KSBB/43CoKR/29/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 43CoKR/29/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6116214292 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 01. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Kmeťová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2017:6116214292.1Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Kmeťovej, členiek senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej a JUDr. Márie Jamriškovej, PhD. v právnej veci žalobcu U.. P. W., so sídlom správcovskej kancelárie Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 005 680 správca konkurznej podstaty úpadcu: V A V invest, s.r.o. "v konkurze", so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325, proti žalovanému VAV HOLD a.s., so sídlom Račianska 96, 831 02 Bratislava, IČO: 43 904 505, zast. Advokátskou kanceláriou G. Lehnert, k. s., so sídlom Rajská ul. č. 7, 811 08 Bratislava, v konaní o určenie neúčinnosti právneho úkonu, o návrhu na nariadenie zabezpečovacieho opatrenia, o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 63Cbi/12/2016-119 zo dňa 26. augusta 2016 takto

rozhodol:

Uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 63Cbi/12/2016-119 zo dňa 26. augusta 2016 v prvej výrokovej vete (odsek 1 uznesenia) p o t v r d z u j e.

Uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 63Cbi/12/2016-119 zo dňa 26. augusta 2016 v druhej výrokovej vete (odsek 2 uznesenia) m e n í t a k, že návrh žalobcu na zriadenie záložného práva na zabezpečenie peňažnej pohľadávky úpadcu V A V invest, s.r.o., "v konkurze", Banská Bystrica, IČO: 31 615 325 voči žalovanému vo výške 12.164.965 Eur na existujúce aj budúce peňažné pohľadávky žalovaného voči jeho podlžníkom, ktorých právnym dôvodom vzniku je zmluva alebo iná právna skutočnosť, na pohľadávky najviac vo výške (jednotlivo alebo sumárnej) 12.164.965 Eur z a m i e t a.

odôvodnenie:

1. Okresný súd Banská Bystrica napadnutým uznesením zriadil záložné právo na zabezpečenie peňažnej pohľadávky úpadcu V A V invest, s.r.o., "v konkurze", so sídlom na Námestí SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 31 615 325, voči žalovanému VAV HOLD a.s., so sídlom na ulici Račianska 96,83102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 43 904505, vo výške 12.164.965 EUR na ochranné známky žalovaného zapísané v registri ochranných známok vedenom Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky: číslo zápisu: XXXXXX, číslo prihlášky: XXXX-XXXX, dátum podania: 28.07.2004, znenie: B. X. I.; číslo zápisu: XXXXXX, číslo prihlášky: XXXX-XXXX, dátum podania: 08.11.2004, znenie: B. X. I.; číslo zápisu: XXXXXX, číslo prihlášky: XXXX-XXXX, dátum podania: 08.11.2004, znenie: B.; číslo zápisu: XXXXXX, číslo prihlášky: XXX-XXXX, dátum podania: 08.11.2004, znenie B.; číslo zápisu: XXXXXX, číslo prihlášky: XXX-XXXX, dátum podania: 31.01.2007, znenie: V A V invest; číslo zápisu: XXXXXX, číslo prihlášky: XXX-XXXX, dátum podania: 31.01.2007, znenie: V A V invest; číslo zápisu: XXXXXX, číslo prihlášky: XXX-XXXX, dátum podania: 11.04.2008, znenie: B. I. I. W. W.; číslo zápisu: XXXXXX, číslo prihlášky: XXXX-XXXX, dátum podania: 14.09.2011, znenie: 3D B. I.; číslo zápisu: XXXXXX, číslo prihlášky: XXXX-XXXX, dátum podania: 14.09.2011, znenie: XD B. I. (prvá výroková veta, odsek 1 uznesenia), ďalej zriadil záložné právo na zabezpečenie peňažnej pohľadávky úpadcu V A V invest, s.r.o., "v konkurze", so sídlom na Námestí SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 31 615 325, voči žalovanému VAV HOLD a.s., so sídlom na ulici Račianska 96,83102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 43 904505, vo výške 12.164.965 Eur na existujúce aj budúce peňažné pohľadávky žalovaného voči jeho poddlžníkom, ktorých právnym dôvodom vzniku je zmluva alebo iná právna skutočnosť na pohľadávky žalovaného najviac vo výške (jednotlivo alebo sumárnej) 12.164.965 EUR, pričom toto záložné právo sa vzťahuje aj na príslušenstvo týchto pohľadávok žalovaného (druhá výroková veta, odsek 2 uznesenia).

2. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobou podanou na súd dňa 29.07.2016 sa žalobca domáhal určenia, že Zmluva o prevode práv k nehmotnému duševnému vlastníctvu, a to práv z ochranných známok uzavretá dňa 13.11.2013 medzi úpadcom ako prevodcom a žalovaným ako nadobúdateľom, predmetom ktorej bol prevod práv pre celý zoznam tovarov a služieb k ochranným známkam, uvedeným v petite návrhu, je voči veriteľom úpadcu neúčinná. Domáhal za tiež, aby súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť úpadcovi k rukám žalobcu ako správcu a v prospech všeobecnej podstaty za ochranné známky zapísané v registri ochranných známok, vedenom ÚPV SR, a to číslo zápisu: XXXXXX, číslo prihlášky: XXXXX-XXXX, dátum podania: 08.11.2004, znenie: B. X. I.; číslo zápisu: XXXXXX, XXX- XXXX, dátum podania: 08.11.2004, znenie: B.; a číslo zápisu: XXXXX, číslo prihlášky: XXXX-XXXX, dátum podania: 08.11.2004, znenie: B., peňažnú náhradu vo výške 2.164.965 Eur a ďalej toho, aby súd uložil žalovanému povinnosť vydať úpadcovi v prospech všeobecnej podstaty iné majetkové hodnoty, a to ochranné známky, zapísané v registri ochranných známok, vedenom ÚPV SR číslo zápisu: XXXXXX, číslo prihlášky: XXXX-XXXX, dátum podania: 28.07.2004, znenie: B. X. I.; číslo zápisu: XXXXXXX, číslo prihlášky: XXX-XXXX, dátum podania: 31.01.2007, znenie: Q. číslo zápisu: XXXXXX, číslo prihlášky: XXX-XXXX, dátum podania: 31.01.2007, znenie: Q.; číslo zápisu: XXXXXX, číslo prihlášky: XXX-XXXX, dátum podania: 11.04.2008, znenie: B. I. I. W. W.; číslo zápisu: XXXXXX, číslo prihlášky: XXXX-XXXX, dátum podania: 14.09.2011, znenie: XD B.. I.; číslo zápisu: XXXXXX, číslo prihlášky: XXXX-XXXX, dátum podania: 14.09.2011, znenie: XD B. I.., a to pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré sú tieto ochranné známky zapísané.

3. Spolu so žalobou vo veci samej podal žalobca aj návrh na nariadenie zabezpečovacieho opatrenia v zmysle § 343 ods. 1 CSP, pričom uviedol, že žalobou sa domáha voči žalovaného uloženia aj peňažnej povinnosti a zo zdrojov dostupných žalobcovi zistil, že vzhľadom na majetkové pomery žalovaného a negatívny trend hospodárenia žalovaného v roku 2015 existuje obava, že exekúcia v tejto veci za predpokladu úspechu žalobcu v konaní bude ohrozená. Uviedol tiež, že žalovaný nevlastní žiadny dlhodobý hmotný majetok, ani dlhodobý nehmotný majetok, jeho majetok je v rozhodujúcej miere tvorený majetkovými účasťami v dcérskych spoločnostiach. Žalovaný je jediným akcionárom obchodnej spoločnosti EUROPA SC ZV II a.s. pričom akcie emitované touto spoločnosťou predstavujú majetok podliehajúci konkurzu úpadcu, nakoľko v zmysle Zmluvy o zriadení záložného práva k listinným cenným papierom a ich úschove uzavretej dňa 19.12. 2013 medzi žalovaným a obchodnou spoločnosťou HORNEX, a.s., zabezpečujú ako záloh pohľadávku HORNEX, a.s. voči úpadcovi prihlásenú do konkurzu. Žalovaný je jediným akcionárom obchodnej spoločnosti VAV parking a.s., ktorá podľa údajov účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 má záporné imanie, ďalej je žalovaný jediným akcionárom obchodnej spoločnosti EUROPA SC LV a.s., ktorá podľa údajov účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 má vlastné imanie v hodnote 3.910 Eur a žalovanému patrí tiež menšinový obchodný podiel v obchodnej spoločnosti Byty A s.r.o., ktorá podľa údajov účtovnej závierky k 31.12.2015 má vlastné imanie v hodnote 2.310 Eur.

