KSKE/10Sp/51/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 10Sp/51/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7015200727 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 03. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Tkáč ECLI: ECLI:SK:KSKE:2016:7015200727.3ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach samosudcom JUDr. Pavlom Tkáčom v právnej veci navrhovateľky Y. L. C. Š. Č. C. X. S. Y. U. E. , bývajúcej v F., H. X, proti odporcovi Centru právnej pomoci, kancelária Košice, Moyzesova 18, Košice, o preskúmanie rozhodnutia odporcu sp.zn. 4754/2015 - KaKE, r.z. 35452/2015 zo dňa 27.05.2015 takto

rozhodol:

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu zo dňa 27.05.2015 sp.zn. 4754/2015 - KaKE, r.z. 35452/2015.

Navrhovateľke právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

odôvodnenie:

Odporca - Centrum právnej pomoci, kancelária Košice ako príslušný správny orgán podľa § 1 ods.1, 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov, § 10 ods.5 zákona č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 8/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi“) nepriznal navrhovateľke Y. L. nárok na poskytnutie právnej pomoci.

V odôvodnení rozhodnutia odporca uviedol, že navrhovateľka žiadala o poskytnutie právnej pomoci žiadosťou doručenou centru dňa 12.03.2015 vo veci o ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy vedenej na Okresnom súde Košice - okolie pod sp. zn. 15C/28/2013. Odporca pri rozhodovaní vychádzal z ustanovenia § 3 ods.1, § 4 ods.1,2, § 6 ods.1, 2, § 6a ods.1, § 8 zákona č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi v znení neskorších zmien a doplnkov, § 11, § 12 ods.1, 2, 3, § 13 ods.1,2,3, § 16 Občianskeho zákonníka a konštatoval, že v predmetnej veci, s ktorou sa žiadateľka na centrum obrátila, nie je možné vylúčiť zrejmú bezúspešnosť sporu. Skutočnosť, že nejde o zrejme bezúspešný spor je jednou z podmienok na poskytnutie právnej pomoci. Žiadateľka tým nesplnila jednu z troch kumulatívnych podmienok na priznanie nároku na právnu pomoc. Nesplnenie hoci len jednej z podmienok pre priznanie nároku na poskytnutie právnej pomoci má v zásade za následok negatívne rozhodnutie o nároku na poskytnutie právnej pomoci, preto sa splnením ďalších zákonných podmienok nezaoberal. Odporca po zhodnotení rozhodujúcich skutočností dospel k záveru, že navrhovateľka nespĺňa podmienky na poskytnutie právnej pomoci, preto v žiadosti o jej poskytnutie nevyhovel.

Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia odporkyne ďalej vyplýva, že žiadateľka v žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v časti povaha sporu uviedla, že ide o žalobu o ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 800.000,- eur s tým, že v časti opis okolnosti sporu uviedla, že sudkyňa Okresného súdu Košice II. JUDr. Monika Géciová, PhD. zneužila svoje postavenie ako sudca, vo viacerých sporoch, ktoré jej boli pridelené na rozhodnutie a to za záhadných okolností, lebo všetky spory, v ktorých boli účastní (t.j. navrhovateľka a jej manžel) vybavovala ona, účelovo v týchto sporoch nekonala, pravdepodobne a v jednom spore určite na spáchanie zločinu - zneužívania právomoci verejného činiteľa, podozrenie z podvodu a účelového manipulovania, viac opísané v žalobe a podanom doplnení upresnení a oprave návrhu. Ďalej navrhovateľka uviedla, že prikladá súbor dôkazov o jej nekalej činnosti a dokonaní zločinu tzv. dobrovoľnej dražby za pomoci jej švagra G.. Žalobu podala z dôvodu, že jej bola spôsobená škoda veľkého rozsahu 800.000,- eur spôsobom „aký nemá obdobu“, žalovaná zneužila svoje postavenie sudcu za účelom spáchania neuveriteľného zločinu tzv. dobrovoľnej dražby.

