KSBB/41CoE/404/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 41CoE/404/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6713203846 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 12. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miroslava Púchovská ECLI: ECLI:SK:KSBB:2014:6713203846.1Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v exekučnej veci oprávneného POHOTOVOSŤ s.r.o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598, zast. Advocate s.r.o. so sídlom Pribinova 25, Bratislava, proti povinnej Z. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom G. č. XXX, XXX XX G., občan SR, vedenej súdnym exekútorom JUDr. Rudolfom Krutým, Exekútorský úrad v Bratislave, Záhradnícka 60, Bratislava, pod spis. zn. EX 3522/13, na vymoženie pohľadávky oprávneného vo výške 1.615,83 Eur, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Zvolen č.k. 8Er/167/2013-12 zo dňa 02. mája 2013, takto

rozhodol:

Uznesenie Okresného súdu Zvolen č.k. 8Er/167/2013-12 zo dňa 02. mája 2013 zrušuje a vec vracia okresnému súdu na ďalšie konanie.

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením okresný súd zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. V odôvodnení uviedol, že oprávnený sa domáha vykonania exekúcie proti povinnej pre vymoženie sumy 1.615,83 Eur s prísl. na podklade exekučného titulu, ktorým je rozhodcovský rozsudok sp. zn. SR 04615/11 vydaný dňa 17.06.2011 Stálym rozhodcovským súdom zriadeným zriaďovateľom Slovenská rozhodcovská, a.s., Bratislava (ďalej len „rozhodcovský súd“). Povinnej bola uložená povinnosť zaplatiť oprávnenému sumu 1.705,83 Eur s príslušenstvom do troch dní od právoplatnosti rozhodcovského rozsudku. Vydaný bol na základe Zmluvy o úvere zo dňa 11.02.2010. Okresný súd ďalej odcitoval ust. § 44 ods. 1 a 2 Exekučného poriadku a § 45 ods. 1 a 2 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní (ďalej len „ZoRK“). S poukazom na ust. § 45 ZoRK preskúmal exekučný titul a uviedol, že aby mohol posúdiť, či predložený exekučný titul zaväzuje povinnú na plnenie objektívne možné, právom dovolené a v súlade s dobrými mravmi, oboznámil sa aj s obsahom spotrebiteľskej zmluvy. Po preskúmaní predmetných dokumentov okresný súd dospel k záveru, že musí zamietnuť žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie voči povinnej, pretože plnenie priznané rozhodcovským súdom je v rozpore s dobrými mravmi, a to aj s prihliadnutím na neprijateľnú povahu dohody o vyplnení zmenky. Za rozporné so zákonom označil okresný súd aj plnenie v časti priznanej odplaty za poskytnutie peňažných prostriedok a rovnako aj v časti zmenkovej sumy a zmenkového úroku vo výške 91,25 % ročne. S ohľadom na uvedené tvrdenia okresný súd zamietol žiadosť súdneho exekútora v celom rozsahu.

Proti rozhodnutiu podal oprávnený v zákonnej lehote odvolanie, v ktorom napadol rozhodnutie okresného súdu z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci. Namietol, že okresný súd prekročil rámec svojej preskúmavacej činnosti, pretože v zmysle ust. § 45 ods. 1 a 2 ZoRK exekučný súd tiež nemá právomoc rozhodovať ako súd vyššej inštancie a meritórne preskúmavať rozhodcovské rozhodnutie, či plnenie, na ktoré zaväzuje rozhodcovský rozsudok Proti rozhodnutiu podal oprávnený v zákonnej lehote odvolanie, v ktorom napadol rozhodnutie okresného súdu. V odôvodnení ďalej uviedol, že rozhodnutie okresného súdu považuje za nesprávne, pretože okresný súd na správne zistený skutkový stav veci, nesprávne aplikoval právny predpis, konkrétne § 45 zákona o rozhodcovskom konaní. Splnenie podmienok zastavenia exekúcie musí mať povahu zjavného nedostatku exekučného titulu a nemôže vyplývať z vady konania. Výkladom citovaného ustanovenia okresným súdom, dochádza k nahradzovaniu konania o žalobách o zrušenie rozhodcovských rozhodnutí, čo je v rozpore s obsahom a účelom zákona o rozhodcovskom konaní. Odvolateľ tiež namietol procesnú vadu, ktorá spočíva v nedostatočnom odôvodnení rozhodnutia okresného súdu. Odvolateľ namietol, že okresný súd neposudzoval danosť existencie podmienok spotrebiteľského vzťahu stanovených v hypotéze ust. § 52 Občianskeho zákonníka. V odôvodnení napadnutého uznesenia absentuje postup konajúceho súdu, na základe ktorého dospel k záveru o aplikácii zákona o spotrebiteľských úveroch. Z uvedeného dôvodu nie je možné rozhodnutie okresného súdu preskúmať. Rozhodnutím okresného súdu malo podľa odvolateľa dôjsť aj k pozbaveniu oprávneného domáhať sa svojho plnenia, nakoľko oprávnený sa už nemôže domáhať svojho nároku z dôvodu prekážky rozhodnutej veci. S ohľadom na uvedené skutočnosti, odvolateľ navrhol napadnuté rozhodnutie okresného súdu zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie vo veci. Dňa 26.03.2014 bolo okresnému súdu doručené vyjadrenie povinnej, ktorá prebiehajúcu exekúciu označila za nezmyselnú vzhľadom na to, že dlžnú sumu spláca oprávnenému pravidelnými mesačnými splátkami.

Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací prejednal vec v rozsahu danom ust. § 212 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.), bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a uznesenie okresného súdu podľa ust. § 221 ods. 1 písm. f) O.s.p. zrušil a vec vrátil okresnému súdu na ďalšie konanie.

Odvolací súd z predloženého spisu zistil, že oprávnený a povinná uzatvorili dňa 11.02.2010 Zmluvu o úvere č. XXXXXXXXX (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej oprávnený poskytol povinnej úver vo výške 800,- Eur. Povinná sa v zmluve zaviazala poskytnutú sumu splatiť v 12- ich mesačných splátkach po 131,- Eur.

Odvolací súd po preskúmaní veci dospel k záveru, že okresný súd vec nesprávne právne posúdil, nedostatočne zistil skutkový stav a nedostatočne odôvodnil napadnuté uznesenie, keď v odôvodnení aplikoval ustanovenie § 45 ods. 1 písm. c) a ods. 2 ZoRK. Z obsahu odôvodnenia ako celku vyplýva, že okresný súd skúmal plnenie priznané exekučným titulom, resp. zmluvnú odmenu za poskytnutie úveru, ktoré považoval za rozporné s dobrými mravmi, preto exekúciu ako celok zastavil podľa ust. § 45 ods. 2 v spojení s ust. § 45 ods. 1 písm. c) ZRK. Po preskúmaní veci odvolací súd konštatuje, že je povinnosťou okresného súdu v ktoromkoľvek štádiu exekučného konania preskúmať aj exekučný titul. Okresný súd preto správne skúmal, či exekučný titul nezaväzuje účastníka rozhodcovského konania na plnenie, ktoré je objektívne nemožné, právom nedovolené alebo odporujúce dobrým mravom. V danom prípade však okresný súd neuviedol, prečo zastavil exekúciu v celom rozsahu, resp. prečo považuje celé plnenie v rozpore s dobrými mravmi. Obmedzil sa len na konštatovanie, že výška úroku z omeškania je v rozpore s dobrými mravmi Takéto odôvodnenie rozhodnutia je arbitrárne a nie je dostatočne presvedčivé. Odvolací súd tiež poukazuje na skutočnosť, že obsahom spisu nie je ani predmetná zmluva o úvere a za účelom preskúmania formálnej a materiálnej vykonateľnosti exekučného titulu je nevyhnutné, aby sa súd zaoberal aj otázkou založenia právomoci rozhodcovského súdu na rozhodovanie sporov medzi zmluvnými stranami

S ohľadom na tieto skutočnosti, odvolací súd napadnuté rozhodnutie podľa ust. § 221 ods.1 písm. f) O.s.p. zrušil a podľa odseku 2 citovaného ustanovenia mu vec vrátil na ďalšie konanie.

V ďalšom konaní musí okresný súd skúmať nielen podmienky plnenia, na ktoré zaväzuje rozhodcovský rozsudok a ktoré odporujú dobrým mravom, ale preskúmať aj exekučný titul z hľadiska formálnej a materiálnej vykonateľnosti, primárne či bola platne založená právomoc rozhodcovského súdu, ktorý vydal rozhodcovský rozsudok predložený v tomto konaní ako exekučný titul. Až za predpokladu, že exekučný titul bol vydaný rozhodcovským súdom na základe riadneho splnomocnenia sa môže okresný súd zaoberať inými otázkami týkajúcimi sa vykonateľnosti exekučného titulu. Primárne sa súd musí vysporiadať s otázkou, či v tomto prípade nejde o spotrebiteľský vzťah a či bola rozhodcovská doložka platne dojednaná.

Uznesenie bolo schválené členmi senátu jednomyseľne. Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.