4. Súd prvej inštancie vyhodnotil žalobcom uvádzané údaje, ako aj listinné dôkazy pripojené k návrhu a dospel k záveru, že žalobca osvedčil základ nároku vo veci samej, kde sa domáha určenia neúčinnosti právneho úkonu, Zmluvy o prevode práv k nehmotnému duševnému vlastníctvu, a to práva z ochranných známok, uzavretej dňa 13.11.2013 medzi úpadcom a žalovaným, keď jedným z dôvodov pre ktorý podal žalobu vo veci je tvrdenie, že cena za prevod nebola v zmluve dohodnutá. Žalobca taktiež priloženým Znaleckým posudkom č. XX/XXXX zo dňa 19.09.2013, vypracovaným obchodnou spoločnosťou ZNALEKON, s.r.o., dostatočne osvedčil všeobecnú hodnotu ochranných známok s číslom XXXXX, XXXXXX a XXXXXX, ktorá bola určená v sume 12.164.965 Eur. Ostatné ochranné známky ku ktorým boli práva prevedené, zatiaľ ohodnotené neboli, preto je možné predpokladať, že hodnota predmetných ochranných známok bude ešte vyššia. Súd prvej inštancie považoval za dostatočne osvedčené, že exekúcia môže byť do budúcna ohrozená a pohľadávky veriteľov nebudú buď vôbec alebo dostatočne uspokojené, a to najmä z dôvodu zhoršujúceho sa trendu hospodárenia žalovaného pri porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami hospodárenia a taktiež výrazné zhoršenie finančnej situácie, čo žalobca osvedčil predloženými dokladmi. 5. Zároveň mal súd prvej inštancie za to, že nariadený rozsah zabezpečovacieho opatrenia je primeraný ním sledovanému legitímnemu účelu, nariadením zabezpečovacieho opatrenia nevznikne žalovanému žiadna ujma, pretože súčasný právny vzťah k ochranným známkam sa nezmenil, naďalej existuje sporná zmluva, ako aj práva k ochranným známkam, a v prípade neúspechu žalobcu vo veci samej bude môcť žalovaný následne nakladať so svojimi právami k ochranným známkam. Navrhované zabezpečovacie opatrenie podľa súdu zabezpečí reálnu a efektívnu ochranu práv a právom chránených záujmov žalobcu, preto súd prvej inštancie návrhu žalobcu na nariadenie zabezpečovacieho opatrenia vyhovel.

6. Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie žalovaný s odôvodnením, že rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