Navrhovateľka sa včas podaným opravným prostriedkom doručeným súdu dňa 16.06.2015 domáhala preskúmania zákonnosti označeného rozhodnutia o nepriznaní nároku na poskytnutie právnej pomoci. Navrhovateľka namietala, že úradník Centra právnej pomoci Košice rozhodol, že súdny spor vedený na Okresnom súde Košice - okolie pod sp. zn. 15C/28/2013 bude neúspešný, a teda je zbytočné poskytovať jej advokáta, čiže úradník odporcu sa posadil do role samozvaného sudcu. Namietala, že zákon č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi nič také neumožňuje a o tom či jej nárok bude, alebo nebude úspešný môžu rozhodnúť iba príslušné súdy. Vyslovila preto podozrenie, že centrá právnej pomoci boli vytvorené účelovo na „špinavú robotu“, pretože ak úradník rozhodol, že jej advokáta neustanoví, z tohto dôvodu nemôže splniť požiadavku konajúceho Okresného súdu Košice - okolie, a následkom toho jej žaloba môže byť zamietnutá. Takýmto postupom sa sudkyňa Géciová vyhne zodpovednosti za zneužívanie súdu na nekalú činnosť. V ďalšej časti podaného opravného prostriedku opísala skutkový stav, ktorý viedol k podaniu žaloby, v rámci ktorej žiada o poskytnutie právnej pomoci. Uviedla, že sudkyňa Géciová účelovo nekonala, alebo konala nezákonne v súdnom spore sp.zn. 17C/114/2010 a viac ako dva roky úmyselne spôsobovala prieťahy, manipulácie, účelovo vydávala nezákonné rozhodnutia s jednoznačným cieľom v tomto spore nekonať a nerozhodnúť tak, aby dala dostatočný čas svojmu švagrovi G., aby mohol vykonávať mafiánsku, tzv. dobrovoľnú dražbu za účelom spoločného obohatenia sa. Takéto konanie vyvoláva podozrenie zo spolupáchateľstva. Ďalej sudkyni Géciovej vytýkala aj účelovú manipuláciu v súdnych sporoch vedených na Okresnom súde Košice II. pod sp.zn. 17C/114/2010 a sp.zn. 17C/175/2012 s cieľom maximálne zneužiť sudcovské postavenie na nekalú činnosť, aby účelovo dopomohla k vykonaniu dobrovoľnej dražby (v skutočnosti mafiánskej dražby - nedobrovoľnej a nezákonnej). Sudkyňa preto konala tak, aby jej komplic vykonal zločin. Táto sudkyňa pritom veľmi dobre vedela, že koná nezákonne v prospech svojho rodinného príslušníka, preto bolo jej povinnosťou okamžite zo sporov vedených pod sp.zn. 17C/114/2010 a sp.zn. 17C/175/2012 odstúpiť. Nespravila tak a dokonca aj klamala krajskému súdu, a až po verejnom odhalení, že je prepojená s rodinným príslušníkom bola vylúčená z prejednávania veci (po vykonaní tzv. dobrovoľnej dražby). Je preto nezvratným faktom, že sudkyňa Géciová v súdnych sporoch sp.zn. 17C/114/2010 a 17C/175/2012 úmyselne zneužila Okresný súd Košice II. na nekalú činnosť s cieľom sa spoločne so svojim švagrom G. obohatiť, a preto vykonali tzv. dobrovoľnú dražbu so spôsobením škody 800.000,- eur. Dôkazmi preukazujúcimi túto skutočnosť sú rozhodnutia svedčiace o tom, že Krajský súd v Košiciach túto sudkyňu vylúčil z prejednávania a rozhodovania vo veciach sp.zn. 17C/114/2010 a sp. zn. 17C/175/2012 z dôvodu prepojenia na rodinného príslušníka. Ďalej navrhovateľka uviedla, že žaloby, ktoré boli vedené pod sp.zn. 17C/114/2010 a sp.zn. 17C/175/2012 museli zobrať späť, pretože nezákonným, zločineckým konaním sudkyne Géciovej už neboli predmetom naliehavého právneho záujmu. Predmetom konania tak zostal spor o neplatnosť dražby vedenej pod sp.zn. 20C/132/2013 (pôvodne sp. zn. 17C/28/2013).

