KSBB/43Cob/195/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 43Cob/195/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5314203946 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 11. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Kmeťová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2016:5314203946.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Kmeťovej a z členiek senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej a JUDr. Márie Jamriškovej PhD. v právnej veci žalobcu CD Consulting s.r.o. Politických vězňů 1272/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 264 29 705 (pôvodná adresa Nagano Office Center, K červenému dvoru 3269/25a, 130 00 Praha), zast. advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko s.r.o., so sídlom Bratislava, Grösslingova 4, IČO: 36 864 421, proti žalovanej M. M., Z. O. č. XXX, o zaplatenie zmenkovej sumy 94,- Eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Žiar nad Hronom č. k. 18C/394/2015-37 zo dňa 26. februára 2016 takto

rozhodol:

Rozsudok Okresného súdu Žiar nad Hronom č. k. 18C/394/2015-37 zo dňa 26. februára 2016 potvrdzuje.

Žalovanej priznáva náhradu trov odvolacieho konania.

odôvodnenie:

1. Okresný súd Žiar nad Hronom návrh žalobcu zamietol a rozhodol, že žalovanej náhradu trov konania nepriznáva.

2. Žalobca si na súde uplatnil právo na zaplatenie peňažnej sumy 94,- Eur s príslušenstvom ako právo zo zmenky, ktorú vystavila žalovaná dňa 25. 01. 2010 na zmenkovú sumu 154,- Eur, pričom sa zaviazal aj k úhrade zmenkového úroku vo výške 0,25% denne od 20. 04. 2011 s tým, že indosovaná zmenka je vistazmenkou opatrenou doložkou „na platenie predložiť v lehote 4 rokov od vystavenia“. Žalobca podal žalobu v zmysle čl. 4 ods. 1 Nariadenia ES 861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (ďalej len Nariadenie), uviedol, že disponuje len originálom zmenky a nemá informácie o akýchkoľvek iných potenciálne existujúcich vzťahoch žalovanej a predchádzajúceho majiteľa v konaní predloženej zmenky. Žalobu podal ako indosatár a uviedol, že zmenku predložil k zaplateniu indosant, žalovaná ako vystaviteľ však doposiaľ zaplatila len 60,- Eur, a to na zmenkovú sumu.

3. Okresný súd doručil žalovanej tlačivo C v zmysle čl. 5 ods. 1 a 2 a 3 nariadenia - tlačivo na odpoveď, žalovaná sa k podanému návrhu nevyjadrila. Aj naďalej bola v konaní nečinná, súd prvej inštancie preto v zmysle § 156 ods. 3 v spojení s § 115a ods. 2 OSP nakoľko ide o drobný spor nenariadil pojednávanie, ale vo veci verejne vyhlásil rozsudok. Pri zhodnotení listín založených v spise poukázal súd prvej inštancie na úpravu § 52 ods. 1, 2, 3 a 4, § 53 ods. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 Občianskeho zákonníka, § 4 ods. 6 Zák. č. 258/2001, § 17 Zák. č. 191/1950 Zb. Zákon zmenkový a šekový, ako aj na spoločné stanovisko občiansko-právneho a obchodno-právneho kolégia Najvyššieho súdu SR zo dňa 20. 10. 2015.