7. V rozsiahlom odvolaní žalovaný predovšetkým poukazoval na to, že žalobca sa vo veci samej domáha jednak zaplatenia sumy 12.164.965 Eur v prospech konkurznej podstaty úpadcu, a zároveň sa aj domáha vydania ochranných známok, čo je vzhľadom na úpravu § 63 ods. 1 ZKR neprípustné, žalobca sa môže domáhať výlučne len jedného z týchto nárokov. Žalovaný namietal aj proti rozsahu nariadeného zabezpečovacieho opatrenia a tvrdil, že nariadenie zabezpečovacieho opatrenia zriadením záložného práva na všetky existujúce aj budúce peňažné pohľadávky žalovaného je neprimeraným zásahom do jeho práv, účel vrátenia hodnoty ochranných známok do konkurznej podstaty by bol dosiahnutý práve pri prípadnom výkone záložného práva zriadeného na ochranné známky. Žalovaný nesúhlasil ani s tým, že súd mal za osvedčenú hodnotu vyššie uvedených troch ochranných známok, na základe znaleckého posudku vypracovaného spoločnosťou ZNALEKON, s.r.o., uviedol, že po rozhodnutí ministra spravodlivosti Slovenskej republiky z 01.12.2014, ktoré uložilo organizácii ZNALEKON, s.r.o. peňažnú pokutu za spáchanie správneho deliktu spočívajúceho v tom, že ZNALEKON, s.r.o. vypracoval znalecký posudok vo veci ohodnotenia ochranných známok napriek tomu, že znalec oprávnený na posudzovanie hodnoty priemyselných práva nie je zapísaný v zozname znalcov tejto obchodnej spoločnosti, bol tento znalecký posudok spochybnený. Žalovaný si ako majiteľ ochranných známok nechal vyhotoviť znalecký posudok č. X/XXXX G.. U. P., F.., znalcom v odbore priemyselné vlastníctvo a v zmysle tohto znaleckého posudku bola stanovená hodnota licenčného poplatku za neoprávnené užívanie štyroch ochranných známok sumou 771.479,04 Eur. Ďalej podľa znaleckého posudku pre spoločnosť INSTEEEL, spol. s.r.o. T.., G.. F. O., F.., znalcom v odbore priemyselné vlastníctvo bola hodnota licenčného poplatku za neoprávnené užívanie ochranných známok stanovená odlišnou sumou. Je tu teda zjavný rozpor medzi viacerými znaleckými posudkami, a preto nie je daná ani odôvodnenosť výšky nároku žalobcu, ktorý žiada o právo prostredníctvom zabezpečovacieho opatrenia. Navyše všetky uvedené znalecké posudky posudzujú iný rozsah ochranných známok, preto nie je možné jednoznačne určiť výšku hodnoty týchto ochranných známok, a preto podľa žalovaného nie je výška žalobcom požadovaného nároku dostatočne osvedčená. Žalovaný ďalej namietal, že úpadca v čase uskutočnenia právneho úkonu, zmluvy o prevode ochranných známok, nebol v úpadku, ktorý sa v zmysle § 58 ods. 2 ZKR predpokladá, ak je úkon urobený medzi spriaznenými osobami, a tento úkon taktiež nespôsobil úpadok úpadcu. Žalobca síce poukazuje na právny stav ku dňu 04.03.2014, kedy bol vykonaný zápis prevodu ochranných známok do registra ochranných známok, vedeného ÚPV SR, úkon bol však podľa žalovaného urobený vtedy, keď bola zavŕšená jeho platnosť, teda ku dňu podpisu zmluvy dňa 13.11.2013, kedy úpadca nebol ešte v úpadku, čo vyplýva aj z knihy záväzkov predloženej žalobcom (jedinou pohľadávkou splatnou pred 13.11.2013 je pohľadávka spoločnosti AEQUITAS, s.r.o., Banská Bystrica, vyúčtovaná na základe faktúry so splatnosťou 04.11.2013, teda táto pohľadávka nebola 30 dní po lehote splatnosti). Žalovaný namietal, že ku dňu uskutočnenia právneho úkonu, t. j. dňa 13.11.2013, úpadca nebol platobne neschopný, a preto nemohol byť v úpadku. Žalovaný nesúhlasí ani s postupom žalobcu pri stanovení účtovnej hodnoty majetku úpadcu v čase uskutočnenia odporovaného právneho úkonu, pričom poukazoval aj na to, že ku dňu 23.06.2015, t. j. jeden a pol roka po tomto právnom úkone, teda ku dňu vstupu úpadcu do reštrukturalizácie bolo vlastné imanie úpadcu vo výške vyše 11 miliónov Eur, čiže došlo k jeho zvýšeniu o 5.707.634 Eur. Úpadca teda v čase uskutočnenia odporovaného právneho úkonu nebol v úpadku, a ani tento právny úkon, zmluva o prevode práv z ochranných známok nespôsobila úpadok úpadcu. Namietal tiež, že súdom nariadené zabezpečovacie opatrenie okrem toho, že je neprimerané, nakoľko postihuje práva vo väčšom rozsahu, ako predstavuje hodnota ochranných známok, nemôže tiež obstáť z toho dôvodu, že nebola osvedčená výška hodnoty ochranných známok, a teda nebola osvedčená výška peňažného nároku, ktorému má byť týmto zabezpečovacím opatrením poskytnutá dočasná ochrana. Žalovaný navrhol, aby odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie zmenil tak, že návrh na nariadenie zabezpečovacieho opatrenia zamietne. 8. Žalobca sa k odvolaniu žalovaného vyjadril písomným podaním zo dňa 10.11.2016 a navrhol, aby odvolací súd uznesenie súdu prvej inštancie o nariadení zabezpečovacieho opatrenia potvrdil.

