KSBB/3Tos/82/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 3Tos/82/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6216000133 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 08. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Ryant ECLI: ECLI:SK:KSBB:2016:6216000133.1Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Ryanta a sudcov JUDr. Jána Deáka a JUDr. Petra Chovanku, v trestnej veci obvineného L. B., pre prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1,2 písm. a) Tr. zák. a iné, na neverejnom zasadnutí dňa 31. augusta 2016, o sťažnosti obvineného L. B., proti uzneseniu sudcu pre prípravné konanie Okresného súdu Veľký Krtíš sp.zn. 0T/33/2016 zo dňa 23.08.2016 a 25.08.2016 takto

rozhodol:

Podľa § 193 ods. 1 písm. c) Tr. por. sťažnosť obvineného L. B. z a m i e t a. Podľa § 80 ods. 1 písm. c) Tr. por. väzbu obvineného L. B. n e n a h r á d z a dohľadom probačného a mediačného úradníka.

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením sp.zn. 0T/33/2016 zo dňa 23.08.2016 a doplňujúcim uznesením zo dňa 25.08.2016 sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Veľký Krtíš podľa § 72 ods. 2 Tr. por. z dôvodov uvedených v § 71 ods. 1 písm. c) Tr. por. vzal obvineného L. B. do väzby. Väzba obvineného začala plynúť dňom 21.08.2016 o 18.52 hod. a vykonáva sa v Ústave na výkon väzby a v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica. Podľa § 80 ods. 1 písm. c) Tr. por. väzbu obvineného nenahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka. Proti tomuto uzneseniu sudcu pre prípravné konanie podal obvinený L. B. sťažnosť, a to ihneď po jeho vyhlásení do zápisnice o jeho výsluchu zo dňa 23.08.2016, ktorú následne písomne odôvodnil prostredníctvom svojho obhajcu, a to písomným podaním zo dňa 25.08.2016, ktoré bolo doručené súdu prvého stupňa v rovnaký deň. V dôvodoch sťažnosti namietal, že v jeho prípade nie sú dané dôvody väzby v zmysle § 71 ods. 1 písm. c) Tr. por. Skutočnosť, že bol viackrát v minulosti potrestaný súdom sama o sebe nemôže byť dôvodom na to, aby bola obmedzená jeho osobná sloboda prostredníctvom väzby. Za prítomnosti svojho obhajcu podrobne vo veci vypovedal, pokiaľ ide o incident v rómskej osade, inými osobami bol fyzicky napadnutý a boli mu spôsobené zranenia. V súčasnosti žije usporiadaným rodinným životom, chce si založiť rodinu, s družkou očakáva narodenie dieťaťa, naviac sa stará o chorú matku. Vyšetrovanie jeho prípadu bolo vykonané povrchne, neboli vykonané konfrontácie, nebol nájdený doličný predmet a neboli zadokumentované ani zranenia, ktoré mal údajne spôsobiť. Záverom sťažnosti krajský súd požiadal o zrušenie napadnutého uznesenia s tým, aby bol v konečnom dôsledku prepustený z väzby na slobodu. Podľa § 192 ods. 1 Tr. por. pri rozhodovaní o sťažnosti preskúma nadriadený orgán správnosť výrokov napadnutého uznesenia, proti ktorému sťažovateľ podal sťažnosť a konanie predchádzajúce týmto výrokom napadnutého uznesenia. Na základe podanej sťažnosti krajský súd preskúmal napadnuté uznesenie a predchádzajúce konanie, pričom dospel k záveru, že sťažnosť obvineného L. B. nebola dôvodne podaná, pretože u neho v súčasnom počiatočnom štádiu trestného konania existujú zákonné dôvody preventívnej väzby, obsiahnuté v ust. § 71 ods. 1 písm. c) Tr. por. Pokiaľ ide o materiálne podmienky rozhodovania o väzbe, je z pohľadu krajského súdu nevyhnutné konštatovať, že doposiaľ zistené skutočnosti a zabezpečené a zadokumentované dôkazy, ktoré sú obsahom trestného spisu, nasvedčujú na to, že skutok, ktorý je kladený obvinenému na podklade obžaloby prokurátora sa stal, tento skutok je možné posúdiť ako prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1,2 písm. a) Tr. zák. a prečin výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a) Tr. zák. a zo spisového materiálu rovnako vyplýva dôvodné podozrenie, že tento skutok spáchal dňa 21.08.2016 obvinený L. B.. Obvinený L. B. v rámci výsluchu pred sudcom pre prípravné konanie Okresného súdu Veľký Krtíš dňa 23.08.2016 dokazoval, že v kritický deň bol účastníkom oslavy u sestry, bol pod vplyvom alkoholu a keď sa vracal domov, bol fyzicky napadnutý T. N. a P. Q.. Nikomu sa nevyhrážal a ani nepozná dôvod, prečo ho napadli. Z obsahu spisového materiálu krajský súd zistil, že na sťažovateľa bola prokurátorom Okresnej prokuratúry Veľký Krtíš 23.08.2016 podaná obžaloba pre prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1,2 písm. a) Tr. zák. a prečin výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že dňa 21.08.2016 o 17.30 h v obci W. v časti zvanej B. na ulici pred rodinným domom č. XXX pod vplyvom alkoholu a bezdôvodne sa najprv verbálne vyhrážal zabitím T. Q., nar. XX. XX. XXXX, že zdochne a že je východniarska kurva, následne ju fyzicky napadol takým spôsobom, že ju chytil za krk a priložil jej kuchynský nôž na krk a kričal, že ju zabije a že jej podreže krk a keď to videli a počuli P. Q., nar. XX. XX. XXXX a T. N., nar. XX. XX. XXXX obaja bytom W. č. XXX, pribehli jej na pomoc, následne P. Q. chytil L. B. za ruku, ktorý pustil T. Q., otočil sa s nožom v ruke k P. Q. a kričal na neho, že zabije aj jeho, na to T. N. vrazil rukou do ruky L. B., ktorý s nožom v ruke začal šermovať smerom na T. N. a taktiež na neho kričal, že ho zabije a pri naťahovaní sa ho L. B. porezal na ľavej ruke dole na zápästí, nôž zahodil a z miesta činu ušiel, čím u T. Q., P. Q. a T. N. vzbudil dôvodnú obavu o život a zdravie tým, že svoje vyhrážky aj uskutoční a zranenia žiadnemu z nich nespôsobil. Pokiaľ ide o dôvodnosť pozbavenia osobnej slobody obvineného L. B. v súčasnom počiatočnom štádiu trestného konania, považuje krajský súd zvýrazniť to, že sudca pre prípravné konanie označeného okresného súdu v súlade so stavom veci a zákonom svoje rozhodnutie náležite zdôvodnil, žiada sa poukázať na podrobné výpovede svedkov P. Q. (č.l. 36 až 37) a T. N. (č.l. 46 až 47), ktorí zo spáchania stíhaného skutku sťažovateľa usvedčujú. Podľa § 71 ods. 1 písm. c) Tr. por., obvinený môže byť vzatý do väzby okrem iného len vtedy, ak doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu, sú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený a z jeho konania alebo ďalších konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná obava, že bude pokračovať v trestnej činnosti, dokoná trestný čin, o ktorý sa pokúsil, alebo vykoná trestný čin, ktorý pripravoval alebo ktorým hrozil. Obvinený L. B. bol podľa obsahu odpisu z registra trestov doposiaľ osemkrát riešený súdom pre rôznorodú trestnú činnosť, naposledy Okresný súd Zvolen rozsudkom zo 14.11.2012 v jeho prípade upustil od uloženia súhrnného trestu, keď predtým mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody, ktorý vykonal dňom 02.07.2014. Jeho predchádzajúce odsúdenia sa minuli prevýchovným účinkom, v uvedenom ide o konkrétne skutočnosti, zakladajúce obavu predpokladanú obsahom ust. § 71 ods. 1 písm. c) Tr. por. V posudzovanom prípade boli splnené aj formálne podmienky rozhodovania o vzatí do väzby. L. B. bol riadne procesným spôsobom obvinený, v zákonnej lehote bol predvedený pred sudcu pre prípravné konanie, ktorým bol v zákonnej lehote vypočutý. Vzhľadom na obsah nálezu Ústavného súdu SR č. 67/2013-41 bolo povinnosťou krajského súdu zároveň skúmať, či účel väzby možno dosiahnuť dohľadom probačného a mediačného úradníka. V tejto súvislosti krajský súd dospel k záveru, že v posudzovanom prípade zatiaľ nie je možné účel preventívnej väzby dosiahnuť dohľadom probačného a mediačného úradníka s ohľadom na osobu obvineného a povahu prejednávaného prípadu. Takýmto spôsobom pritom rozhodol i sudca pre prípravné konanie súdu prvého stupňa doplňujúcim uznesením. Podľa § 193 ods. 1 písm. c) Tr. por. nadriadený orgán zamietne sťažnosť, ak nie je dôvodná. S poukazom na uvedené senát Krajského súdu v Banskej Bystrici rozhodol o sťažnosti obvineného L. B. spôsobom uvedeným vo výrokovej časti tohto uznesenia, pretože ju nepovažoval za dôvodne podanú.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu riadny opravný prostriedok nie je prípustný.