Odporca v písomnom vyjadrení zo dňa 27.07.2015 k opravnému prostriedku navrhovateľky uviedol, že žiada napadnuté rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť, a to z dôvodu, že na základe navrhovateľkou označených písomností, ktoré sú súčasťou spisu a boli podkladmi na vydanie rozhodnutia, bolo preukázané, že navrhovateľka nespĺňa zákonom stanovenú podmienku - že sa nejedná o zrejmú bezúspešnosť sporu v zmysle ustanovenia § 8 zákona č. 327/2005 Z.z. Ďalej uviedol, že z vyjadrení navrhovateľky a z dokladov, ktoré označila v žiadosti o poskytnutie právnej pomoci má odporca za to, že navrhovateľka neuviedla, nepredložila a ani neoznačila žiadne relevantné dôkazy na preukázanie svojich tvrdení uvádzaných v žalobe na ochranu osobností a v jej následnom doplnení doručenom súdu dňa 05.03.2015, ktorou namieta zásah do jej osobnostných práv a zároveň si uplatňuje zaplatenie nemajetkovej ujmy, či škody vo výške 800.000,- eur. Naopak, obsah dokladov, ktoré navrhovateľka označila je v zjavnom rozpore s jej tvrdeniami obsiahnutými v žalobe na ochranu osobnosti a jej následnom doplnení doručenom Okresnému súdu Košice - okolie. Ďalej uviedol, že v prejednávanom prípade sa zaoberal posudzovaním otázky zrejmej bezúspešnosti sporu, ako jednej zo zákonných podmienok pre možnosť priznania nároku na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti. Účelom zákona č. 327/2005 Z.z. je zabezpečiť prístup k súdu tým žiadateľom v hmotnej núdzi, ktorým evidentne hrozí ujma na ich právach z dôvodu, že nemajú finančné prostriedky na zaplatenie právneho zastúpenia v ich veci. Skúmanie otázky možného reálneho poškodenia ich práv, resp. právom chránených záujmov súvisí s tým, či by mohli byť úspešní (s prihliadnutím na hmotnoprávne a procesnoprávne predpisy) vo veciach, v ktorých žiadajú o priznanie, resp. o poskytnutie právnej pomoci. posúdenie tejto otázky patrí do právomoci odporcu, ktorý musí každú vec posudzovať individuálne, a to s prihliadnutím na osobitosti v jednotlivých prípadoch. Je pritom možné, že záver odporcu o bezúspešnosti sporu nemusí byť vždy súladný s následným rozhodnutím príslušného súdu, do právomoci ktorého patrí rozhodovať vo veci samej. Odporca má však zákonnú povinnosť zaoberať sa otázkou prípadnej zrejmej bezúspešnosti sporu a len v prípade, ak konštatuje, že nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu (za predpokladu splnenia ostatných podmienok stanovených v § 6 ods.1 zákona č. 327/2005 Z.z.) môže priznať žiadateľovi nárok na právnu pomoc. Vzhľadom na to, že poskytovanie právnej pomoci prostredníctvom centra a ním určených advokátov je hradené štátom zo štátneho rozpočtu, je nevyhnuté, aby odporca pri posudzovaní splnenia podmienok nároku na právnu pomoc postupoval v zmysle zákonných ustanovení, ktoré tieto podmienky upravujú. Ďalej uviedol, že nepriznaním nároku na poskytnutie právnej pomoci pre zrejmú bezúspešnosť sporu nezaniká možnosť žiadateľa, aby uplatnil svoj nárok na súde a súčasne požiadal súd o oslobodenie od platenia súdnych poplatkov a prípadne zvážil, či sa neobráti na Slovenskú advokátsku komoru so žiadosťou o informáciu o advokátoch, ktorí poskytujú bezplatnú právnu pomoc v zmysle § 24 ods.4 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Nepriznanie nároku na poskytnutie právnej pomoci centrom znamená len to, že žiadateľovi v konkrétnom konaní nebude hradiť náklady na právne zastúpenie štát zo štátneho rozpočtu. V tej súvislosti poukázal odporca aj na viaceré rozhodnutia Najvyššieho súdu SR týkajúce sa danej problematiky, napr. sp.zn. 6Sžo/36/2011, sp. zn. 5Sžo/56/2013 a sp. zn. 8Sžo/59/2012.

Súd v konaní podľa tretej hlavy piatej časti O.s.p. (§ 250l a nasl. O.s.p.) preskúmal obsah rozhodnutia odporcu napadnutého opravným prostriedkom, oboznámil sa s obsahom administratívneho spisu odporcu, a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný.

Z obsahu administratívneho spisu odporcu súd zistil, že Centru právnej pomoci, kancelária Košice bol dňa 12.03.2015 doručený vyplnený formulár žiadosti o poskytnutie právnej pomoci datovaný dňom 10.03.2015, s osobnými údajmi navrhovateľky, s údajmi o jej sociálnom postavení, bytových pomeroch, rodinnej situácii, príjmovej a majetkovej situácii, pričom z tejto žiadosti ďalej vyplýva, že navrhovateľka žiada poskytnúť právnu pomoc (zastupovanie) v rámci prebiehajúceho súdneho konania vedeného pod sp.zn. 15C/28/2013 Okresného súdu Košice - okolie, pričom povahu sporu označila ako žaloba o ochranu osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy vo výške 800.000,- eur. Okolnosti sporu opísala tak, že sudkyňa Okresného súdu Košice II. JUDr. Monika Géciová - žalovaná zneužila svoje postavenie ako sudca vo viacerých sporoch vedených na Okresnom súde Košice II., ktoré jej boli pridelené, za záhadných okolností, lebo všetky spory, v ktorých bola navrhovateľka (spolu s manželom) účastníčkou mala táto sudkyňa a účelovo v týchto sporoch nekonala. Pravdepodobne a v jednom spore určite, spáchala zločin - zneužívanie právomoci verejného činiteľa, podozrenie z podvodu a účelového manipulovania, viac opísané v žalobe a podanom doplnení, upresnení a oprave návrhu. Zároveň priložila súbor dôkazov o jej nekalej činnosti a dokonaní zločinu tzv. dobrovoľnej dražby za pomoci jej švagra G.. Žalobu pritom podala preto, že jej bola spôsobená škoda veľkého rozsahu 800.000,- eur spôsobom aký nemá obdobu, pretože žalovaná zneužila svoje postavenie sudcu za účelom spáchania neuveriteľného zločinu tzv. dobrovoľnej dražby.