9. V pomerne obsiahlom vyjadrení, ktorým sa žalobca vyjadroval aj k vyjadreniu žalovaného zo dňa 07.10.2016, podanému k návrhu vo veci samej, uviedol, že si uplatňuje v konaní nárok na peňažnú náhradu a aj nárok na vydanie majetkovej hodnoty, ale nie ohľadne tých istých ochranných známok, keď ochranné známky za ktoré žiada žalobca peňažnú náhradu nežiada vydať a za ochranné známky, ktoré žiada vydať, si žalobca neuplatňuje a peňažnú náhradu. Návrh žalobcu je podľa neho plne v súlade s úpravou § 63 ods. 1 ZKR. K námietkam žalovaného, že rozhodným dátumom pre posúdenie nárokov žalobcu je dátum 13.11.2013, kedy bola zmluva podpísaná, a nie 04.03.2014, kedy bol prevod ochranných známok podľa tejto zmluvy zapísaný do registra vedeného ÚPV SR, žalobca uvádza, že aj podľa zmluvy nadobudol prevod práv z ochranných známok účinnosť dňom zápisu do príslušného registra ochranných známok, pričom ÚPV SR nepreskúmava zmluvu o prevode ochranných známok a zápis do registra vykoná na základe žiadosti ktorejkoľvek zmluvnej strany. V deň zápisu prevodu ochranných známok do registra, teda 04.03.2014 prestal byť úpadca majiteľom ochranných známok a tento deň došlo k ukráteniu veriteľov úpadcu napriek tomu, že odporovaný právny úkon bol uzavretý už dňa 13.11.2013. Nakoľko však ochranné známky neboli zaúčtované v účtovníctve úpadcu, čo v konaní uvádza aj žalovaný, skutočnosť ich prevodu sa neprejavila v priebežnej účtovnej závierke v poklese majetku v takej miere, ako keby boli zaúčtované. Žalovaný podľa žalobcu náležite nevyvrátil zákonnú domnienku existencie úpadku úpadcu v čase vykonania odporovaného právneho úkonu, keď poukázal na účtovné záznamy zostavené k odlišnému dňu. Žalobca má za to, že preukázal podmienky pre nariadenie súdom uloženého zabezpečovacieho opatrenia, keď za uplatnenie odporovateľnosti mu vznikol nárok na peňažnú náhradu, ktorú možno v zmysle úpravy § 343 ods. 1 CSP zabezpečiť záložným právom aj na majetok, ktorý nebol predmetom odporovaného právneho úkonu, v tomto smere ZKR ani CSP nestanovujú žiadne obmedzenia. Tvrdil, že v konaní si uplatňuje najviac toľko, koľko sa v dôsledku odporovaného úkonu na žalovaného previedlo, keď žiadal vydanie niektorých ochranných známok a peňažnú náhradu za ostatné ochranné známky vo výške hodnoty čase prevodu. Ak by bol v súdnom konaní žalobca úspešný a súd by mu právoplatne priznal právo na peňažnú náhradu, realizáciou záložného práva tak, ako ho nariadil súd prvej inštancie, by bol žalobca uspokojený len najviac vo výške peňažného nároku, priznaného mu v rozsahu podľa § 63 ods. 1 ZKR.

