KSBB/41CoE/457/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 41CoE/457/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6212203201 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 11. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI: ECLI:SK:KSBB:2016:6212203201.1Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jaroslava Mikulaja a sudcov JUDr. Jaroslava Galla a JUDr. Klaudie Koskovej, v exekučnej veci oprávneného POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, zast. Advocate, s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 36 865 141, proti povinnej Z. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom Y. centrum, D. XX, XXX XX W., vedenej pod sp. zn. EX 3598/12 súdnym exekútorom JUDr. Rudolf Krutý, PhD., Exekútorský úrad Záhradnícka 62, 821 08 Bratislava, o vymoženie 484,00 eur s príslušenstvom a trov exekúcie, na odvolanie oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu vo Veľkom Krtíší č. k. 5Er/252/2012-49, zo dňa 22. januára 2013, takto

rozhodol:

Uznesenie okresného súdu p o t v r d z u j e .

odôvodnenie:

1. Okresný súd napadnutým uznesením žiadosť súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého, PhD., o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie sp. zn. EX/3598/12 zo dňa 03.05.2012 zamietol.

2. V odôvodnení rozhodnutia súd uviedol, že takto rozhodol v ďalšom konaní v nadväznosti na zrušujúce uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 15CoE/185/2012-40 zo dňa 08.10.2012, ktorým krajský súd na odvolanie oprávneného zrušil v danej veci vydané rozhodnutie okresného súdu zo dňa 07.05.2012 č. k. 5Er/252/2012-13 o zamietnutí žiadosti súdneho exekútora s poukazom na náležité prešetrenie všetkých podmienok stanovených právnym poriadkom pre kvalifikáciu vzťahu účastníkov ako spotrebiteľského vzťahu a posúdenie rozhodcovského rozsudku z hľadiska jeho spôsobilosti ako exekučného titulu. Riadiac sa právnym názorom odvolacieho súdu (§ 226 O. s. p. ) okresný súd došetrením zistil a mal za preukázané, že hoci v zmluve o úvere je povinná okrem identifikačných znakov typických pre fyzickú osobu duplicitne označená aj identifikačnými znakmi charakterizujúcimi osobu podnikateľa, predmetnú zmluvu o úvere neuzavrela ako podnikateľka a nekonala v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, ale zmluvu uzavrela ako fyzická osoba - spotrebiteľ. Povinná v čase uzavretia zmluvy o úvere bola vedená v živnostenskom registri s predmetom podnikania krajčírka. Zo živnosti nemala žiaden príjem. Peňažné prostriedky z úveru potrebovala a použila na účel splatenia dlžného nájomného, hrozilo jej deložovanie z bytu s celou rodinou. Napriek tomu, že dlžnú sumu nájomného uhradila, s manželom sa ocitli na ulici a deti boli dočasne umiestnené v detskom domove. V súčasnosti je s deťmi ubytovaná v zariadení núdzového bývania. Pokiaľ ide o exekučný titul - rozhodcovský rozsudok sp. zn. SR 03252/10 zo dňa 26.09.2011 vydaný rozhodcom Stáleho rozhodcovského súdu zriadeného pri Slovenskej rozhodcovskej, a.s., so sídlom v Bratislave, v rozhodcovskom konaní podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní (ZoRK), súd dospel k záveru, že tento rozhodcovský rozsudok nie je spôsobilým exekučným titulom, pretože bol vydaný na základe neplatnej rozhodcovskej doložky. Rozhodcovskú doložku (bod 18. Všeobecných podmienok poskytnutia úveru) si povinná (spotrebiteľ) osobitne nevyjednala, čo zjavne vyplýva z jej zaradenia do VOP ako súčasti formulárovej zmluvy o úvere, jej obsah bol veriteľom vopred pripravený bez akejkoľvek možnosti voľby. Spotrebiteľ sa podpisom zmluvy, obsahom ktorej je takáto doložka, reálne vopred vzdáva práva na účinnú procesnú obranu, či už z nevedomosti alebo nemožnosti vyplývať na obsah zmluvy. Ide o podmienku zmluvy neprijateľnú podľa ust. § 53 ods. 1, ods. 4 písm. r) a od počiatku neplatnú podľa ust. § 53 ods. 5 Občianskeho zákonníka. Posúdením predložených listinných dôkazov podľa ust. § 44 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) dospel exekučný súd k záveru, že žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie nemožno vyhovieť.

3. Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote oprávnený odvolanie. Navrhol uznesenie okresného súdu zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie s tým, aby súdnemu exekútorovi udelil poverenie na vykonanie exekúcie v rozsahu predloženej žiadosti. Zastáva názor, že exekučný súd vec nesprávne právne posúdil. Trvá na tom, že povinná má postavenie podnikateľa, takto je špecifikovaná v zmluve o úvere. V zmluve tiež vyhlásila, že úver jej bol poskytnutý na účel podnikania. To vylučuje záver exekučného súdu, že posudzovaný právny vzťah je vzťahom spotrebiteľským. Naviac nároky uplatnené a priznané v danom rozhodcovskom konaní majú zmenkovoprávnu povahu. Nejde o nároky zo zmluvy o úvere, ale o zmenkové nároky. Záväzok zo zmenky má abstraktný charakter, je záväzkom samostatným a oddeleným od všeobecnoprávnych záväzkových vzťahov, ktoré viedli k jeho vzniku. Napriek tejto skutočnosti okresný súd na daný prípad vôbec neaplikoval ustanovenia zákona č. 191/1950 Zb. zmenkového a šekového. Súd pri vydávaní poverenia na vykonanie exekúcie nemôže z úradnej povinnosti sám vzniesť námietku nedostatku dôvodu pre použitie zmenky, nakoľko zmenkový právny vzťah, a o taký tu ide, nie je vzťahom spotrebiteľským.

4. Povinná sa k odvolaniu nevyjadrila.

5. Krajský súd, ako súd odvolací, preskúmal vec podľa ust. § 379 a § 380 ods. 1, 2 CSP a bez nariadenia pojednávania podľa § 385 ods. 1 (a contrario) CSP a uznesenie okresného podľa § 387 ods. 1, 2 CSP potvrdil.

6. Odvolanie oprávneného bolo podané dňa 28.02.2013, teda za účinnosti zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (O. s. p.). Vec bola odvolaciemu súdu predložená dňa 11.10.2016. Dňa 01.07.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (CSP), ktorým bol v zmysle zrušovacieho ustanovenia § 473 zrušený zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a zmien. Podľa prechodného ustanovenia § 470 ods. 1 CSP, ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti. Podľa § 470 ods. 2 veta prvá CSP právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované.

7. Podľa § 387 ods. 1 CSP odvolací súd rozhodnutie súdu prvej inštancie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

8. Odvolací súd preskúmal všetky podstatné odvolacie námietky oprávneného spolu s napadnutým uznesením okresného súdu, pričom sa v plnom rozsahu stotožňuje so skutkovými a právnymi závermi okresného súdu, osvojuje si dôvody napadnutého uznesenia okresného súdu a v zmysle § 387 ods. 2 CSP na ne v celom rozsahu poukazuje. Na zdôraznenie správnosti napadnutého rozsudku a reagujúc na odvolacie dôvody oprávneného odvolací súd dodáva, že okresný súd na základe vykonaných dôkazov dospel k správnym skutkovým zisteniam, na ktoré aplikoval správne ustanovenia právnych predpisov a súčasne vec správne právne posúdil. Pri rozhodovaní sa riadil právnym názorom odvolacieho súdu, vyslovenom v jeho zrušujúcom rozhodnutí.

9. K opakovanému popieraniu právneho statusu povinnej ako spotrebiteľa v danom zmluvnom vzťahu oprávnneým odvolací súd dodáva, že skutkové a právne závery okresného súdu uvedené v odôvodnení rozhodnutia, keď právne posúdil zmluvný vzťah medzi oprávneným (veriteľom) a povinnou (dlžníkom) tak, že ide o spotrebiteľský právny vzťah dodávateľa a spotrebiteľa (fyzickej osoby), sú správne. Uvedené treba ustáliť napriek označeniu dlžníka v zmluve aj údajom charakterizujúcim fyzickú osobu podnikateľa, teda IČO-čom (identifikačným číslom) a číslom registrácie v živnostenskom registri. Totiž zároveň predmetná zmluva má povahu značne jednostrannej adhéznej zmluvy a obsah zmluvy zjavne nesvedčí o tom, že by jej uzatvoreniu predchádzali rokovania typické pre uzatváranie zmlúv medzi podnikateľmi. Jej forma na predtlačenom formulári a všeobecné zmluvné podmienky potvrdzujú skutočnosť, že bola uzatváraná bez hlbšej vzájomnej súčinnosti zmluvných strán, z postavenia zmluvne nadriadeného subjektu voči subjektu podriadenému, t.j. z postavenia dodávateľa voči spotrebiteľovi, čo je typické pre spotrebiteľské zmluvy. Správny je aj záver okresného súdu, že niet pochýb o tom, že povinná peňažné prostriedky ktoré jej boli poskytnuté, nepoužila na účel podnikania, či výkon jej zárobkovej činnosti evidovanej na základe živnostenského oprávnenia, ktoré ku dňu podpisu úverovej zmluvy mala (podľa výpisu z príslušného živnostenského registra k 27.1.2011 ukončila ako podnikateľský subjekt svoju činnosť). Okresný súd sa dôkladne zaoberal a preskúmaval okolnosti, ktoré viedli k označeniu účelu poskytnutia finančných prostriedkov „na výkon podnikania“ v zmluve, vykonal dokazovanie s prihliadnutím na duplicitu vyššie uvedených údajov a ich nezrozumiteľnosť.