4. Súd s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré sú známe z jeho činnosti dospel k záveru, že žalovaná má postavenie spotrebiteľa, nakoľko jej bol pravdepodobne poskytnutý úver od spoločnosti POHOTOVOSŤ, s. r. o. a to na základe formulárovej zmluvy, ktorej obsah žalovaná nemohla ovplyvniť. Tieto skutočnosti sú súdu známe z jeho činnosti, rovnako tak mu je známe, že spoločnosť POHOTOVOSŤ, s. r. o., pre ktorú žalovaná vystavila zmenky poskytuje spotrebiteľské úvery, aj že základom právneho vzťahu medzi POHOTOVOSŤ, s. r. o. a žalovanou bol pravdepodobne právny záväzok zo zmluvy o úvere, ktorý je potrebný posudzovať podľa úpravy § 258 /2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch s tým, že bol zabezpečený zmenkou, vystavenou žalovanou na sumu 154,- Eur. Podľa názoru súdu zmluvu o spotrebiteľskom úvere nemožno posudzovať separátne od zmenky, ktorá takýto úver zabezpečovala, pričom aj na tieto zabezpečenia sa vzťahujú príslušné ustanovenia spotrebiteľského práva s tým, že súd je povinný preskúmať jednak zmluvu o úvere, ako aj zabezpečenie záväzku z takejto zmluvy o úvere či neobsahuje neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré boli dojednané v neprospech spotrebiteľa - žalovanej ako slabšej zmluvnej strany. Žalobca sa stal majiteľom veľkého množstva zmeniek nadobudnutých od spoločnosti POHOTOVOSŤ, s. r. o., takže musel mať vedomosť o tom, že ide o zmenkových dlžníkov, ktorí majú postavenie spotrebiteľov. Súdu je známe z jeho činnosti, že pri vystavovaní zmeniek v prospech spoločnosti POHOTOVOSŤ, s. r. o. v súvislosti so spotrebiteľskými úvermi nebolo právo na vyplnenie blankozmenky veriteľa individuálne dojednané a je tak neprijateľnou zmluvnou podmienkou, preto je neplatné z dôvodu, že umožňuje veriteľovi domáhať sa od spotrebiteľa zaplatenia neprimerane vysokého zmenkového úroku, ktorý predstavuje 91,25% ročne. Nakoľko dohoda o vyplňovacom práve blanko zmenky bola neplatná, tak pôvodnému remitentovi nevzniklo právo na vyplnenie blanko zmenky, čím sa takáto blanko zmenka nestala zmenkou a pôvodnému veriteľovi nevznikli práva a povinnosti zo zmenky, v dôsledku čoho ich nemohol ani previesť indosamentom na žalobcu. Okrem toho celé konanie spoločnosti POHOTOVOSŤ, s. r. o. bolo v rozpore s úpravou § 52 a § 53 Občianskeho zákonníka, ako aj s dobrými mravmi.

5. Súd prvej inštancie preto návrh zamietol a o trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 OSP tak, že žalovanej náhradu trov konania nepriznal, nakoľko jej v konaní žiadne trovy nevznikli.

6. Proti tomuto rozsudku podal odvolanie žalobca a navrhol, aby odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že návrhu žalobcu na uplatnenie pohľadávky vyhovie v celom rozsahu. Žalobca namietal, že konanie pred súdom prvého stupňa má vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom a rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

