KSBB/4CoE/3/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 4CoE/3/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6715204236 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 01. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubomír Bušík, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSBB:2017:6715204236.1Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubomíra Bušíka, PhD. a členov senátu JUDr. Jána Bobora a JUDr. Jozefa Mikluša, v exekučnej veci oprávneného: Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, právne zast. JUDr. Veronikou Kubrikovou, PhD., advokátkou, so sídlom AK Martinčekova 13, 821 01 Bratislava, korešpondenčná adresa Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 42 174 716, proti povinným: 1/ H. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom J, R. XXXX/XX, XXX XX A., 2/ K. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom J, R. XXXX/XX, XXX XX A., vedenej pod sp. zn. EX 801/15 súdnym exekútorom JUDr. Jozefom Ďuricom, Exekútorský úrad Zvolen, so sídlom Borovianska 17, 960 01 Zvolen, o vymoženie pohľadávky oprávneného vo výške 5.189,10 Eur s príslušenstvom, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Zvolen č.k. 13Er/133/2015-28 zo dňa 16.06.2016, takto

rozhodol:

Odvolanie oprávneného o d m i e t a .

odôvodnenie:

1. Napadnutým uznesením okresný súd podľa ust. § 44 ods. 2/ zák. č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len Exekučný poriadok) zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že exekučné konanie je vedené na základe exekučného titulu, ktorým je rozhodcovský rozsudok STÁLEHO ROZHODCOVSKÉHO SÚDU zriadeného pri ROZHDODCOVSKEJ, ARBITRÁŽNEJ A MEDIAČNEJ, a.s., so sídlom v Bratislave, sp. zn. IA-C/0712/0029 zo dňa 07.11.2014. Súd prvej inštancie vychádzal zo záveru, že Zmluva o úvere uzavretá medzi oprávneným ako veriteľom a povinným ako dlžníkom, na základe ktorej oprávnený uplatnil na rozhodcovskom súde svoj nárok je spotrebiteľskou zmluvou, preto na daný právny vzťah aplikoval ustanovenia § 52 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len Občiansky zákonník) upravujúce spotrebiteľské zmluvy. Okresný súd poukázal aj na Smernicu Rady č. 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách. Konštatoval, že rozhodcovská doložka v zmluve, ktorá mala založiť legitimitu pre exekučný titul, nebola individuálne dojednaná. Spotrebiteľ nemal možnosť zmluvu uzavrieť bez rozhodcovskej doložky, ktorá bola včlenená medzi ostatné zmluvné dojednania vopred pripravených všeobecných obchodných podmienok. Vzhľadom na adhéznu povahu návrhu zmluvy mal spotrebiteľ možnosť návrh len ako celok prijať alebo ho odmietnuť. Dlžník tak nemal možnosť akokoľvek ovplyvniť nielen výber rozhodcovského súdu, ktorý bol v rozhodcovskej doložke vopred určený, ale nemal ani možnosť akokoľvek modifikovať obsah rozhodcovskej zmluvy, pokiaľ ide o okruh vzájomných sporov, ktoré by mal rozhodcovský súd medzi účastníkmi konania rozhodnúť. Rozhodcovská doložka tak napĺňa kritérium značnej nerovnováhy v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Z uvedených dôvodov súd dospel k záveru, že rozhodcovská doložka je neprijateľnou podmienkou a ako taká bola už od počiatku neplatnou v zmysle § 53 ods. 5/ Občianskeho zákonníka účinného v čase uzatvárania zmluvy, preto žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie zamietol. 2. Proti tomuto rozhodnutiu podal oprávnený v zákonom stanovenej lehote odvolanie s návrhom, aby ho odvolací súd zmenil tak, že žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie vyhovie alebo aby napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu zrušil a vec vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie. Ako dôvody podania odvolania uviedol ustanovenie § 365 ods. 1 písm. a/, b/, d/, e/, f/, g/, h/ zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku.

3. Vyjadrenie k odvolaniu podané nebolo.

4. Podľa § 9a ods. 1/ Exekučného poriadku, ak to povaha veci nevylučuje, v konaní podľa tohto zákona sa primerane použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku.

5. Podľa § 470 ods. 1/ CSP, ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti.

6. Krajský súd, ako súd odvolací, skúmal včasnosť podaného odvolania ako jednu z procesných podmienok odvolacieho konania.

7. Podľa § 362 ods. 1 veta prvá CSP (totožný s ust. § 204 ods. 1 veta prvá zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok), odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

8. Podľa § 386 písm. a/ CSP odvolací súd odmietne odvolanie, ak bolo podané oneskorene.

9. Zo spisového materiálu je zrejmé, že oprávnenému bolo napadnuté uznesenie doručené dňa 30.08.2016, a to na adrese, ktorú uviedol na účely doručovania v návrhu na vykonanie exekúcie. Prevzatie uznesenia potvrdil podpisom na doručenke, pričom bol riadne poučený o možnosti podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia uznesenia. Skutočnosť, že uznesenie prevzal v uvedený deň sám potvrdil aj v podanom odvolaní. Posledný deň lehoty na podanie odvolania preto oprávnenému uplynul v utorok dňa 14.09.2016, avšak oprávnený podal odvolanie na pošte až dňa 19.09.2016.

10. S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti preto odvolací súd podľa ust. § 386 písm. a/ CSP odvolanie oprávneného odmietol ako podané oneskorene.

11. Odmietnutie odvolania podľa § 386 CSP vyjadruje procesnú situáciu, v ktorej sa odvolací súd vôbec nezaoberal obsahom napadnutého rozhodnutia, pretože zistil niektorý z dôvodov, ktorý viedol k nemeritórnemu rozhodnutiu.

12. Rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Banskej Bystrici pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu nie je odvolanie prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP). Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1/ CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1/ CSP).