10. K vyjadreniu žalobcu k odvolaniu žalovaného sa následne žalovaný vyjadril písomným podaním zo dňa 30.12.2016, a to znovu pomerne rozsiahlym podaním, v ktorom sa vyjadruje aj k návrhu žalobcu vo veci samej a tvrdil, že právny úkon, ktorému žalobca odporuje nespôsobil úpadok a ani nebol urobený počas úpadku úpadcu. Zotrval tiež na svojom tvrdení uvedenom v odvolaní, že nariadenie záložného práva na všetky existujúce a budúce pohľadávky žalovaného považuje za neprimerané. Pokiaľ by došlo po skončení konania k výkonu záložného práva na ochranné známky, výťažok z jeho výkonu by predstavoval presne to, čo z konkurznej podstaty uniklo, akékoľvek nariadenie zabezpečujúceho opatrenia na existujúce a budúce pohľadávky žalovaného je preto neopodstatnené.

11. Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací prejednal vec podľa § 378 ods. 1, § 380 ods.1 a § 385 zák. č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) v senáte bez nariadenia pojednávania a dospel k záveru, že odvolanie žalovaného je čiastočne dôvodné.

12. Podľa § 343 ods. 1 zák. č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP), zabezpečovacím opatrením môže súd zriadiť záložné právo na veciach, právach alebo na iných majetkových hodnotách dlžníka na zabezpečenie peňažnej pohľadávky veriteľa, ak je obava, že exekúcia bude ohrozená.

13. Podľa § 343 ods. 2 CSP, záložné právo sa zriaďuje vydaním uznesenia o zabezpečovacom opatrení. Záložné právo vzniká zápisom do príslušného registra.

14. Podľa § 344 CSP, ustanovenia o neodkladnom opatrení sa použijú primerane aj na zabezpečovacie opatrenie.

15. Ako uviedol aj súd prvej inštancie v odôvodnení napadnutého uznesenia, sporová strana, ktorá navrhuje nariadiť zabezpečovacie opatrenie, musí osvedčiť existenciu nároku a musí aj osvedčiť potrebu dočasnej úpravy pomerov medzi stranami sporu, keď podmienkou pre nariadenie zabezpečovacieho opatrenia je najmä osvedčenie, že bez navrhovanej úpravy pomerov by bola ohrozená budúca exekúcia. Záložné právo je možné zriadiť zabezpečovacím opatrením len na zabezpečenie peňažnej pohľadávky veriteľa. Ďalšími predpokladmi nariadenia zabezpečovacieho opatrenia je, aby bolo navrhované na záloh, ktorý je spôsobilý byť predmetom záložného práva, ďalej súd prihliada na to, aby právne účinky nariadeného zabezpečovacieho opatrenia nepredstavovali neprimerané obmedzenie pre žalovaného, teda aby zabezpečovacie opatrenie bolo primerané nároku žalobcu, v súvislosti s ktorým ho súd nariaďuje.

16. Po zhodnotení skutočností zistených z predloženého spisu odvolací súd súhlasí so súdom prvej inštancie tom, že žalobca osvedčil základ nároku vo veci samej, kde sa žalobou domáhal určenia neúčinnosti Zmluvy o prevode práv k nehmotnému duševnému vlastníctvu, a to práva z ochranných známok, uzavretej dňa 13.11.2013 medzi úpadcom ako prevodcom práv a žalovaným ako nadobúdateľom týchto práv. Zmluva, neúčinnosti ktorej sa žalobca domáha, sa týkala prevodu celkom deviatich ochranných známok, pričom žalobca si v konaní uplatnil zároveň voči žalovanému právo na zaplatenie 12.164.965 Eur ako hodnotu troch ochranných známok, a aj právo na vydanie ostatných šiestich ochranných známok. Odvolací súd súhlasí so súdom prvej inštancie v tom, že takáto žaloba je v súlade s úpravou § 63 ZKR, ktorý preferuje peňažnú náhradu s tým, že ak sa veci, ktorých sa odporovaný právny úkon týka, nachádzajú u žalovaného, možno sa namiesto peňažnej náhrady domáhať ich vydania.