10. Za dôvodnú nepovažuje odvolací súd ani námietku oprávneného, keď súdu vytýka, že daný vzťah súd neposudzoval podľa zákona zmenkového a šekového, hoci podľa názoru oprávneného nároky uplatnené a priznané v danom rozhodcovskom konaní majú zmenkovoprávnu povahu a nejde o nároky zo zmluvy o úvere, ale o zmenkové nároky. Faktom je, že podľa odôvodnenia rozhodcovského rozsudku ide výlučne len o plnenie z vlastnej zmenky povinného, ktorá bola vyplnená oprávneným na základe dohody o vyplnení zmenky a právne zdôvodnenie taktiež vychádza len zo zákona č. 191/1950 Sb. zmenkového a šekového. Rozhodca zo spotrebiteľského vzťahu vytvoril bezkauzálny vzťah zo zmenky, vylučujúci akékoľvek inštitúty zamerané na ochranu spotrebiteľa, výrazne preberá len argumenty oprávneného. Avšak zmluvné dojednanie o vyplnení zmenky za stavu, keď zmluvné dojednanie mení vzťah medzi účastníkmi zo zmluvného dojednania na vzťah zo zmenky, ktorý nie je zásadne kauzálny a nepožíva žiadnu ochranu spotrebiteľa, treba taktiež vyhodnotiť ako neprijateľnú a neplatnú zmluvnú podmienku podľa § 54 ods. 5 Občianskeho zákonníka. Takouto dohodou dodávateľ (oprávnený) jednostranne zmenil podmienky zmluvy. Uzavretím dohody o vyplnení zmenky oprávnený dostáva do rúk zároveň oprávnenie rozhodnúť o tom, že ním požadované plnenie je v súlade so zmluvou, čo je taktiež v rozpore s § 53 ods. 4 písm. o) Občianskeho zákonníka. Predmetné exekučné konanie sa nevykonáva na podklade zmenky, preto pre oprávneného nevyplýva povinnosť v zmysle ust. § 243f ods. 1 Exekučného poriadku v znení zákona č. 483/2015 Z. z. účinného od 23.12.2015 (doplniť návrh na vykonanie exekúcie o skutočnosti špecifikované v ust. § 39 ods. 4 Exekučného poriadku do 30 dní od účinnosti tohto zákona), hoci hlavný kauzálny vzťah súd posúdil ako vzťah spotrebiteľský. (Zákonom č. 438/2015 Z. z. došlo k zmene a doplneniu Exekučného poriadku vo viacerých ustanoveniach. Účelom toho zákona podľa všeobecnej časti dôvodovej správy je zvýšiť ochranu spotrebiteľa v súdnych konaniach pred všeobecnými súdmi SR, zamedziť zneužívaniu právnych inštitútov zmenky proti spotrebiteľom.)

11. Oprávneniu súdov v exekučnom konaní skúmať právomoc rozhodcovského súdu v súvislosti s existenciou rozhodcovskej zmluvy (doložky), resp. s jej neplatnosťou, nebránia ustanovenia ZoRK, napr. § 21 ods. 2 alebo § 40 ods. 1 písm. c) tohto predpisu. Aj keď účastník rozhodcovského konania, ktorým je spotrebiteľ, nevyužije možnosť spochybniť existenciu alebo platnosť rozhodcovskej zmluvy podľa ustanovení ZoRK, je exekučný súd oprávnený a zároveň povinný skúmať existenciu alebo platnosť rozhodcovskej zmluvy a v prípade zisteného nedostatku v tomto smere konštatovať rozpor rozhodcovského rozsudku so zákonom znamenajúci materiálnu nevykonateľnosť tohto exekučného titulu. Takýmto postupom exekučný súd napĺňa príkaz vyplývajúci z princípu ochrany práv spotrebiteľa. Keďže súd zistil, že právomoc rozhodcovského súdu, ktorý vydal rozhodcovský rozsudok je založená na neplatnom právnom úkone - neplatnej rozhodcovskej doložke, potom aj exekučný titul vydaný v takomto konaní je vydaný v rozpore so zákonom a nie je spôsobilým exekučným titulom.

12. O veci senát odvolacieho súdu rozhodol pomerom hlasov členov senátu 3:0.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP).

Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 CSP).

Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 CSP)

Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n) (§ 421 ods. 2 CSP).

Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b) (§ 422 ods. 1 CSP).

Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde prvej inštancie (§ 422 ods. 2 CSP).

Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 CSP).

Dovolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 424 CSP).

Dovolanie môže podať intervenient, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné spoločenstvo podľa § 77 (§ 425 CSP).

Prokurátor môže podať dovolanie, ak sa konanie začalo jeho žalobou alebo ak do konania vstúpil (§ 426 CSP). Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP).

Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde ( § 427 ods. 2 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).

Ak zákon na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie, a) ktorému súdu je určené, b) kto ho robí, c) ktorej veci sa týka, d) čo sa ním sleduje a e) podpis. (§ 127 ods. 1 CSP) Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania (§ 127 ods. 2 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).

Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP).