, v konaní o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru a pri uplatnení nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru.

Podľa položky 1 písm. b/ sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu cit. zákona, z návrhu na začatie konania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba, ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi, súdny poplatok predstavuje 99,50 €.

V prejednávanej veci sa žalobkyňa domáhala určenia neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru a súd prvého stupňa rozsudkom č.k. 17CPr 1//2012-157 z 20.12.2012 určil, že okamžité skončenie pracovného pomeru žalovaného so žalobkyňou zo dňa 5.12.2011 je neplatné. Rozsudok nenadobudol právoplatnosť, keďže žalovaný v zákonom stanovenej lehote podal odvolanie. Ustanovenie § 4 ods. 2 zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov upravuje prípady osobného oslobodenia ex lege od súdnych poplatkov. Žalobkyňa, ktorá sa domáhala určenia neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru bola (osobne) oslobodená od súdnych poplatkov, jej návrhu bolo vyhovené a výsledok sporu je tak pre žalovaného úplne procesne nepriaznivý. Vzhľadom na uvedené je žalovaný povinný zaplatiť súdny poplatok za návrh a súd prvého stupňa, viazaný ustanoveniami zákona o súdnych poplatkoch mu správne uložil poplatkovú povinnosť. Aj keď o zaplatení súdneho poplatku bolo možné rozhodnúť priamo v rozsudku 17Cpr 1/2012-157 z 20.12.2012, rozhodovanie samostatným uznesením nemá vplyv na vecnú správnosť preskúmavaného rozhodnutia.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011).

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.