17. Odvolací súd súhlasí aj so záverom súdu prvej inštancie v tom, že žalobca údajmi uvedenými v návrhu a aj listinnými dôkazmi predloženými súdu osvedčil možnosť ohrozenia budúcej exekúcie v prípade, že žalobca bude v spore úspešný, a to najmä osvedčením zhoršujúceho sa trendu v hospodárení žalovaného, zhoršenia jeho finančnej situácie a napokon aj údajmi o majetku žalovaného.

XX. Odvolací súd však nesúhlasí s názorom súdu prvej inštancie, že napadnutým rozhodnutím nariadený rozsah zabezpečovacieho opatrenia, ktorým bolo zriadené záložné právo v súlade s návrhom žalobcu, a to tak na deväť ochranných známok, ktoré boli predmetom prevodu na základe zmluvy, neúčinnosti ktorej sa žalobca domáha, a aj na existujúce a budúce peňažné pohľadávky žalovaného voči jeho podlžníkom, vrátane príslušenstva týchto pohľadávok, najviac vo výške 12.164.965 Eur. Odvolací súd má za to, že takto zriadené záložné právo je neprimerané účelu, ktoré sleduje, a to zabezpečenie peňažnej pohľadávky veriteľa v tomto konaní. Po zhodnotení všetkých známych skutočností dospel odvolací súd k záveru, že na zabezpečenie budúcej exekúcie žalobcu v prípade jeho úspechu v konaní vo veci postačuje zriadenie záložného práva na deväť ochranných známok žalovaného, ktoré sú zapísané v registri ochranných známok, vedenom ÚPV SR, pričom k prevodu práv z nich na žalovaného došlo práve zmluvou, neúčinnosti ktorej sa žalobca v konaní domáha. V prípade, že žalobca bude v konaní úspešný, a žalovaný dobrovoľne nesplní súdom uložené povinnosti, výkon záložného práva zriadeného na všetky ochranné známky by zabezpečil, aby do konkurznej podstaty úpadcu bolo navrátené to, čo z nej následkom odporovaného právneho úkonu uniklo. Zriadenie záložného práva na existujúce budúce peňažné pohľadávky žalovaného považuje odvolací súd v tomto prípade za neprimeraný zásah do majetku žalovaného a je v rozpore so zásadou proporcionality, na dodržanie ktorej musí súd pri nariadení zabezpečovacieho opatrenia prihliadať.

19. Pokiaľ ide o námietky a argumenty žalovaného v odvolaní ohľadne toho, k akému dátumu je potrebné posudzovať zmluvu, neúčinnosti ktorej sa žalobca v konaní domáha, ďalej či tento právny úkon vykonal dlžník v úpadku, alebo spôsobil jeho úpadok, rovnako tak pokiaľ ide o stanovenie hodnoty ochranných známok, týmito otázkami sa bude súd prvej inštancie zaoberať pri rozhodovaní o veci. Ako už bol uvedené, pri rozhodovaní o návrhu na zabezpečovacie opatrenie postačuje osvedčenie zákonom stanovených podmienok, čo v tomto prípade žalobca splnil.

20. Na základe uvedených záverov odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie v časti prvej výrokovej vety (ods. 1 výroku), ktorou súd zriadil záložné právo na zabezpečenie peňažnej pohľadávky úpadcu voči žalovanému na ochranné známky žalovaného v registri ochranných známok, vedenom ÚPV SR potvrdil a v druhej vete výroku (druhý odsek výroku) napadnutého uznesenia, ktorým súd zriadil na zabezpečenie peňažnej pohľadávky úpadcu vo výške 12.164.965 Eur záložné právo na existujúce budúce peňažné pohľadávky žalovaného voči jeho podlžníkom, napadnuté uznesenie zmenil tak, že návrh žalobcu v tejto časti zamietol. 21. Rozhodnutie bolo senátom odvolacieho súdu prijaté jednohlasne.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu nie je odvolanie prípustné. Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP). Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).