KSKE/11Co/390/2012


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/390/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7209209985 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 05. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Čabaiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7209209985.1Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcov: 1/ Tatiany Ivkovičovej, nar. XX.X.XXXX, Z. M. XXX a 2/ Z. R., I.. X.XX.XXXX, Z. M. XX5, zastúpených JUDr. Janou Šándorovou, advokátkou, Košice, Mlynárska 19, proti žalovaným: 1/ B. F. M..L..T.., M. M. N., M. V.A. XX, 2/ W.. V. K., L. K., I.. XX.X.XXXX, Z. N., M. X, zastúpenej JUDr. Jozefom Tomkom, advokátom, Prešov, Floriánska 2, o určenie neplatnosti zmluvy o prevode nehnuteľnosti a určenie vlastníckeho práva, o odvolaní žalovanej v 2. rade proti uzneseniu 45C 94/2009-294 z 18.7.2012 Okresného súdu Košice II

rozhodol:

Zrušuje uznesenie.

odôvodnenie:

Súd prvého stupňa uznesením uložil žalovaným v 1. a 2.rade povinnosť nahradiť žalobcom v 1. a 2. rade spoločne a nerozdielne trovy konania vo výške 411,84 € na účet právneho zástupcu žalobcov, v lehote do 15 dní od právoplatnosti uznesenia. Rozhodol tak po zistení, že rozsudkom č.k. 45C 94/2009-269 z 24.4.2012, ktorý nadobudol právoplatnosť 9.6.2012, bolo rozhodnuté vo veci samej a vyslovené, že o trovách konania bude rozhodnuté samostatným uznesením po právoplatnosti rozsudku. O trovách konania preto rozhodol týmto uznesením podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a § 151 ods. 1 veta prvá O.s.p. tak, že priznal žalobcom, ktorý mali vo veci úspech, náhradu trov konania spočívajúcich v trovách právneho zastúpenia za 5 úkonov právnej služby v celkovej výške 411,84 € určenej podľa vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách hotových výdavkov advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov, a zaviazal žalovaných v 1. a 2. rade prisúdenú náhradu trov konania zaplatiť na účet právneho zástupcu žalobcov v súlade s § 149 ods. 1 O.s.p.Uznesenie napadla včas podaným odvolaním žalovaná v 2. rade, navrhla ho zmeniť a náhradu trov konania žalobcom nepriznať. Vytýkala súdu prvého stupňa, že v uznesení nijako nezdôvodnil, prečo priznal žalobcom náhradu trov konania a poukázala na to, že v konaní svojim správaním nedala príčinu na podanie návrhu na začatie konania, preto podľa jej názoru súd mal postupovať podľa § 143 O.s.p. a aplikujúc toto ustanovenie, náhradu trov konania žalobcom nepriznať. Zároveň poukázala na okolnosti prípadu a na skutočnosť, že žiadnym spôsobom ako žalovaná v 2. rade nemohla nijak ovplyvniť priebeh konania, keďže súd pri rozhodovaní vychádzal z dôkazov vykonaných v trestnom konaní a ustanovil jej v konaní opatrovníka, aj keď zákonné podmienky podľa § 29 O.s.p. pre taký postup neboli v konaní splnené.

Odvolací súd prejednal odvolanie bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1, ods. 2 písm. c/ O.s.p., a to aj vo vzťahu k žalovanému v 1. rade, ktorý odvolanie nepodal, lebo na strane žalovaných ide o také spoločné povinnosti, kde úkony jedného z nich platia aj pre druhého žalovaného, a napadnuté uznesenie podľa § 221 ods. 1 písm. i/, ods. 2 O.s.p. zrušil. Odvolací súd zistil, že po rozhodnutí súdu prvého stupňa napadnutým uznesením a predložení veci na rozhodnutie o podanom odvolaní, nálezom Ústavného súdu SR sp. zn. II. ÚS 556/2012-39 z 21.2.2013 bolo vyslovené, že Okresný súd Košice II v konaní sp. zn. 45C 94/2009 porušil základné právo sťažovateľky MUDr. V. K. na súdnu ochranu, na prerokovanie veci v jej prítomnosti, ako aj na to, aby sa mohla vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom, podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 36 ods. 1 a čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd. Ústavný súd SR cit. nálezom súčasne zrušil rozsudok Okresného súdu Košice II č.k. 45C 94/2009-269 z 29.4.2012 a vec vrátil okresnému súdu na ďalšie konanie.

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa v súlade s § 151 ods. 3 O.s.p. rozhodol o trovách konania po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku 45C 94/2009-269 z 24.4.2012, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej. Vzhľadom na to, že cit. rozsudok bol nálezom Ústavného súdu SR sp. zn. II ÚS 556/2012-39 z 21.2.2013 zrušený a vec bola vrátená súdu prvého stupňa na ďalšie konanie a opätovné rozhodnutie (o veci samej), z tohto dôvodu muselo byť zrušené i napadnuté uznesenie, ktorým bolo rozhodnuté o trovách tohto konania (ako súvisiacom výroku), keďže konanie v tomto štádiu nie je právoplatne skončené. Po zrušení rozsudku Ústavným súdom SR súd prvého stupňa v ďalšom konaní vec opätovne prejedná a v novom rozhodnutí o veci samej, príp. až po právoplatnom skončení konania, opätovne rozhodne o trovách celého konania, ako aj o trovách tohto odvolacieho konania (§ 151, § 224 ods. 3 O.s.p.).Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011).

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.