Navrhovateľka v žiadosti o poskytnutie právnej pomoci označila jednotlivé doklady, ktorých fotokópie centrum následne vyhotovilo zo spisu sp.zn. 4668/2015-KaKE a doložilo k žiadosti: - fotokópia žaloby na ochranu osobnosti doručenej Okresnému súdu Košice - okolie dňa 04.03.2013, - fotokópiu písomnosti označenej ako doplnenie, upresnenie, oprava návrhu doručeného Okresnému súdu Košice - okolie dňa 05.03.2015, - fotokópia uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 13NcC/12/2013-2014 zo dňa 21.03.2013, ktorým krajský súd rozhodol tak, že sudkyňa JUDr. Monika Géciová, PhD. nie je vylúčená z prejednávania a rozhodovania veci vedenej na Okresnom súde Košice II. pod sp.zn. 17C/114/2010, - fotokópia uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 1NcC/24/2014-229 zo dňa 15.07.2014, ktorým krajský súd rozhodol tak, že sudkyňa Okresného súdu Košice II. JUDr. Monika Géciová, PhD. je vylúčená z prejednávania a rozhodovania veci vedenej pod sp.zn. 17C/114/2010, - fotokópia uznesenia Okresného súdu Košice II. č.k. 17C/114/2010-156 zo dňa 07.12.2012, ktorým súd odmietol podanie navrhovateľov doručené Okresnému súdu Košice II. dňa 10.08.2010 a zároveň zamietol návrh na nariadenie predbežného opatrenia, - fotokópiu uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 6Co/28/2013-168 zo dňa 30.01.2013, ktorým krajský súd zrušil uznesenie Okresného súdu Košice II. zo dňa 07.12.2012 č.k. 17C/114/2010-156 a vrátil mu vec na ďalšie konanie, - fotokópiu uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 3Co/293/2011-145 zo dňa 31.05.2013, ktorým krajský súd zmenil rozhodnutie Okresného súdu Košice II. z 20.07.2011 č.k. 17C/114/2010-130 tak, že žiadateľovi priznal oslobodenie od súdnych poplatkov a zrušil výrok, ktorým súd prvého stupňa neustanovil žalobcom v prvom a druhom rade zástupcu z radov advokátov, - fotokópiu uznesenia Krajského súdu v Košiciach sp.zn. 14NcC/9/2013-253 zo dňa 19.03.2013, ktorým krajský súd rozhodol tak, že sudkyňa Okresného súdu Košice II. JUDr. Monika Géciová je vylúčená z prejednávania a rozhodovania vo veci vedenej na Okresnom súde Košice II. pod sp.zn. 17C/175/2012, - fotokópiu uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 5NcC/9/2013-24 zo dňa 12.03.2013, ktorým súd rozhodol tak, že sudkyňa JUDr. Monika Géciová, PhD. je vylúčená z pojednávania a rozhodovania veci sp.zn. 17C/28/2013, - fotokópiu uznesenia Okresného riaditeľstva policajného zboru v Košiciach, odbor kriminálnej polície ČVS: ORP-1504/7-OEK-KE-2013 zo dňa 22.07.2013, ktorým bolo odmietnuté trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania obzvlášť závažného zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a iných trestných činov, ktorých sa mali dopustiť úradníci Správy katastra Košice, ďalej A.. E. H., A.. G. Š., J. E., H.. E. G. C. E.. H. D., - fotokópia podania označeného ako doplnenie trestného oznámenia podaného dňa 28.01.2013, rozšírenie trestného oznámenia na podozrivú osobu JUDr. Moniku Géciovú a JUDr. Barboru Slávikovú, notársku kandidátku, adresovaného Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru v Košiciach k ČVS: ORP-326/7-OEK-KE-2013, - fotokópiu vyrozumenia Ministerstva vnútra SR, Prezídia PZ, Národná kriminálna agentúra zo dňa 24.10.2014.