7. Žalobca predovšetkým namietal, že postupom súdu prvého stupňa došlo k porušeniu práva EÚ, pretože súd nepostupoval v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia č. 861/2007. Tvrdil, že na rozhodnutie súdu o nariadení pojednávania neboli splnené podmienky Nariadenia, konanie podľa ktorého je zásadne písomné a pojednávanie sa nariaďuje len pokiaľ to súd považuje za potrebné alebo ako o to požiada niektorá zo strán. Namietal tiež, že súd prvého stupňa nevydal žiadne rozhodnutie o nariadení pojednávania a nedoručil ho účastníkom konania v zmysle § 45 a nasl. OSP, poukazoval na to, že žalovaný nedoručil súdu žiadnu žalobnú odpoveď v zmysle Nariadenia, súd mal preto postupovať podľa čl. 7 ods. 3 Nariadenia a vydať rozsudok. Žalobca namietal proti postupu súdu prvého stupňa, ktorý vo veci vykonal dokazovanie aj oboznámením sa s úverovou zmluvou, exekučným spisom a ďalšími listinnými dôkazmi, žalobca podľa dostupných informácií ani žalovaný takéto dokazovanie súdu nenavrhli. Úprava § 120 ods. 1 OSP síce výnimočne umožňuje súdu vykonať aj iné dôkazy ako tie, ktoré navrhli účastníci konania, v tomto konaní však podľa žalobcu na to dôvod nebol, súd mohol a mal rozhodnúť v tejto veci o práve na úhradu zmenkovej sumy a jej príslušenstva len na základe predloženej zmenky. Poukazoval na to, že žalovaný voči forme a obsahu zmenky nevzniesol žiadne námietky, pričom zmenka je vo vzťahu k žalobcovi ako indosatárovi jediným legitimizačným prostriedkom, ktorý nie je možné ničím iným nahradiť. Žalobca ďalej poukazoval na koncentračnú zásadu konštruovanú Nariadením, keď žalovaný mohol vzniesť námietky voči zmenke v zmysle čl. 5 ods. 3 až 6 Nariadenia, ak to však neurobil, musia byť námietky odmietnuté. Súd prvého stupňa podľa žalobcu z vlastnej iniciatívy bez návrhu žalovaného a bez legitímneho podnetu vykonal na ťarchu žalobcu dokazovanie, ktoré údajne preukázala charakter žalovanej ako spotrebiteľa, pritom takéto skutočnosti podľa žalobcu nemožno jednoznačne považovať za nesporné, žalovaná a ani žalobca sa k týmto skutočnostiam nikdy nevyjadrili. Pokiaľ súd na týchto údajne nesporných skutočnostiach založil svoje meritórne rozhodnutie, je toto rozhodnutie postihnuté vadou, ktorá má za následok jeho nesprávnosť. Žalobca ďalej namietal, že súd dospel k rozhodnutiu na základe aplikácie nesprávnych právnych predpisov a aj nesprávnej interpretácie príslušných právnych predpisov a práva EÚ. Poukazoval na to, že zmenka je samostatným abstraktným záväzkom neakcesorickej povahy, nie je možné ju spájať alebo podmieňovať inými okolnosťami, než ktoré sú na zmenke uvedené, súd prvého stupňa sa však aplikáciou príslušných ustanovení ZZŠ vôbec nezaoberal a ignoroval tak predmet sporu. Vzhľadom na úplnú samostatnosť, oddelenosť, nezávislosť zmenkového záväzku nie je podľa žalobcu možné hovoriť o tom, že zmenka je zmenkou podľa zákona o spotrebiteľských úveroch a že tomuto zákonu odporuje. Tvrdil, že zmenka, ktorú predložil v tomto konaní má všetky zákonom predpísané náležitosti, ide o platnú zmenku a uplatnený nárok žalobcu je tak v celom rozsahu dôvodný. Žalobca tiež poukazoval na uznesenie Krajského súdu v Prešove, sp. zn. 10Co/79/2013 zo dňa 05. 09. 2013 a uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 43CobZm/10/2013 zo dňa 21. 11. 2013, ktoré boli vydané skutkovo a právne zhodnej veci žalobcu a potvrdzujú vyššie uvedené závery žalobcu.

8. Žalobca tiež namietal, že rozhodnutie súdu prvej inštancie pre žalobcu je zároveň ak prekvapivým rozhodnutím, čo predstavuje odňatie možnosti konať pred súdom. Prekvapivosť napadnutého rozhodnutia vyplýva zo skutočnosti, že žalovaná uplatnený nárok nepoprela, napriek tomu ho však súd zamietol, ale najmä vyplýva z rozporu napadnutého rozhodnutia s konštantnou judikatúrou Najvyššieho súdu SR, ktorá by mala byť súdu prvej inštancie známa.

9. Žalovaná sa k odvolaniu nevyjadrila.

10. Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací, senát 43Cob vo svojej rozhodovacej činnosti v podobných veciach do 22. 12. 2015 vychádzal z platnej právnej úpravy Zák. č. 191/1950 Zb. Zákon zmenkový a šekový (ďalej len ZZŠ) a z právneho názoru, že konanie v takýchto veciach je konaním o zaplatenie peňažného nároku vyplývajúceho zo zmenky, žalovaný má postavenie zmenkového dlžníka a pri indosovanej zmenky môže v konaní vznášať relevantné námietky týkajúce sa jeho vzťahu voči pôvodnému zmenkovému veriteľovi len v prípade, ak preukáže, že súčasný majiteľ zmenky pri nadobudnutí zmenky konal na škodu žalovaného ako dlžníka (§ 17 ZZŠ), ďalej že charakter zmenkového záväzku je prísne abstraktný a oddelený od zmluvného vzťahu, zmenka indosáciou stratila charakter zabezpečovacej zmenky (akou bola v súvislosti s poskytnutím spotrebiteľského úveru žalovanému, ktorý na zabezpečenie záväzku z tohto úveru vystavil spoločnosti POHOTOVOSŤ, s. r. o. zmenku) a stala sa zmenkou na platenie. Ak zmenku predloženú v obdobných veciach žalobcom súd vyhodnotil ako platnú, pretože spĺňala všetky zákonom stanovené náležitosti tzv. zmenky vlastnej, a žalovaný nevzniesol kvalifikované námietky v zmysle § 17 ZZŠ, súd vychádzal zo záveru, že žalovaný ako zmenkový dlžník je povinný zaplatiť žalobcovi ako majiteľovi zmenky zmenkovú sumu aj s príslušenstvom.

11. S účinnosťou od 23. 12. 2015 bol prijatý zák. č. 438/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len OSP) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, medzi inými aj Zák. č. 191/1950 Zb. Zákon zmenkový a šekový (ďalej len ZZŠ).

12. Podľa čl. I § 17 ods. 1, Zák. č. 191/1950 Sb. v znení Zák. č. 438/2015 Z.z. kto je žalovaný zo zmenky, nemôže robiť majiteľovi námietky, ktoré sa zakladajú na jeho vlastných vzťahoch k vystaviteľovi alebo k predošlým majiteľom, okrem ak majiteľ pri nadobúdaní zmenky konal vedome na škodu dlžníka. Ak je žalovaným zo zmenky ten, koho zaviazanosť zo zmenky vznikla v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, možno majiteľovi robiť námietky, ktoré sa zakladajú na jeho vlastných vzťahoch k vystaviteľovi alebo k predošlým majiteľom vždy.

13. Podľa čl. I § 17 ods. 2 Zák. č. 191/1950 Sb. v znení Zák. č. 438/2015 Z.z., v konaní, v ktorom sa uplatňuje alebo vymáha nárok zo zmenky sa z úradnej povinnosti prihliadne na skutočnosti odôvodňujúce námietky podľa odseku 1, ktoré by ten, kto je žalovaný zo zmenky mohol uplatniť, ak jeho zaviazanosť zo zmenky vznikla v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou.

14. Podľa § 470 ods. 1 CSP, ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti.

15. Podľa § 470 ods. 2 CSP, právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované. Ak sa tento zákon použije na konania začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, nemožno uplatňovať ustanovenia tohto zákona o predbežnom prejednaní veci, popretí skutkových tvrdení protistrany a sudcovskej koncentrácii konania, ak by boli v neprospech strany.

16. Podľa § 295 CSP, súd môže vykonať aj tie dôkazy, ktoré spotrebiteľ nenavrhol, ak je to nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci. Súd aj bez návrhu obstará alebo zabezpečí taký dôkaz.

17. Žalobca podal v tejto veci odvolanie ešte za účinnosti Zák. č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len OSP), ktorý bol s účinnosťou od 01. 07. 2016 zrušený a plne nahradený zák. č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (CSP). Vzhľadom na citovanú úpravu § 470 CSP, odvolací súd o odvolaní žalovaného rozhodoval už podľa príslušných ustanovení CSP.

18. Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací prejednal vec podľa § 379 a § 380 ods. 1 Zák. č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (CSP), s poukazom na § 385 ods.1 CSP bez nariadenia pojednávania, nakoľko nebolo potrebné zopakovať alebo doplniť dokazovanie vykonané súdom prvej inštancie a nevyžaduje to ani dôležitý verejný záujem. V zmysle § 378 ods. 1 a § 219 ods. 1 CSP bol rozsudok odvolacím súdom verejne vyhlásený, termín vyhlásenia rozsudku bol v zmysle § 219 ods. 3 CSP oznámený na úradnej tabuli krajského súdu.

