KSKE/11Co/565/2013


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/565/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7196899877 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 04. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Angela Čechová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2014:7196899877.1Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobkyne MUDr. G. W., bytom X., X.L. č. XX, proti žalovanému J. Š., bytom X., N. č. XX, o zaplatení 66.387,84 €, o odvolaní žalovaného proti uzneseniu 18C 832/1996-622 z 26.7.2013 Okresného súdu Košice I

rozhodol:

Zrušuje uznesenie a vracia vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

odôvodnenie:

Súd prvého stupňa uznesením zaviazal žalovaného nahradiť trovy štátu v sume 2.177,12 € na účet svojho súdu v lehote do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

V odôvodnení uznesenia uviedol, že právoplatným rozsudkom 18C 832/1996 z 8.4.2011 zaviazal žalovaného zaplatiť žalobkyni sumu 66.387,84 € a nahradiť jej trovy konania v sume 6.005,88 €, osobitným výrokom zamietol započítaciu námietku žalovaného v sume 54.475,38 €. Súčasne rozhodol o tom, že o trovách štátu rozhodne samostatným uznesením. Týmto rozsudkom vyhovel žalobe žalobkyne o zaplatenie žalovanej sumy 66.387,84 € v celom rozsahu. Konštatoval, že v konaní vznikli trovy štátu titulom znaleckého dokazovania za podané dva znalecké posudky z odboru stavebníctva, že prvý bol vypracovaný Ing. H. Y. č. posudku 3/2005, za ktorý mu súd priznal znalečné uznesením z 28.10.2005 sp.zn. 18C 832/1996-257 v sume 12.400 Sk, t.j. 411,60 €, druhý posudok bol vypracovaný znalkyňou Ing. J. J., č. posudku XX/XXXX, za vypracovanie ktorého súd priznal znalkyni znalečné uznesením sp.zn. 18C 832/1996-411 v sume 1.093,50 €. Ďalším uznesením z 27.8.2010 priznal tejto znalkyni aj náhrady cestovného v sume 25,08 €. Na základe doplnenia zadaného súdom uvedená znalkyňa vyhotovila aj doplnok k znaleckému posudku, za čo jej súd priznal uznesením z 30.7.2012 sp.zn. 18C 832/1996-588 znalečné vo výške 746,94 €. Spolu takto bolo v konaní priznané znalečné v sume 2.277,12 €. Žalovaný zložil zálohu na trovy znaleckého dokazovania dňa 7.8.2009 v sume 100 €, ktorá záloha bola použitá na znalečné a v prevyšujúcej časti, t.j. v sume 2.177,12 € bolo zaplatené znalečné znalcom predbežne z prostriedkov štátu. O trovách štátu vzniknutých na základe hore uvedeného rozhodol podľa § 148 ods. 1 O.s.p., ktorého znenie v odôvodnení uznesenia uviedol a v súlade s týmto ustanovením a na základe výsledku súdneho konania, v ktorom bola žalobkyňa v celom rozsahu úspešná a žalovaný nebol úspešný, rozhodol o trovách štátu tak, že na ich zaplatenie zaviazal žalovaného a to v plnej výške, t.j. 2.177,12 €.

Uznesenie napadol včas podaným odvolaním žalovaný. Odôvodnil ho odvolacími dôvodmi podľa § 205 ods. 2 písm.d/ a f/ O.s.p. konštatujúc, že napadnuté uznesenie považuje za nesprávne a nezákonné, vydané z neúplne zisteného skutkového stavu a s nesprávnou aplikáciou ust. § 148 ods. 1 O.s.p.. Citoval znenie uvedeného zákonného ustanovenia a uviedol, že súd prvého stupňa absolútne nezisťoval, či na jeho strane nie sú splnené podmienky oslobodenia od súdnych poplatkov, pričom on tvrdí, že sú, a to v plnom rozsahu. Na toto tvrdenie uviedol, že mimo nehnuteľnosť, v ktorej býva a v ktorej je uspokojovaná jeho bytová potreba, nemá iný nehnuteľný majetok, ani hnuteľný speňažiteľný majetok a ani úspory, že práve na výplatu žalobkyni musel zložiť v exekučnom konaní na istine 66,387,84 €, na trovách predchádzajúceho konania sumu 6.005,88 € a 7.314,50 € na odmene exekútora, na trovách exekúcie 489,39 €, čo ho úplne zadlžilo, zbavilo všetkých úspor a aj speňažiteľného majetku. Poukázal na to, že jeho príjem z pracovnej činnosti po odpočítaní nutných výdajov ledva postačuje na jeho živobytie a náklady v rodine. So zreteľom na uvedené zastáva tak názor, že táto situácia zakladá predpoklady na jeho úplné oslobodenie od súdnych poplatkov, čo si súd môže overiť a je tak naplnená zákonná podmienka v zmysle § 148 ods. 1 druhá veta O.s.p. nezaviazať ho na náhradu štátom preddavkovaných trov, na vznik ktorých nikdy nedal ani podnet a vôbec už nie na opakovanie znaleckého dokazovania. Súd takto nedostatočne zistil skutkový stav a nesprávne aplikoval ust. § 148 ods. 1 O.s.p., preto je napadnuté uznesenie nezákonné. Navrhol zrušiť autoremedúrou uvedené uznesenie alebo alternatívne nech uvedené uznesenie zruší odvolací súd.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) prejednal vec v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1, 3 O.s.p. dospel k záveru, že uznesenie je potrebné zrušiť podľa § 221 ods. 1 písm.h/, ods. 2 O.s.p. a vrátiť vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Z ust. § 148 ods. 1 O.s.p. vyplýva, že štát má právo na náhradu trov, ktoré platil, avšak iba proti tomu účastníkovi, u ktorého nie sú predpoklady na oslobodenie od súdnych poplatkov a iba vo výške zodpovedajúcej pomeru úspechu podľa výsledku konania. V prípade, ak sú na strane účastníka splnené podmienky na oslobodenie od súdnych poplatkov, trovy, ktoré by inak pripadli na tohto účastníka podľa výsledku konania, znáša štát. Pritom nie je rozhodujúce, či sa účastníkovi rozhodnutím súdu priznalo oslobodenie od súdnych poplatkov, ale to, či sú inak splnené podmienky na priznanie oslobodenia podľa § 138 ods. 1 O.s.p.

Súdnou praxou je ustálený taký výklad ust. § 148 ods. 1 O.s.p., že pri posudzovaní práva štátu na náhradu trov konania sa súd vždy zaoberá zisťovaním predpokladov na oslobodenie podľa § 138 ods. 1 O.s.p. toho účastníka, ktorému má byť podľa výsledkov konania uložená náhrada trov konania.

V danej veci zo spisu nevyplýva, že by súd pred rozhodnutím o náhrade trov štátu zisťoval, či u žalovaného, ktorého podľa výsledku konania postihuje povinnosť nahradiť trovy konania štátu, sú alebo nie sú dané predpoklady pre oslobodenie od súdnych poplatkov, preto je napadnuté rozhodnutie predčasné. Bude preto jeho povinnosťou tieto okolnosti v ďalšom konaní skúmať a až následne rozhodnúť opätovne o náhrade trov štátu.

Rozhodnutie prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.