Po zhodnotení rozhodujúcich skutočností a oboznámení sa s obsahom označených a do správneho spisu označených listinných dôkazov správny orgán rozhodol Rozhodnutím zo dňa 27.05.2015 sp. zn. 4754/2015 - KaKE, r.z. 35452/2015, ktorým navrhovateľke nepriznal nárok na poskytnutie právnej pomoci.

Odporca v odôvodnení napadnutého rozhodnutia konštatoval, že v zmysle § 8 zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi pri posudzovaní bezúspešnosti sporu centrum prihliadne najmä na to, či právo nezaniklo uplynutím času, či sa právo nepremlčalo a či je žiadateľ schopný označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, ktoré sú dôležité na zistenie skutkového stavu. V tej súvislosti poukázal na právny názor Najvyššieho súdu SR vyslovený v rozsudku sp.zn. 6Sžo/36/2011 zo dňa 22.08.2012, podľa ktorého: „Senát Najvyššieho súdu SR prisvedčil argumentácii žalovanému v tom, že za správny nemožno považovať výklad, že posúdenie otázky zrejmej bezúspešnosti sporu má ponechať len na tvrdení žiadateľa s tým, že potom by posudzoval len otázku materiálnej núdze žiadateľa a otázku hodnoty sporu, pričom by priznal nárok aj v prípade, keď žiadateľ nemá dôkaz, ktorým by pred súdom preukázal oprávnenosť jeho nároku. Takýto postup by totiž znamenal v jednotlivých prípadoch uplatnenie šikanóznych návrhov a návrhov založených na tvrdení žalobcu, ktoré nevie preukázať.“

Odporca ďalej uviedol, že z obsahu listín označených navrhovateľkou, konkrétne z podania Doplnenie, upresnenie, oprava návrhu k spisovej značke 15C/28/2013 zo dňa 05.03.2015 vyplýva, že k zásahu do osobnostných práv žiadateľky a jej manžela došlo nezákonným konaním žalovanej a to tak, že žalovaná „priamo v konflikte záujmov konala so svojim švagrom G., je tu jednoznačné podozrenie, že dobrovoľnú dražbu priamo pre svojho švagra G. právne riadila ..., úmyselne konala tak, aby sa mohla uskutočniť dražba, úmyselne zneužívala svoje postavenie verejného činiteľa, úmyselne a účelovo manipulovala v tomto súdnom spore (17C/114/2010) ...“ V tomto podaní sa ďalej uvádza, že žalovaná „priamo klamala Krajskému súdu v Košiciach, že nemá priame prepojenie na rodinného príslušníka a tak nebola vylúčená z rozhodovania veci Okresného súdu Košice II. sp.zn. 17C/114/2010“. Podľa vyjadrení žiadateľky k žiadosti o poskytnutie právnej pomoci a doplnení, upresnenie, oprava návrhu k sp.zn. 15C/28/2013 zo dňa 05.02.2015 dôjsť k zásahu do jej osobnosti konaním, resp. úmyselným nekonaným žalovanej ako sudkyne v konaní sp.zn. 17C/114/2010, prípadne sp. zn. 17C/175/2012, čím mala umožniť p. G., aby žiadateľku a jej manžela spoločensky znemožnil na verejnosti. Žiadateľka spoločne s manželom teda výslovne uvádzajú, že žalovaná mala umožniť inej osobe (p. G.), aby ich spoločensky znemožnila, a nie že tak urobila žalovaná. Žiadateľka ďalej uvádza, že žalovaná zneužila svoje postavenie sudcu za účelom spáchania neuveriteľného zločinu, tzv. dobrovoľnej dražby. Žiadateľka spoločne s manželom vo svojich podaniach ďalej namietajú, že žalovaná bola v postavení sudcu v ich občianskoprávnej veci, hoci mala byť vylúčená z jej prejednávania a rozhodovania.