19. Z predloženého spisu odvolací súd zistil okrem iného nasledovné skutočnosti: Žalobou podanou na súd dňa 17. 04. 2014 si žalobca uplatnil proti žalovanej na tlačive v zmysle čl. 4 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovujú európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (ďalej len Nariadenie) právo na zaplatenie zmenkovej sumy vo výške 94,- Eur, zmenkového úroku vo výške 0,25% denne v sumách presne špecifikovaných v návrhu, 6% ročný úrok zo zmenkových súm presne špecifikovaných v návrhu, ako aj na zmenkovú odmenu vo výške 1/3 % zmenkovej sumy, t. j. 0,51 Eur. Uviedol, že ako indosatár je nadobúdateľom všetkých práv zo zmenky, ktorú vystavila žalovaná dňa 25. 01. 2010 a ktorú v origináli pripojil k žalobe s tým, že disponuje len originálom zmenky a nemá informácie o akýchkoľvek iných potenciálne existujúcich vzťahoch žalovanej a predchádzajúceho majiteľa tejto zmenky, ktorá bola vystavená na sumu 154,- Eur. Uviedol tiež, že indosant predložil zmenku k zaplateniu a vystaviteľ doposiaľ zaplatil sumu 60,- Eur na zmenkovú istinu.

20. Žalobca k návrhu pripojil zmenku, vystavenú v Čadci dňa 25. 01. 2010 na 154,- Eur žalovanou ako vystaviteľom. Na zmenke je uvedená aj zmenková suma 154,- Eur a zmenkový úrok 0,25% denne od 20. 04. 2011, zmenka bola splatná spoločnosti POHOTOVOSŤ, s. r. o., Pribinova 25, Bratislava, s poznámkami „bez protestu“ a „na platenie predložiť v lehote 4 rokov od vystavenia“. Na zmenke je tiež uvedený údaj „číslo zmluvy: XXXXXXXXX“. Vychádzajúc aj z poznatkov z doterajšej činnosti odvolací súd považoval za nepochybné, že zmenka bola vystavená na predtlači pripravenej veriteľom POHOTOVOSŤ, s. r. o. a okrem zákonom predpísaného textu „zaplatím za túto zmenku pri predložení na rad POHOTOVOSŤ, s. r. o. Bratislava“ bol na nej nepochybne vopred uvedený aj zmenkový úrok 0,25% denne, ďalej údaj o splatnosti veriteľovi POHOTOVOSŤ, s. r. o., ako aj ďalšie údaje „bez protestu“ a „na platenie predložiť v lehote 4 rokov od vystavenia“. Odvolací súd mal za to, že všetky tieto údaje boli pripravené na predtlači zmenky, na ktorej bol dopísaný dátuma miesto vystavenia, zrejme aj č. zmluvy XXXXXXXXX, suma 154,- Eur a dátum úročenia 20. 04. 2011. Na zmenke sú v predtlači pripravené aj údaje o ručiteľovi, v tejto časti však zmenka vyplnená nebola. Ako vystaviteľ je na zmenke uvedená žalovaná (rodným číslom aj adresou), ktorá zrejme aj zmenku podpísala. Podľa rubopisu na zmenke bola táto indosovaná na žalobcu, ktorý si napokon ako indosatár titulom zaplatenia tejto zmenky uplatnil sumu 94,- Eur s prísl. s tvrdením, že zvyšok zmenkovej istiny, 60,- Eur uhradila vystaviteľka indosantovi, teda spoločnosti POHOTOVOSŤ, s. r. o.

21. Odvolací súd súhlasí so záverom súdu prvej inštancie, že táto zmenka bola zrejme vystavená ako zmenka zabezpečovacia v súvislosti so spotrebiteľským úverom poskytnutým žalovanej ako spotrebiteľovi obchondou spoločnosťou POHOTOVOSŤ, s. r. o., ktorá úver poskytla na základe vopred pripravenej formulárovej zmluvy s tým, že vo všeobecných obchodných podmienkach v tejto formulárovej zmluvy bolo zrejme dohodnuté aj dohoda o vyplňovacom práve k zmenke.

