KSBB/5To/76/2013


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 5To/76/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6812010497 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 09. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Deák ECLI: ECLI:SK:KSBB:2013:6812010497.1Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, na verejnom zasadnutí dňa 10. septembra 2013, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Deáka a sudcov JUDr. Petra Chovanku a JUDr. Juraja Babjaka, o odvolaní obžalovanej R. E., proti rozsudku Okresného súdu v Revúcej, sp.zn. 7T 88/2012 zo dňa 29.05.2013 takto

rozhodol:

Podľa § 319 Tr. por. sa odvolanie obžalovanej R. E. z a m i e t a.

odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom bola obžalovaná uznaná vinnou z prečinu podvodu podľa § 221 ods. 1,2 Tr. zák., spáchaného formou spolupáchateľstva podľa § 20 Tr. zák. v podstate na tom skutkovom základe, že v mesiacoch november 2011 až máj 2012 uvedením nepravdivých údajov vylákala spoločne s ďalšou osobou od P. A., nar. v r. XXXX sumu 3.820,- Eur, ktoré použila na nezistený účel.

Bola za to odsúdená podľa § 221 ods. 2 Tr. zák., § 38 ods. 2 Tr. zák. k trestu odňatia slobody na dvanásť mesiacov, pričom podľa § 48 ods. 2 písm. b) Tr. zák. bola pre výkon trestu zaradená do ústavu na výkon trestu odňatia slobody so stredným stupňom stráženia.

Podľa § 288 ods. 1 Tr. por. bola poškodená P. A. s nárokom na náhradu škody odkázaná na občianske súdne konanie.

Proti tomuto rozsudku podala obžalovaná v zákonnej lehote odvolanie do výroku o treste. Uviedla, že je zamestnaná, stará sa o ťažko chorú matku a sama je tiež nemocná. Ľutuje svojho konania a navrhuje, aby jej krajský súd uložil iný druh trestu ako okresný súd, a to trest peňažný, prípadne opätovne trest odňatia slobody, ktorý by jej podmienečne odložil.

Krajský súd na podklade podaného odvolania preskúmal zákonnosť a odôvodnenosť napadnutých výrokov rozsudku, proti ktorým odvolateľka podala odvolanie a tiež konanie, ktoré týmto výrokom predchádzalo a dospel k záveru, že odvolanie obžalovanej nemožno považovať za dôvodné.

Je potrebné uviesť, že obžalovaná pred okresným súdom na hlavnom pojednávaní urobila vyhlásenie, že sa cíti byť vinná zo žalovanej trestnej činnosti a jej vyhlásenie okresný súd prijal. Okresný súd potom dokazovanie o vine obžalovanej nevykonával a vykonal len dôkazy súvisiace s rozhodnutím o treste a náhrade škody. Aj odvolanie obžalovanej smerovalo len do výroku o treste, a preto aj prieskumná povinnosť krajského súdu spočívala v tomto smere.

Krajský súd z obsahu trestného spisu zistil, že obžalovaná už aj v minulosti prejavila opakovane sklony k páchaniu rovnakej trestnej činnosti ako v prejednávanom prípade. Zo zaobstaraných správ bolo zistené, že sa dopúšťala aj rôznych priestupkov. Obžalovaná bola v minulosti odsúdená za rovnakú trestnú činnosť k nepodmienečným trestom odňatia slobody. Naposledy bola odsúdená trestným rozkazom Okresného súdu v Rožňave pre prečin podvodu podľa § 221 ods. 2 Tr. zák. k trestu odňatia slobody na dva roky, pričom jej bol výkon trestu odložený na skúšobnú dobu tri roky. Skúšobná doba z trestného rozkazu začala plynúť dňom 09.03.2011.

Obžalovaná sa prejednávanej trestnej činnosti dopustila počas skúšobnej doby. Vzhľadom na jej doterajšie sklony k páchaniu rovnakej trestnej činnosti i k okolnostiam prípadu, keď podviedla starú osobu, prichádza v úvahu len trest odňatia slobody.

Za trestnú činnosť, ktorej sa obžalovaná dopustila, je hrozené trestom odňatia slobody na jeden rok až päť rokov.

Okresný súd obžalovanej uložil trest odňatia slobody na samej spodnej hranici zákonom určenej trestnej sadzby, pri rovnosti priťažujúcich a poľahčujúcich okolností. Tento trest aj okresný súd považuje za zákonný i keď skôr mierny.

Vzhľadom k tomu, že obžalovaná sa dopustila prejednávanej trestnej činnosti počas skúšobnej doby z trestného rozkazu v zmysle § 49 ods. 2 Tr. zák., tento trest nebolo možné podmienečne odložiť a prichádzal v úvahu len trest odňatia slobody nepodmienečný tak, ako ho obžalovanej správne určil okresný súd.

Správne si počínal okresný súd, keď pre výkon uloženého trestu zaradil obžalovanú do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia, pretože v posledných desiatich rokoch bola za rovnakú úmyselnú trestnú činnosť vo výkone trestu odňatia slobody.

Vychádzajúc z uvedeného preto krajský súd odvolanie obžalovanej ako nedôvodné zamietol.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu zákon ďalší riadny opravný prostriedok nepripúšťa.