Odporca v odôvodnení rozhodnutia ďalej konštatoval, že navrhovateľka, t.j. žiadateľka spoločne s manželom uviedli v jednotlivých podaniach adresovaných centru a tiež aj súdu množstvo tvrdení všeobecnej povahy o porušení zákona JUDr. Monikou Géciovou, PhD. a o tom, že umožnila spáchanie podvodu. Ich vyjadrenia však obsahujú predovšetkým subjektívne pocity a tvrdenia, ktoré ničím nepodložili. Neuviedli akým konkrétnym konaním (či porušením povinností konať) mala žalovaná zasiahnuť do ich osobnostných práv. Konkrétne námietky voči konaniu (resp. nekonaniu) JUDr. Géciovej sa týkajú len jej nevylúčenia z konania a rozhodovania v ich právnej veci. Manžel navrhovateľky zároveň v správnom konaní vedenom centrom pod sp.zn. 4668/2015-KaKE predložil množstvo listín, z ktorých viaceré sa týkajú iných konaní (občianskoprávnych konaní a trestných konaní). Napriek množstvu predložených listín neboli centru predložené ani označené žiadne dôkazy na preukázanie skutočností, že JUDr. Géciová svojim konaním (či porušením povinnosti konať) zasiahla do ich osobnostných práv. Vo vyššie uvedenom konaní boli centru predložené a označené množstvá súdnych rozhodnutí a podaní vo veciach vedených na Okresnom súde Košice II. pod sp.zn. 17C/114/2010, sp.zn. 17C/175/2012 a sp.zn. 17C/28/2013. Z týchto listín odporca zistil, že JUDr. Géciovej boli pridelené na rozhodovanie veci žiadateľky a jej manžela vedené na Okresnom súde Košice II. pod sp.zn. 17C/114/2010 (vo veci o určení neplatnosti právneho úkonu, neplatnosti zmluvy a zriadení záložného práva žalobcov : 1/ E. L., 2/ Y. L., 3/ J. L. proti žalovaným : 1/ Katastrálny úrad v Košiciach, 2/ A.. G. Š., 3/ BVS, s.r.o. Košice), sp.zn. 17C/175/2012 (vo veci o splnenie povinností podať návrh na výmaz záložného práva žalobcov : 1/ E. L., 2/ Y. L., za účasti vedľajšieho účastníka J. L. J. Ž.H. : X/ A.. G. Š., X/ J. E.) a sp.zn. 17C/28/2013 (o určenie neplatnosti dražby žalobcov: 1/ J. L., X/ E. L., X/ Y. L., J. Ž. : X/ J. E., 2/ Profesionálnej dražobnej spoločnosti). Vo veci sp.zn. 17C/114/2010 bola JUDr. Géciová vylúčená z konania a rozhodovania uznesením krajského súdu v Košiciach č.k. 1NcC/24/2014-229 zo dňa 15.07.2014 z dôvodu, že žiadateľka a jej manžel podali proti sudkyni žalobu na ochranu osobnosti s uplatnením nemajetkovej ujmy vo výške 800.000,- eur a žiadosť ministrovi spravodlivosti, aby podal návrh na pozastavenie činnosti sudcu a trestné oznámenie. Vo veci sp.zn. 17C/175/2012 bola sudkyňa JUDr. Géciová vylúčená z konania a rozhodovania uznesením Krajského súdu v Košiciach č.k. 14NcC/9/2013-253 zo dňa 19.03.2013 z dôvodu, že nestrannosť namietanej sudkyne objektívne spochybňuje skutočnosť, že okrem žaloby na ochranu osobnosti s uplatnením nemajetkovej ujmy vo výške 800.000,- eur a žiadosti ministra spravodlivosti, aby podal návrh na pozastavenie činnosti sudcu navrhovatelia a vedľajší účastník podali na sudkyňu trestné oznámenie, vo veci vedenej pod sp.zn. 17C/28/2013 bola sudkyňa JUDr. Géciová vylúčená z prejednávania rozhodovania uznesením Krajského súdu v Košiciach č.k. 5Nc/9/2013-24 zo dňa 12.03.2013, a to z dôvodu, že sama namietala svoju zaujatosť, čo odôvodnila tým, že konatelia žalovanej 2/ Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. - H.. E. G. C. L. G. sú rodičmi PhDr. E. D., manželky jej švagra H.. A.. L. D., ktorí sú zároveň prokuristami Profesionálnej dražobnej spoločnosti, s.r.o.. Odporca konštatoval, že účastníkom konania vo veciach vedených pod sp.zn. 17C/114/2010 a sp. zn. 17C/175/2012 nebola právnická osoba Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. Uzavrel, že žiadateľka nepredložila ani neoznačila dôkazy na preukázanie tvrdení, že žalovaná „klamala Krajskému súdu Košice, že nemá priame prepojenie na rodinného príslušníka a tak nebola vylúčená z prejednávania veci Okresného súdu Košice II. sp.zn. 17C/114/2010“. Navrhovateľka taktiež neoznačila dôkazy na preukázanie tvrdení, že žalovaná, t.j. JUDr. Géciová zneužila svoje postavenie sudcu, ani že bola účastníčkou dobrovoľnej dražby, či sa na nej inak podieľala. Navrhovateľkou a jej manželom predložené listiny sú pritom v rozpore s týmito tvrdeniami, pretože uznesením Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach, odbor kriminálnej polície ČVS: ORP-1504/7-OEK-KE-2013 zo dňa 22.07.2013 bolo odmietnuté trestné oznámenie žiadateľa pre podozrenie zo spáchania obzvlášť závažného zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a iných trestných činov, ktorých sa mali dopustiť úradníci Správy katastra Košice, A.. E. H., A.. G. Š., J. E., H.. E. G. C. E.. H. D..

Odporca k tvrdeniam navrhovateľky a jej manžela o tom, že im bola dražbou nehnuteľnosti spôsobená škoda spočívajúca v hodnote nehnuteľnosti uviedol, že navrhovateľka nebola vlastníčkou draženej nehnuteľnosti (tak ako to aj vyplýva zo žaloby o určení neplatnosti dražby), ale vo vzťahu k draženej nehnuteľnosti bola oprávnená z vecného bremena - práva doživotného bývania. Z výpisov z listov vlastníctva č. XXXXX C. Č.. XXXX kat. úz. E. H., obec F. - E., okres F. A.. odporca zistil, že k predmetným nehnuteľnostiam je toto vecné bremeno - právo doživotného bývania v prospech navrhovateľky a jej manžela naďalej zapísané. navrhovateľka naviac naďalej v predmetnej nehnuteľnosti býva, ktorá skutočnosť je zabezpečená aj predbežným opatrením - uznesením Okresného súdu Košice II. č.k. 20C/132/2013-143 zo dňa 15.08.2013.

Odporca tak dospel k záveru, že navrhovateľka neoznačila dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, že jej bola konaním (nekonaním) JUDr. Géciovej v súvislosti s dražbou nehnuteľností, resp. samotnou dražbou nehnuteľností spôsobená škoda vo výške 800.000,- eur.

Odporca ďalej uviedol, že aj z ďalších dokladov predložených navrhovateľkou vyplýva, že o trestných oznámeniach manžela navrhovateľa smerujúcich aj proti JUDr. Géciovej rozhodovali viaceré toho času už aj zaniknuté útvary Policajného zboru SR pod číslami vyšetrovacích spisov PPZ-123/BPK-V/2010, ORP-326/7OEK-KE-2013, KRP-105/OVK-KE-2010, ako aj ORP-2149/1-OJP-KE-2008, a vo všetkých trestných veciach bolo vyšetrovania ukončené, a to buď odmietnutím veci podľa § 197 ods.1 písm. d/ Trestného poriadku, alebo zastavením trestného stíhania podľa § 215 ods.1 písm. a/ Trestného poriadku a všetky sťažnosti proti predmetným rozhodnutiam boli prokurátorom zamietnuté.

V závere preto odporca konštatoval, že z jej jednotlivých vyjadrení ako aj z dokladov, ktoré doložila k žiadosti o poskytnutie právnej pomoci dospel k záveru, že navrhovateľka neuviedla, nedoložila a ani neoznačila žiadne relevantné dôkazy na preukázanie svojich tvrdení uvádzaných v žalobe na ochranu osobnosti a jej následnom doplnení doručenom súdu dňa 05.03.2015, ktorou namieta zásah do jej osobnostných práv a zároveň si uplatňuje nárok na zaplatenie nemajetkovej ujmy, či škody vo výške 800.000,- eur. Obsah dokladov, ktoré žiadateľka predložila, je v zjavnom rozpore s tvrdeniami obsiahnutými v žalobe na ochranu osobnosti a jej následnom doplnení doručenom Okresnému súdu Košice - okolie dňa 05.03.2015.

Právu na právnu pomoc podľa článku 47 ods.2 Ústavy Slovenskej republiky zodpovedá povinnosť štátneho orgánu alebo orgánu verejnej správy vytvoriť podmienky pre dostupnosť právnej pomoci, a to v rozsahu konania pred príslušným orgánom (mutatis mutandis II. ÚS 62/98). Podmienky, ktorých splnenie navrhovateľom sa skúmalo v konaní o nároku na poskytnutie právnej pomoci, vymedzuje tomto prípade ustanovenie § 6 ods.1 zákona č. 327/2005 Z.z. Toto ustanovenie definuje podmienky na poskytnutie právnej pomoci tak, že jednotlivé faktory tam uvedené musia byť splnené kumulatívne.

Podľa § 6 ods.1 zákona č. 327/2005 Z.z. fyzická osoba má právo na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti, ak

a/ jej príjem nepresahuje 1,4-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojim majetkom,

b/ nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu a

c/ hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy, okrem sporov, v ktorých nie je možné hodnotu sporu vyčísliť v peniazoch.