22. Ako to uviedol aj súd prvej inštancie, žalobca si na súdoch SR uplatnil veľké množstvo zmenkových nárokov a to ako indosatár na základe zmeniek, ktoré mu boli prevedené rubopisom zo strany obchodnej spoločnosti POHOTOVOSŤ, s. r. o., pôvodného majiteľa zmenky, pričom išlo o úplne identické zmenkové formuláre, na ktorých bolo vždy uvedené aj číslo zmluvy.

23. Žalobca podal návrh na Okresný súd Čadca, ktorý po úhrade súdneho poplatku za návrh postupoval podľa nariadenia a zaslal na adresu žalovanej tlačivo C na odpoveď. Výzvu aj s tlačivo C „na odpoveď“ zasielal Okresný súd Čadca žalovanej na adresu uvedenú v návrhu, a to XXX XX A.. XXXX. Zásielka súdu sa vrátila poštou ako nedoručená s poznámkou „adresát neznámy“, súdu sa nepodarilo zásielku na adresu označenú žalobcom v návrhu doručiť ani prostredníctvom príslušného orgánu PZ, keď OR PZ SR v Čadci listom zo dňa 17. 06. 2015 oznámilo súdu, že žalovaná sa na uvedenej adrese nezdržiava, ani v minulosti sa nezdržiavala a poukázalo na to, že v registri obyvateľov má žalovaná uvedený trvalý pobyt J., Z. O. XXX. Po overení adresy žalovanej v registri obyvateľov SR, OS Čadca podaním zo dňa 23. 09. 2015 postúpil túto vec podľa §105 ods. 1 a 2 OSP miestne príslušnému OS Žiar nad Hronom, ktorý následne dňa 26. 02. 2016 verejne vyhlásil napadnutý rozsudok. Rozsudok bol žalovanej doručovaný na adresu XXX XX Z. O. č. XXX, a to opakovane, žalovaná si však zásielku v úložnej lehote neprevzala.

24. Ako to oznámil žalobca priamo v návrhu, nedisponuje žiadnymi informáciami ani listinnými dôkazmi týkajúcimi sa vzťahu pôvodného zmenkového veriteľa POHOTOVOSŤ, s. r. o. a žalovanej. Žalovaná bola v konaní nečinná, zásielky súdu nepreberala.

