KSBB/41Cob/330/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 41Cob/330/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6713215983 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 12. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miroslava Púchovská ECLI: ECLI:SK:KSBB:2016:6713215983.1Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Miroslavy Púchovskej a členiek senátu JUDr. Aleny Križanovej a JUDr. Miriam Boborovej Sninskej v právnej veci žalobcu CD Consulting, s. r. o. so sídlom Nagano Office Center, Politických vězňů 1272/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO:264 29 705, zastúpeného advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s. r. o. so sídlom Gr?sslingova 4, 811 09 Bratislava Slovenská republika, IČO:36 864 421 proti žalovanému D. M., nar. XX.X.XXXX, bytom P. XX, XXX XX V., štátne občianstvo SR, o zaplatenie 0,00 eur s príslušenstvom, o čiastočnom späťvzatí proti rozsudku Okresného súdu Zvolen č. k. 10C/192/2013-111 zo dňa 15. decembra 2014 takto

rozhodol:

I. Čiastočné späťvzatie žaloby o zaplatenie zmenkového úroku vo výške 0,19 % denne zo zmenkovej sumy 932,--eur od 29.10.2009 do 23.2.2010 pripúšťa, rozsudok Okresného súdu Zvolen č. k. 10C/192/2013-111 zo dňa 15. decembra 2014 v tejto časti zrušuje a konanie zastavuje.

II. Žalovaný má voči žalobcovi nárok na náhradu trov odvolacieho konania.

odôvodnenie:

. Súd prvej inštancie rozsudkom č. k. 10C/192/2013-111 zo dňa 15.12.2014 zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi zmenkový úrok vo výške 0,25 % denne zo zmenkovej sumy 932,--eur od 29.10.2009 do 23.2.2010, úrok vo výške 6% ročne zo zmenkovej sumy 932,--eur od 12.1.2010 do 23.2.2010, zmenkovú odmenu vo výške 3,11 eur a trovy konania vo výške 279,78 eur na účet právneho zástupcu žalobcu.

2. Žalobca podaním zo dňa 21.12.2015, doručeným Okresnému súdu Zvolen dňa 22.12.2015 zobral čiastočne žalobu späť v časti týkajúcej sa zaplatenia zmenkového úroku v rozsahu 0,19 % denne z pôvodne uplatnenej výšky 0,25 % denne zo zmenkovej sumy voči žalovanému, pričom zotrval na zmenkovom úroku len vo výške 0,06 % denne zo zmenkovej sumy od 29.10.2009 do 23.2.2010.

3. Žalovaný s čiastočným späťvzatím žaloby vo výške 0,19 % denného úroku z omeškania oproti pôvodnému 0,25 % dennému úroku a jeho zníženiu na výšku 0, 06 % denne nevyjadril nesúhlas.

4. Podľa § 370 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok ( ďalej „CSP“), ak je žaloba vzatá späť po rozhodnutí súdu prvej inštancie, ale skôr, ako rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia.

5. Podľa ods. 2 citovaného ustanovenia súd späťvzatie žaloby nepripustí, ak s tým protistrana z vážnych dôvodov nesúhlasí. Ak späťvzatie žaloby pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvej inštancie a konanie zastaví. 6. Podľa ods. 3 citovaného ustanovenia, ak je žaloba vzatá späť sčasti, použijú sa ustanovenia predchádzajúcih odsekov primerane.

7. Čiastočným späťvzatím žaloby sa podľa § 370 CSP rozumie procesný úkon žalobcu, z ktorého jednoznačne vyplýva, že na prejednaní žaloby v ním určenom rozsahu netrvá. Rešpektujúc dispozičné právo žalobcu so žalobou, využitím ktorého vzal žalobu po rozhodnutí súdu prvej inštancie sčasti späť, odvolací súd s poukazom na ustanovenie § 370 ods. 2 CSP čiastočné späťvzatie žaloby pripustil, rozsudok okresného súdu v tejto časti zrušil a konanie v tejto časti zastavil.

8. Odvolací súd aplikoval v konaní princíp okamžitej aplikability procesno-právnych pnoriem, teda novú procesnú úpravu použil aj na toto konanie, aj keď začalo predo dňom účinnosti CSP, t. j. pred 1.7.2016, v súlade s ust. § 470 CSP

9. Odvolací súd rozhodol o trovách odvolacieho konania podľa ustanovenia § 396 ods. 1 v spojení s § 262 ods. 1 CSP tak, že žalovaný, ktorý mal v odvolacom konaní úspech má voči žalobcovi nárok na náhradu trov odvolacieho konania s tým, že o výške náhrady trov odvolacieho konania rozhodne podľa ust. s § 262 ods. 2 CSP súd prvej inštancie po právoplatnosti tohto rozhodnutia

10. Rozhodnutie bolo jednohlasne schválené členmi odvolacieho senátu.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP).

Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 CSP).

Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 písm. a/ až c/ CSP).

Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n) CSP (§ 421 ods. 2 CSP).

Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b). Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde prvej inštancie ( § 422 ods. 1 a 2 CSP).

Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).

Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).