Podľa ustanovenia § 8 zákona pri posudzovaní zrejmej bezúspešnosti sporu centrum prihliadne najmä na to, či právo nezaniklo uplynutím času, či sa právo nepremlčalo a či je žiadateľ schopný označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, ktoré sú dôležité na zistenie skutkového stavu. Ustanovenie § 8 zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi nepredstavuje taxatívny výpočet skutočností, na ktoré musí odporca pri posudzovaní otázky zrejmej bezúspešnosti sporu prihliadať, avšak na konkrétne skutočnosti, ktoré sú v citovanom ustanovení výslovne uvedené má centrum prihliadať vždy. Rozsah posúdenia zrejmej bezúspešnosti sporu je v kompetencii odporcu a závislý od okolností konkrétneho prípadu (právny názor vyslovený v rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č.k. 6Sžo/36/2011 z 22.08.2012). Je preto potrebné zdôrazniť, že centrum ako príslušný správny orgán, za účelom rozhodnutia o nároku fyzickej osoby na poskytnutie právnej pomoci sa musí otázkou zrejmej bezúspešnosti sporu zaoberať, pretože bez splnenia podmienky, že nejde o „zrejmú bezúspešnosť sporu“, nemožno požadovaný nárok na poskytnutie právnej pomoci priznať, aj keby žiadateľ splnil ďalšie dve podmienky (právny názor vyslovený v rozsudku Najvyššieho súdu SR sp.zn. 6Sžo/36/2011 zo dňa 22.08.2012).

Súd k problematike hodnotenia zrejmej bezúspešnosti sporu uvádza, že táto je skôr záležitosťou existujúcej judikatúry, než zákonnej úpravy. Podľa základnej zákonnej definície sa pri posudzovaní zrejmej bezúspešnosti sporu prihliada najmä na to, či právo nezaniklo uplynutím času, či sa právo nepremlčalo a či je žiadateľ schopný označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, ktoré sú dôležité na zistenie skutkového stavu. Tieto skutočnosti treba posudzovať starostlivo, nakoľko ide určitým spôsobom o prejudíciu výsledku sporu.

Pre posudzovanie splnenia zákonných podmienok na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti štátu podľa § 6 zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi je výsledkom správnej úvahy správneho orgánu, k čomu sa nevyžaduje vykonávanie dôkazov podľa § 120 a nasl. O.s.p. ohľadom samotného nároku, o ktorom sa rozhoduje v základnom konaní, v ktorom žiadateľ žiada o poskytnutie právnej pomoci.

Súd v preskúmavacom konaní skúma to, či rozhodnutie správneho orgánu vydaného na základe správneho uváženia nevybočilo z hľadísk a medzí stanovených zákonom.

Úlohou krajského súdu bolo v tomto súdnom konaní postupom podľa ustanovení tretej hlavy piatej časti O.s.p. preskúmať zákonnosť postupu a rozhodnutia odporcu uvedeného v záhlaví tohto rozsudku, ktorým podľa ustanovenia § 10 ods.5 zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi odporca nepriznal navrhovateľke nárok na poskytnutie právnej pomoci.

Z obsahu napadnutého rozhodnutia odporcu s prihliadnutím na obsah jeho administratívneho spisu podľa názoru krajského súdu vyplýva záver, že odporca sa dostatočne zaoberal posúdením splnenia faktoru bezúspešnosti sporu a dospel k správnym záverom, ktoré v napadnutom rozhodnutí aj dostatočným spôsobom odôvodnil a uviedol podrobnú úvahu, ktorá ho viedla k takémuto záveru.

K námietke navrhovateľky, že rozhodnutím úradníka odporcu sa neguje postavenie všeobecných súdov Slovenskej republiky, pretože jeho rozhodnutie nahrádza rozhodnutie súdu vo veci jej žaloby je potrebné uviesť, že táto námietka nie je opodstatnená, pretože pri skúmaní splnenia podmienok na priznanie nároku na právnu pomoc odporcovi priamo zo zákona vyplýva povinnosť zaoberať sa kumulatívnym splnením podmienok jej poskytnutia, pričom jednou z týchto podmienok je aj vylúčenie zrejmej bezúspešnosti sporu. Odporca pri svojom rozhodovaní vychádzal z platného právneho stavu, ktorý podrobne interpretuje súdna prax a zjednocuje platná judikatúra, vrátane v tomto odôvodnení označených rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Vzhľadom na takto zistený skutkový a právny stav veci súd procesným postupom podľa § 250q ods.2 O.s.p. potvrdil preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne.

O trovách konania súd rozhodol v súlade s ustanovením § 250k ods.1 O.s.p. s použitím § 250l ods.2 O.s.p. tak, že navrhovateľke, ktorá v konaní nebola úspešná nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.