25. Odvolaciemu súdu je z jeho rozhodovacej činnosti známe, že spoločnosť POHOTOVOSŤ, s. r. o., IČO: 358 075 98, Bratislava ako veriteľ poskytovala v minulosti, a aj v roku 2010 úvery fyzickým osobám - nepodnikateľom, tieto zmluvy o úvere uzatvárala ako formulárové zmluvy s predtlačenými VOP (všeobecné obchodné podmienky) na druhej strane, súčasťou VOP bola aj dohoda o vyplnení zmenky, pričom zmenku ako blankozmenku predkladala dlžníkom na podpis spolu s podpisom úverovej zmluvy. Následne POHOTOVOSŤ, s. r. o. tieto zmenky indosovala (postúpila rubopisom) na žalobcu, ktorý si ako majiteľ zmeniek uplatnil práva voči zmenkovým dlžníkom a to podľa Nariadenia, na predpísanom tlačive A. Zmluvy o úvere, ktoré POHOTOVOSŤ, s. r. o. uzatvárala, boli spotrebiteľskými zmluvami a vzťahovala sa na ne príslušná Európska a aj Slovenská legislatíva upravujúca takéto zmluvy. Dohoda o vyplňovacom práve k zmenke v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako súčastiach úverových zmlúv bola v každom z týchto prípadov dohodnutá tak, že umožňovala veriteľovi vystavenie blanko zmenky tak, že zmenková suma v čase vyplnenia bola ponechaná na veriteľa a táto suma mohla byť (a vo väčšine prípadov aj bola) v čase vyplnenia v rozpore s úpravou v tom čase platného § 4 ods. 6 Zák. č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch. Pri uzatváraní spotrebiteľských zmlúv je dlžník tou slabšou stranou, v záujme obstarania finančnej hotovosti pristúpi na predložené podmienky veriteľa bez toho, aby sa s nimi podrobne oboznámil, resp. dlžníkovi sú tieto podmienky zo strany veriteľa predložené len ako všeobecné podmienky úveru na zadnej strane formulárovej, veriteľom vopred pripravenej úverovej zmluvy. Nakoľko úverová zmluva uzavretá medzi spoločnosťou POHOTOVOSŤ, s. r. o. a žalovanou bola zmluvou spotrebiteľskou, spoločnosť POHOTOVOSŤ, s. r. o. mala postupovať v zmysle platnej právnej úpravy, a to aj podľa § 4 ods. 6 a 7 Zák. č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch tak, aby nedochádzalo z dôvodu zjavného nepomeru dohodnutých zmluvných podmienok v neprospech spotrebiteľa ku vzniku škody na strane spotrebiteľa a bola povinná pri vystavení zmenky zabezpečujúcej splnenie spotrebiteľského úveru postupovať spôsobom, ktorý by žalovanej ako dlžníkovi umožnil rovnakú obranu proti nadobúdateľovi zmenky ako proti pôvodnému veriteľovi. Takáto povinnosť veriteľom pri uzatváraní spotrebiteľských zmlúv vyplýva aj z úpravy § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka. Obchodná spoločnosť POHOTOVOSŤ, s. r. o. takýmto spôsobom nepostupovala, keď dohoda o zmenke bola taká, že žalovaný vystaví v jej prospech zmenku „na rad“ tzv. ordre zmenku a nie zmenku „nie na rad“ tzv. rekta - zmenku. V prípade zmenky „na rad“ je možné jednoduchým prevodom zmenky sťažiť postavenie zmenkového dlžníka voči novému majiteľovi zmenky, keď pri uplatnení námietok týkajúcich sa pôvodného vzťahu so svojim veriteľom musí splniť podmienky upravené v § 17 ods. 1 ZZŠ (do 22. 12. 2015 nemal § 17 ZZŠ ods. 2). Zmenku pripravil veriteľ a v predtlači ju predložil spotrebiteľovi, pričom mohol uvedením poznámky „nie na rad“ na zmenke vylúčiť indosáciu zmenky, čo však neurobil.

26. Takýto spôsob vystavenia blanko zmenky (bez poznámky „nie na rad“ a s dopredu vyplneným 0,25% úrokom denne) a vopred vo všeobecných podmienkach pripravená dohoda o vyplnení zmenky, ktorá umožňovala takýto spôsob vystavenia blanko zmenky vo vzťahu k spotrebiteľom, od ktorých nie je možné očakávať podrobnejšie poznatky o zmenkovom práve, je možné hodnotiť aj ako zneužitie práva zo strany veriteľa pri uzatváraní spotrebiteľskej zmluvy. Aj žalobca ako majiteľ indosovanej zmenky musel podľa názoru odvolacieho súdu o tom, že zmenka bola vystavená v súvislosti so spotrebiteľským úverom, vedieť. Odvolací súd opakovane poukazuje na to, že spoločnosť POHOTOVOSŤ, s. r. o. indosovala na žalobcu viaceré zmenky vystavené v súvislosti so zabezpečením úveru poskytnutého spotrebiteľom na základe spotrebiteľských zmlúv.

