KSKE/10Sp/76/2015


(zdroj)

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 5.10.2015

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 10Sp/76/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7015201060 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 11. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Tkáč ECLI: ECLI:SK:KSKE:2015:7015201060.2DOPĹŇACÍ ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach samosudcom JUDr. Pavlom Tkáčom v právnej veci navrhovateľky POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, proti odporcovi Okresný úrad Rožňava - katastrálny odbor, Jarná 2, Rožňava, za účasti L. T., Q. C. XXX/XX, D., zast. Mgr. Ivicou Štiglitz, advokátkou, Šafárikova 8, Rožňava, v konaní o preskúmanie rozhodnutia odporcu č. OU-RV-KO2-2015/V 1270-OR zo dňa 23.07.2015 takto

rozhodol:

D o p ĺ ň a rozsudok Krajského súdu v Košiciach č.k. 10Sp/76/2015-17 zo dňa 05.10.2015 o výrok o trovách konania účastníka v tomto znení:

P r i z n á v a účastníkovi L. T. náhradu trov konania vo výške 533,33 eur, ktoré je navrhovateľka povinná zaplatiť na účet právnej zástupkyne účastníka vedený vo VÚB a.s., IBAN: SK09 0200 0000 0031 8701 9951, a to do troch dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

odôvodnenie:

Krajský súd v Košiciach vydal dňa 05.10.2015 rozsudok č.k. 10Sp/76/2015-17, ktorým potvrdil napadnuté rozhodnutie odporcu, navrhovateľke nepriznal právo na náhradu trov konania a zaviazal ju zaplatiť súdny poplatok v sume 35,- eur.

Ak nerozhodol súd v rozsudku o niektorej časti predmetu konania, o trovách konania alebo o predbežnej vykonateľnosti, môže účastník do pätnástich dní od doručenia rozsudku navrhnúť jeho doplnenie. Súd môže rozsudok, ktorý nenadobudol právoplatnosť, doplniť aj bez návrhu. O návrhu na doplnenie rozsudku súd rozhodne do 30 dní od jeho podania. Doplnenie urobí súd dopĺňacím rozsudkom, pre ktorý platia obdobne ustanovenia o rozsudku. Ak súd nevyhovie návrhu účastníka na doplnenie rozsudku, uznesením návrh zamietne. Návrh na doplnenie sa netýka právoplatnosti ani vykonateľnosti výrokov pôvodného rozsudku (§ 166 ods. 1, 2, 3 O.s.p.).

Súd citovaným rozsudkom zo dňa 05.10.2015 rozhodol o náhrade trov konania navrhovateľky tak, že navrhovateľke právo na náhradu trov konania nepriznal, nerozhodol však o náhrade trov konania účastníka L. T..

Z uvedených dôvodov preto súd v zmysle § 166 O.s.p. doplnil citovaný rozsudok zo dňa 05.10.2015 tak, ako je to uvedené vo výroku tohto dopĺňacieho rozsudku.

Účastník si prostredníctvom svojej právnej zástupkyne uplatnil nárok na náhradu trov konania na pojednávaní konanom dňa 05.10.2015, ktoré vyčíslil v písomnom podaní zo dňa 08.10.2015 podanom elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom toho istého dňa na celkovú sumu 533,33 eur. Podľa § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tejto hlave nie je ustanovené inak, použije sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou § 250a.

Podľa § 246c ods. 1 prvá veta O.s.p. pre riešenie otázok, ktoré nie sú priamo upravené v tejto časti, sa použijú primerane ustanovenia prvej, tretej a štvrtej časti tohto zákona.

Podľa § 142 ods. 1 O.s.p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Úspešnému účastníkovi súd priznal náhradu trov konania v sume 533,33 eur, pričom k ich náhrade zaviazal navrhovateľku. Účastník bol vo vzťahu k navrhovateľke úspešný, pretože súd potvrdil rozhodnutie odporcu o zamietnutí návrhu navrhovateľky na vklad záložného práva k nehnuteľnostiam vo výlučnom vlastníctve účastníka, pričom navrhovateľka sa domáhala zrušenia rozhodnutia odporcu, ktoré bolo pre účastníka priaznivé.

Tieto trovy pozostávajú z odmeny za poskytnuté právne služby podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov. Ide o odmenu za tri úkony právnej služby - príprava a prevzatie právneho zastúpenia, vyjadrenie k opravnému prostriedku zo dňa 02.09.2015 a účasť na pojednávaní dňa 05.10.2015 podľa § 11 ods. 4 citovanej vyhlášky, t.j. vo výške 1/6-iny výpočtového základu, čo predstavuje sumu 139,83 eur za jeden úkon - spolu za tri úkony 419,49 eur. Účastníkovi ďalej bola priznaná paušálna suma náhrad výdavkov podľa § 16 ods. 3 citovanej vyhlášky za tri úkony po 8,39 eur - spolu 25,17 eur. V zmysle § 15 písm. a) a b) citovanej vyhlášky boli účastníkovi ďalej priznané trovy týkajúce sa cestovných nákladov v sume 36,63 eur a náhrada za stratu času v sume 52,04 eur. Celkovo teda trovy účastníka činia sumu 533,33 eur.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.