27. Odvolací súd ďalej dospel k záveru, že zo skladby zmenkových dlžníkov, ktorí vystavili zmenky a ide výlučne o fyzické osoby muselo byť žalobcovi ako indosatárovi zrejmé, že zmenky boli vystavené v súvislosti so spotrebiteľskými úvermi (na zmenke je aj údaj o čísle zmluvy). Napokon, žalobca v návrhoch žaloval buď znížené sumy o splátky úveru, keď zohľadnil čiastočnú úhradu zo strany dlžníkov, resp. v niektorých prípadoch žaloval len zmenkovú úroky a odmenu. Takéto údaje mohol zistiť len z podkladov predložených mu zo strany pôvodného veriteľa POHOTOVOSŤ, s. r. o. Žalobca preto musel vedieť nielen to, že sa jedná o zmenky na rad (keďže boli na neho rubopisované), ale aj to, že medzi dlžníkom a spoločnosťou POHOTOVOSŤ, s. r. o. bola uzavretá zmluva o spotrebiteľskom úvere. Napokon, nie je vylúčené, že k odpočtu splátok okrem informácií o spoločnosti POHOTOVOSŤ, s. r. o. mal k dispozícii aj údaje zo zmluvy o úvere. Odvolací súd preto nesúhlasí s tvrdením žalobcu, že pri nadobúdaní zmenky bol dobromyseľný.

28. Na základe uvedených záverov odvolací súd súhlasí so súdom prvého stupňa v tom, že zmenka predložená v konaní bola vyplnená na základe takej dohody o vyplnení zmenky, ktorú je potrebné považovať za neprijateľnú zmluvnú podmienku a je preto neplatná. Aj keď neplatnosť dohody o vyplnení zmenky nespôsobuje neplatnosť zmenky podľa ZZŠ ako to tvrdí okresný súd, zakladá dôvodnú obrahu dlžníka proti povinnosti zaplatiť takúto zmenku, a to nielen pôvodnému veriteľovi, ale aj indosatárovi, ktorý ju napokon ani nemal prijať. Záväzok spotrebiteľa k založeniu zmenkovej obligácie je podľa názoru odvolacieho súdu neplatný, a pôvodný majiteľ zmenky nemohol preniesť na žalobcu ako nadobúdateľa zmenky práva zodpovedajúce neplatnému záväzku, teda práva, ktoré platne nenadobudol.

29. Ako už odvolací súd uviedol, samotná zmenka predložená žalobcom v konaní je platná, obsahuje všetky náležitosti úpravy ZZŠ nevyhnutné pre platnosť zmenky ako cenného papiera, z vyššie uvedeného dôvodu však súd žalobcovi práva uplatnené zo zmenky voči žalovanému nepriznal. A keďže žalobca si, ako to opakovane v konaní zdôrazňoval, uplatnil iba práva zo zmenky, odvolací súd dospel k záveru, že takéto práva žalobcovi priznať nemôže, a preto napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa, ktorý návrh žalobcu na zaplatenie nároku zo zmenky aj s príslušenstvom zamietol považoval za správny.

30. Odvolací súd dospel k záveru, že vzhľadom na už vyššie uvedené skutočnosti, ako aj na veľké množstvo zmeniek indosovaných zo strany spoločnosti POHOTOVOSŤ, s. r. o. na žalobcu veľký počet zastavených exekúcií o nárokoch Pohotovosť s.r.o. priznaných na základe zmeniek a úverových zmlúv rozhodcovskými súdmi SR, následné rozhodnutia okresných a krajských súdov SR o žalobách žalobcu podávaných v súlade s Nariadením, keď žalobca uplatňoval nároky zo zmenky, ako aj v súvislosti s tým prijatá vyššie uvedená novelizácia § 17 ZZŠ nemohlo byť rozhodnutie súdu prvého stupňa pre žalobcu prekvapivé.

31. Z uvedených dôvodov odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie v napadnutej časti ako vecne správny podľa §387 ods. 1 CSP potvrdil.

32. O trovách odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa § 396, § 262 ods. 1 a §255 ods. 1 CSP tak, že nárok na náhradu trov odvolacieho konania priznal žalovanému, ktorý bol v odvolacom konaní úspešný. O výške náhrady trov odvolacieho konania rozhodne v zmysle § 262 ods. 2 v nadväznosti na § 251 CSP súd prvej inštancie.

33. Rozhodnutie bolo senátom odvolacieho súdu prijaté jednohlasne.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu nie je odvolanie prípustné. Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP). Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).